Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,92  39,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,9239,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” dla działań administracji podejmowanych wobec obywateli i jednocześnie jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu przyspieszenie postępowania administracyjnego oraz jego uproszczenie, a także uporządkowanie sposobu oraz zasad nakładania kar administracyjnych. Niniejsza publikacja odnosi się do założeń nowelizacji, przedstawiając zmiany przepisów, które w jej wyniku nastąpiły. Monografia składa się z czterech części. Autorzy pierwszej z nich skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z zasadami procedury administracyjnej, które do tej pory nie zostały expressis verbis wyrażone w przepisach, niemniej były w praktyce stosowane przez organy administracji publicznej.
W części drugiej zaprezentowano wybrane nowe instytucje procesowe regulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, takie jak: ponaglenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie sprawy czy postępowanie uproszczone.
Część trzecia dotyczy zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Odniesiono się w niej do: zasady dwuinstancyjności, postępowania dowodowego prowadzonego przez organ drugoinstancyjny, decyzji kasacyjnej oraz omówiono nowe instytucje, tj. instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania oraz sprzeciw od decyzji kasacyjnej.
Czwarta część publikacji traktuje o karach administracyjnych oraz europejskiej współpracy administracyjnej. Należy zauważyć, że mimo tak dużego zakresu nowelizacji procedury administracyjnej regulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, nie jest ona kompleksowa, czego wyrazem są dalsze prace nad tym aktem normatywnym, wynikające z Druku nr 1499 Sejmu VIII kadencji w zakresie umorzenia zawieszonego postępowania administracyjnego (dodanie w art. 105 § 3 k.p.a.).
Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia problematyki wybranych instytucji procesowych w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. Poglądy i tezy prezentowane w pracy wyrażają stanowisko poszczególnych autorów.” (Przedmowa)


Liczba stron442
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3299-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku

 1. 01 Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego –uwagi wprowadzające »
 2. 02 Rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony »
 3. 03 Zasada in dubio pro libertate w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego »
 4. 04 Zasada równego traktowania w postępowaniu administracyjnym »
 5. 05 Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku »
 6. 06 Zasada bezstronności w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego »
 7. 07 Sytuacja prawna jednostki w kontekście proponowanych zmian zasad ogólnych Kodeksu postępowania adminis »
 8. 08 Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) »
 9. 09 Ponaglenie w systemie administracyjnoprawnych środków zaskarżenia »
 10. 10 Mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej »
 11. 11 Dopuszczalność mediacji w ogólnym postępowaniu administr acyjnym »
 12. 12 Usprawnienie współdziałania organów na przykładzie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania z art »
 13. 13 Posiedzenie w trybie współdziałania – uwagi krytyczne na tle pra wnoporównawczym »
 14. 14 Milczące załatwienie sprawy jako nowa instytucja postępowania administracyjnego »
 15. 15 Instytucja administracyjnego postępowania uproszczonego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania adm »
 16. 16 Prognozowane praktyczne aspekty administracyjnego postępowania uproszczonego »
 17. 17 Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie u »
 18. 18 Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do r »
 19. 19 Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej »
 20. 20 Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji »
 21. 21 Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej »
 22. 22 Kary administracyjne –analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji Kodeksu postępow »
 23. 23 Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do wymogów demokratycznego państwa prawnego »
 24. 24 Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego »
 25. 25 Tryb europejskiej współpracy administracyjnej jako nowa instytucja prawna w znowelizowanym Kodeksie pos »
 26. 26 Zakończenie; Bibliografia »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wykaz skrótów /    9
  Przedmowa /    13
  
  Wprowadzenie
  Anna Gronkiewicz: Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – uwagi wprowadzające /17
  
  Zasady postępowania administracyjnego
  Sandra Sekuła‑Barańska: Rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść
  strony /    33
  Tomasz Kosicki: Zasada in dubio pro libertate w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania
  Administracyjnego /    49
  Jakub Bryła, Paweł Szala: Zasada równego traktowania w postępowaniu administracyjnym /    61
  Magdalena Strożek‑Kucharska, Klaudia Grochol: Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku /    75
  Alicja Drozd, Szymon Kittner: Zasada bezstronności w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /    97
  Jerzy Oppeln‑Bronikowski: Sytuacja prawna jednostki w kontekście proponowanych zmian zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 7a oraz art. 81a k.p.a. /    113
  Ewa Śladkowska: Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) /    127
  
  Nowe instytucje procesowe w Kodeksie postępowania administracyjnego
  Bartosz Gliwiński: Ponaglenie w systemie administracyjnoprawnych środków zaskarżenia /    147
  Katarzyna Surmiak: Mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej /    163
  Agnieszka Kocot‑Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca: Dopuszczalność mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym /    179
  Tomasz Diduch, Paweł Milion: Usprawnienie współdziałania organów na przykładzie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania z art. 106a k.p.a. /    193
  Szymon Łajszczak: Posiedzenie w trybie współdziałania – uwagi krytyczne na tle prawnoporównawczym /    213
  Anna Gronkiewicz: Milczące załatwienie sprawy jako nowa instytucja postępowania administracyjnego /    223
  Paulina Zadykowicz: Instytucja administracyjnego postępowania uproszczonego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /    243
  Maciej Pleban: Prognozowane praktyczne aspekty administracyjnego postępowania uproszczonego /    257
  
  Zmiany w procedurze odwoławczej w postępowaniu administracyjnym
  Emilia Biel, Tomasz Mizioch: Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw /    271
  Agnieszka Ciesielska: Wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy /    287
  Piotr Boczkowski: Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej /    299
  Agnieszka Ziółkowska: Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2 k.p.a. i art. 138 § 2a k.p.a.) w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku /    313
  Sylwia Łazuk: Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej /    333
  
  Kary administracyjne i europejska współpraca
  Mateusz Strączek: Kary administracyjne – analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku /    345
  Lucyna Staniszewska: Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do wymogów demokratycznego państwa prawnego /    361
  Dawid Gregorczyk: Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego /    377
  Dominik Styczyński: Tryb europejskiej współpracy administracyjnej jako nowa instytucja prawna w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego /    391
  
  Zakończenie /    405
  Bibliografia /    407
  Noty o Autorach /    435
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia