Rachunkowość przedsiębiorstw

Rachunkowość przedsiębiorstw

Podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja. Sprawozdawczość

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,13

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiot rachunkowość przedsiębiorstw w różnych aspektach znajduje swoje praktyczne odzwierciedlenie zasadniczo na wszystkich kierunkach studiów
o charakterze ekonomiczno-finansowym (...). Dlatego przedstawione mi do zaopiniowania opracowanie dotyczące w najogólniejszym ujęciu problemu pomiaru skutków decyzji gospodarczych oraz ich odzwierciedlenia w sformalizowanym mechanizmie ewidencyjno-księgowym przedsiębiorstw może stanowić ważne studium w zakresie podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania systemu rachunkowości we współczesnych jednostkach gospodarczych. Stąd też niniejszy podręcznik może być w pełni przydatny na zajęciach akademickich, jak również wykorzystany przez grupy odbiorców biznesowych i pokrewne.


Z recenzji prof. dr. hab. Władysława Filara


Rachunkowość przedsiębiorstw (z różną szczegółowością i w różnej konfiguracji) jest przedmiotem prowadzonym na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych
i pokrewnych. Zaproponowany podręcznik jest zatem adresowany do szerokiego grona odbiorców, a jego użyteczność w prowadzeniu zajęć, w szczególności osobiście przez Autorki, nie podlega dyskusji.


Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Jaworskiego


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-049-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  CZĘŚĆ 1 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE    13
  Rozdział I PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Mariola Grzebyk)    15
  1.1. Zakładanie działalności gospodarczej – obowiązki rejestracyjne    15
  1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa    21
  1.3. Odrębność przedsiębiorstwa – ekonomiczna, organizacyjna, prawna    24
  1.4. Funkcje przedsiębiorstwa    27
  Rozdział II FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – UJĘCIE FINANSOWE I RACHUNKOWE (Mariola Grzebyk)    29
  2.1. Pojęcie kapitału i jego funkcje    29
  2.2. Wybór źródeł finansowania działalności gospodarczej    30
  2.3. Etapy rozwoju firmy a sposoby finansowania    32
  2.4. Finansowe strategie przedsiębiorstwa    38
  2.5. Zasobowe podejście do zarządzania składnikami przedsiębiorstwa    45
  Rozdział III RACHUNKOWOŚĆ W SYSTEMIE POMIARU ZASOBÓW I WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA (Paulina Filip)    51
  3.1. Rachunkowość w systemie pomiaru działalności gospodarczej    51
  3.2. Funkcje, metody i zasady rachunkowości    53
  3.3. Bilans i jego elementy składowe    60
  3.4. Rachunek wyników i jego pomiar    64
  3.5. Operacje gospodarcze i ich ewidencjonowanie na koncie księgowym    69
  CZĘŚĆ 2 RACHUNKOWE UJĘCIE ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO WYNIKÓW – WYBRANE OBSZARY    85
  Rozdział IV AKTYWA PIENIĘŻNE, INWESTYCJE FINANSOWE I ROZRACHUNKI (Renata Nesterowicz)    87
  4.1. Ewidencja księgowa środków pieniężnych    87
    4.1.1. Obrót gotówkowy    89
    4.1.2. Obrót bezgotówkowy    91
  4.2. Inwestycje finansowe i ich zakres    96
  4.3. Pojęcie, klasyfikacja rozrachunków i zasady ich ewidencji    102
    4.3.1. Zasady ewidencji na kontach Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami    105
    4.3.2. Zasady ewidencji rozrachunków publiczno-prawnych    106
    4.3.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Inne rozrachunki z pracownikami    109
    4.3.4. Pozostałe rozrachunki i ich ewidencja    112
  Rozdział V EWIDENCJA KSIĘGOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (Paulina Filip)    121
  5.1. Aktywa trwałe i ich zakres    121
  5.2. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych    122
  5.3. Amortyzacja środków trwałych    126
  5.4. Likwidacja środków trwałych    128
  Rozdział VI OBRÓT ZAPASAMI W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (Renata Nesterowicz)    137
  6.1. Klasyfikacja zapasów    137
  6.2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego na różnych szczeblach obrotu    138
  6.3. Poziomy cen stosowanych do wyceny bilansowej oraz ewidencji obrotu za¬pasami    139
  6.4. Ewidencja syntetyczna i analityczna materiałów i towarów    143
  6.5. Rozliczanie odchyleń metodą narzutu przeciętnego    150
  6.6. Rozliczanie i wycena produktów gotowych    154
  6.7. Optymalizacja i zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie    157
  Rozdział VII IDENTYFIKACJA, POMIAR I EWIDENCJA KOSZTÓW (Bożena Sowa, Paulina Filip)    167
  7.1. Koszty – istota, pojęcia pokrewne, moment ich ustalania    167
  7.2. Kryteria klasyfikacji kosztów    170
  7.3. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym    175
  7.4. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym    181
  7.5. Koszty pozostałej działalności operacyjnej i koszty finansowe    184
  Rozdział VIII EWIDENCJA PRZYCHODÓW I POMIAR WYNIKU FINANSOWEGO (Bożena Sowa)    191
  8.1. Pojęcie i zakres przychodów    191
  8.2. Przychody w ujęciu rachunkowym i podatkowym – zasada memoriałowa versus kasowa    193
  8.3. Podział przychodów    194
  8.4. Zasady i metody ustalania wyniku finansowego    201
  Rozdział IX KAPITAŁ WŁASNY W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH – POZYSKIWANIE, TWORZENIE, WYKORZYSTYWANIE (Paulina Filip)    213
  9.1. Pojęcie i funkcje kapitału – ujęcie bilansowe    213
  9.2. Charakterystyka kapitałów własnych. Zasady i reguły ich tworzenia    215
  9.3. Ewidencja księgowa kapitałów własnych    219
    9.3.1. Ewidencja księgowa kapitałów podstawowych    220
    9.3.2. Księgowanie na koncie kapitał własny firm osób fizycznych    221
    9.3.3. Spółki prawa cywilnego i ich kapitał    223
    9.3.4. Kapitał podstawowy spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, koman¬dytowej, komandytowo-akcyjnej)    226
    9.3.5. Kapitał własny w spółce akcyjnej    228
    9.3.6. Kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością    230
  9.4. Kapitał zapasowy    233
  9.5. Kapitały (Fundusze) rezerwowe    237
  9.6. Kapitał z aktualizacji wyceny    238
  9.7. Wynik finansowy netto    239
  9.8. Kapitały własne a likwidacja jednostek    239
  CZĘŚĆ 3 KONTROLA ZASOBÓW I WYNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE    249
  Rozdział X INWENTARYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU JAKO FORMA KONTROLI ZASOBÓW I WYNIKÓW (Bożena Sowa)    251
  10.1. Istota i zadania inwentaryzacji    251
  10.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy inwentaryzacji    253
  10.3. Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji    255
  10.4. Rodzaje, formy i techniki inwentaryzacji    259
  10.5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji    263
  10.6. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych    267
  10.7. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych    268
  Rozdział XI SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA (Paulina Filip)    281
  11.1. System sprawozdawczości elementem zarządzania przedsiębiorstwem    281
  11.2. Obowiązek sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego    283
  11.3. Układ i treść bilansu    286
  11.4. Układ oraz analiza rachunku zysków i strat    288
  11.5. Informacja dodatkowa    294
  11.6. Rachunek przepływów pieniężnych    295
  11.7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym    299
  BIBLIOGRAFIA    305
  SPIS SCHEMATÓW    311
  SPIS TABEL    314
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia