X

  Spis treści
  
  Wstęp / 11
  Przedmiot, zakres i metoda badań / 11
  Literatura / 14
  Źródła / 19
  
  Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające: historia, unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej / 25
  1.1. Rola okresu międzywojennego w ewolucji wojskowego procesu karnego / 30
  1.2. Unifikacja i kodyfikacja wojskowej procedury karnej w II Rzeczypospolitej / 35
  1.2.1. Spór międzydzielnicowy / 39
  1.2.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1920 roku / 41
  1.2.3. Kulisy powstawania wojskowej kodyfikacji karnej procesowej z 1936 roku / 46
  
  Rozdział 2 Pojęcie wojskowego procesu karnego, stosunek względem innych trybów i źródła wojskowego prawa procesowego / 57
  2.1. Pojęcie wojskowego postępowania karnego / 58
  2.2. Za i przeciw istnieniu sądów wojskowych w okresie międzywojennym / 64
  2.3. Wojskowe postępowanie karne a wojskowe postępowanie dyscyplinarne / 68
  2.4. Wojskowe postępowanie karne a postępowanie przed wojskowymi sądami honorowymi
  / 75
  2.5. Źródła prawa / 78
  
  Rozdział 3 Uczestnicy wojskowego postępowania karnego / 85
  3.1. Sąd wojskowy / 86
  3.1.1. Sądy pułkowe / 89
  3.1.2. Sądy okręgów generalnych / 93
  3.1.3. Naczelny Sąd Wojskowy (Najwyższy Sąd Wojskowy) / 94
  3.1.4. Nadzwyczajny Sąd Wojskowy / 97
  3.1.5. Sądy wojskowe w świetle rozporządzenia majowego oraz prawa o ustroju sądów wojskowych z 1936 roku / 98
  3.1.5.1. Sądownictwo marynarki wojennej / 104
  3.1.5.2. Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego / 106
  3.1.5.2.1. Służba sprawiedliwości rejonu sądowego / 107
  3.1.5.2.2. Służba sprawiedliwości okręgu korpusu / 109
  3.1.5.2.3. Służba sprawiedliwości na szczeblu centralnym / 111
  3.2. Właściwy dowódca (zwierzchnik sądowokarny) / 131
  3.2.1. Dowódca w sferze wojskowej („Dziedzina Marsa”) / 132
  3.2.2. Dowódca w sferze wymiaru sprawiedliwości („Dziedzina Justycji”) / 133
  3.2.3. Właściwy dowódca w rozporządzeniu majowym, prawie o ustroju sądów wojskowych oraz kodeksie postępowania karnego z 1936 roku / 135
  3.2.4. Dowódca w praktyce wojskowego postępowania karnego / 140
  3.3. Prokurator wojskowy (oficer sądowy) / 144
  3.3.1. Prokuratura wojskowa II Rzeczypospolitej. Pozycja ustrojowa i procesowa / 146
  3.3.2. Oficer sądowy / 156
  3.4. Obrońcy w sądownictwie wojskowym / 158
  3.4.1. Sytuacja prawna obrońców wojskowych w latach 1919–1939 / 159
  3.4.1.1. Okres: 1919–1920 / 160
  3.4.1.2. Okres: 1920–1937 / 164
  3.4.1.3. Okres: 1937–1939 / 169
  3.4.2. Upoważnienie do obrony (pełnomocnictwo) / 172
  3.4.3. Asystenci (aplikanci) sądowi jako obrońcy wojskowi / 174
  3.4.4. Obrona obligatoryjna / 176
  3.4.5. Aplikant adwokacki jako obrońca przed sądem wojskowym / 177
  3.4.6. Strój obrońców wojskowych w trakcie rozprawy / 178
  3.4.7. Taktyka obrońców wojskowych / 179
  3.5. Żandarmeria / 182
  3.5.1. Stan prawny / 184
  3.5.1.1. Okres: 1919–1929 / 184
  3.5.1.2. Okres: 1929–1939 / 186
  3.5.2. Służba sądowo‑policyjna oraz wojskowo‑policyjna / 188
  3.5.3. Struktura organizacyjna żandarmerii oraz szkolenie żandarmów / 192
  3.6. Podejrzany/oskarżony / 194
  3.6.1. Właściwość osobowa / 195
  3.6.2. Właściwość miejscowa / 199
  3.7. Pokrzywdzony (oskarżyciel prywatny/oskarżyciel posiłkowy) / 201
  3.8. Wojskowe służby informacyjne w procesie karnym / 208
  
  Rozdział 4 Środki zapobiegawcze / 221
  4.1. Tymczasowe aresztowanie i areszt śledczy w ustawie wojskowego postępowania karnego z 1912 roku / 223
  4.2. Zawieszenie w służbie oraz oddanie pod szczególny dozór przełożonego / 227
  4.3. Zatrzymanie i areszt tymczasowy w kodeksie wojskowego postępowania karnego z 1936 roku / 229
  4.4. Czas trwania aresztu śledczego (aresztu tymczasowego) / 232
  4.5. List gończy / 233
  4.6. Postępowanie przeciwko nieobecnym i zbiegłym / 235
  4.7. Inne środki przymusu – zatrzymanie przedmiotów, rewizja domu i osoby / 236
  
  Rozdział 5 Dowody i postępowanie dowodowe / 239
  5.1. In dubio pro reo, a może in dubio pro societate? / 240
  5.2. Ocena materiału dowodowego / 243
  5.3. Dowody – pojęcie, rodzaje, perspektywy i praktyka / 244
  5.4. Przesłuchanie obwinionego (podejrzanego, oskarżonego) / 246
  5.4.1. Pojęcie / 246
  5.4.2. Problematyka przedstawienia zarzutów / 247
  5.4.3. Przesłuchanie podejrzanego / 248
  5.5. Przesłuchanie świadka / 251
  5.6. Oględziny / 255
  5.7. Opinia biegłych / 256
  5.8. Pomoc sądowa (rekwizycyjne przeprowadzenie dowodów) / 260
  
  Rozdział 6 Postępowanie przygotowawcze i jurysdykcyjne / 263
  6.1. Śledztwo czy dochodzenie? / 264
  6.2. Doniesienie karne / 270
  6.2.1. Problem anonimów / 270
  6.2.2. Wymogi formalne i merytoryczne / 271
  6.3. Cele wojskowego postępowania badawczego. Terminologia / 273
  6.4. Przebieg postępowania przygotowawczego / 276
  6.4.1. Akt oskarżenia/wniosek o ukaranie / 283
  6.4.2. Wniesienie aktu oskarżenia (wniosku o ukaranie) / 285
  6.5. Postępowanie jurysdykcyjne przed sądem I instancji / 286
  6.5.1. Zagadnienia wstępne / 286
  6.5.2. Stadia postępowania sądowego / 289
  6.5.2.1. Przygotowanie do rozprawy / 289
  6.5.2.2. Wezwanie obwinionego, świadków i biegłych / 292
  6.5.2.3. Rozprawa główna / 293
  6.5.2.4. Wyrok sądu I instancji i uzasadnienie / 302
  
  Rozdział 7 Postępowania szczególne: polowe i doraźne / 307
  7.1. Sądy polowe / 309
  7.2. Postępowanie doraźne / 317
  7.2.1. Regulacje prawne / 317
  7.2.2. Zasady funkcjonowania i organizacji polowego sądownictwa doraźnego / 320
  7.3. Krytyka wojskowego sądownictwa polowego ze strony władz wojskowych / 322
  7.4. Tryb doraźny wojskowego postępowania karnego po zakończeniu działań wojennych / 324
  7.5. Tryb polowy wojskowego postępowania karnego po zakończeniu działań wojennych
  / 328
  Rozdział 8 Postępowanie odwoławcze / 331
  8.1. Wprowadzenie do kontroli instancyjnej w wojskowym procesie karnym / 331
  8.2. Przejściowe i unifikacyjne rozwiązania proceduralne w zakresie środków zaskarżenia w sądownictwie wojskowym / 336
  8.2.1. Okres przejściowy / 337
  8.2.2. Okres unifikacyjny / 339
  8.3. Środki zaskarżenia w praktyce Najwyższego Sądu Wojskowego / 344
  8.3.1. Suspensywność odwołania i zażalenia nieważności / 348
  8.3.2. Zażalenie nieważności w obronie ustawy / 350
  8.4. Kodeks wojskowego postępowania karnego z 1936 roku / 353
  8.4.1. Pojęcie, cel i rodzaje środków zaskarżenia / 354
  8.4.2. Geneza i dyskusja problemu instancji odwoławczej / 355
  8.4.2.1. Krytyka postępowania odwoławczego w procesie karnym / 356
  8.4.2.2. Kulisy wprowadzenia systemu rewizyjnego do wojskowej procedury karnej / 357
  8.4.2.3. Koncepcja środka zaskarżenia w związku ze strukturą organizacyjną armii / 359
  8.4.3. Rewizja: opinie i komentarze / 359
  8.4.3.1. Pojęcie i podstawy rewizji / 361
  8.4.3.2. Zakaz reformationis in peius / 365
  8.4.3.2.1. Uzasadnienie zniesienia zakazu reformationis in peius / 366
  8.4.3.2.2. Charakter ustrojowy II Rzeczypospolitej a reformationis in peius / 372
  8.4.3.2.3. „Wojskowy” wymiar braku zakazu reformationis in peius / 374
  
  Rozdział 9 Postępowanie przed wojskowym sądem II instancji / 375
  9.1. Czynności postępowania odwoławczego przed sądem I instancji / 376
  9.1.1. Wniesienie środka zaskarżenia / 376
  9.1.2. Inne wymogi formalne środków zaskarżenia / 381
  9.1.3. Oświadczenie strony przeciwnej / 383
  9.1.4. Czynności końcowe w sądzie I instancji / 384
  9.2. Postępowanie przed wojskowym sądem II instancji – zagadnienia wstępne / 386
  9.2.1. Badanie warunków formalnych / 386
  9.2.2. Rozprawa czy posiedzenie niejawne? / 387
  9.2.3. Prawo oskarżonego do udziału w postępowaniu przed wojskowym sądem II instancji / 390
  9.2.4. Narada i głosowanie nad orzeczeniem wojskowego sądu odwoławczego / 392
  9.2.5. Orzeczenie wojskowego sądu odwoławczego / 393
  9.2.5.1. Komparycja / 394
  9.2.5.2. Sentencja / 394
  9.2.5.3. Uzasadnienie / 399
  9.3. Przebieg postępowania przed sądem II instancji / 402
  
  Rozdział 10 Zażalenie / 411
  10.1. Charakter instytucji / 411
  10.2. Metoda normowania kontroli zażaleniowej / 413
  10.3. Zakres zastosowania zażalenia / 414
  10.4. Podmioty uprawnione do złożenia zażalenia / 416
  10.5. Tryb postępowania zażaleniowego / 417
  
  Rozdział 11 Wznowienie postępowania / 419
  11.1. Źródła i charakter instytucji / 419
  11.2. Konflikt trzech wartości wojskowego postępowania karnego / 421
  11.3. Noviter reperta czy noviter producta? / 422
  11.4. Przymus udziału obrońcy wojskowego / 425
  11.5. Przebieg procedury wznowienia postępowania karnego / 427
  
  Rozdział 12 Postępowanie wykonawcze / 437
  12.1. Struktura organizacyjna więziennictwa wojskowego / 439
  12.1.1. Wojskowe więzienie śledcze / 441
  12.1.2. Wojskowe areszty rejonowe / 441
  12.2. Organy postępowania wykonawczego / 442
  12.3. Instytucje postępowania wykonawczego / 444
  12.3.1. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności / 445
  12.3.2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie / 446
  12.4. Wykonanie poszczególnych rodzajów kar / 449
  12.4.1. Kara śmierci / 449
  12.4.2. Kara pozbawienia wolności / 452
  12.4.3. Kara aresztu wojskowego / 455
  12.4.4. Kara grzywny, wojskowe kary dodatkowe, środki wychowawcze i zabezpieczające / 456
  12.5. Kwestia warunkowego zawieszenia wykonania kary / 457
  12.6. Ułaskawienie / 459
  
  Zakończenie / 463
  Międzywojenne wojskowe postępowanie karne – charakterystyka / 463
  Proces karny wojskowy czy wojskowe postępowanie karne? / 468
  Kodeks wojskowego postępowania karnego z 1936 roku wierną kopią kodeksu postępowania karnego z 1928 roku czy samodzielną regulacją prawną? / 470
  Sąd wojskowy instytucją wojskową czy elementem wymiaru sprawiedliwości? / 471
  Wojskowy wymiar sprawiedliwości czy wymiar sprawiedliwości w wojsku? / 471
  Jedna czy wiele procedur? / 472
  
  Źródła i literatura / 475
  Nota bibliograficzna / 499
  Wykaz ważniejszych skrótów / 501
  Spis fotografii, tabel i schematów / 503
  Summary / 505
  Zusammenfassung / 507
Wojskowe postępowanie karne w II Rzeczypospolitej (1918–1939)
- 50%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

510

Kategoria

Prawo karne

ISBN-13

978-83-226-3085-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 5,75 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (2 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

63,96

31,98

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Monografia opisuje przebieg postępowania karnego przed organami wojskowego wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w latach 1918-1939. Jest to praca pionierska. Przedstawiona w niej problematyka nie była dotychczas przedmiotem badań naukowych.
Istotne miejsce w monografii zajmuje charakterystyka poszczególnych instytucji ówczesnego prawa karnego wojskowego procesowego, zwłaszcza tych, które występowały tylko na gruncie tej dziedziny prawa, jak choćby właściwego dowódcy (zwierzchnika sądowo-karnego), prokuratora wojskowego, żandarmerii i oficera sądowego. Osoby zainteresowane kształtowaniem się polskiego systemu prawnego po 1918 roku znajdą w niej również opis przebiegu prac unifikacyjnych i kodyfikacyjnych wojskowego postępowania karnego, ze wskazaniem i charakterystyką głównych źródeł tego prawa oraz ich przemian na przestrzeni lat funkcjonowania. W książce znajdziemy również obszerny rozdział poświęcony genezie i ustrojowi międzywojennego sądownictwa wojskowego oraz wykonaniu kary.
Całość problematyki uzupełnia materiał fotograficzny ukazujący osoby, miejsca i wydarzenia związane z funkcjonowaniem wojskowego wymiaru sprawiedliwości. W monografii znajdziemy również prawnoporównawcze odniesienia do innych systemów prawnych, w tym common law, oraz porównania z funkcjonowaniem powszechnego prawa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce tamtego okresu. W zakończeniu z kolei, Autor odniósł się do wciąż aktualnych problemów odrębności sądownictwa wojskowego i procesu karnego wojskowego oraz jego ewentualnych dalszych losów w systemie prawa karnego procesowego.
Książka adresowana jest zarówno do historyków prawa jak i wszystkich zainteresowanych historią polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ze względu na szeroko eksponowaną metodę dogmatyczną, monografia powinna zainteresować także prawników zajmujących się aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu prawa i postępowania karnego.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!