Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 18 Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji polonistycznej

-15%

Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 - 18 Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji polonistycznej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,27  1,49

Format: pdf

1,271,49

cena zawiera podatek VAT

„W pierwszym tomie zgromadzono artykuły podzielone na pięć tematycznych rozdziałów, rozpoczynając od diagnoz, oczekiwań i prognoz. Treść rozdziału pierwszego: Edukacja humanistyczna — dziś i jutro. Diagnoza — oczekiwania — prognozy jest kontynuacją problematyki wskazanej w trakcie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego przez polonistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (noszącego metaforyczny tytuł Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra). W tej części zamieszczono artykuły, które są świadectwem troski autorów o kształt współczesnej i przyszłej humanistyki, zawarto w niej głosy krytyczne w związku z sytuacją neoliberalnej polityki państwa wobec szkolnictwa, kultury i humanistyki, obok głosów wskazujących na nowe rozumienie jej zadań, których powinność (w większym niż do tej pory stopniu) stanowi komponenty przygotowania do życia i pracy w nowym środowisku cyfrowym. W drugim rozdziale zatytułowanym Między szkołą a uniwersytetem. Kształcenie przyszłego polonisty zgromadzono te wystąpienia i wypowiedzi uczestników Kongresu, w których zaprezentowano posłannictwo uniwersytetu wobec szkoły, a także rozważania o konkretnych rozwiązaniach proponowanych w dydaktyce akademickiej z refleksją na temat budowania świadomości nauczyciela i humanistycznego wychowania ucznia. W rozdziale trzecim zamieszczono artykuły, których autorzy prezentują stanowiska wobec nieuchronnie zmieniającej się sytuacji nauk humanistycznych, a zwłaszcza polonistyki, która już dawno przestała być wyłącznie dziedziną zajmującą się językiem i literaturą, ale stała się elementem szeroko rozumianej kultury. Dlatego jest w niej obecna refleksja komparatystyczna z uwzględnieniem różnych sposobów jej rozumienia i uprawiania. Odwołując się do słynnej Baumanowskiej kategorii „płynnej nowoczesności”, rozdział trzeci zatytułowano Płynne granice polonistyki — komparatystyka szkolna i uniwersytecka. Czwarty rozdział poświęcony został zagadnieniom językoznawczym i językowym w refleksji akademickiej i w szkolnej realizacji problemów z nimi związanych. Język polski w dydaktyce polonistycznej to tytuł tej części, ogólny i wskazujący na szerokie spektrum problemów, jakie się w nim mieszczą. Z jednej bowiem strony znajdujemy w nim apel o przywrócenie słowom ich wartości, a z drugiej — prezentację sytuacji nauczyciela polonisty w świecie ponowoczesnym, gdy zostaje on zmuszony do pełnienia funkcji usługowych. W tej części publikacji zamieszczono także referaty pokazujące wzajemne relacje między językiem i kulturą, a także wypowiedzi, które podkreślają konieczność wzmacniania językowej świadomości ucznia, by mógł on uczestniczyć w kulturze. W konsekwencji bowiem jest to zawsze budowanie świadomości społeczeństwa, które będzie umiało rozpoznawać metody manipulacji prawdą i bronić się przed narzucaniem poglądów. Świadomość językowa, dobre rozumienie słów pozwalają na obronę wyznawanych wartości, ponieważ kształcą umiejętność logicznego myślenia i wysławiania się. Tom pierwszy zamyka rozdział, w którym znalazły się teksty z zakresu glottodydaktyki, podnoszące kwestie zderzania przez język kultury własnej z inną, odmienną od swojej, co nie oznacza jej mniejszej wartości. W rozdziale zatytułowanym Język polski w kontaktach: między kulturą własną i obcą pokazano problemy ważne dla sposobu funkcjonowania w świecie wielokulturowym, który w coraz większym stopniu dotyczy także Polski, więc warto, by młodzi ludzie, mając świadomość odmienności w świecie, traktowali je jako bogactwo i szansę dla siebie i innych. Chodzi też zatem o budowanie empatii i o próby zrozumienia wszelkich odmienności: etnicznej, kulturowej czy egzystencjalnej.” (fragment Wstępu)


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-953-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie (Ewa Jaskółowa, Tadeusz Zgółka i Redaktorki) /    11
  Rozdział 1 Edukacja humanistyczna — dziś i jutro. Diagnoza — oczekiwania — prognozy
  Barbara Myrdzik, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska: Co ma wspólnego polonistyka z innymi naukami? O przekraczaniu granic /    21
  Jolanta Fiszbak, Adam Mazurkiewicz: Zanim założenia „nowej humanistyki” staną się podstawą świadomego działania polonisty /    39
  Anna Janus-Sitarz: Humanistyka w poszukiwaniu zaginionego czytelnika /    55
  Marek Pieniążek: Polonistyka szkolna w przestrzeni afektywnej /    67
  Marta Rusek: Wizje i rewizje edukacji polonistycznej. Wstępne rozpoznania /    83
  Sławomir Jacek Żurek: Polonistyczne badania edukacyjne — perspektywy 2016—2020 /    95
  Lidia Wiśniewska: Odpowiedzialność w warunkach szkoły-marketu. Głosy z III i IV Forum Edukacyjnego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza /    105
  
  Rozdział 2 Między szkołą a uniwersytetem. Kształcenie przyszłego polonisty
  Agnieszka Rypel
  Wzorzec osobowy nauczyciela polonisty we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej /    119
  Maria Kwiatkowska-Ratajczak: Dydaktyka akademicka w dobie kultury konwergencji /    125
  Małgorzata Krzysztofik: Teksty kultury w dydaktyce uniwersyteckiej i w szkole wobec przemian modelu edukacji ponadgimnazjalnej /    139
  Ryszard Waksmund, Dorota Michułka: Antropologia dzieciństwa jako przedmiot akademicki (w programie specjalizacji nauczycielskiej) /    153
  Sławomir Jacek Żurek: Komponent dydaktyczny studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa — specjalność filologia polska (2010—2014). Wnioski z zastosowania innowacji programowych /    167
  Agnieszka Kania: Muzeum, miejsce pamięci i genius loci w kształceniu kulturowym przyszłego nauczyciela polonisty /    181
  Małgorzata Gajak-Toczek: (Nie)trudne rozmowy o starości ze studentami polonistyki /    195
  Piotr Kołodziej: Nauczyciel czy „uczyciel”? Polonista wobec sytuacji uczenia (się). Refleksja nie tylko etymologiczna /    213
  Danuta Łazarska: Nastolatek jako podmiot relacyjny. O uczniowskiej potrzebie budowania
  dialogu z nauczycielem mądrości /    229
  Elżbieta Mazur: Guwernantka — portret literacki, (ko)repetycje i możliwości /    243
  
  Rozdział 3 Płynne granice polonistyki — komparatystyka szkolna i uniwersytecka
  Teresa Kostkiewiczowa: Komparatystyka w naukach filologicznych i w edukacji polonistycznej /    259
  Tadeusz Sławek: Spojrzenie komparatystyczne /    265
  Lidia Wiśniewska: Komparatystyka: dwoistość metody i synkretyzm praktyki /    269
  Anna Ślósarz: Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka /    283
  Andrzej Hejmej: Era komparatystyki kulturowej /    299
  
  Rozdział 4 Język polski w dydaktyce polonistycznej
  Aldona Skudrzyk: Przywrócić wartość słowom — podstawowe zobowiązanie polonistycznej
  Edukacji /     307
  Jadwiga Kowalikowa: Edukacja językowa dla rozwijania uczniowskich kompetencji jako operacyjnych oraz perspektywicznych celów kształcenia /    315
  Jolanta Nocoń: Szkolny polonista na usługach rynku pracy? O kształceniu językowo-
  komunikacyjnym w czasach (po)nowoczesnych /    329
  Ewa Horwath: Katedra uniwersytecka zaprasza… O wykorzystaniu badań językoznawców
  w dydaktyce szkolnej /    343
  Ewa Nowak: Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu /    357
  Marta Szymańska: Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie. Perspektywa
  socjolingwistyczna w podręcznikach do języka polskiego dla
  szkoły podstawowej /    369
  Urszula Kopeć: Nauczyć wyrażania miłości. Problemy teoretyczne i praktyczne /     385
  Krzysztof Koc: Tajemnice świata i człowieka — o edukacyjnej wartości reportażu w szkolnej polonistyce /     397
  Beata Udzik: Opowiadanie i rozprawka. Szkolne formy wypowiedzi a sprawność językowa uczniów (doniesienie z badań) /    413
  Tomasz Nowak: Gramatyka w komputerze. O dydaktycznych pożytkach płynących ze spotkań lingwistyki z informatyką /    429
  Zofia Pomirska: Popularyzowanie czytania i czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi
  trudnościami w czytaniu (z dysleksją rozwojową) /    447
  Katarzyna Grudzińska: Reguły konwersacyjne a struktura wybranych dialogów w powieści
  młodzieżowej Małgorzaty Musierowicz Brulion Bebe B — propozycja edukacyjna /    461
  Paulina Osak: Językowy obraz świata a interpretacja: Janusz Stanisław Pasierb Morze, obłok i kamień /    475
  Karolina Kwak: Zatarte granice i kółka na wodzie, czyli głosy Młodych w sprawie dam i rycerzy /    489
  
  Rozdział 5 Język polski w kontaktach: między kulturą własną i obcą
  Małgorzata Karwatowska: Obcy, Inny w dyskursie nauk humanistycznych /    505
  Zofia Budrewicz, Maria Sienko: Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzykulturowy /    527
  Tomasz Jelonek: Nazwy terenowe a kształtowanie wiedzy uczniów o ich małej ojczyźnie /    545
  Anna Kietlińska, Elżbieta Awramiuk: Szkolny polonista w dobie powszechnej znajomości języków obcych /    557
  Elżbieta Grabska-Moyle: Gramatyka w polskich szkołach sobotnich. Oczekiwania i potrzeby
  uczniów a zamierzenia i działania nauczycieli /    573
  Anna Suchodolska: Polska polityka językowa wobec obcokrajowców: strategie zapewnienia
  asymilacji /    587
  Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron: Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców /    603
  Anna Ślósarz: Multimedialne moduły tematyczne, czyli holistyczny potencjał w nauczaniu języka ojczystego /    617
  Agnieszka Handzel: Content and Language Integrated Learning w edukacji polonistycznej
  — kształcenie uczniów reemigrantów /    635
  Anna Mikulska: Problemy językowe studentów chińskich uczących się języka polskiego
  jako obcego — próba analizy /    647
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia