Oczyszczanie wody

Oczyszczanie wody

Podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

37,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompendium wiedzy o oczyszczaniu wody z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i zagrożeń wynikających z niewłaściwej jakości dostarczanej odbiorcom.


W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu podręcznika omówiono:  • zagadnienia teoretyczne dotyczące procesów kształtujących skład ujmowanych wód oraz poziom ich zanieczyszczenia,

  • mechanizmy i skuteczność procesów oczyszczania wody podziemnej,

  • infiltracyjnej i powierzchniowej,

  • układy technologiczne oraz urządzenia wraz z parametrami do ich projektowania,

  • znaczenie problemu korozyjności wody i jej stabilności biologicznej we wtórnym jej zanieczyszczeniu w systemie dystrybucji,

  • zasady gospodarki ściekami i osadami powstającymi podczas oczyszczania wody.


Książka przeznaczona dla studentów i wykładowców inżynierii środowiska, inżynierii wodnej, budownictwa wodnego na politechnikach, ochrony środowiska na uniwersytetach oraz studentów akademii rolniczych, inżynierów, praktyków zajmujących się oczyszczaniem wody, pracowników biur projektów, firm konsultingowych i organów dozoru sanitarno-technicznego.


Liczba stron794
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15871-2
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XIII
  1. Woda w przyrodzie    1
    1.1. Wprowadzenie    1
    1.2. Fizyczne właściwości wody    3
    1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych    4
      1.3.1. Roztwory właściwe    4
      1.3.2. Roztwory koloidalne    5
    1.4. Skład wód występujących w przyrodzie    11
    Literatura    13
  2. Skład wód podziemnych    15
    2.1. Procesy jednostkowe kształtujące skład wód podziemnych    15
    2.2. Substancje występujące w wodach podziemnych    20
      2.2.1. Gazy    20
        2.2.1.1. Tlen rozpuszczony    20
        2.2.1.2. Dwutlenek węgla    20
        2.2.1.3. Siarkowodór    24
        2.2.1.4. Azot (N2)    25
        2.2.1.5. Inne gazy    25
      2.2.2. Substancje rozpuszczone    25
        2.2.2.1. Wodorowęglany i węglany (HCO-3 i CO2-3 )    25
        2.2.2.2. Siarczany (SO2-4 )    26
        2.2.2.3. Chlorki (Cl-)    27
        2.2.2.4. Wapń    28
        2.2.2.5. Magnez    29
        2.2.2.6. Sód    29
        2.2.2.7. Potas    30
        2.2.2.8. Żelazo    30
        2.2.2.9. Mangan    34
        2.2.2.10. Związki azotu    36
        2.2.2.11. Inne zanieczyszczenia nieorganiczne    40
      2.2.3. Zanieczyszczenia organiczne    42
      2.2.4. Mikroorganizmy    44
      Literatura    45
  3. Skład wód powierzchniowych    47
    3.1. Czynniki kształtujące skład wody    47
    3.2. Cechy fizyczne wody    50
    3.3. Skład chemiczny    54
      3.3.1. Substancje rozpuszczone    55
      3.3.2. Gazy rozpuszczone    66
      3.3.3. Substancje organiczne    68
    3.4. Biocenoza wód powierzchniowych    77
    3.5. Skład wód infiltracyjnych    81
    Literatura    82
  4. Oczyszczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi    85
    4.1. Wprowadzenie    85
    4.2. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi    87
    4.3. Wybór sposobu oczyszczania wody    92
    4.4. Procesy oczyszczania wody    94
    4.5. Układy technologiczne oczyszczania wód    103
      4.5.1. Wody powierzchniowe    103
      4.5.2. Wody podziemne    105
      4.5.3. Woda infiltracyjna    107
    4.6. Monitorowanie i sterowanie jakością wody oraz pracą zakładu oczyszczania wody    108
    Literatura    110
  5. Koagulacja    111
    5.1. Wprowadzenie    112
    5.2. Zastosowanie koagulacji w oczyszczaniu wód    113
    5.3. Mechanizm procesu koagulacji    116
      5.3.1. Mechanizmy fazy destabilizacji koloidów    117
      5.3.2. Flokulacja    118
    5.4. Reakcje chemiczne zachodzące w wodzie podczas koagulacji    120
    5.5. Stosowane koagulanty, ich właściwości i skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń    125
      5.5.1. Koagulanty niezhydrolizowane    125
      5.5.2. Koagulanty wstępnie zhydrolizowane    128
    5.6. Substancje wspomagające koagulację    133
    5.7. Sposoby prowadzenia koagulacji    141
    5.8. Wpływ składu fizyczno-chemicznego oczyszczanej wody oraz parametrów technologicznych na przebieg i skuteczność koagulacji    145
      5.8.1. Rodzaj usuwanych zanieczyszczeń    145
      5.8.2. Temperatura oczyszczanej wody    148
      5.8.3. Skład jonowy i zasolenie wody    150
      5.8.4. pH oczyszczanej wody    151
      5.8.5. Dawka koagulantu    156
    5.9. Magazynowanie koagulantów i innych reagentów    160
    5.10. Przygotowanie roztworów reagentów do ich dawkowania    164
      5.10.1. Koagulanty    164
      5.10.2. Mleko i woda wapienna    165
      5.10.3. Syntetyczne flokulanty organiczne    169
      5.10.4. Krzemionka aktywowana    169
      5.10.5. Pylisty węgiel aktywny    171
    5.11. Dawkowanie reagentów do wody    172
    5.12. Komory mieszania reagentów z oczyszczaną wodą    174
      5.12.1. Komory szybkiego mieszania    175
      5.12.2. Komory wolnego mieszania    178
    Literatura    183
  6. Sedymentacja    187
    6.1. Opadanie cząstek w wodzie    188
      6.1.1. Swobodne opadanie cząstek    189
      6.1.2. Zakłócone opadanie cząstek    195
      6.1.3. Opadanie zawiesin kłaczkowatych    197
    6.2. Osadniki    198
      6.2.1. Osadniki o przepływie poziomym    199
      6.2.2. Osadniki o przepływie pionowym    208
      6.2.3. Osadniki o przepływie poziomo-pionowym    211
      6.2.4. Osadniki odśrodkowe    212
      6.2.5. Osadniki wielostrumieniowe (lamelowe)    213
      6.2.6. Osadniki kontaktowe z osadem zawieszonym    215
    Literatura    227
  7. Flotacja    229
    7.1. Uwagi wstępne    229
    7.2. Rodzaje flotacji i jej przebieg    230
    7.3. Zastosowanie flotacji w oczyszczaniu wody    237
    Literatura    241
  8. Filtracja    242
    8.1. Historia zastosowania filtracji i rodzaje filtrów    243
    8.2. Mechanizm filtracji    244
    8.3. Materiał filtracyjny    249
    8.4. Filtry powolne    252
    8.5. Filtry pospieszne    256
      8.5.1. Filtry pospieszne grawitacyjne    260
      8.5.2. Filtry pospieszne ciśnieniowe    264
      8.5.3. Specjalne rozwiązania filtrów    266
        8.5.3.1. Filtry Haberera    266
        8.5.3.2. Filtry bezzaworowe    267
        8.5.3.3. Filtry suche    268
        8.5.3.4. Filtry kontaktowe    268
        8.5.3.5. Filtry dwustrumieniowe    271
        8.5.3.6. Filtry DynaSand    273
        8.5.3.7. Filtry namywane    274
    8.6. Filtry do usuwania żelaza i manganu    276
    8.7. Charakterystyka filtrów pospiesznych    279
      8.7.1. Prędkość filtracji    279
      8.7.2. Złoża filtracyjne    281
      8.7.3. Długość cyklu filtracji    286
      8.7.4. Płukanie złóż filtracyjnych    288
      8.7.5. Drenaż filtrów pospiesznych    292
        8.7.5.1. Drenaż niskooporowy    292
        8.7.5.2. Drenaż wysokooporowy    294
      8.7.6. Koryta popłuczyn    297
      8.7.7. Rurociągi i osprzęt filtrów    298
    Literatura    299
  9. Procesy membranowe    301
    9.1. Charakterystyka procesów membranowych oraz membran    301
    9.2. Procesy membranowe    308
      9.2.1. Odwrócona osmoza (OO)    311
      9.2.2. Nanofiltracja (NF)    316
      9.2.3. Ultrafiltracja (UF)    319
      9.2.4. Mikrofiltracja (MF)    324
      9.2.5. Elektrodializa (ED)    325
    Literatura    328
  10. Procesy biologiczne    331
    10.1. Podstawy procesów biologicznych    331
    10.2. Nitryfikacja    334
    10.3. Denitryfikacja    335
    10.4. Utlenianie i redukcja żelaza i manganu    337
    10.5. Utlenianie i redukcja związków siarki    340
    10.6. Biologiczny rozkład związków organicznych    341
    Literatura    344
  11. Adsorpcja    345
    11.1. Przydatność adsorpcji w oczyszczaniu wody    345
    11.2. Teoretyczne podstawy procesu adsorpcji    346
      11.2.1. Kinetyka przenoszenia masy    347
      11.2.2. Statyka procesu adsorpcji    347
      11.2.3. Dynamika adsorpcji    350
    11.3. Stosowane adsorbenty i ich charakterystyka    352
    11.4. Zastosowanie adsorpcji na węglach aktywnych w oczyszczaniu wody    356
      11.4.1. Rodzaje adsorbatów usuwanych z wód    356
      11.4.2. Charakterystyka technologiczna procesu adsorpcji    360
      11.4.3. Regeneracja węgli aktywnych    370
      11.4.4. Skuteczność adsorpcji na węglu aktywnym    371
    11.5. Adsorpcja na aktywnym tlenku glinu    377
      11.5.1. Usuwanie arsenu    378
      11.5.2. Usuwanie selenu    378
    Literatura    379
  12. Odkwaszanie wody    382
    12.1. Cel odkwaszania    382
    12.2. Metody fizyczne    383
      12.2.1. Urządzenia do napowietrzania wody    386
    12.3. Metody chemiczne    399
    Literatura    402
  13. Usuwanie żelaza i manganu z wody    403
    13.1. Występowanie żelaza i manganu    403
    13.2. Usuwanie żelaza z wody    406
      13.2.1. Usuwanie żelaza występującego w związkach nieorganicznych    407
      13.2.2. Usuwanie żelaza występującego w połączeniach ze związkami organicznymi    413
    13.3. Usuwanie manganu z wody    421
    13.4. Inne metody usuwania żelaza i manganu    429
      13.4.1. Biologiczne utlenianie w złożach filtracyjnych    429
      13.4.2. Utlenianie w warstwie wodonośnej    431
      13.4.3. Wymiana jonowa    433
      13.4.4. Adsorpcja jonów Mn(II) na wodorotlenku żelaza(III)    433
      13.4.5. Filtracja przez złoża katalityczne oraz regenerowane KMnO4    434
    Literatura    435
  14. Wymiana jonowa    438
    14.1. Wprowadzenie    438
    14.2. Istota wymiany jonowej    439
    14.3. Wymieniacze jonowe    440
      14.3.1. Rodzaje i budowa wymieniaczy jonowych    440
      14.3.2. Główne właściwości jonitów    442
      14.3.3. Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej    444
    14.4. Cykl pracy wymieniaczy jonowych w warunkach przepływowych    447
    14.5. Zastosowanie wymiany jonowej w oczyszczaniu wody    449
      14.5.1. Zmiękczanie wody    450
      14.5.2. Demineralizacja i odsalanie wody    454
      14.5.3. Usuwanie jonów fosforanowych i azotanowych    458
      14.5.4. Wymiana azotu amonowego, metali ciężkich i radionuklidów    458
      14.5.5. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych    460
    14.6. Urządzenia do jonitowego oczyszczania wody    462
    14.7. Projektowanie wymienników jonitowych    465
    Literatura    467
  15. Infiltracja    469
    15.1. Wykorzystanie infiltracji w ujmowaniu i oczyszczaniu wody    469
    15.2. Warunki lokalizacji ujęć infiltracyjnych    471
    15.3. Obiekty zasilania warstwy wodonośnej wodą powierzchniową    473
    15.4. Infiltracja jako proces oczyszczania wody    477
      15.4.1. Rola basenów infiltracyjnych w oczyszczaniu wody    477
      15.4.2. Procesy jednostkowe zachodzące w warstwie wodonośnej    482
    15.5. Skuteczność infiltracji w oczyszczaniu wody powierzchniowej    486
    Literatura    495
  16. Usuwanie z wody fitoplanktonu i zanieczyszczeń specyficznych    497
    16.1. Wprowadzenie    497
    16.2. Usuwanie fitoplanktonu    498
    16.3. Usuwanie toksyn sinicowych    506
    16.4. Usuwanie jonów azotanowych i amonowych    510
      16.4.1. Usuwanie azotu azotanowego    510
      16.4.2. Usuwanie azotu amonowego    517
    16.5. Usuwanie metali ciężkich i radionuklidów    521
    16.6. Usuwanie jonów fluorkowych    525
    Literatura    528
  17. Dezynfekcja wody    531
    17.1. Cel i istota dezynfekcji    531
    17.2. Fizyczne metody dezynfekcji wody    537
      17.2.1. Gotowanie i pasteryzacja wody    538
      17.2.2. Promieniowanie ultrafioletowe    538
      17.2.3. Ultradźwięki    540
    17.3. Chemiczne metody dezynfekcji wody    542
    17.4. Dezynfekcja chlorem i jego związkami    547
      17.4.1. Charakterystyka dezynfektantów chlorowych    547
      17.4.2. Reakcje chemiczne zachodzące podczas dezynfekcji wody chlorem i podchlorynem sodu    550
      17.4.3. Dezynfekcja dwutlenkiem chloru    556
      17.4.4. Sposoby dezynfekcji wody związkami chloru    558
      17.4.5. Urządzenia do przygotowania i dawkowania dezynfektantów chlorowych    560
      17.4.6. Zbiorniki kontaktu wody z dezynfektantami    565
      17.4.7. Dechloracja wody    566
      17.4.8. Chlorownie i magazyny dezynfektantów    566
        17.4.8.1. Chlorownie i magazyny chloru    566
        17.4.8.2. Chlorownie i magazyny podchlorynu sodu    574
        17.4.8.3. Pomieszczenia instalacji ClO2 i magazyny chemikaliów    575
        17.4.8.4. Wymagania BHP przy składowaniu i technologicznym wykorzystaniu wapna chlorowanego    576
        17.4.8.5. Postępowanie w czasie awarii chlorowej    576
    17.5. Ozonowanie wody    577
    Literatura    584
  18. Utlenianie chemiczne    588
    18.1. Cel i miejsce utleniania chemicznego w układzie oczyszczania wody    588
    18.2. Podstawy fizyczno-chemiczne utleniania    590
    18.3. Utlenianie chemiczne substancji występujących w wodach    591
      18.3.1. Utlenianie nieorganicznych domieszek/zanieczyszczeń    592
      18.3.2. Utlenianie substancji organicznych    592
    18.4. Procesy zaawansowanego utleniania    597
      18.4.1. Utlenianie ozonem i nadtlenkiem wodoru (O3–H2O2)    599
      18.4.2. Utlenianie odczynnikiem Fentona    600
      18.4.3. Metody fotochemiczne    600
      18.4.4. Utlenianie fotokatalityczne    601
    18.5. Zastosowanie utleniania chemicznego w oczyszczaniu wody    602
    Literatura    613
  19. Uboczne produkty utleniania    616
    19.1. Wprowadzenie    616
    19.2. Uboczne produkty chlorowania    619
      19.2.1. Halogenowane związki organiczne    620
      19.2.2. Niehalogenowane związki organiczne    629
      19.2.3. Nieorganiczne uboczne produkty chlorowania    630
    19.3. Uboczne produkty chloraminowania    630
    19.4. Uboczne produkty utleniania dwutlenkiem chloru    631
      19.4.1. Niehalogenowane produkty uboczne    632
      19.4.2. Halogenowane produkty uboczne    635
      19.4.3. Nieorganiczne produkty uboczne    636
    19.5. Uboczne produkty utleniania ozonem    639
      19.5.1. Organiczne produkty uboczne    639
      19.5.2. Nieorganiczne produkty uboczne    642
    19.6. Zapobieganie powstawaniu ubocznych produktów utleniania    645
    Literatura    647
  20. Oczyszczanie wody do celów przemysłowych    650
    20.1. Wymagany skład wody wykorzystywanej w przemyśle    650
    20.2. Woda w obiegach chłodzących    651
      20.2.1. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do chłodzenia    652
      20.2.2. Powstawanie osadów w obiegach chłodzących    654
      20.2.3. Zabezpieczenie obiegów chłodzących przed wytrącaniem się osadów oraz przed korozją    657
        20.2.3.1. Oczyszczanie wody do chłodzenia    658
    20.3. Woda do celów kotłowych    669
      20.3.1. Wymagania jakościowe wody    669
      20.3.2. Oczyszczanie wody do celów kotłowych    677
        20.3.2.1. Wstępne oczyszczanie    677
        20.3.2.2. Zmiękczanie wody    678
        20.3.2.3. Demineralizacja wody    684
        20.3.2.4. Odkrzemianie wody    685
        20.3.2.5. Odgazowanie wody    686
      20.3.3. Inhibitorowa ochrona przed korozją i wytrącaniem osadów    691
    Literatura    692
  21. Korozja w środowisku wodnym    693
    21.1. Wprowadzenie    693
    21.2. Rodzaje korozji    695
    21.3. Wpływ składu wody na korozję    704
    21.4. Ocena korozyjności wody    708
    21.5. Przyczyny braku biologicznej i chemicznej stabilności wody    713
    21.6. Sposoby stabilizacji wody    717
    Literatura    722
  22. Gospodarka ściekami i osadami powstającymi podczas oczyszczania wody    726
    22.1. Rodzaj i objętość´ ścieków i osadów    726
    22.2. Skład osadów i ścieków    732
    22.3. Metody przeróbki i unieszkodliwiania osadów i ścieków    736
      22.3.1. Zagęszczanie popłuczyn i osadów    737
      22.3.2. Odwadnianie osadów    744
      22.3.3. Kondycjonowanie popłuczyn i osadów    751
      22.3.4. Odzysk chemikaliów z osadu    757
      22.3.5. Wykorzystanie wody osadowej    758
      22.3.6. Unieszkodliwianie koncentratów z procesów membranowych oraz zużytych czynników regenerujących jonity    759
      22.3.7. Ostateczne usuwanie osadów    761
    Literatura    763
  23. Wtórne zanieczyszczenie wody w systemie dystrybucji    766
    23.1. Wprowadzenie    766
    23.2. Przyczyny wtórnego zanieczyszczenia wody    766
    23.3. Zmiany jakości wody    770
    23.4. Zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu wody    783
    Literatura    784
  Załączniki    787
  Skorowidz    794
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia