WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

9,60  12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

9,6012,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii podsumowano ponad 20 lat badań nanorurek węglowych (NRW) i przedstawiono główne kierunki badań tych ?czarnych diamentów XXI wieku?. Zaprezentowano w niej najnowszy stan wiedzy o fizykochemii nanorurek we wszystkich jej podstawowych obszarach, opierając się na ogólnie dostępnym materiale źródłowym (publikacjach i książkach naukowych, materiałach konferencyjnych, danych internetowych, patentach). Niewątpliwie nie jest to jednak wiedza pełna - bibliografia przedmiotu to dziś dziesiątki tysięcy publikacji, a o zakresie badań aplikacyjnych największych koncernów możemy wnioskować jedynie na podstawie ogólnie dostępnych patentów.


W kolejnych rozdziałach tej książki omówiono: postępy nanotechnologii, historię odkrycia nanorurek, laboratoryjne i technologiczne metody ich syntezy, rozdzielania i oczyszczania, wreszcie techniki identyfikacyjno-charakteryzacyjne wraz z opisem morfologicznym nanorurek oraz mechanizmami ich wzrostu, a także aktualne i perspektywiczne ich zastosowania. Szczególną uwagę poświęcono krajowym badaniom nanorurek, koncentrując się na wynikach kilkunastoletnich już badań w Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów (Wydział Chemii UW). Oddzielny rozdział to prezentacja rozległego obszaru patentowego NRW - wskazano w nim najbardziej perspektywiczne kierunki badań i zastosowań nanorurek węglowych.


Monografia adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Skorzystać z niej będą mogli zarówno studenci uniwersytetów i uczelni technicznych (na kierunkach chemicznych, fizycznych, elektronicznych oraz inżynierii materiałowej), jak również chemicy, fizycy oraz naukowcy zajmujący się różnymi badaniami interdyscyplinarnymi nanorurek węglowych - w zakresie elektroniki, inżynierii materiałowej, katalizy, fotooptyki itp.


Bogato ilustrowana monografia napisana jest przystępnym językiem, co nadaje jej charakter niemal popularnonaukowy, jednak 2500 odnośników literaturowych umożliwia zainteresowanym dotarcie do wielu specjalistycznych szczegółów badań nanorurek węglowych.


**********


Carbon Nanotubes. Preparation, characteristics, applications


The monograph summarizes over 20 years of studies on carbon nanotubes as well as main directions of research on these "black diamonds of the 21st century". The work presents state-of-the art knowledge as to all basic areas of physical chemistry of carbon nanotubes based on publicly available source materials (publications and scientific books, conference materials, Internet data, patents). Obviously, this monograph is just a broad overview of the current knowledge, as tens of thousands of publications have been released on this subject; moreover, the range of applications of the biggest concerns may be inferred only on the basis of publicly available patents.


In the following chapters of this book the main issues discussed are: development of nanotechnology, history of discovering nanotubes, laboratory and technological methods of their synthesis, separation and purification, finally identification and characterization techniques together with morphological characteristics and growht mechanisms of nanotubes, as well as their present and potential applications. Special attention has been devoted to domestic studies on nanotubes with the focus on the results of more than a dozen years of research conducted in the Laboratory of Physics and Chemistry of Nanomaterials (the Faculty of Chemistry, University of Warsaw). A separate chapter discusses a large number of patent issues, including the most prospective directions of research and applications of carbon nanotubes.


The monograph is intended for a broad spectrum of readers – both students at universities of technology (faculties of chemistry, physics, electronics and materials engineering) and chemists, physicists, as well as scientists conducting interdisciplinary studies on carbon nanotubes – regarding electronics, materials engineering, catalysis, photoelectronics etc.


Rich in illustrations monograph is written with accessible language, which makes it almost popular science publication, however 2,500 references, provide the people interested in the subject with a great number of specialist details on carbon nanotubes.


*********


Dr hab. inż. Andrzej Huczko – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył w 1972 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja – ceramika). W latach 1973–1976 asystent w Pracowni Chemii Plazmy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku obronił pracę doktorską dotyczącą syntezy plazmowej azotku krzemu i kontynuował pracę w Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku adiunkta. W latach 1979–1992 spędził 5 lat na uniwersytetach kanadyjskich, pracując naukowo w dziedzinie fizykochemii plazmy. W ostatnich latach przebywał też kilka miesięcy w Nepalu, pracując jako wolontariusz w Kathmandu University. W 1996 roku obronił pracę habilitacyjną poświęconą reakcjom heterogenicznym w plazmie termicznej. Od 1993 roku kierownik Pracowni Chemii Plazmy (od 2004 roku – Pracownia Fizykochemii Nanomateriałów), od 2010 roku profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilkuset publikacji i prezentacji naukowych oraz szeregu monografii. Pełni społecznie funkcję redaktora naukowego serii monografii „Świat Nanotechnologii”, wydawanej przez Wydawnictwa UW. Zainteresowania naukowe: fizykochemia układów wysokoenergetycznych, nanotechnologia, synteza nanomateriałów węglowych i ceramicznych, synteza spaleniowa, technologie plazmowe.


Mgr Magdalena Kurcz – ukończyła w roku 2007 studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie doktorantka w Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów na Wydziale Chemii UW. Tematyka jej pracy dotyczy otrzymywania węglopochodnych materiałów nanostrukturalnych w procesach wysokoenergetycznych. Współautorka kilku artykułów naukowych i jednej monografii. Zainteresowania naukowe: nanomateriały oraz metody ich syntezy.


Dr Magdalena Popławska – ukończyła w 1978 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (specjalizacja – synteza organiczna). W latach 1978-1982 słuchaczka studiów doktoranckich na tym Wydziale. W okresie 1983-1986 technolog w firmie produkcyjnej Natalex. W roku 1987 wróciła na Politechnikę Warszawską, gdzie w 1988 roku obroniła pracę doktorską i pracowała najpierw jako pracownik naukowo-techniczny, a następnie jako adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej. W latach 1992-1994 przebywała na stażu w University of Kentucky (USA), gdzie prowadziła badania nad modyfikacją fulerenów. Od tego czasu zajmuje się funkcjonalizacją chemiczną różnych nanostruktur węglowych, takich jak fulereny, nanorurki czy magnetyczne kapsułki węglowe.


---------


PhD hab. ing. Andrzej Huczko – since 2010, a professor at the University of Warsaw, author and co-author of several hundred publications and scientific monographs.


MA Magdalena Kurcz – PhD student at the Laboratory of Physicochemistry of Nanomaterials at the Faculty of Chemistry of the University of Warsaw, author and co-author of several scientific articles and scientific monographs.


PhD Magdalena Popławska – a graduate of the Faculty of Chemistry at the Warsaw University of Technology (specialization – organic synthesis).


Rok wydania2014
Liczba stron336
KategoriaChemia organiczna
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1454-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. O nanotechnologii słów kilka... 13
   Andrzej Huczko
   Wybrana literatura    36
  
  Rozdział 2. Otrzymywanie nanorurek węglowych 39
   Andrzej Huczko
   2.1. Metody laboratoryjne syntezy nanorurek węglowych
       57
   2.1.1. Metody wysokotemperaturowe    57
   2.1.2. Metody oparte na osadzaniu z fazy gazowej
   (CVD)    70
   2.1.3. Inne metody    82
   2.2. Przemysłowe metody syntezy nanorurek węglowych
       93
   2.3. Wydzielanie i oczyszczanie nanorurek węglowych
       105
   2.4. Mechanizm wzrostu nanorurek węglowych    114
   Wybrana literatura    119
  
  Rozdział 3. Charakterystyka fizykochemiczna nanorurek węglowych 132
   Magdalena Kurcz
   3.1. Morfologia nanorurek węglowych    132
   3.2. Właściwości fizykochemiczne nanorurek węglowych
       137
   3.2.1. Właściwości mechaniczne    137
   3.2.2. Właściwości elektronowe    139
   3.2.3. Właściwości optyczne    141
   3.2.4. Właściwości termiczne    142
   3.3. Fizykochemiczne metody charakteryzowania
   nanorurek węglowych    142
   3.3.1. Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)    144
   3.3.2. Mikroskopia sił atomowych (AFM)    144
   3.3.3. Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
       145
   3.3.4. Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM)
       145
   3.3.5. Spektroskopia w podczerwieni z
   transformacją Fouriera (FTIR)    146
   3.3.6. Spektroskopia Ramana    146
   3.3.7. Spektroskopia fotoelektronów wybijanych
   promieniowaniem rentgenowskim (XPS)    149
   3.3.8. Pomiary powierzchni właściwej    150
   3.3.9. Pomiary gęstości    150
   3.3.10. Pomiary termograwimetryczne (TGA)    151
   Wybrana literatura    152
  
  Rozdział 4. Modyfikacja i funkcjonalizacja nanorurek węglowych 155
   Magdalena Popławska
   4.1. Niekowalencyjna modyfikacja nanorurek węglowych
       158
   4.2. Kowalencyjna modyfikacja nanorurek węglowych    166
   Wybrana literatura    176
  
  Rozdział 5. Zastosowania nanorurek węglowych 181
   Magdalena Kurcz
   5.1. Nanorurki w elektronice    182
   5.1.1. Przełączniki    183
   5.1.2. Emisja polowa    184
   5.1.3. Monitory żarowe    187
   5.1.4. Emitery termoelektronowe    188
   5.1.5. Fotonika    188
   5.1.6. Filtry optyczne    189
   5.1.7. Optoelektronika    189
   5.1.8. Ogniwa słoneczne    190
   5.1.9. Nanoanteny    191
   5.1.10. Elektronika elastyczna/giętka    192
   5.1.11. Termiczne materiały łączące    194
   5.1.12. Magazynowanie energii    194
   5.2. Kompozyty nanorurkowe    204
   5.3. Sensory    209
   5.4. Adsorpcja/magazynowanie    215
   5.5. Kataliza    220
   5.6. Mikroskopia    221
   5.7. Matryce    224
   5.8. Analityka    224
   5.9. Biomedycyna    226
   5.10. Diagnostyka    229
   5.11. Sztuczne mięśnie/siłowniki    231
   5.12. Tekstylia    232
   5.13. Inne zastosowania     233
   Wybrana literatura    238
  
  Rozdział 6.  Patenty w dziedzinie nanorurek węglowych 259
   Andrzej Huczko
   Wybrana literatura    278
  
  Rozdział 7. Krajowe badania nanorurek węglowych 279
   Magdalena Kurcz, Andrzej Huczko
   7.1. Badania nanorurek węglowych w Pracowni
   Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Chemii
   Uniwersytetu Warszawskiego    279
   7.1.1. Diagnostyka spektralna łuku węglowego    280
   7.1.2. Synteza nanorurek węglowych w łuku węglowym
       285
   7.1.3. Inne układy plazmowe    292
   7.1.4. Osadzanie z fazy gazowej (CVD)    298
   7.1.5. Podsumowanie badań nanostruktur węglowych w
   Pracowni Fizykochemii Nanomateriałów    302
   7.2. Badania nanorurek węglowych w innych krajowych
   ośrodkach badawczych    302
   Wybrana literatura    306
  
  Rozdział 8. Zakończenie    312
   Andrzej Huczko
   8.1. Nanotechnologia a zagrożenia zdrowotne i
   środowiskowe    312
   8.2. Nanorurki węglowe: czy są niebezpieczne dla
   zdrowia?    316
   8.3. Uwagi końcowe    321
   Wybrana literatura    325
  
  Skorowidz    327
  Ważniejsze skróty i akronimy    330
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia