Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,50  55,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

38,5055,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz stosowane w praktyce standardy, modele i metody pracy.


Książka zawiera odniesienia do:
• zarządzania wartością,
• międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości,
• finansowania projektów inwestycyjnych ze środków UE oraz finansowania start-upów.


Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemów pojawiających się w praktyce. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju.
Książka została napisana z myślą o studentach wyższych szkół ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych jako podręcznik do przedmiotów takich jak: Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa, Analiza przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych. Jest to również cenne źródło wiedzy dla studentów studiów podyplomowych na kierunkach Analiza finansowa, Kondycja finansowa przedsiębiorstwa, Analityk finansowy. Będzie także wsparciem w codziennych obowiązkach dla praktyków, przedsiębiorców i menedżerów finansowych.


Liczba stron460
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19533-5
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów     11
  
  1. Zarys analizy finansowej     13
    1.1. Zakres stosowania analizy finansowej     15
    1.2. Istota analizy finansowej     17
    1.3. Źródła informacji finansowej     19
  
  2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie     23
    2.1. Istota decyzji i procesu podejmowania decyzji     25
    2.2. Obszary decyzyjne w procesie tworzenia wartości     27
    2.3. Fazy procesu podejmowania decyzji     29
    2.4. Warunki podejmowania decyzji     30
    2.5. Ryzyko a podejmowane decyzje     35
    2.6. Analiza procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie     37
      2.6.1. Etap I – definiowanie celu analizy     38
      2.6.2. Etap II – rozpoznanie problemu i identyfikacja możliwych rozwiązań    40
      2.6.3. Etap III – ocena źródeł informacji i weryfikacja kryteriów podejmowanej decyzji     41
      2.6.4. Etap IV – ocena informacji i możliwych różnych opcji decyzji     41
      2.6.5. Etap V – analiza podjętych decyzji i ich wdrożenia     42
      2.6.6. Etap VI – monitorowanie efektów decyzji i ocena podjętych decyzji    42
  
  3. Analiza sprawozdań finansowych     45
    3.1. Standardy rachunkowości     47
    3.2. Struktura sprawozdań finansowych     49
    3.3. Bilans     54
      3.3.1. Analiza bilansu     55
        3.3.1.1. Aktywa     58
        3.3.1.2. Pasywa     59
      3.3.2. Analiza struktury bilansu     60
      3.3.3. Analiza dynamiki zmian wartości bilansowych     64
      3.3.4. Analiza przepływów funduszy     68
    3.4. Analiza rachunku zysków i strat     73
      3.4.1. Analiza rachunku zysków i strat w układach porównawczym i kalkulacyjnym     73
      3.4.2. Analiza struktury rachunku zysków i strat     78
      3.4.3. Analiza dynamiki rachunku zysków i strat     79
    3.5. Rachunek przepływów pieniężnych     81
    3.6. Zestawienie zmian w kapitale własnym     87
    3.7. Informacja dodatkowa     88
  
  4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa     91
    4.1. Wskaźniki płynności finansowej     95
      4.1.1. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej     95
      4.1.2. Wskaźnik podwyższonej płynności finansowej     99
      4.1.3. Wskaźnik płynności środków pieniężnych     103
      4.1.4. Interpretacja wskaźników płynności finansowej     104
      4.1.5. Wpływ struktury finansowania na interpretację wskaźników płynności finansowej     105
    4.2. Wskaźniki sprawności działania (aktywności)     107
      4.2.1. Cykl inkasa należności     108
      4.2.2. Wskaźnik zapasów w dniach     111
      4.2.3. Wskaźnik płatności zobowiązań w dniach     112
      4.2.4. Cykl konwersji gotówki w dniach     113
      4.2.5. Wskaźniki rotacji aktywów     115
    4.3. Wskaźniki struktury finansowania     118
      4.3.1. Wskaźnik zadłużenia     118
      4.3.2. Wskaźnik struktury kapitału     119
      4.3.3. Mnożnik kapitału własnego     119
      4.3.4. Udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu     120
      4.3.5. Wskaźnik zdolności do spłaty odsetek     121
    4.4. Wskaźniki rentowności     122
      4.4.1. Marża zysku netto     122
      4.4.2. Wskaźnik rentowności aktywów     123
      4.4.3. Wskaźnik rentowności kapitału własnego     125
      4.4.4. Wskaźnik rentowności kapitału zaangażowanego     126
    4.5. Wzajemne relacje między wskaźnikami finansowymi     127
    4.6. Wskaźniki rynków kapitałowych     129
      4.6.1. Wskaźnik zysku na jedną akcję     129
      4.6.2. Wskaźnik cena/zysk     130
      4.6.3. Wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej     130
      4.6.4. Wartość (wolumen) obrotu     131
      4.6.5. Wskaźnik stopy dywidendy     132
    4.7. Model Du Ponta     132
      4.7.1. Analiza nośników wartości     135
  
  5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka     137
    5.1. Rodzaje dźwigni     139
    5.2. Dźwignia operacyjna     142
    5.3. Dźwignia finansowa     145
    5.4. Dźwignia łączna     146
    5.5. Zastosowanie dźwigni przy planowaniu zysku     148
    5.6. Analiza progu rentowności a dźwignia operacyjna     151
    5.7. Dźwignia finansowa a rentowność kapitału własnego     154
    5.8. Wybór sposobu finansowania a ryzyko finansowe     157
  
  6. Model zrównoważonego wzrostu     165
    6.1. Znaczenie wzrostu i rozwoju     168
    6.2. Stopy wzrostu przedsięwzięcia i ich znaczenie w decyzjach strategicznych    173
    6.3. Wzrost przedsiębiorstwa i jego potrzeby finansowe     179
    6.4. Wzrost zrównoważony jako punkt wyjścia     181
    6.5. Wykorzystanie modelu symulacyjnego w planowaniu     184
  
  7. Prognozowanie     189
    7.1. Prognoza przychodów     193
      7.1.1. Prognoza przychodów na podstawie danych historycznych     193
      7.1.2. Prognoza sprzedaży na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa     199
      7.1.3. Prognoza sprzedaży nowego produktu     200
      7.1.4. Prognozy analityków     202
    7.2. Prognozowanie EBIT     203
    7.3. Podatek dochodowy     206
    7.4. Prognozowanie kapitału obrotowego netto     207
    7.5. Prognozowanie wydatków inwestycyjnych     208
    7.6. Prognozowanie amortyzacji     209
    7.7. Prognozy i rzeczywistość – kontrola wyników     210
  
  8. Strategia finansowa i strategia finansowania     213
    8.1. Cel przedsiębiorstwa     215
    8.2. Mierniki i wskaźniki realizacji celu przedsiębiorstwa     218
      8.2.1. Ekonomiczna wartość dodana     219
      8.2.2. Rynkowa wartość dodana     220
      8.2.3. Indeks tworzenia wartości     221
      8.2.4. Wady miar wartości     222
    8.3. Strategia finansowa przedsiębiorstwa     224
    8.4. Strategia finansowania przedsiębiorstwa     226
    8.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto     229
    8.6. Strategia a kontrola budżetowa     237
    8.7. Strategia przedsiębiorstwa i model Du Ponta wyjaśniający jej formułowanie    237
    8.8. Dźwignia aktywów     239
    8.9. Zarządzanie pasywami     240
    8.10. Zarządzanie relacjami aktywów i pasywów     242
  
  9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem     245
    9.1. Pojęcie kapitału i struktury kapitału     247
    9.2. Oczekiwana zyskowność kapitału     251
    9.3. Struktura kapitału – zakres analizy finansowej     253
    9.4. Teoria M&M – struktura kapitału i jej wpływ na wartość spółki     255
      9.4.1. Przypadek gospodarki bez podatków     256
      9.4.2. Przypadek gospodarki stosującej podatki     257
    9.5. Optymalna struktura kapitału – jej rola i znaczenie     259
    9.6. Czynniki kształtujące docelową strukturę kapitału     260
    9.7. Teoria substytucji i teoria hierarchii źródeł finansowania     262
    9.8. Dlaczego analizuje się strukturę kapitału?     264
  
  10. Wartość pieniądza w czasie     267
    10.1. Wartość przyszła przy jednorazowej wpłacie kapitału     269
    10.2. Wartość zaktualizowana w analizie inwestycji finansowych     274
    10.3. Wycena strumienia dochodów pieniężnych     277
  
  11. Metody oceny inwestycji rzeczowych     281
    11.1. Kryterium wyboru projektu i przedsięwzięcia inwestycyjnego     283
    11.2. Metody oceny projektów     284
      11.2.1. Metody proste     284
      11.2.2. Metody dyskontowe     287
    11.3. Specyfika oceny przedsięwzięcia finansowego ze środków Unii Europejskiej    293
  
  12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa     299
    12.1. Podstawy wyceny inwestycji finansowych     301
    12.2. Stopa zwrotu i wartość papieru wartościowego     303
    12.3. Wycena obligacji     304
    12.4. Wycena akcji     309
      12.4.1. Wycena akcji uprzywilejowanych     309
      12.4.2. Wycena akcji zwykłych     310
    12.5. Pomiar ryzyka i dochodu     312
    12.6. Metody oceny opłacalności inwestycji finansowych     314
    12.7. Decyzje inwestycyjne a tworzenie wartości przedsiębiorstwa     318
  
  13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych     323
    13.1. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy     326
    13.2. Ryzyko     327
    13.3. Stopa zwrotu a ryzyko     330
    13.4. Portfel aktywów     332
      13.4.1. Teoria portfela     333
      13.4.2. Podejmowanie decyzji o wyborze portfela na podstawie kryterium dominacji     335
      13.4.3. Korelacja stóp zwrotu z akcji     336
    13.5. Model wyceny aktywów kapitałowych     337
    13.6. Teoria arbitrażu cenowego     339
    13.7. Efektywny rynek i efektywność rynku     340
    13.8. Sekurytyzacja – nowa forma finansowania przedsiębiorstwa     344
  
  14. Analiza kosztu kapitału     347
    14.1. Koszt kapitału i jego oszacowanie     349
    14.2. Średni ważony koszt kapitału     351
  
  15. Wycena przedsiębiorstw     361
    15.1. Kapitalizacja spółki giełdowej     363
    15.2. Analiza techniczna i analiza fundamentalna     364
    15.3. Metody wyceny     365
      15.3.1. Metoda wyceny aktywów     366
      15.3.2. Metoda porównawcza     366
      15.3.3. Metoda DCF     374
      15.3.4. Metoda wyceny opcji     388
    15.4. Korekty wyceny     391
  
  16. Fuzje i przejęcia – połączenia jednostek     393
    16.1. Rodzaje przejęć     397
    16.2. Kryteria przejęć     399
    16.3. Analiza i prognozy finansowe w ocenie kandydata do przejęcia     401
    16.4. Podstawowe formy przejęć     403
      16.4.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych     404
      16.4.2. Łączenie się spółek handlowych     406
    16.5. Potencjalne korzyści z przejęcia     413
    16.6. Źródła efektu synergii     415
    16.7. Wartość zaktualizowana netto w ocenie finansowej przejęć     416
    16.8. Wycena przedsiębiorstwa przy przejęciach     418
    16.9. Transakcje wspomagane dźwignią     419
    16.10. Warunki finansowania przejęć     422
  
  17. Analiza nowych przedsięwzięć     425
    17.1. Dynamika rozwoju     428
    17.2. Źródła finansowania i nowe modele biznesu     430
    17.3. Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie     432
    17.4. Dlaczego warto analizować nowe przedsięwzięcia     436
  
  Załączniki     437
  Literatura     441
  Indeks     451
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia