Rachunkowość przedsiębiorstw

Rachunkowość przedsiębiorstw

Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,13

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiot rachunkowość przedsiębiorstw w różnych aspektach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie zasadniczo na wszystkich kierunkach studiów
o charakterze ekonomiczno-finansowym (...). Dlatego przedstawione mi do zaopiniowania opracowanie dotyczące w najogólniejszym ujęciu problemu pomiaru skutków decyzji gospodarczych oraz ich odzwierciedlenia w sformalizowanym mechanizmie ewidencyjno-księgowym przedsiębiorstw może stanowić ważne studium w zakresie podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania systemu rachunkowości we współczesnych jednostkach gospodarczych. Stąd też niniejszy podręcznik może być w pełni przydatny na zajęciach akademickich, jak również wykorzystany przez grupy odbiorców biznesowych i pokrewne.


Z recenzji prof. dr. hab. Władysława Filara


Rachunkowość przedsiębiorstw (z różną szczegółowością i w różnej konfiguracji) jest przedmiotem prowadzonym na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych
i pokrewnych. Zaproponowany podręcznik jest zatem adresowany do szerokiego grona odbiorców, a jego użyteczność w prowadzeniu zajęć, w szczególności osobiście przez Autorki, nie podlega dyskusji.


Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Jaworskiego


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-049-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  
  CZĘŚĆ 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE     13
  
  Rozdział I PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Mariola Grzebyk)     15
  1.1. Zakładanie działalności gospodarczej – obowiązki rejestracyjne     15
  1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa     21
  1.3. Odrębność przedsiębiorstwa – ekonomiczna, organizacyjna, prawna     24
  1.4. Funkcje przedsiębiorstwa     27
  
  Rozdział II FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – UJĘCIE FINANSOWE I RACHUNKOWE (Mariola Grzebyk)     29
  2.1. Pojęcie kapitału i jego funkcje     29
  2.2. Wybór źródeł finansowania działalności gospodarczej     30
  2.3. Etapy rozwoju firmy a sposoby finansowania     32
  2.4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa     38
  2.5. Zasobowe podejście do zarządzania składnikami przedsiębiorstwa     45
  
  Rozdział III RACHUNKOWOŚĆ W SYSTEMIE POMIARU ZASOBÓW I WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (Paulina Filip)     51
  3.1. Rachunkowość w systemie pomiaru działalności gospodarczej     51
  3.2. Funkcje, metody i zasady rachunkowości     53
  3.3. Bilans i jego elementy składowe     60
  3.4. Rachunek wyników i jego pomiar     64
  3.5. Operacje gospodarcze i ich ewidencjonowanie na koncie księgowym     69
  
  CZĘŚĆ 2 RACHUNKOWE UJĘCIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKÓW – WYBRANE OBSZARY    85
  
  Rozdział IV AKTYWA PIENIĘŻNE, INWESTYCJE FINANSOWE I ROZRACHUNKI (Renata Nesterowicz)     87
  4.1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych     87
    4.1.1. Obrót gotówkowy     89
    4.1.2. Obrót bezgotówkowy     91
  4.2. Inwestycje finansowe i ich zakres     96
  4.3. Pojęcie, klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji     102
    4.3.1. Zasady ewidencji na kontach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami     105
    4.3.2. Zasady ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych     106
    4.3.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Inne rozrachunki z pracownikami     109
    4.3.4. Pozostałe rozrachunki i ich ewidencja     112
  
  Rozdział V EWIDENCJA KSIĘGOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (Paulina Filip)     121
  5.1. Aktywa trwałe i ich zakres     121
  5.2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych     122
  5.3. Amortyzacja środków trwałych     126
  5.4. Likwidacja środków trwałych     128
  
  Rozdział VI OBRÓT ZAPASAMI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (Renata Nesterowicz)     137
  6.1. Klasyfikacja zapasów     137
  6.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego na różnych szczeblach obrotu     138
  6.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji obrotu za¬pasami     139
  6.4. Ewidencja syntetyczna i analityczna materiałów i towarów     143
  6.5. Rozliczanie odchyleń metodą narzutu przeciętnego     150
  6.6. Rozliczanie i wycena produktów gotowych     154
  6.7. Optymalizacja i zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie     157
  
  Rozdział VII IDENTYFIKACJA, POMIAR I EWIDENCJA KOSZTÓW (Bożena Sowa, Paulina Filip)     167
  7.1. Koszty – istota, pojęcia pokrewne, moment ich ustalania     167
  7.2. Kryteria klasyfikacji kosztów     170
  7.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym     175
  7.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym     181
  7.5. Koszty pozostałej działalności operacyjnej i koszty finansowe     184
  
  Rozdział VIII EWIDENCJA PRZYCHODÓW I POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO (Bożena Sowa)     191
  8.1. Pojęcie i zakres przychodów     191
  8.2. Przychody w ujęciu rachunkowym i podatkowym – zasada memoriałowa versus kasowa     193
  8.3. Podział przychodów     194
  8.4. Zasady i metody ustalania wyniku finansowego     201
  
  Rozdział IX KAPITAŁ WŁASNY W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH – POZYSKIWANIE, TWORZENIE, WYKORZYSTYWANIE (Paulina Filip)     213
  9.1. Pojęcie i funkcje kapitału – ujęcie bilansowe     213
  9.2. Charakterystyka kapitałów własnych. Zasady i reguły ich tworzenia     215
  9.3. Ewidencja księgowa kapitałów własnych     219
    9.3.1. Ewidencja księgowa kapitałów podstawowych     220
    9.3.2. Księgowanie na koncie kapitał własny firm osób fizycznych     221
    9.3.3. Spółki prawa cywilnego i ich kapitał     223
    9.3.4. Kapitał podstawowy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, koman¬dytowej, komandytowo-akcyjnej)     226
    9.3.5. Kapitał własny w spółce akcyjnej     228
    9.3.6. Kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością     230
  9.4. Kapitał zapasowy     233
  9.5. Kapitały (Fundusze) rezerwowe     237
  9.6. Kapitał z aktualizacji wyceny     238
  9.7. Wynik finansowy netto     239
  9.8. Kapitały własne a likwidacja jednostek     239
  
  CZĘŚĆ 3 KONTROLA ZASOBÓW I WYNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE    249
  
  Rozdział X INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU JAKO FORMA KONTROLI ZASOBÓW I WYNIKÓW (Bożena Sowa)     251
  10.1. Istota i zadania inwentaryzacji     251
  10.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy inwentaryzacji     253
  10.3. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji     255
  10.4. Rodzaje, formy i techniki inwentaryzacji     259
  10.5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji     263
  10.6. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych     267
  10.7. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych     268
  
  Rozdział XI SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (Paulina Filip)     281
  11.1. System sprawozdawczości elementem zarządzania przedsiębiorstwem     281
  11.2. Obowiązek sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego     283
  11.3. Układ i treść bilansu     286
  11.4. Układ oraz analiza rachunku zysków i strat     288
  11.5. Informacja dodatkowa     294
  11.6. Rachunek przepływów pieniężnych     295
  11.7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym     299
  
  BIBLIOGRAFIA     305
  SPIS SCHEMATÓW     311
  SPIS TABEL     314
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia