Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,00  25,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,0025,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Politycznym celem negocjowanego od połowy czerwca 2013 r. Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między UE i USA jest utworzenie wspólnego rynku transatlantyckiego. Bardzo trudno w połowie 2016 r. ocenić, czy porozumienie zostanie podpisane i ratyfikowane, jaki będzie zakres i tempo liberalizacji. Niemniej kończące się rokowania są dobrym momentem, by rozważyć podjęcie przygotowań – zarówno na poziomie polityki gospodarczej, jak i przedsiębiorstw – do takiej realizacji potencjalnej umowy, by stała się impulsem podniesienia poziomu konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki. Badania skutków TTIP na gospodarkę mogą stanowić właściwe wsparcie dla tych przygotowań.
W monografii dokonuje się oceny wpływu umowy na te sektory polskiej gospodarki, które z jednej strony rodzą nadzieje na rozwój handlu polsko-amerykańskiego; z drugiej strony - budzą pewne obawy, wynikające z nasilenia konkurencji importowej. Z analizy, osadzonej w perspektywie raportów prowadzonych na poziomie UE oraz studiów sektorowych dwunastu państw UE (łącznie z Polską), wynika, że ekonomiczne skutki umowy mogą być stosunkowo niewielkie w badanych sektorach. Konsekwencje umowy dla całej gospodarki ujawnią się dopiero w długiej perspektywie oraz zależą od zmian w gospodarce polskiej i światowej.
Autorzy


(…) Praca ma charakter raportu analitycznego o silnej podbudowie teoretycznej, nawiązującej do ekonomii międzynarodowej. Jego mocną stroną jest zastosowanie narzędzi ekonometrycznych, pozwalających na ocenę realnych procesów ekonomicznych.
Jest to pierwsza w Polsce praca naukowa dotycząca wpływu TTIP na polską gospodarkę w ujęciu sektorowym, łącząca w sobie elementy analizy ekonomicznej jako nadrzędnej z elementami analizy politologicznej oraz społecznej. (…) Praca jest przykładem analizy strategicznej przeprowadzonej z inicjatywy zainteresowanych Autorów, w sytuacji braku zlecenia takiej analizy przez odpowiednie instytucje.
fragment recenzji wydawniczej
prof. dr. hab. Kazimierza Starzyka, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu


Autorzy:
Elżbieta Czarny, Maria Dunin-Wąsowicz, Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Michał Paliński, Karolina Pawlak, Marlena Syliwoniuk, Katarzyna Śledziewska.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-863-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp   9
  Wprowadzenie  11
  1. Cele badawcze     11
  2. Metoda badawcza  12
  3. Struktura i charakterystyka opracowania     12
  Maria Dunin-Wąsowicz
  I. Analizy sektorowe państw Unii Europejskiej a TTIP  14
  Wstęp  14
  1. Pojęcie sektora a badanie efektów TTIP     16
  2. Analiza sektorowa: istota i znaczenie  19
  3. Analiza sektorowa na poziomie Unii Europejskiej a TTIP  21
  4. TTIP a badania sektorowe w dwunastu państwach Unii Europejskiej  36
  5. Wyniki badań sektorowych: przypadek Polski  45
  Uwagi końcowe  47
  Aneks I     49
  Aneks II  52
  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
  II. Lokomotywy polskiego eksportu w perspektywie TTIP  54
  Wstęp  54
  1. Eksport towarów i usług z Polski do USA oraz na inne rynki     56
  2. Struktura rzeczowa polskiego eksportu towarów do Stanów Zjednoczonych
  – różne poziomy agregacji     63
  3. Struktura rzeczowa polskiego eksportu usług do Stanów Zjednoczonych
  i na inne rynki  76
  Uwagi końcowe  78
  Aneks I     80
  Aneks II  82
  Aneks III     85
  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
  III. Reaktory jądrowe, kotły, maszyny, urządzenia mechaniczne czy ich
  części – jaki produkt jest najważniejszy w polskim eksporcie do USA?     90
  Wstęp  90
  1. Eksport produktów z grupy towarowej 84 z Unii Europejskiej i jej państw
  członkowskich do USA     91
  2. Grupa 8411 w eksporcie Polski do USA  99
  Uwagi końcowe     117
  Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Karolina Pawlak
  IV. Ocena wpływu podpisania TTIP na polski sektor rolny i spożywczy     120
  Wstęp     120
  1. Protekcjonizm w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej
  i USA     125
  2. Handel produktami rolno-spożywczymi między Polską a USA – próba
  identyfikacji produktów wrażliwych     139
  3. Skutki liberalizacji handlu szacowane przy użyciu modelu równowagi
  cząstkowej GSIM     170
  4. Symulacja zniesienia barier w handlu towarami rolno-spożywczymi
  w ramach TTIP     183
  Uwagi końcowe     194
  Aneks     197
  Michał Paliński, Marlena Syliwoniuk, Jan Hagemejer, Jan J. Michałek
  V. Ocena wpływu porozumienia TTIP na polski sektor energetyczny     198
  Wstęp     198
  1. Charakterystyka głównych rynków surowcowych     201
  2. Polityka energetyczna Unii Europejskiej a sytuacja energetyczna Polski     203
  3. Charakterystyka poszczególnych rynków surowców energetycznych     205
  4. Struktura handlu surowcami energetycznymi między Unią Europejską
  a USA     214
  5. Symulacja efektów redukcji barier pozataryfowych w handlu surowcami
  energetycznymi w ramach TTIP przy pomocy modelu równowagi ogólnej     219
  Uwagi końcowe     225
  Aneks I     227
  Aneks II     228
  Podsumowanie     229
  Najważniejsze wyniki badań     229
  Wnioski     230
  Rekomendacje     234
  Executive Summary     235
  Bibliografia     242
  Spis tabel i rycin     250
  Słownik i spis skrótów     255
  Nota o Autorach     261
  
  Contents
  Preface  9
  Introduction     11
  1. Research objectives  11
  2. Methodology  12
  3. Outline of the study     12
  Maria Dunin-Wąsowicz
  I. Sectoral analyses of TTIP conducted by the EU Member States  14
  Preface  14
  1. Defining sectoral approach to the economy with regard to TTIP     16
  2. Sectoral analysis: meaning and importance  19
  3. Sectoral analysis at the level of the EU and TTIP  21
  4. TTIP and sectoral analyses of twelve EU member states  36
  5. Research findings: the case of Poland     45
  Final remarks  47
  Appendix I     49
  Appendix II     52
  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
  II. Poland’s five top exports and TTIP     54
  Preface  54
  1. Exports of goods and services from Poland to the USA
  and to other markets     56
  2. Commodity structure of Polish goods exports to the USA – various levels of
  aggregation  63
  3. Commodity structure of Polish services exports to the USA
  and to other markets     76
  Final remarks  78
  Appendix I     80
  Appendix II     82
  Appendix III  85
  Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
  III. Nuclear reactors, boilers, machines, mechanical appliances,
  or their parts – what product is the most important among Polish
  exports to the USA?  90
  Preface  90
  1. The export of the 84 product group from the European Union and the Member
  States to the USA  91
  2. The 8411 product group and its export from Poland to the USA     99
  Final remarks     117
  Jan Hagemejer, Jan Jakub Michałek, Karolina Pawlak
  IV. Assessment of TTIP’s effects on the Polish agricultural
  and food sector     120
  Preface     120
  1. Protectionism in trade of agri-food products by the EU and the USA     125
  2. Trade of agri-food products between Poland and the USA –
  attempts to identify sensitive products     139
  3. Effects of liberalisation – estimates made using the model of partial
  equilibrium GSIM     170
  4. Simulation of abolition of barriers in trade of agri-food products
  in the framework of TTIP     183
  Final remarks     194
  Appendix     197
  Michał Paliński, Marlena Syliwoniuk, Jan Hagemejer, Jan J. Michałek
  V. Assessment of the effects of the TTIP agreement on the Polish
  energy sector     198
  Preface     198
  1. Characteristics of main raw material markets     201
  2. Energy policy of the European Union vs Poland’s energy situation     203
  3. Characteristics of individual raw energy materials markets     205
  4. Structure of raw energy materials trade between the European Union
  and the USA     214
  5. Simulation of effects of reduction of non-tariff barriers in raw energy materials
  trade in the framework of TTIP using of the general equilibrium model     219
  Final remarks     225
  Appendix I     227
  Appendix II     228
  Conclusions     229
  Key findings of research     229
  Concluding remarks     230
  Recommendations     234
  Executive summary     235
  Bibliography     242
  List of tables and charts     250
  Glossary and abbreviations     255
  The Authors     261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia