Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,37  63,96

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

54,3763,96

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Monografia opisuje przebieg postępowania karnego przed organami wojskowego wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Jest to praca pionierska. Przedstawiona w niej problematyka nie była dotychczas przedmiotem badań naukowych.
Istotne miejsce w monografii zajmuje charakterystyka poszczególnych instytucji ówczesnego prawa karnego wojskowego procesowego, zwłaszcza tych, które występowały tylko na gruncie tej dziedziny prawa, jak choćby właściwego dowódcy (zwierzchnika sądowo-karnego), prokuratora wojskowego, żandarmerii i oficera sądowego. Osoby zainteresowane kształtowaniem się polskiego systemu prawnego po 1918 roku znajdą w niej również opis przebiegu prac unifikacyjnych i kodyfikacyjnych wojskowego postępowania karnego, ze wskazaniem i charakterystyką głównych źródeł tego prawa oraz ich przemian na przestrzeni lat funkcjonowania. W książce znajdziemy również obszerny rozdział poświęcony genezie i ustrojowi międzywojennego sądownictwa wojskowego oraz wykonaniu kary.
Całość problematyki uzupełnia materiał fotograficzny ukazujący osoby, miejsca i wydarzenia związane z funkcjonowaniem wojskowego wymiaru sprawiedliwości. W monografii znajdziemy również prawnoporównawcze odniesienia do innych systemów prawnych, w tym common law, oraz porównania z funkcjonowaniem powszechnego prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce tamtego okresu. W zakończeniu z kolei, Autor odniósł się do wciąż aktualnych problemów odrębności sądownictwa wojskowego i procesu karnego wojskowego oraz jego ewentualnych dalszych losów w systemie prawa karnego procesowego.
Książka adresowana jest zarówno do historyków prawa jak i wszystkich zainteresowanych historią polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ze względu na szeroko eksponowaną metodę dogmatyczną, monografia powinna zainteresować także prawników zajmujących się aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa i postępowania karnego.


Liczba stron510
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3085-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    11
  Przedmiot, zakres i metoda badań /    11
  Literatura /    14
  Źródła /    19
  Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające: historia, unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej /    25
  1.1. Rola okresu międzywojennego w ewolucji wojskowego procesu karnego /    30
  1.2. Unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej w II Rzeczypospolitej /    35
  1.2.1. Spór międzydzielnicowy /    39
  1.2.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 roku /    41
  1.2.3. Kulisy powstawania wojskowej kodyfikacji karnej procesowej z 1936 roku /    46
  Rozdział 2 Pojęcie wojskowego procesu karnego, stosunek względem innych trybów i źródła wojskowego prawa procesowego /    57
  2.1. Pojęcie wojskowego postępowania karnego /    58
  2.2. Za i przeciw istnieniu sądów wojskowych w okresie międzywojennym /    64
  2.3. Wojskowe postępowanie karne a wojskowe postępowanie dyscyplinarne /    68
  /    75
  2.5. Źródła prawa /    78
  Rozdział 3 Uczestnicy wojskowego postępowania karnego /    85
  3.1. Sąd wojskowy /    86
  3.1.1. Sądy pułkowe /    89
  3.1.2. Sądy okręgów generalnych /    93
  3.1.3. Naczelny Sąd Wojskowy (Najwyższy Sąd Wojskowy) /    94
  3.1.4. Nadzwyczajny Sąd Wojskowy /    97
  3.1.5. Sądy wojskowe w świetle rozporządzenia majowego oraz prawa o ustroju sądów wojskowych z 1936 roku /    98
  3.1.5.1. Sądownictwo marynarki wojennej /    104
  3.1.5.2. Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego /    106
  3.1.5.2.1. Służba sprawiedliwości rejonu sądowego /    107
  3.1.5.2.2. Służba sprawiedliwości okręgu korpusu /    109
  3.1.5.2.3. Służba sprawiedliwości na szczeblu centralnym /    111
  3.2. Właściwy dowódca (zwierzchnik sądowokarny) /    131
  3.2.1. Dowódca w sferze wojskowej („Dziedzina Marsa”) /    132
  3.2.2. Dowódca w sferze wymiaru sprawiedliwości („Dziedzina Justycji”) /    133
  3.2.3. Właściwy dowódca w rozporządzeniu majowym, prawie o ustroju sądów wojskowych oraz kodeksie postępowania karnego z 1936 roku /    135
  3.2.4. Dowódca w praktyce wojskowego postępowania karnego /    140
  3.3. Prokurator wojskowy (oficer sądowy) /    144
  3.3.1. Prokuratura wojskowa II Rzeczypospolitej. Pozycja ustrojowa i procesowa /    146
  3.3.2. Oficer sądowy /    156
  3.4. Obrońcy w sądownictwie wojskowym /    158
  3.4.1. Sytuacja prawna obrońców wojskowych w latach 1919–1939 /    159
  3.4.1.1. Okres: 1919–1920 /    160
  3.4.1.2. Okres: 1920–1937 /    164
  3.4.1.3. Okres: 1937–1939 /    169
  3.4.2. Upoważnienie do obrony (pełnomocnictwo) /    172
  3.4.3. Asystenci (aplikanci) sądowi jako obrońcy wojskowi /    174
  3.4.4. Obrona obligatoryjna /    176
  3.4.5. Aplikant adwokacki jako obrońca przed sądem wojskowym /    177
  3.4.6. Strój obrońców wojskowych w trakcie rozprawy /    178
  3.4.7. Taktyka obrońców wojskowych /    179
  3.5. Żandarmeria /    182
  3.5.1. Stan prawny /    184
  3.5.1.1. Okres: 1919–1929 /    184
  3.5.1.2. Okres: 1929–1939 /    186
  3.5.2. Służba sądowo‑policyjna oraz wojskowo‑policyjna /    188
  3.5.3. Struktura organizacyjna żandarmerii oraz szkolenie żandarmów /    192
  3.6. Podejrzany/oskarżony /    194
  3.6.1. Właściwość osobowa /    195
  3.6.2. Właściwość miejscowa /    199
  3.7. Pokrzywdzony (oskarżyciel prywatny/oskarżyciel posiłkowy) /    201
  3.8. Wojskowe służby informacyjne w procesie karnym /    208
  Rozdział 4 Środki zapobiegawcze /    221
  4.1. Tymczasowe aresztowanie i areszt śledczy w ustawie wojskowego postępowania karnego z 1912 roku /    223
  4.2. Zawieszenie w służbie oraz oddanie pod szczególny dozór przełożonego /    227
  4.3. Zatrzymanie i areszt tymczasowy w kodeksie wojskowego postępowania karnego z 1936 roku /    229
  4.4. Czas trwania aresztu śledczego (aresztu tymczasowego) /    232
  4.5. List gończy /    233
  4.6. Postępowanie przeciwko nieobecnym i zbiegłym /    235
  4.7. Inne środki przymusu – zatrzymanie przedmiotów, rewizja domu i osoby /    236
  Rozdział 5 Dowody i postępowanie dowodowe /    239
  5.1. In dubio pro reo, a może in dubio pro societate? /    240
  5.2. Ocena materiału dowodowego /    243
  5.3. Dowody – pojęcie, rodzaje, perspektywy i praktyka /    244
  5.4. Przesłuchanie obwinionego (podejrzanego, oskarżonego) /    246
  5.4.1. Pojęcie /    246
  5.4.2. Problematyka przedstawienia zarzutów /    247
  5.4.3. Przesłuchanie podejrzanego /    248
  5.5. Przesłuchanie świadka /    251
  5.6. Oględziny /    255
  5.7. Opinia biegłych /    256
  5.8. Pomoc sądowa (rekwizycyjne przeprowadzenie dowodów) /    260
  Rozdział 6 Postępowanie przygotowawcze i jurysdykcyjne /    263
  6.1. Śledztwo czy dochodzenie? /    264
  6.2. Doniesienie karne /    270
  6.2.1. Problem anonimów /    270
  6.2.2. Wymogi formalne i merytoryczne /    271
  6.3. Cele wojskowego postępowania badawczego. Terminologia /    273
  6.4. Przebieg postępowania przygotowawczego /    276
  6.4.1. Akt oskarżenia/wniosek o ukaranie /    283
  6.4.2. Wniesienie aktu oskarżenia (wniosku o ukaranie) /    285
  6.5. Postępowanie jurysdykcyjne przed sądem I instancji /    286
  6.5.1. Zagadnienia wstępne /    286
  6.5.2. Stadia postępowania sądowego /    289
  6.5.2.1. Przygotowanie do rozprawy /    289
  6.5.2.2. Wezwanie obwinionego, świadków i biegłych /    292
  6.5.2.3. Rozprawa główna /    293
  6.5.2.4. Wyrok sądu I instancji i uzasadnienie /    302
  Rozdział 7 Postępowania szczególne: polowe i doraźne /    307
  7.1. Sądy polowe /    309
  7.2. Postępowanie doraźne /    317
  7.2.1. Regulacje prawne /    317
  7.2.2. Zasady funkcjonowania i organizacji polowego sądownictwa doraźnego /    320
  7.3. Krytyka wojskowego sądownictwa polowego ze strony władz wojskowych /    322
  7.4. Tryb doraźny wojskowego postępowania karnego po zakończeniu działań wojennych /    324
  /    328
  Rozdział 8 Postępowanie odwoławcze /    331
  8.1. Wprowadzenie do kontroli instancyjnej w wojskowym procesie karnym /    331
  8.2. Przejściowe i unifikacyjne rozwiązania proceduralne w zakresie środków zaskarżenia w sądownictwie wojskowym /    336
  8.2.1. Okres przejściowy /    337
  8.2.2. Okres unifikacyjny /    339
  8.3. Środki zaskarżenia w praktyce Najwyższego Sądu Wojskowego /    344
  8.3.1. Suspensywność odwołania i zażalenia nieważności /    348
  8.3.2. Zażalenie nieważności w obronie ustawy /    350
  8.4. Kodeks wojskowego postępowania karnego z 1936 roku /    353
  8.4.1. Pojęcie, cel i rodzaje środków zaskarżenia /    354
  8.4.2. Geneza i dyskusja problemu instancji odwoławczej /    355
  8.4.2.1. Krytyka postępowania odwoławczego w procesie karnym /    356
  8.4.2.2. Kulisy wprowadzenia systemu rewizyjnego do wojskowej procedury karnej /    357
  8.4.2.3. Koncepcja środka zaskarżenia w związku ze strukturą organizacyjną armii /    359
  8.4.3. Rewizja: opinie i komentarze /    359
  8.4.3.1. Pojęcie i podstawy rewizji /    361
  8.4.3.2. Zakaz reformationis in peius /    365
  8.4.3.2.1. Uzasadnienie zniesienia zakazu reformationis in peius /    366
  8.4.3.2.2. Charakter ustrojowy II Rzeczypospolitej a reformationis in peius /    372
  8.4.3.2.3. „Wojskowy” wymiar braku zakazu reformationis in peius /    374
  Rozdział 9 Postępowanie przed wojskowym sądem II instancji /    375
  9.1. Czynności postępowania odwoławczego przed sądem I instancji /    376
  9.1.1. Wniesienie środka zaskarżenia /    376
  9.1.2. Inne wymogi formalne środków zaskarżenia /    381
  9.1.3. Oświadczenie strony przeciwnej /    383
  9.1.4. Czynności końcowe w sądzie I instancji /    384
  9.2. Postępowanie przed wojskowym sądem II instancji – zagadnienia wstępne /    386
  9.2.1. Badanie warunków formalnych /    386
  9.2.2. Rozprawa czy posiedzenie niejawne? /    387
  9.2.3. Prawo oskarżonego do udziału w postępowaniu przed wojskowym sądem II instancji /    390
  9.2.4. Narada i głosowanie nad orzeczeniem wojskowego sądu odwoławczego /    392
  9.2.5. Orzeczenie wojskowego sądu odwoławczego /    393
  9.2.5.1. Komparycja /    394
  9.2.5.2. Sentencja /    394
  9.2.5.3. Uzasadnienie /    399
  9.3. Przebieg postępowania przed sądem II instancji /    402
  Rozdział 10 Zażalenie /    411
  10.1. Charakter instytucji /    411
  10.2. Metoda normowania kontroli zażaleniowej /    413
  10.3. Zakres zastosowania zażalenia /    414
  10.4. Podmioty uprawnione do złożenia zażalenia /    416
  10.5. Tryb postępowania zażaleniowego /    417
  Rozdział 11 Wznowienie postępowania /    419
  11.1. Źródła i charakter instytucji /    419
  11.2. Konflikt trzech wartości wojskowego postępowania karnego /    421
  11.3. Noviter reperta czy noviter producta? /    422
  11.4. Przymus udziału obrońcy wojskowego /    425
  11.5. Przebieg procedury wznowienia postępowania karnego /    427
  Rozdział 12 Postępowanie wykonawcze /    437
  12.1. Struktura organizacyjna więziennictwa wojskowego /    439
  12.1.1. Wojskowe więzienie śledcze /    441
  12.1.2. Wojskowe areszty rejonowe /    441
  12.2. Organy postępowania wykonawczego /    442
  12.3. Instytucje postępowania wykonawczego /    444
  12.3.1. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności /    445
  12.3.2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie /    446
  12.4. Wykonanie poszczególnych rodzajów kar /    449
  12.4.1. Kara śmierci /    449
  12.4.2. Kara pozbawienia wolności /    452
  12.4.3. Kara aresztu wojskowego /    455
  12.4.4. Kara grzywny, wojskowe kary dodatkowe, środki wychowawcze i zabezpieczające /    456
  12.5. Kwestia warunkowego zawieszenia wykonania kary /    457
  12.6. Ułaskawienie /    459
  Zakończenie /    463
  Międzywojenne wojskowe postępowanie karne – charakterystyka /    463
  Proces karny wojskowy czy wojskowe postępowanie karne? /    468
  Kodeks wojskowego postępowania karnego z 1936 roku wierną kopią kodeksu postępowania karnego z 1928 roku czy samodzielną regulacją prawną? /    470
  Sąd wojskowy instytucją wojskową czy elementem wymiaru sprawiedliwości? /    471
  Wojskowy wymiar sprawiedliwości czy wymiar sprawiedliwości w wojsku? /    471
  Jedna czy wiele procedur? /    472
  Źródła i literatura /    475
  Nota bibliograficzna /    499
  Wykaz ważniejszych skrótów /    501
  Spis fotografii, tabel i schematów /    503
  Summary /    505
  Zusammenfassung /    507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia