Etyka zawodu psychologa

4 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Etyka zawodu psychologa. Wydanie nowe to poszerzony i zaktualizowany podręcznik porządkujący wiedzę z zakresu etycznych aspektów działalności psychologa:
• prowadzącego działalność naukową oraz dydaktyczną – Autorzy omówili standardy postępowania wobec osób badanych, etyczne aspekty najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w historii psychologii oraz powinności psychologa jako członka społeczności naukowej. W tej części Czytelnik znajdzie także informacje dotyczące zasad nauczania etyki zawodu psychologa oraz etycznych aspektów nauczania psychologii i prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli innych profesji
• prowadzącego działalność praktyczną jako diagnosta – w podręczniku zawarto informacje na temat standardów prowadzenia diagnozy, ochrony dokumentacji i stosowania testów psychologicznych oraz formułowania opinii i orzeczeń
• udzielającego pomocy psychologicznej – Autorzy uporządkowali standardy udzielania pomocy psychologicznej (także osobom chorym, w podeszłym wieku oraz niepełnoletnim), dylematy etyczne w pracy psychologa sądowego oraz zasady, jakimi powinien się kierować psycholog wypowiadający się w środkach masowego przekazu.
Najważniejszą zmianą wprowadzoną w nowym wydaniu jest dodatkowa część podręcznika – pierwsze w Polsce opracowanie prezentujące opisy przypadków naruszenia przez psychologów standardów etycznych. Wszystkie case studies opracowane zostały na podstawie wieloletniej praktyki dr Zuzanny Toeplitz oraz dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej.
Przygotowując ten podręcznik, myśleliśmy o tym, aby mógł być on użyteczny jako pomoc dydaktyczna zarówno na zajęciach z etyki zawodu psychologa, jak i na zajęciach kształtujących wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii badań psychologicznych, diagnostyki psychologicznej, pomocy psychologicznej czy działalności nauczycielskiej i ekspertalnej. Ponadto uznaliśmy, że w podręczniku etyki zawodu psychologa nie można pominąć ważnych zagadnień z podstaw etyki jako takiej. To na tym fundamencie można budować szczegółowe zalecenia odnoszące się do rozwiązań etycznie poprawnych w różnych sferach działalności zawodowej psychologa.
Z tekstu


Liczba stron599
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20625-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     13
  Część I. Etyka ogólna – etyka zawodowa    21
  Rozdział 1    21
  Etyka jako filozoficzny namysł nad moralnością (Barbara Chyrowicz)     21
    1.1. Sposoby badania fenomenu moralności     22
    1.2. Specyfika filozoficznej refleksji nad moralnością     25
    1.3. Kryteria moralnej powinności działania     31
      1.3.1. Szczęście własne i szczęście społeczności     32
      1.3.2. Zgoda społeczna i zgoda racjonalnych podmiotów     34
      1.3.3. Szacunek dla osoby jako podstawa moralności     35
    1.4. Specyfika nauczania etyki     38
    1.5. Podsumowanie     39
  Rozdział 2    41
  Etyka stosowana: teoria w praktyce (Barbara Chyrowicz)     41
    2.1. Moralny partykularyzm     42
    2.2. Typy teorii etycznych     45
    2.3. Modele etyki stosowanej     49
      2.3.1. Model „od góry do dołu”     49
      2.3.2. Model „od dołu do góry”     50
      2.3.3. Koherentyzm     52
    2.4. Problem uszczegóławiania norm moralnych     53
    2.5. Etyki stosowane a moralne problemy współczesności     56
    2.6. Podsumowanie     60
  Rozdział 3    64
  Etyka zawodu psychologa – etyka psychologiczna (Barbara Chyrowicz)     64
    3.1. Psychologia a etyka     64
    3.2. Zdrowie psychiczne a zdrowie moralne     67
      3.2.1. Poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie     72
      3.2.2. Integracja i prawość     73
      3.2.3. Autonomia osoby i autonomia moralna     74
      3.2.4. Samorealizacja i autentyczność     76
      3.2.5. Społeczne interakcje i odpowiedzialność     76
      3.2.6. Realizm poznania i prawdomówność     77
    3.3. Etyka dla psychologów     78
    3.4. Podsumowanie     84
  Rozdział 4    87
  „Etyczna wrażliwość” psychologii i psychologów (Barbara Chyrowicz)     87
    4.1. Człowiek jako „przedmiot badawczy”: „moralna anatomia” podmiotu     89
      4.1.1. Moralne działanie     90
      4.1.2. Moralny charakter     93
      4.1.3. Wartości moralne     94
      4.1.4. Rozumowanie moralne     95
      4.1.5. Emocje moralne     97
      4.1.6. Tożsamość moralna     98
      4.1.7. Sumienie     99
    4.2. Wolność czy determinizm? Moralna autonomia podmiotu     100
    4.3. Moralny wymiar diagnozy psychiatrycznej     104
      4.3.1. Kłopoty z „normalnością”     104
      4.3.2. Nadużywanie diagnozy do celów pozaterapeutycznych     106
    4.4. Problem przymusowej terapii     108
    4.5. Podsumowanie     109
  Rozdział 5    111
  Psychologia moralności (Barbara Chyrowicz)     111
    5.1. Specyfika psychologii moralności     112
    5.2. Moralne emocje     114
      5.2.1. Związek moralnych emocji z sądami moralnymi     114
      5.2.2. Rodzaje moralnych emocji     116
    5.3. Moralne motywacje     118
      5.3.1. Cechy motywacji     118
      5.3.2. Filozoficzne teorie moralnej motywacji     120
      5.3.3. Neurofizjologiczne podłoże moralnej motywacji     121
    5.4. Podsumowanie     122
  Rozdział 6    125
  Podstawowe zasady, które powinny być respektowane przez psychologa (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     125
    6.1. Cechy zawodu zaufania publicznego     126
    6.2. Podstawowe zasady etyczne w zawodzie psychologa     132
      6.2.1. Działanie na rzecz dobra klienta i nieszkodzenie mu     133
      6.2.2. Odpowiedzialność zawodowa     134
      6.2.3. Integralność i uczciwość psychologa     135
      6.2.4. Zasada sprawiedliwości     135
      6.2.5. Respektowanie praw człowieka i poszanowanie jego godności     136
        6.2.5.1. Autonomia i podmiotowość klienta     137
        6.2.5.2. Poszanowanie godności     139
        6.2.5.3. Prawo do prywatności, intymności     140
        6.2.5.4. Tajemnica zawodowa psychologa     140
    6.3. Podsumowanie     146
  Część II. PSYCHOLOG JAKO BADACZ I JAKO NAUCZYCIEL AKADEMICKI    149
  Rozdział 7    149
  Neuroetyka (Barbara Chyrowicz)     149
    7.1. Neuroetyka: wyzwanie XXI wieku     149
      7.1.1. Próby zdefiniowania neuroetyki     150
      7.1.2. Działy neuroetyki     152
    7.2. Obszary badawcze i problemy neuroetyki     154
    7.3. Neurodeterminizm?     157
    7.4. Problem doskonalenia ludzkiej psychiki     158
      7.4.1. Doskonalenie nastroju     159
      7.4.2. Doskonalenie poznawcze: „doping dla mózgu”     162
    7.5. Psychochirurgia     165
    7.6. Podsumowanie     167
  Rozdział 8    167
  Psycholog wobec osób uczestniczących w badaniach naukowych – między poprawnością metodologiczną a poprawnością etyczną (Jerzy Brzeziński)     169
    8.1. Dwa poziomy ingerencji badacza w psychikę osoby uczestniczącej w badaniu     169
    8.2. Etyczne standardy postępowania badacza wobec osób uczestniczących w badaniu     172
      8.2.1. Zasada świadomej zgody     172
      8.2.2. Zasady: poufności, prywatności i anonimowości     178
      8.2.3. Naruszanie autonomii jednostki w trakcie badania naukowego i narażanie jej na przeżywanie dyskomfortu, wstydu, lęku, bólu itp.     182
      8.2.4. Stosowanie instrukcji maskujących (deception); rola spotkania psychologa z osobami uczestniczącymi w badaniu po jego zakończeniu (debriefing)     188
    8.3. Eksperymenty Solomona Ascha, Stanleya Milgrama i Philipa G. Zimbardo w świetle akceptowanych przez społeczność psychologów standardów etycznych    194
      8.3.1. Opis eksperymentów     196
        8.3.1.1. Eksperyment Ascha     197
        8.3.1.2. Eksperyment Milgrama     199
        8.3.1.3. Eksperyment Zimbardo     201
      8.3.2. Naruszenia standardów etycznych     202
    8.4. Podsumowanie     206
  Rozdział 9    207
  Powinności psychologa (jako badacza) wobec członków społeczności naukowej (Jerzy Brzeziński)     207
    9.1. Psycholog jako członek społeczności naukowej     207
    9.2. Fabrykowanie i fałszowanie wyników – manipulowanie wynikami surowymi w trakcie ich analizy statystycznej oraz naginanie analiz statystycznych wyników     210
    9.3. Zafałszowany obraz udziału badacza w powstanie publikacji – plagiatowanie, ghostwriting, guest authorship     215
    9.4. Magistrant i doktorant jako autorzy i współautorzy opublikowanych prac awansowych     223
      9.4.1. Prawa magistranta i promotora do pracy magisterskiej     223
      9.4.2. Rola promotora w powstawaniu pracy doktorskiej     225
      9.4.3. Praca doktorska jako spójny tematycznie zbiór rozdziałów i artykułów     226
      9.4.4. Doktorant jako współautor artykułu wchodzącego w skład pracy doktorskiej     227
    9.5. Krytyka naukowa; opiniowanie prac naukowych (artykułów i książek) przeznaczonych do druku oraz projektów badawczych     231
    9.6. Podsumowanie     240
  Rozdział 10    241
  Jak uczyć etyki zawodowej na studiach psychologicznych? (Zuzanna Toeplitz)     241
    10.1. Miejsce problemów etycznych w programach zajęć podstawowych     242
    10.2. Nauczanie umiejętności psychologicznych     246
      10.2.1. Ćwiczenia     246
      10.2.2. Warsztaty i treningi     248
    10.3. Modelowanie postaw     249
    10.4. Podsumowanie     251
  Rozdział 11    253
  Zasady etyczne nauczania psychologii i prowadzenia szkoleń dla innych profesji (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     253
    11.1. Użyteczność psychologii dla wykonywania innych zawodów – dostosowanie programu zajęć     253
    11.2. Zasady prezentacji metod psychologicznych     255
    11.3. Znaczenie kontraktu w zajęciach angażujących osobiste problemy uczestników     257
    11.4. Podsumowanie     258
  Część III. PSYCHOLOG JAKO DIAGNOSTA    261
  Rozdział 12    261
  Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     261
    12.1. Cechy relacji psycholog-klient     267
    12.2. Etapy procesu diagnostycznego     270
      12.2.1. Kontrakt diagnostyczny     271
      12.2.2. Przebieg badania diagnostycznego     277
      12.2.3. Zakończenie procesu diagnostycznego     280
    12.3. Podsumowanie     284
  Rozdział 13    285
  Dokumentacja psychologiczna (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     285
    13.1. Dokumentacja diagnostyczna     290
    13.2. Dokumentacja terapeutyczna     292
    13.3. Ochrona dokumentacji a tajemnica zawodowa     294
    13.4. Dylematy etyczne i problemy organizacyjne     295
    13.5. Podsumowanie     297
  Rozdział 14    299
  Stosowanie testów psychologicznych w badaniach diagnostycznych (Jerzy Brzeziński)     299
    14.1. Testy psychologiczne a model EBA diagnozy psychologicznej     299
    14.2. Obszary możliwych nadużyć popełnianych przez osoby stosujące testy psychologiczne w świetle Standardów dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice     305
      14.2.1. Konstruowanie, stosowanie i rozpowszechnianie testów psychologicznych     308
      14.2.2. Kontekst teorii psychologicznej     317
      14.2.3. Kontekst teorii testu i teorii statystycznej     319
      14.2.4. Interpretowanie wyników testów psychologicznych: interpretacja przedziałowa versus punktowa     324
      14.2.5. Adaptacja kulturowa testów pochodzących z innego obszaru kulturowego     330
    14.3. Podsumowanie     337
  Rozdział    15
  Formułowanie orzeczeń i opinii psychologicznych (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     339
    15.1. Zasady przygotowania opinii psychologicznej     342
    15.2. Znaczenie opinii wydawanych przez psychologów     346
    15.3. Podsumowanie     348
  Część IV. PSYCHOLOG JAKO SPECJALISTA UDZIELAJĄCY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ    351
  Rozdział 16    351
  Udzielanie pomocy psychologicznej (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     351
    16.1. Pomoc psychologiczna jako działanie prospołeczne     352
    16.2. Formy pomocy psychologicznej     354
    16.3. Zaufanie interpersonalne jako podstawa pomocy psychologicznej     357
    16.4. Podstawowe zasady etyczne w psychoterapii     359
      16.4.1. Niebezpieczeństwa związane ze specyficzną rolą psychoterapeuty     360
      16.4.2. Zawieranie kontraktu psychoterapeutycznego     363
      16.4.3. Poufność w przebiegu psychoterapii     368
        16.4.3.1. Poufność a wymiar sprawiedliwości     370
        16.4.3.2. Warunki naruszenia tajemnicy zawodowej     371
      16.4.4. Konflikt ról a psychoterapia     373
      16.4.5. Zakończenie procesu terapeutycznego     376
    16.5. Psychoterapia klientów ze specyficznymi problemami     377
    16.6. Kontrola merytoryczna i dbałość o własną kondycję psychiczną psychoterapeuty     380
    16.7. Udzielanie pomocy psychologicznej na odległość     382
    16.8. Podsumowanie     387
  Rozdział 17    389
  Problemy i dylematy etyczne w pracy psychologa sądowego (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     389
    17.1. Role psychologa pracującego dla wymiaru sprawiedliwości – etyka zawodowa a wymogi prawa     389
    17.2. Psycholog jako biegły sądowy     391
      17.2.1. Dylematy w przygotowaniu opinii w procedurze karnej     392
      17.2.2. Specyfika diagnozowania na potrzeby spraw cywilnych     395
      17.2.3. Trudności diagnostyki psychologicznej w sprawach rodzinnych     396
    17.3. Etyczne uwikłania psychologa penitencjarnego     398
    17.4. Zasady etyczne w Wytycznych dla psychologa sądowego APA     398
    17.5. Podsumowanie     403
  Rozdział 18    405
  Psycholog w środkach masowego przekazu (Zuzanna Toeplitz)    405
    18.1. Społeczna rola psychologa     405
    18.2. Zasady etyczne występowania w mediach     407
      18.2.1. Kompetencje     409
      18.2.2. Tajemnica zawodowa     412
      18.2.3. Wrażliwość     413
      18.2.4. Szacunek dla innych     414
    18.3. Podsumowanie     415
  Rozdział 19    417
  Opieka nad osobami chorymi, starymi i umierającymi (Małgorzata Toeplitz-Winiewska)     417
    19.1. Etyczne aspekty bólu i cierpienia     417
    19.2. Kontakty psycholog-rodzina chorego oraz personel medyczny     422
    19.3. Opieka hospicyjna     424
    19.4. Podsumowanie     425
  Rozdział 20    427
  Niepełnoletni jako klient psychologa (Zuzanna Toeplitz)     427
    20.1. Rożne kategorie klientów niepełnoletnich     428
    20.2. Specyfika relacji psycholog-osoba niepełnoletnia     429
      20.2.1. Udzielanie zgody     431
      20.2.2. Informacje zwrotne     435
      20.2.3. Tajemnica zawodowa     437
    20.3. Prawa rodziców i opiekunów     438
    20.4. Podsumowanie     440
  CZĘŚĆ V. PRZYPADK ILUSTRUJĄCE ETYCZNE ZASADY PRACY PSYCHOLOGA ORAZ DYLEMATY (Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska)    445
  Wstęp – rozwiązywanie dylematów etycznych     445
  Rozdział 21    449
  Uzyskiwanie zgody klienta – kontrakt     449
    21.1. Szczególne przypadki, gdy zgoda musi być na piśmie     450
    21.2. Zgoda na diagnozę, zgoda na interwencję psychologiczną (terapię)     456
    21.3. Podsumowanie     464
  Rozdział 22    467
  Kompetencje psychologa 467
    22.1. Kompetencje merytoryczne     468
      22.1.1. Wiedza teoretyczna, konieczność kształcenia ustawicznego     468
      22.1.2. Wiedza psychometryczna     479
      22.1.3. Wiedza prawna – znajomość przepisów obowiązujących psychologa     485
      22.1.4. Współpraca z psychologami i innymi specjalistami     488
    22.2. Kompetencje personalne     492
      22.2.1. Bezstronność i obiektywizm     493
      22.2.2. Wykraczanie poza kompetencje     496
      22.2.3. Konflikt ról zawodowych i prywatnych     500
      22.2.4. Osobiste problemy i konflikty     505
      22.2.5. Zdolność psychiczna i fizyczna do wykonywania roli zawodowej    507
      22.2.6. Niewłaściwe wykorzystywanie wpływu     511
      22.2.7. Świadomość własnych ograniczeń osobistych – superwizja i konsultacja    516
    22.3. Podsumowanie     519
  Rozdział 23    521
  Psycholog a instytucja     521
    23.1. Psycholog w sądzie     521
    23.2. Psycholog a wymagania instytucjonalne     528
    23.3. Podsumowanie     547
  Rozdział 24    549
  Jak rozwiązywać dylematy etyczne. Analiza przykładu     549
    24.1. Identyfikacja problemów etycznych i praktycznych     552
    24.2. Możliwe drogi postępowania     555
    24.3. Natychmiastowe i odległe konsekwencje – elementy ryzyka i korzyści zaproponowanych rozwiązań     556
    24.4. Wybór sposobu postępowania i przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności     558
    24.5. Podsumowanie     559
  Bibliografia     561
  Indeks nazwisk     586
  Indeks rzeczowy     593
  O autorach     558
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia