Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności

Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł  


32,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejne wydanie historii Polski – uaktualnione i uzupełnione o okres III Rzeczypospolitej. Jest to popularna synteza dziejów naszego kraju w interesującej szacie graficznej, zawierająca wyjaśnienia ważniejszych terminów i pojęć historycznych oraz indeks nazwisk, a także bogato ilustrowana kolorowymi i czarno–białymi mapami. W przystępnej, eseistycznej formie ukazuje jedenaście wieków zmiennych losów Polaków i ich państwowości, poczynając od narodzin monarchii piastowskiej w X wieku, a kończąc na III Rzeczypospolitej. Napisana przez najmłodsze pokolenie historyków, pozbawiona jest wielu obciążeń interpretacyjnych. Nad poziomem merytorycznym pracy czuwali wybitni naukowcy i pedagodzy. W tym wydaniu obok czarno-białej ikonografii i barwnych map zamieszczono kolorowe ilustracje. Książka przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży szkolnej.


Rok wydania2007
Liczba stron394
KategoriaHistoria Polski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14617-7
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Autorzy do Czytelników – zamiast dedykacji V
  Przedmowa (Anna Sucheni-Grabowska) VII
  PIASTOWIE (Małgorzata Żaryn)    1
  Polska pierwszych Piastów    1
    Europa Zachodnia we wczesnym średniowieczu    1
    Ludy słowiańskie    1
    Pierwsze państwa Europy środkowo-Wschodniej    2
    Państwo Polan    2
    Państwo Wiślan    3
    Państwo Mieszka    3
    Chrzest Polski (996)    4
    Walka o kształt Polski    4
    Organizacja państwa Mieszka    5
    Bolesław Chrobry    5
    Misja biskupa Wojciecha do ziemi Prusów    5
    Zjazd gnieźnieński (1000)    6
    Wojny polsko-niemieckie (1002-1018)    6
    Wyprawa kijowska (1018)    7
    Państwo Bolesława Chrobrego    7
    Koronacja (1025)    7
    Organizacja państwa pierwszych Piastów    8
    Kryzys monarchii    11
    Odbudowa państwa    11
    Polityka wewnętrzna Kazimierza    12
    Schizma wschodnia    12
    Warstwa cesarstwa z papiestwem    13
    Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej    14
    Rozwój wewnętrzny państwa    14
    Upadek króla Bolesława Śmiałego    15
    Władysław Herman księciem Polski    15
    Zbigniew i Bolesław Krzywousty    16
    Wojna z Niemcami (1109)    16
    Bolesław Krzywousty księciem całej Polski    17
    Przywrócenie Pomorza Polsce    17
    Konflikt z cesarstwem    18
    Testament Krzywoustego    18
    Kultura polska X-XII
    Kraj i ludzie    19
    Podsumowanie    21
  Polska w dobie rozbicia dzielnicowego    23
    Sytuacja w Europie    22
    Zasada senioratu    22
    Upadek zasady senioratu    23
    Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (1226)    25
    Podbój Prus (1231-1283) i powstanie państwa krzyżackiego    25
    Wzrost znaczenia możnych i Kościoła    26
    Przemiany gospodarcze    27
    Czynniki jednoczące    28
    Państwo Henryków śląskich    28
    Najazd Tatarów    30
    Jednocząca rola Kościoła    30
    Przemiany społeczne    32
    Lokacje na prawie niemieckim    33
    Próby zjednoczenia państwa    34
    Rządy Przemyślidów w Polsce    35
    Kultura polska w dobie rozbicia dzielnicowego    35
    Podsumowanie    38
  Zjednoczone Królestwo dwóch ostatnich Piastów    39
    Europa w XIV w.    39
    Walka Władysława Łokietka o zjednoczenie kraju    39
    Utrata Pomorza Gdańskiego (1308)    40
    Bunt wójta Alberta Koronacja 1320)    40
    Proces w Inowrocławiu. Polityka zagraniczna króla    41
    Wojna z krzyżakami    41
    Sytuacja Polski    42
    Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego    42
    Przyłączenie Rusi Halickiej    43
    Zhołdowanie Mazowsza    44
    Polityka północna króla    45
    Reformy wewnętrzne    46
    Korona Królestwa Polskiego    47
    Zjazd monarchów w Krakowie    48
    Układy o następstwo tronu    49
    Kultura polska za panowania ostatnich Piastów    49
    Podsumowanie    50
  ANDEGAWENOWIE (Małgorzata Żaryn)    51
    Sytuacja w Królestwie Polskim    51
    Pakty koszyckie    51
    Bezkrólewie po śmierci Ludwika    52
    Jadwiga – królem Polski. Małżeństwo z Jagiełłą    53
    Ponowne przyłączenie Rusi Halickiej    54
    Działalność Jadwigi    54
  JAGIELLONOWIE (Małgorzata Żaryn)56
  Monarchia Jagiellońska w XV w.    56
    Dawna Litwa    56
    Przyczyny unii polsko-litewskiej    57
    Unia w Krewie    58
    Chrzest Litwy    59
    Zmiany w charakterze związków Polski z Wielkim Księstwem Litewskim    60
    Wielka wojna z Krzyżakami    60
    Dyplomatyczna walka z Zakonem na soborze w Konstancji    62
    Unia horodelska (1413)    62
    Wzajemne stosunki między Polską a Litwą    63
    Polityka wewnętrzna za panowania Jagiełły    64
    Rządy Zbigniewa Oleśnickiego    65
    Władysław III na tronie węgierskim    66
    Sytuacja w Polsce    67
    Kazimierz Jagiellończyk królem Polski    67
    Rządy Kazimierza na Litwie    68
    Wzmocnienie pozycji króla w Polsce    69
    Uprawnienia polityczne stanu szlacheckiego. Początki parlamentaryzmu    69
    Sytuacja w państwie Zakonu krzyżackiego    71
    Powstanie Związku Pruskiego    72
    Wcielenie Prus do Królestwa Polskiego (1454)    72
    Wojna trzynastoletnia z Zakonem krzyżackim    73
    Prusy Królewskie    74
    Jagiellonowie w Czechach i na Węgrzech    74
    Wyprawa mołdawska    75
    statuty piotrkowskie    1496
    Zmierzch równowagi stanów    75
    Przodująca rola Gdańska    76
    Wojna litewsko-moskiewska    76
    Próba wprowadzenia rządów senatu w Królestwie Polskim    77
    Osiągnięcia „demokracji szlacheckiej”. Konstytucja Nihil novi    78
    Kultura polska w XV w.    79
    Odrodzenie    81
    Podsumowanie    82
  Polska „złotego wieku”    82
    Zygmunt I władcą Polski i Litwy    82
    Zjazd wiedeński (1515)    83
    Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim    83
    Powstanie Prus Książęcych    83
    Między Habsburgami a Turcją. Polityka Zygmunta w stosunku do Węgier    84
    Zatargi z Mołdawią    85
    Wojny z państwem moskiewskim    85
    Wcielenie Mazowsza do Polski    87
    Polityka wewnętrzna Zygmunta I    87
    Próby wzmocnienia pozycji dynastii    89
    Rokosz lwowski    89
    Rządy Zygmunta Augusta na Litwie    89
    Ruch egzekucyjny    90
    Walka o panowanie nad Bałtykiem    91
    Przystąpienie króla do reform egzekucyjnych    93
    Reformy ustrojowe    93
    Unia lubelska (1569)    94
    Sprawa Prus Królewskich    95
    Reformacja    95
    Reformacja w Polsce    96
    Folwark szlachecki    97
    Stosunki społeczne na wsi. Poddaństwo    98
    Miasta w Polsce    99
    Kultura polska „złotego wieku”    101
    Podsumowanie    103
  KRÓLOWIE ELEKCYJNI (Alicja Dybkowska)    105
  Między Jagiellonami a Wazami     105
    Rzeczpospolita    105
    Bezkrólewie    106
    Sejm konwokacyjny    106
    Elekcja Henryka Walezego (1573)    107
    Artykuły henrykowskie i pacta conventa    108
    Poselstwo po Henryka    109
    Panowanie i wyjazd Henryka    109
    Drugie bezkrólewie    109
    Elekcja Anny Jagiellonki i Stefana Batorego (1545)    110
    Wojna z Rosją o lnflanty    110
    Rządy Stefana Batorego    111
    Jan Zamoyski    111
    Schyłek panowania Batorego    111
  Wazowie na tronie polskim    112
    Zmiany wewnątrz stanu szlacheckiego    112
    Początki panowania Zygmunta III Wazy    113
    Reforma katolicka i jezuici    114
    Rokosz sandomierski    114
    Zygmunt III królem szwedzkim    115
    Wojny szwedzko-polskie    116
    Walki ze Szwecją a wojna trzydziesto-letnia    116
    Stosunki z Rosją    117
    Unia brzeska (1596)    118
    Kozacy    118
    Wojna z Turcją    118
    Elekcja Władysława IV (1632)    119
    Wojna z Rosją    118
    Rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi (1635)    120
    Polityka wyznaniowa Władysława IV    120
    Ostatnie lata panowania Władysława IV    121
    Organizacja Kozaczyzny    122
    Początek wojen kozackich. Śmierć Władysława IV    122
    Dalsze losy wojen kozackich    124
    Unia hadziacka    125
    Wojna z Rosją    126
    Potop szwedzki (1655)    126
    Utrata lenna pruskiego (1657)    129
    Pokój w Oliwie (1660)    129
    Osłabienie Rzeczypospolitej    130
    Rozszerzenie kompetencji sejmików    130
    Liberum veto    132
    Między projektami reform a polityką dynastyczną    133
    Podsumowanie    133
  Powrót „Piastów”    134
    Michał Korybut Wiśniowiecki królem (1669)    134
    Wojna z Turcją    134
    Jan Sobieski na tonie (1674)    135
    Odsiecz wiedeńska (1683)    136
    Ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego    136
    Kultura polska w XVII w.    138
    Sarmatyzm    138
    Sztuka i kultura baroku    140
  Dynastia saska    141
    August II na tronie polskim (1696)    141
    Najazd szwedzki w czasie wojny północnej    141
    Konfederacja tarnogrodzka    143
    Sejm „niemy” (1717)    143
    Kryzys gospodarczy i społeczny    144
    Początki ingerencji Rosji, Prus i Austrii w sprawy Rzeczypospolitej    144
    Elekcja 1733 r.    145
    Rządy Augusta III    146
    Idee oświecenia    146
    Nowe programy reform ustrojowych    146
    Kultura czasów saskich    147
    Początki zmian w szkolnictwie i kulturze    147
    Podsumowanie    148
  Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego     148
    Elekcja Stanisława Poniatowskiego (1764)    148
    Początki panowania Stanisława Augusta    149
    Sprawa dysydentów    150
    Prawa kardynalne (1768)    150
    Konfederacja barska (1768-1771)    150
    Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772)    151
    Rada Nieustająca    152
    Przemiany gospodarcze i społeczne    152
    Przemiany kulturowe    153
    Komisja Edukacji Narodowej    153
    Literatura czasów stanisławowskich    154
    Publicystyka    154
    Teatr Narodowy    155
    Rozwój życia kulturalnego    155
    Sejm Czteroletni. (1788-1792)    155
    Konstytucja 3 maja 1791 r.    157
    Targowica i wojna rosyjsko-polska 1792 r.    158
    Drugi rozbiór Rzeczypospolitej (1793)    158
    Powstanie kościuszkowskie (1794)    159
    Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej i utrata niepodległości (1795)    162
    Podsumowanie    162
  NARÓD BEZ PAŃSTWA (Alicja Dybkowsla)    164
  Epoka napoleońska    164
    Ziemie Rzeczypospolitej po upadku państwa    164
    Świadomość narodowa Polaków    165
    Legiony polskie we Włoszech    165
    Tradycja Legionów    167
    Powstanie Księstwa Warszawskiego    168
    Konstytucja Księstwa Warszawskiego    169
    Wojna 1809 r.    170
    Wojna 1812 r.    170
    Podsumowanie    171
  Ziemie Rzeczypospolitej w epoce powstań narodowych    171
    Kongres wiedeński    171
    Sprawa polska na kongresie wiedeńskim    171
    Sytuacja prawna ziem polskich    172
    Święte Przymierze    172
    Konstytucja Królestwa Polskiego (1815)    172
    Ożywienie gospodarcze w Królestwie Polskim    172
    Nauką oświata i kultura w Królestwie Polskim    173
    Romantyzm    173
    Ziemie włączone do cesarstwa rosyjskiego    174
    Powstanie opozycji sejmowej w Królestwie Polski    174
    Tajne związki w Królestwie i na ziemiach zabranych    174
    Sąd sejmowy    175
    Wybuch powstania listopadowego    175
    Władze powstańcze    175
    Wojna polsko-rosyjska 1831 r.    176
    Upadek powstania    178
    Znaczenie powstania listopadowego    178
    Emigracja popowstaniowa    179
    Ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji    179
    Dyplomacja Hotelu Lambert    181
    Więzi emigracji z krajem    181
    Polska kultura na emigracji    182
    Represje popowstaniowe w Królestwie Polskim    182
    Represje na ziemiach zabranych    183
    Zmiany w zaborze pruskim    183
    Sytuacja w zaborze austriackim    184
    Działalność spiskowa na ziemiach polskich po powstaniu    184
    Powstanie krakowskie 1846 r.    185
    Rabacja galicyjska 1846 r.    187
    Przemiany społeczne w Europie w pierwszej połowie XIX w.    187
    Wiosna Ludów w Europie    187
    Wiosna Ludów na ziemiach polskich    188
    Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów    188
    Rozwój gospodarczy zaboru rosyjskiego    189
    Wojna krymska (1853-1856) i jej skutki    189
    Manifestacje patriotyczne w Królestwie Polskim    189
    Uwłaszczenie w Rosji    190
    Działalność Aleksandra Wielopolskiego    190
    Biali i Czerwoni    190
    Wybuch powstania styczniowego    191
    Walki powstańcze    192
    Dyktatura Romualda Traugutta    193
    Upadek powstania    193
    Znaczenie powstania styczniowego    194
    Podsumowanie    194
  Między klęską powstania styczniowego a wybuchem I wojny światowej     195
    Represje popowstaniowe    195
    Prześladowanie Kościoła    195
    Rusyfikacja szkolnictwa i tajne nauczanie    196
    Program pracy organicznej w Królestwie Polskim    196
    Kultura i sztuka w zaborze rosyjskim    197
    Polityka władz pruskich    197
    Kulturkampf – walka o kulturę    198
    Walka o ziemię    198
    Obrona przed germanizacją    199
    Odrodzenie narodowe na Warmii, Mazurach, Śląsku i Kaszubach    200
    Autonomia galicyjska    201
    Oświata, nauka i kultura w zaborze austriackim    202
    Zesłańcy i przesiedleńcy w głąb Rosji    203
    Emigranci polityczni    204
    Emigracja zarobkowa    204
    Przemysł na ziemiach polskich    205
    Przemiany społeczne na ziemiach polskich    206
    Lojaliści    206
    Ruch ludowy    207
    Ruch robotniczy    208
    Obóz narodowy    210
    Narodowy ruch ukraiński w Galicji    210
    Narodowy ruch litewski na ziemiach zaboru rosyjskiego    211
    Polacy wobec wojny japońsko-rosyjskiej    212
    Rewolucja 1905-1907 r. w Rosji i na ziemiach polskich    212
    Znaczenie rewolucji    214
  Sprawa polska w I wojnie światowej     215
    Polskie partie polityczne w przededniu wybuchu wielkiej wojny    215
    Rozwój organizacji o charakterze wojskowym    216
    Ziemie polskie w latach (1914-1916)    216
    Sprawa polska na arenie międzynarodowej    218
    Kryzys przysięgowy i powstanie Rady Regencyjnej    218
    Komitet Narodowy Polski    219
    Sytuacja na froncie wschodnim (1917-1918)    220
    Deklaracja prezydenta Wilsona    222
    Odzyskanie niepodległości    222
  II RZECZYPOSPOLITA (Jan Żaryn)    224
  Pierwsze lata II Rzeczypospolitej    224
    Polska w systemie powersalskim    224
    Budowanie niepodległości    226
    Porozumienie sił politycznych    228
    Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919)    228
    Działalność Sejmu Ustawodawczego (1918-1922)    229
    Kwestia granicy wschodniej    231
    Walki o Lwów    231
    Oswobodzenie Wilna z rąk bolszewików    232
    Wyprawa kijowska    232
    Wojna 1920 r.    233
    Bitwa warszawska 1920 r.    234
    Zajęcie Wileńszczyzny    234
    Pokój ryski (1921)    235
    Walka o granice zachodnie    235
  Polska w okresie rządów parlamentarnych    237
    Ludność i terytorium państwa    237
    Wybory l922 r.    238
    Kryzys ekonomiczny i reforma Grabskiego    239
    Mniejszości narodowe w latach dwudziestych    241
  II Rzeczpospolita pod rządami Józefa Piłsudskiego    243
    Kryzys demokracji parlamentarnej w Europie    243
    Przyczyny przewrotu majowego w Polsce    243
    Przewrót majowy (1926)    244
    Wybory 1928 r.    246
    Walka sanacji z opozycją parlamentarną i pozaparlamentarną    246
    Kryzys gospodarczy    247
    Konstytucja kwietniowa    248
  Ostatnie lata II Rzeczypospolitej    250
    Piłsudczycy bez Piłsudskiego    250
    Ruch ludowy    252
    Obóz narodowy    253
    Ruch robotniczy    254
    Front Morges    254
    Konserwatyści    255
    Wśród mniejszości narodowych    255
    Kościół katolicki i inne wyznania w Polsce    257
  Życie społeczne i kulturalne II Rzeczypospolitej    258
    Dziedzictwo    258
    Samorząd terytorialny    258
    Życie stowarzyszeniowe    259
    Związki zawodowe    260
    Ruch spółdzielczy    260
    Oświata. Życie kulturalne    261
  Polacy poza granicami II Rzeczypospolitej    263
    Polonia    263
    Polacy w ZSRR    263
  W stronę wojny     264
    Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej    264
    Bezpośrednie przyczyny wybuchu II wojny światowej    266
    Podsumowanie    267
  POLSKA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (Jan Żaryn)    268
    Atak Niemiec i ZSRR na Polskę    268
    Powstanie rządu polskiego na wychodźstwie    271
    Europa w okresie przewagi niemiecko-radzieckiej (1939-1941)    271
    Ziemie polskie pod okupacją niemiecką    272
    Sytuacja Żydów    216
    Obozy koncentracyjne    276
    Polskie ziemie wschodnie pod okupacją radziecką    276
    Ludność ukraińska, białoruska i żydowska    278
    Wileńszczyzna    778
    Polskie państwo podziemne    278
    Powstanie wielkiej koalicji    281
    Działalność rządu polskiego (1941-1943)    284
    Eksterminacja Żydów    285
    Prześladowania Polaków    285
    Ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką (1941-1943)    287
    Funkcjonowanie państwa podziemnego    288
    Powstanie w getcie warszawskim    290
    Najważniejszy rok wojny (1944)    291
    Podziemie komunistyczne    293
    Akcja „Burza”    294
    „Polska lubelska”    295
    Powstanie warszawskie    296
    Życie stolicy w powstaniu    298
    Sytuacja po upadku powstania warszawskiego    299
    Konferencja w Jałcie    300
    Polskie reakcje na Jałtę    300
    Aresztowanie „szesnastu”    301
    Podsumowanie    302
  POLSKA POD DOMINACJĄ ZSRR (Jan Żaryn)    303
  Utrwalanie i rządy władzy komunistycznej w Polsce (1945-1950)     303
    Początek „zimnej wojny”    303
    Powojenny start Polski    304
    Powstanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej    305
    Działania komunistów    306
    Reformy społeczno-gospodarcze    306
    Podziemie niepodległościowe    308
    Podziemie ukraińskie w Polsce    309
    Prawdziwe oblicze „demokracji ludowej”    310
    Pogrom kielecki    311
    Wybory styczniowe    311
    Sejm Ustawodawczy    311
    W stronę jedynowładztwa    312
    Kościół katolicki w pierwszych latach po wojnie    313
    Świat w epoce przewagi ZSRR (1948-1956)
    Dyktatura komunistyczna w Polsce (1948-1956)    314
    Terror komunistyczny w Polsce    315
    walka z Kościołem katolickim    317
    Gospodarka socjalistyczna    318
    Życie społeczno-kulturalne (1945-1955)    319
    Socrealizm    321
  Polska pod rządami Władysława Gomułki (1956-1970)     322
    Sytuacja międzynarodowa w latach (1956-1970)    322
    Odwilż    323
    Poznański czerwiec    324
    Polski październik    325
    Likwidacja zdobyczy październikowych    326
    Bezruch w gospodarce    327
    List „34”    327
    Millenium – tysiąclecie państwa polskiego    327
    Marzec 1968 r.    329
    Grudzień 1970 r.    330
    Życie kulturalno-społeczne w latach sześćdziesiątych    321
  Czasy Edwarda Gierka (1971-1980)    333
    Sytuacja międzynarodowa w latach siedemdziesiątych    333
    Życie „na kredyt”    333
    Czerwiec 1976 r.    335
    Opozycja demokratyczna    335
    Kardynał Karol Wojtyła – papieżem    336
    Powstanie „Solidarności”    337
    Życie kulturalno-społeczne w latach siedemdziesiątych    338
  Schyłek PRL (1980-1989)     339
    Sytuacja międzynarodowa w latach osiemdziesiątych    339
    Polska w okresie „Solidarności”    339
    Stan wojenny i jego skutki (1981-1988)    311
    Formy działalności podziemnej    342
    Kościół katolicki w latach (1982-1988)    342
    Świat wobec Polski    343
    Sytuacja gospodarcza    343
    Obrady „okrągłego stołu”    334
    Wybory czerwcowe    345
  Polacy poza granicami państwa polskiego i mniejszości narodowe w PRL w latach (1945-1990)    347
    Polacy na Zachodzie    345
    Polacy w ZSRR    347
    Mniejszości narodowe w Polsce    348
  Ku III Rzeczypospolitej     348
    Podsumowanie PRL    348
    Solidarność u władzy    349
    Jesień narodów    349
    Lech Wałęsa prezydentem    349
  POCZĄTKI III RZECZYPOSPOLITEJ KRONIKA WYDARZEŃ Z LAT (1991-2002)    351
    Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego    351
    Rządy „Solidarnościowe” (1991-1993)    352
    Cztery lata koalicji SLD-PSL (1993-1997)    353
    Rządy koalicji AWS-UW i AWS (1997-2000-2001)    356
    Powrót do władzy SLD    358
    Kościół katolicki    358
    Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski    359
    Życie społeczno-kulturalne w latach dziewięćdziesiątych    360
  Aneks    364
    Książęta i królowie (wykaz i tablice genealogiczne)    364
    Prezydenci    372
  Indeks nazwisk    373
  Spis map    382
    Mapy czarno-białe 382 Mapy kolorowe    383
  Spis ilustracji    384
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia