X

  Od autorów 13
  Rozdział I. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii 15
    1. Czym się zajmuje ekonomia? 15
    2. Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, czynniki produkcji 17
    3. Proces gospodarowania, podmioty i decyzje gospodarcze 19
    4. Własność 20
      4.1. Pojęcie własności 20
      4.2. Klasyfikacja własności 22
    5. Gospodarka i systemy gospodarcze 25
    6. Ograniczoność zasobów, racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny 27
      6.1. Granica możliwości produkcyjnych 27
      6.2. Racjonalność gospodarowania i rachunek ekonomiczny 30
    7. Metody badań ekonomicznych, kategorie i prawa ekonomiczne 31
    8. Modele ekonomiczne 33
    9. Ekonomia a inne nauki 35
    10. Z historii myśli ekonomicznej. Główne nurty i przedmiot badań współczesnej ekonomii 37
      10.1. Narodziny ekonomii jako nauki. Ekonomia klasyczna 37
      10.2. Ekonomia neoklasyczna 39
      10.3. Keynesizm i jego ewolucja 40
      10.4. Renesans koncepcji liberalnych i konserwatywnych 42
        10.4.1. Monetaryzm 42
        10.4.2. Nowa ekonomia klasyczna 43
        10.4.3. Szkoła neoaustriacka 44
        10.4.4. Ekonomiczna teoria polityki 44
        10.4.5. Ekonomia podaży 45
      10.5. Instytucjonalizm 45
      10.6. Marksizm 46
  Rozdział II. Metody i narzędzia analizy ekonomicznej 49
    1. Metody badawcze stosowane w ekonomii. Budowa modeli i teorii ekonomicznych 49
      1.1. Metody i etapy postępowania badawczego 49
      1.2. Przykłady modeli ekonomicznych i ich wykorzystanie 51
    2. Dane ekonomiczne. Tablice i wskaźniki 53
      2.1. Dane w postaci szeregów czasowych i dane w ujęciu przekrojowym 53
      2.2. Wielkości absolutne i względne (wskaźniki) 55
      2.3. Wielkości nominalne i realne 57
      2.4. Wielkości przeciętne (średnie). Rodzaje średnich 60
    3. Zmienne ekonomiczne i zależności między nimi 62
      3.1. Zmienne ekonomiczne, zależności funkcyjne i wykresy 62
      3.2. Zależności liniowe i nieliniowe 63
      3.3. Nachylenie linii prostej i krzywej 66
  Rozdział III. Własność 70
    1. Własność w sensie ekonomicznym a własność w sensie formalnoprawnym 70
      1.1. Pojęcie własności w sensie prawnym i ekonomicznym. Przedmiot i podmiot własności 70
      1.2. Ekonomiczny podmiot własności państwowej 73
      1.3. Ekonomiczny podmiot własności akcyjnej 75
    2. Rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów gospodarczych w świetle teorii praw własności 78
      2.1. Pojęcie, powstanie i typy praw własności 79
      2.2. Koszty transakcji. Ekonomiczna analiza prawa 81
      2.3. Własność a efektywność 83
  Rozdział IV. Współczesne systemy społeczno-gospodarcze 87
    1. Charakterystyka gospodarki rynkowej 88
      1.1. Dominacja prywatnej własności czynników produkcji 88
      1.2. Rynkowa alokacja zasobów gospodarczych 90
      1.3. Reguły funkcjonowania gospodarki rynkowej 93
      1.4. Zalety i słabości gospodarki rynkowej 95
    2. Ewolucja systemu rynkowego w krajach rozwiniętego kapitalizmu 97
      2.1. Zmiany w charakterze rynku i konkurencji 98
      2.2. Zmiany stosunków własnościowych 99
    3. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej 101
      3.1. Geneza i początki gospodarki centralnie planowanej 101
      3.2. Główne cechy i reguły funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej 103
      3.3. Wady gospodarki centralnie planowanej 106
  Rozdział V. Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej 110
    1. Gospodarka naturalna a towarowa 110
    2. Pieniądz. Funkcje pieniądza 111
    3. Cena. Funkcje cen 114
    4. Pojęcie i funkcje rynku. Klasyfikacja rynków 115
    5. Popyt i czynniki go określające 116
      5.1. Popyt a cena. Krzywa popytu 117
      5.2. Nietypowe krzywe popytu 118
      5.3. Pozacenowe determinanty popytu 120
      5.4. Cenowa elastyczność popytu 121
      5.5. Mieszana cenowa elastyczność popytu 122
      5.6. Dochodowa elastyczność popytu 122
    6. Podaż i czynniki ją określające 123
      6.1. Podaż a cena. Krzywa podaży 123
      6.2. Pozacenowe determinanty podaży 124
      6.3. Podaż i cena a czynnik czasu 125
      6.4. Cenowa elastyczność podaży 126
    7. Cena równowagi rynkowej 127
      7.1. Przesunięcia krzywej popytu a cena równowagi 128
      7.2. Przesunięcia krzywej podaży a cena równowagi 129
    8. Mierzenie cenowej elastyczności popytu 130
      8.1. Mierzenie cenowej łukowej elastyczności popytu 130
      8.2. Mierzenie cenowej punktowej elastyczności popytu 132
  Rozdział VI. Gospodarstwo domowe 133
    1. Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Funkcje i cel jego działalności 133
    2. Czynniki określające wydatki na konsumpcję 135
    3. Aktywa gospodarstw domowych. Prawidłowości postępowania gospodarstw domowych w dziedzinie konsumpcji 136
    4. Produkcyjna funkcja gospodarstw domowych 151
    5. Pozycja gospodarstwa domowego w gospodarce rynkowej i centralnie planowanej 156
    6. Instytucjonalne zabezpieczenie interesów konsumentów i pracowników 157
  Rozdział VII. Przedsiębiorstwo 160
    1. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo 160
    2. Rodzaje przedsiębiorstw 161
    3. System bodźców w przedsiębiorstwie 168
      3.1. Pojęcie i klasyfikacja bodźców ekonomicznych 168
      3.2. Bodźce dla szeregowych pracowników 169
      3.3. Bodźce dla naczelnego kierownictwa 170
    4. Majątek, fundusze i wynik finansowy przedsiębiorstwa 173
    5. Funkcja produkcji. Elementy teorii produkcji 177
    6. Analiza kosztów produkcji 187
      6.1. Koszty księgowe i koszty ekonomiczne 187
      6.2. Koszty w okresie krótkim 188
      6.3. Koszty w okresie długim 193
    7. Modele struktur rynku. Równowaga przedsiębiorstwa 196
      7.1. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej 197
      7.2. Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego 200
      7.3. Konkurencja monopolistyczna i oligopol 204
    8. Procesy monopolizacji. Ustawodawstwo antymonopolowe 207
    9. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej w Polsce 210
  Rozdział VIII. Podział dochodów 214
    1. Wprowadzenie 214
    2. Zróżnicowanie dochodów i majątku. Miary dysproporcji 215
    3. Ruch okrężny dochodów i wydatków 218
    4. Zasadnicze czynniki determinujące podział dochodu 220
    5. Klasyczna teoria podziału 222
    6. Podstawy neoklasycznej teorii podziału. Teoria produkcyjności krańcowej 223
    7. Popyt, podaż i ceny czynników produkcji 228
      7.1. Typowe krzywe popytu i podaży czynników produkcji 229
        7.1.1. Rynek pracy. Płaca. Wpływ związków zawodowych i państwa na wysokość płac 232
        7.1.2. Rynek kapitału. Procent 234
      7.2. Nietypowe krzywe podaży czynników produkcji 235
        7.2.1. Podaż ziemi. Renta gruntowa 235
        7.2.2. Renta ekonomiczna i dochody niezbędne 236
    8. Zysk 237
  Rozdział IX. Podstawowe kategorie i czynniki wzrostu gospodarczego 242
    1. Pojęcie wzrostu gospodarczego 242
    2. Pojęcie i sposoby obliczania produktu krajowego brutto 244
    3. Produkt i dochód narodowy jako miary rozwoju gospodarczego i dobrobytu 249
    4. Podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego 253
    5. Determinanty dochodu narodowego w okresie krótkim 255
      5.1. Popyt globalny a dochód narodowy 255
      5.2. Składniki globalnego popytu i ich determinanty 257
      5.3. Dochód narodowy zapewniający równowagę 265
      5.4. Mnożnik 268
    6. Determinanty wzrostu gospodarczego w okresie długim 271
      6.1. Zdolności wytwórcze gospodarki a dochód narodowy 271
      6.2. Czynniki wzrostu gospodarczego 274
        6.2.1. Funkcja produkcji i postęp techniczny 274
        6.2.2. Zatrudnienie i wydajność pracy a tempo wzrostu gospodarczego 275
        6.2.3. Kapitał i jego efektywność a tempo wzrostu gospodarczego 279
        6.2.4. Model Solowa 283
      6.3. Postęp techniczny i jego determinanty 285
        6.3.1. Krzywa jednakowego produktu 285
        6.3.2. Linia jednakowego kosztu 287
        6.3.3. Istota postępu technicznego 288
      6.4. Granice wzrostu gospodarczego 290
  Rozdział X. Społeczno-ekonomiczne funkcje współczesnego państwa 293
    1. Pojęcie państwa 293
    2. Za i przeciw rozbudowie funkcji gospodarczych państwa 294
      2.1. Nurt etatystyczny 294
      2.2. Nurt neoliberalny 295
    3. Rola państwa we współczesnej gospodarce 298
      3.1. Fakty 298
      3.2. Przyczyny wzrostu wydatków publicznych 299
        3.2.1. Prawo Wagnera 299
        3.2.2. Wojny i szybkie zmiany strukturalne 299
        3.2.3. Ekonomia polityki 299
    4. Ekonomiczne funkcje państwa 300
      4.1. Funkcja alokacyjna 301
        4.1.1. Problem dóbr publicznych 301
        4.1.2. Efekty zewnętrzne 301
        4.1.3. Brak konkurencji 302
        4.1.4. Wady strukturalne 303
      4.2. Funkcja redystrybucyjna 304
      4.3. Funkcja stabilizacyjna 305
    5. Rola państwa w okresie transformacji gospodarki 306
  Rozdział XI. Sfera świadczeń społecznych 310
    1. Pojęcie i formy świadczeń społecznych 310
    2. Funkcje świadczeń 313
    3. Podmioty w sferze wytwarzania usług społecznych 315
    4. Problemy finansowania i podziału świadczeń 317
    5. Kierunki reformy systemu świadczeń społecznych w Polsce 320
  Rozdział XII. Budżet państwa 324
    1. Pojęcie i funkcje budżetu państwa 324
    2. Zasady polityki budżetowej 326
    3. Podatki 327
    4. Wydatki budżetu państwa 331
    5. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 334
    6. Deficyt budżetowy i dług publiczny 336
  Rozdział XIII. System pieniężno-kredytowy 339
    1. Istota i formy pieniądza. System pieniężny 339
    2. Ewolucja systemu bankowego. Funkcje banków 343
      2.1. Pojawienie się banków i rozwój systemu bankowego 343
      2.2. Funkcje banków 343
      2.3. Kredyt 344
      2.4. Kreacja pieniądza 346
    3. Bank centralny. Instrumenty kontroli podaży pieniądza 349
      3.1. Funkcje banku centralnego 349
      3.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza 350
    4. Koszt posiadania pieniądza, stopa inflacji, stopa procentowa i cena obligacji 354
    5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 355
      5.1. Czynniki determinujące popyt na pieniądz 356
      5.2. Czynniki determinujące podaż pieniądza 361
    6. Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego. Rynek pieniężny i kapitałowy 363
    7. Pieniądz i banki w okresie transformacji gospodarki polskiej 367
  Rozdział XIV. Fluktuacje gospodarcze i kryzysy 373
    1. Cykliczny rozwój gospodarki rynkowej 373
      1.1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego. Fazy cyklu 373
      1.2. Rodzaje wahań cyklicznych 375
      1.3. Cykl a wzrost gospodarczy 376
      1.4. Teorie wahań cyklicznych 377
        1.4.1. Teorie neoklasyczne 377
        1.4.2. Teorie keynesistowskie 379
      1.5. Metody oddziaływania państwa na przebieg cyklu koniunkturalnego 384
    2. Wahania stopy wzrostu i kryzysy w gospodarce centralnie planowanej 386
      2.1. Porównanie fluktuacji gospodarczych w gospodarce rynkowej i centralnie planowanej. Przejawy arytmii gospodarki centralnie planowanej 386
      2.2. Główne przyczyny arytmii gospodarczej 388
      2.3. Mechanizm arytmii gospodarczej 389
        2.3.1. Ukryte wady planu inwestycyjnego 389
        2.3.2. Cykl nierównowagi gospodarczej 390
  Rozdział XV. Bezrobocie 395
    1. Wprowadzenie 395
    2. Zasoby siły roboczej i ich elementy składowe 397
    3. Pojęcie bezrobocia 398
    4. Zasoby i strumienie 399
    5. Typy bezrobocia 401
    6. Bezrobocie w wybranych krajach 402
    7. Przyczyny bezrobocia 404
      7.1. Ujęcie klasyczne 404
      7.2. Ujęcie keynesistowskie 406
    8. Polityka państwa na rynku pracy 407
    9. Bezrobocie w okresie transformacji gospodarki polskiej 409
  Rozdział XVI. Inflacja 413
    1. Równowaga gospodarcza 413
    2. Inflacja – podstawowe pojęcia 414
    3. Społeczno-ekonomiczne skutki inflacji 418
    4. Przyczyny inflacji – przegląd głównych koncepcji teoretycznych 420
      4.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji 420
      4.2. Popytowa teoria inflacji 423
      4.3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji 426
    5. Inflacja a bezrobocie. Zarys programu polityki gospodarczej 429
    6. Inflacja w gospodarce centralnie planowanej 434
  Rozdział XVII. Międzynarodowa współpraca gospodarcza 437
    1. Międzynarodowy podział pracy 437
    2. Główne formy powiązań gospodarczych z zagranicą 438
    3. Korzyści z handlu międzynarodowego 440
    4. Elementy polityki handlowej 443
    5. Międzynarodowe organizacje w dziedzinie handlu 446
    6. Kursy walutowe 448
    7. Bilans płatniczy 450
    8. Międzynarodowe instytucje i przepływy finansowe 454
    9. Regionalna integracja gospodarcza 456
    10. Polska na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej 457
  Rozdział XVIII. Gospodarka światowa 461
    1. Pojęcie gospodarki światowej 461
    2. Główne podmioty gospodarki światowej 462
    3. Główne tendencje rozwojowe gospodarki światowej 465
    4. Główne problemy globalne 468
      4.1. Problemy demograficzne 468
      4.2. Problemy wyżywienia 469
      4.3. Ograniczoność bogactw naturalnych 470
      4.4. Zagrożenia dla środowiska naturalnego 471
      4.5. Dysproporcje rozwojowe 472
      4.6. Zadłużenie międzynarodowe 473
    5. Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny 474
  Aneks. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce – od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej 477
    1. Modyfikacje systemowe i kryzys gospodarki polskiej z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 477
    2. Reformowanie gospodarki w latach osiemdziesiątych 478
    3. Program stabilizacji i urynkowienia gospodarki (plan Balcerowicza) 481
    4. Przemiany własnościowe 484
    5. Postępy prywatyzacji w rożnych sektorach gospodarki 487
Elementarne zagadnienia ekonomii
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

492

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-01-14991-8

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Gospodarka rynkowa, Ekonomia

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Roman Milewski
5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prawdziwy bestseller ostatnich lat!


Obecne wydanie zostało oparte na kilkuletnich doświadczeniach dydaktycznych zespołu oraz uwzględnia uwagi studentów i pracowników akademickich.


Niniejszy podręcznik, systematycznie wznawiany, jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów ekonomicznych studiów licencjackich i uniwersyteckich wydziałów nieekonomicznych tj. przede wszystkim dla wydziałów prawa i administracji oraz socjologii, politologii i geografii. Są to kierunki, na których znajomość ekonomii jest szczególnie potrzebna. Z uwagi na zakres materiału i stopień zaawansowania może on być wykorzystywany z powodzeniem również przez czytelników pragnących samodzielnie pogłębić swą wiedzę o procesach gospodarczych, w tym m.in. przez pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej, działaczy związkowych i publicystów.


W porównaniu z wydaniem pierwszym zmieniona została struktura książki i wprowadzono szereg zmian. Najważniejsze z nich to:znaczne rozszerzenie i pogłębienie fragmentów dotyczących problematyki mikroekonomicznej, m.in. dzięki zastosowaniu na większą skalę ujęć graficznych i zamieszczeniu całkowicie nowego rozdziału traktującego o podziale dochodów w powiązaniu z analizą rynków czynników produkcji, a także nowemu ujęciu zagadnień poświęconych podstawowym kategoriom gospodarki rynkowej, gospodarstwu domowemu i przedsiębiorstwu,
wprowadzenie nowego rozdziału o podstawowych metodach i narzędziach analizy ekonomicznej,
zupełnie inne ujęcie analizy współczesnych systemów społeczno-gospodarczych, podstawowych kategorii makroekonomicznych i czynników wzrostu gospodarczego oraz systemu pieniężno-kredytowego,
rezygnacja z odrębnego rozdziału o strukturze współczesnych gospodarek,
uaktualnienie danych statystycznych,
znaczne ograniczenie wywodów dotyczących gospodarki centralnie planowanej.

Istotną zaletą książki jest przejrzystość i prostota wykładu. Do niezbędnego minimum ograniczono prezentację sformalizowanych narzędzi i metod. Bardzo cenne jest również to, że autorzy nawiązali do doświadczeń i realiów gospodarki polskiej. Pokazali prawidłowości i zjawiska charakterystyczne dla ukształtowanej od dawna gospodarki rynkowej, do której zmierzamy oraz rzetelną wiedzę o gospodarce, od której odchodzimy. Jest to pomocne w lepszym zrozumieniu problemów charakterystycznych dla okresu przechodzenia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.


Dodatkową pomocą, po którą sięgnąć zachęcamy, jest podręcznik tego samego autora Podstawy ekonomii. Ćwiczenia, zadania, problemy (Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 3, Warszawa 2008).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!