X

  Wstęp 11
  
  Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 17
  
  1. Istota i funkcje rynków finansowych 19
    1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 21
      1.1.1. Pojęcie rynków finansowych 22
      1.1.2. Funkcje rynków finansowych 25
    1.2. Regulacja rynków finansowych − rola państwa 26
  
  2. Klasyfikacja rynków finansowych 29
    2.1. Rynek pieniężny 32
    2.2. Rynek kapitałowy 33
    2.3. Rynek walutowy 35
    2.4. Rynek instrumentów pochodnych 36
    2.5. Rynek pierwotny i wtórny 38
    2.6. Rynek publiczny i rynek prywatny 40
    2.7. Rynek transakcji natychmiastowych i rynek terminowy 41
    2.8. Rynek inwestycji tradycyjnych i alternatywnych 41
  
  3. Instrumenty finansowe 45
    3.1. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych 47
      3.1.1. Pojęcie i forma papierów wartościowych 47
      3.1.2. Rodzaje papierów wartościowych 48
      3.1.3. Emisja papierów wartościowych 67
    3.2. Instrumenty pochodne 69
    3.3. Waluty 74
  
  4. Uczestnicy rynków finansowych 77
    4.1. Emitenci 80
    4.2. Inwestorzy 85
    4.3. Pośrednicy finansowi 88
      4.3.1. Banki 89
      4.3.2. Zakłady (towarzystwa, firmy) ubezpieczeniowe 91
      4.3.3. Fundusze inwestycyjne 94
      4.3.4. Fundusze emerytalne 102
      4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe 105
    4.4. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek 106
    4.5. Instytucje obrotu instrumentami finansowymi 109
      4.5.1. Giełda papierów wartościowych i rynek pozagiełdowy (OTC) 109
      4.5.2. Depozyt papierów wartościowych 114
      4.5.3. Domy maklerskie 115
      4.5.4. Firmy zarządzające aktywami 116
  
  5. Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych 119
    5.1. Sfera realna gospodarki a rynki finansowe 121
    5.2. Wybrane parametry makroekonomiczne a rynki finansowe 126
      5.2.1. Stopa procentowa 126
      5.2.2. Kurs walutowy 131
      5.2.3. Inflacja 134
    5.3. Polityka makroekonomiczna 136
      5.3.1. Polityka fiskalna 139
      5.3.2. Polityka pieniężna 145
  
  6. Mikroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych 157
    6.1. Mikroekonomiczna teoria wyboru w sytuacji ryzyka 159
    6.2. Wybór międzyokresowy 162
    6.3. Teoria gier 162
    6.4. Mikrostruktura rynków finansowych 164
      6.4.1. Uczestnicy tradingu 164
      6.4.2. Systemy tradingowe 165
      6.4.3. Rodzaje zleceń giełdowych 169
      6.4.4. Inne elementy mikrostruktury rynku 171
    6.5. Kształtowanie cen na rynkach finansowych 174
  
  Część II. Rynki i instrumenty finansowe w Polsce 183
  
  7. Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań 185
    7.1. Instrumenty finansowe według rodzajów 187
    7.2. Instrumenty finansowe według wybranych rynków notowań 193
  
  8. Rynek pieniężny i walutowy 199
    8.1. Rynek bonów skarbowych 201
      8.1.1. Rynek pierwotny 202
      8.1.2. System dealerów skarbowych papierów wartościowych 210
      8.1.3. Rynek wtórny 212
    8.2. Bony pieniężne 216
      8.2.1. Rynek pierwotny 217
      8.2.2. Dealerzy rynku pieniężnego 219
      8.2.3. Rynek wtórny 221
    8.3. Transakcje o charakterze lokacyjnym 222
      8.3.1. Niezabezpieczone lokaty międzybankowe 222
      8.3.2. Lokaty zabezpieczone 229
    8.4. Krótkoterminowe komercyjne papiery dłużne 236
      8.4.1. Krótkoterminowe papiery dłużne banków komercyjnych 237
      8.4.2. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw 239
    8.5. Rynek walutowych transakcji natychmiastowych 241
  
  9. Rynek kapitałowy 247
    9.1. Prawne podstawy funkcjonowania rynku kapitałowego 249
    9.2. Rynek obligacji 261
      9.2.1. Podstawy prawne emisji obligacji 261
      9.2.2. Struktura rynku obligacji 265
      9.2.3. Dług Skarbu Państwa z tytułu obligacji 268
      9.2.4. Zasady emisji oraz rodzaje obligacji skarbowych 272
    9.3. Rynek akcji 280
      9.3.1. Podstawy prawne działania spółek akcyjnych 280
      9.3.2. Struktura rynku akcji 288
  
  10. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 293
    10.1. Powstanie i rozwój GPW w Warszawie 295
    10.2. Organizacja GPW w Warszawie 304
    10.3. Kasowe i terminowe transakcje giełdowe 313
    10.4. System UTP 316
    10.5. Systemy notowań giełdowych 318
    10.6. Rodzaje zleceń 338
  
  11. Instrumenty notowane na GPW w Warszawie 365
    11.1. Papiery wartościowe 370
      11.1.1. Akcje 370
      11.1.2. Pozostałe papiery wartościowe 375
      11.1.3. Indeksy giełdowe 378
    11.2. Instrumenty pochodne 388
      11.2.1. Kontrakty terminowe 389
      11.2.2. Opcje 406
      11.2.3. Warranty 411
    11.3. Produkty strukturyzowane oraz krótka sprzedaż 412
      11.3.1. Produkty strukturyzowane 412
      11.3.2. Krótka sprzedaż 417
  
  12. Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi 423
    12.1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP 425
    12.2. BondSpot 431
    12.3. Rynek NewConnect 436
    12.4. Rynek Catalyst 446
      12.4.1. Zasady działania rynku Catalyst 446
      12.4.2. Listy zastawne 454
      12.4.3. Obligacje 455
    12.5. Firmy prowadzące działalność maklerską 459
  
  Część III. Instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce 467
  
  13. Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce 469
  
  14. Sektor bankowy 477
    14.1. Regulacje prawne 479
    14.2. Bank Centralny 484
      14.2.1. Zasady działania NBP 484
      14.2.2. Cele i narzędzia polityki pieniężnej 486
      14.2.3. Zasady polityki kursowej 489
      14.2.4. Nadzór bankowy 493
    14.3. Banki komercyjne 494
    14.4. Skonsolidowany bilans sektora bankowego 496
      14.4.1. Bilans Narodowego Banku Polskiego 500
      14.4.2. Bilans pozostałych monetarnych instytucji finansowych 505
  
  15. Fundusze inwestycyjne 513
    15.1. Zasady działania funduszy inwestycyjnych 515
    15.2. Organy funduszy 519
    15.3. Tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze 520
    15.4. Ograniczenia inwestycyjne funduszy 524
    15.5. Szczególne konstrukcje i typy funduszy 529
    15.6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 533
  
  16. Firmy ubezpieczeniowe 541
    16.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej 543
    16.2. Charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 546
    16.3. Warunki i zasady wykonywania działalności ubezpieczeniowej 547
      16.3.1. Formy zakładów ubezpieczeń 547
      16.3.2. Zasady gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 548
    16.4. Zakłady ubezpieczeń w latach 2002−2014 551
    16.5. Lokaty zakładów ubezpieczeń w latach 2002−2014 554
  
  17. Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych 561
    17.1. Założenia zreformowanego systemu emerytalnego 563
    17.2. Otwarte fundusze emerytalne 565
      17.2.1. Zasady działania 565
      17.2.2. Otwarte fundusze emerytalne w latach 2002−2014 571
    17.3. Pracownicze programy emerytalne 575
      17.3.1. Zasady działania 575
      17.3.2. Pracownicze programy emerytalne w latach 2002−2014 578
    17.4. Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego 580
      17.4.1. Zasady działania 580
      17.4.2. Indywidualne konta emerytalne w latach 2004−2014 582
      17.4.3. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w latach 2012−2014 583
      17.4.4. Dobrowolne fundusze emerytalne 584
  
  18. Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego 587
    18.1. Firmy leasingowe 589
    18.2. Firmy faktoringowe 592
    18.3. Firmy zarządzające aktywami 595
  
  Część IV. Instrumenty finansowe – wycena 601
  
  19. Podstawy teorii wyceny 603
    19.1. Wprowadzenie do teorii wyceny 605
    19.2. Wartość pieniądza w czasie 607
    19.3. Realna stopa zwrotu 615
    19.4. Efektywna roczna stopa procentowa 618
    19.5. Nadwyżkowa stopa zwrotu 621
    19.6. Renta czasowa i wieczysta 621
  
  20. Wycena instrumentów udziałowych 627
    20.1. Ogólny model dyskontowy 629
    20.2. Wycena w zależności od polityki dywidendy spółki 632
    20.3. Wycena praw poboru 644
  
  21. Wycena instrumentów dłużnych 649
    21.1. Wycena bonów skarbowych 651
    21.2. Obligacje zerokuponowe 654
    21.3. Wycena obligacji kuponowych 655
    21.4. Stopa zwrotu w terminie wykupu 659
  22. Wycena instrumentów pochodnych 665
    22.1. Wycena kontraktów forward i futures 667
    22.2. Wycena opcji 673
      22.2.1. Miary elastyczności cen opcji 682
      22.2.2. Wycena opcji z wykorzystaniem drzewa dwumianowego 685
      22.2.3. Model Blacka−Scholesa 689
    22.3. Wycena kontraktów swap 692
  
  Indeks 699
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

709

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-01-19531-1

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

epub - 6,52 MB
mobi - 15,78 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Jan Czekaj
0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(epub ,
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
mobi
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

71,00

49,70

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach.
Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów pochodnych.
Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, jak i instytucji finansowych.
Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania.
Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo skomplikowanych zagadnień.
Autorzy podręcznika to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Rynków Finansowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jan Czekaj, redaktor naukowy podręcznika. Książkę współtworzą także: Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.
Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. dr hab. Jan Czekaj - ekonomista, kierownik Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Były wiceminister przekształceń własnościowych oraz były wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej.
Zespół autorów tworzą: Jan Czekaj, Karolina Czekaj, Elżbieta Kubińska, Janusz Raganiewicz, Marcin Czupryna, Andrzej Zyguła, Paweł Oleksy, Michał Grotowski, Anna Kosidłowska, Maciej Bolisęga, Remigiusz Lipiec.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!