Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Wydanie XXXII. Stan prawny na dzień 20.04.2017 r.

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,66  17,07

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,6617,07

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Fragment "Wprowadzenia do wydania XXXII":


Już od 13 lat trafia w Państwa ręce wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego. Jest to już trzydzieste drugie jego wydanie. Fakt ten odbieram z wielką satysfakcją ale i zdumieniem. Nawet najśmielsze oczekiwania, prognozy nie wskazywały na możliwość osiągnięcia tylu wydań. (...)
(...) publikacja jest adresowana do funkcjonariuszy Policji odbywających szkolenia, jak również pełniących codzienną służbę. Łącznie tanowi go 142 akty (pierwotnie 76) zarówno ustawowe, jak i wykonawcze - rozporządzenia i zarządzenia, a nawet wybrane wytyczne i decyzje. śród nich oczywiście wiodące znaczenie ma ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (...) Tekst ujednolicony został wzbogacony o wskazane w przypisach akty normatywne, które wykonują ustawę, wraz z ich zmianami i miejscem publikacji. Nie ograniczają się one do aktów prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzeń), ale jak się wydaje zawierają najistotniejsze przepisy wewnętrzne (zarządzenia, wytyczne i decyzje). Przyjęty, przy ustawie o Policji, sposób wskazywania źródeł został zastosowany również do innych ustaw zamieszczonych w niniejszym wyborze.


Liczba stron667
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-581-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  USTAWA O POLICJI
   1)Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji    7
  ORGANIZACJA POLICJI
   2)Rozporządzenie MSWiA z 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej    67
   3)Rozporządzenie MSWiA z 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy    68
   4)Rozporządzenie MSWiA z 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a komendantem wojewódzkim Policji w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji     69
   5)Zarządzenie Nr 20 KGP z 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego     70
   6)Zarządzenie Nr 54 KGP z 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji    73
   7)Zarządzenie Nr 30 KGP z 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej
  w Policji    77
   8)Zarządzenie Nr 1041 KGP z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji    81
   9)Zarządzenie Nr 88 KGP z 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji    98
  10)Zarządzenie Nr 1173 KGP z 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji    98
  11)Zarządzenie Nr 916 KGP z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji    101
  12)Wytyczne Nr 5 KGP z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji     102
  
  UPRAWNIENIA POLICJI
  13)Ustawa z 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej    107
  14)Rozporządzenie RM z 6 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego    117
  15)Rozporządzenie RM z 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów    119
  16)Rozporządzenie MSW z 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji    125
  17)Rozporządzenie MSW z 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych
  przez Policję    127
  18)Rozporządzenie MSWiA z 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów    129
  19)Rozporządzenie MSW z 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności    132
  20)Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa    134
  21)Rozporządzenie MSW z 29 września 2015 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję     136
  22)Rozporządzenie MSWiA z 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych    142
  23)Rozporządzenie PRM z 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielonego policjantowi do dostępu do danych osobowych    144
  24)Rozporządzenie MSW z 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb     145
  
  WYBRANE METODY I FORMY PRACY POLICJI
  25)Zarządzenie Nr 23 KGP z 16 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac    161
  26)Zarządzenie Nr 19 KGP z 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji     164
  27)Zarządzenie Nr 16 KGP z 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej — Interpol     168
  28)Zarządzenie Nr 14 KGP z 10 czerwca 2015 r. w sprawie niektórych zadań wykonywanych przez Policję w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstwa handlu ludźmi oraz innych czynów zabronionych z nim związanych    170
  29)Zarządzenie Nr 15 KGP z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego     172
  30)Zarządzenie Nr 53 KGP z 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji     175
  31)Zarządzenie Nr 43 KGP z 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe     178
  32)Zarządzenie Nr 134 KGP z 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka    180
  33)Zarządzenie Nr 130 KGP z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia     186
  34)Zarządzenie Nr 126 KGP z 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym    192
  35)Zarządzenie Nr 125 KGP z 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym     195
  36)Zarządzenie Nr 124 KGP z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich    198
  37)Zarządzenie Nr 1355 KGP z 20 grudnia 2007 r. w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych     211
  38)Zarządzenie Nr 768 KGP z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym    216
  39)Zarządzenie Nr 609 KGP z 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów    224
  40)Zarządzenie Nr 496 KGP z 25 maja 2004 r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu    228
  41)Zarządzenie Nr 497 KGP z 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego    230
  42)Zarządzenie Nr 1386 KGP z 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych     232
  43)Zarządzenie Nr 1834 KGP z 3 grudnia 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych trasach narciarskich    237
  44)Zarządzenie Nr 23 KGP z 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi    239
  45)Zarządzenie Nr 12 KGP z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego    245
  46)Zarządzenie Nr 528 KGP z 6 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych    247
  47)Zarządzenie Nr 982 KGP z 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych    251
  48)Zarządzenie Nr 360 KGP z 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń    253
  49)Zarządzenie Nr 1385 KGP z 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych    265
  50)Zarządzenie Nr 1204 KGP z 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-
  -informacyjnej w Policji    268
  51)Zarządzenie Nr 1619 KGP z 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich     271
  52)Zarządzenie Nr 453 KGP z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych    275
  53)Zarządzenie Nr 17 KGP z 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej     279
  54)Zarządzenie Nr 5 KGP z 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji     284
  55)Zarządzenie Nr 323 KGP z 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców    292
  56)Zarządzenie Nr 25 KGP z 23 lipca 2015 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym     318
  57)Wytyczne Nr 1 KGP z 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-
  -śledczych przez policjantów    332
  58)Wytyczne Nr 3 KGP z 5 lipca 2007 r. w sprawie postępowania policjantów na miejscu zdarzenia drogowego     357
  59)Wytyczne Nr 2 KGP z 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych    360
  60)Wytyczne Nr 1 KGP z 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników
  ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych
  oraz korzystających z immunitetów krajowych    362
  61)Wytyczne Nr 1 KGP z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami    366
  62)Wytyczne Nr 2 KGP z 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty”    370
  
  SŁUŻBA W POLICJI
  63) Rozporządzenie MSW z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku
  do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji    373
  64)Rozporządzenie MSWiA z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonych do służby w Policji funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego    378
  65)Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych     380
  66)Rozporządzenie MSWiA z 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów    390
  67)Rozporządzenie MSWiA z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów    392
  68)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe    395
  67)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji    400
  68)Rozporządzenie MSWiA z 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów    408
  69)Rozporządzenie MSWiA z 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji    411
  70)Rozporządzenie MSWiA z 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych    415
  71)Rozporządzenie RM z 24 kwietnia 2012 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym    416
  72)Rozporządzenie MSWiA z 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne    419
  73)Rozporządzenie MSWiA z 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą    423
  74)Zarządzenie Nr 678 KGP z 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych     427
  
  PRAWA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZY POLICJI
  75)Rozporządzenie MSW z 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązkóworaz przebiegu służby policjantów    431
  76)Rozporządzenie MSWiA z 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego    435
  77)Rozporządzenie MSWiA z 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji     444
  78)Rozporządzenie MSWiA z 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie    445
  79)Rozporządzenie MSWiA z 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia    446
  80)Rozporządzenie MSWiA z 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika    449
  81)Rozporządzenie MSWiA z 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu    450
  82)Rozporządzenie MSWiA z 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin     451
  83)Rozporządzenie MSWiA z 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego     452
  84)Rozporządzenie MSW z 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów    453
  85)Rozporządzenie MSW z 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów    454
  86)Rozporządzenie RM z 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy    459
  87)Rozporządzenie MSWiA z 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom460
  88)Rozporządzenie MSWiA z 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom    461
  89)Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji    464
  90)Rozporządzenie MSWiA z 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów    466
  91)Rozporządzenie MSW z 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów    465
  92)Rozporządzenie MSWiA z 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom    469
  93)Rozporządzenie MSW z 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe    470
  94)Rozporządzenie MSWiA z 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia    471
  95)Rozporządzenie MSWiA z 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą    476
  96)Rozporządzenie MSWiA z 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy    477
  97)Rozporządzenie MSWiA z 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju    478
  98)Rozporządzenie MSWiA z 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą    479
  99)Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą    480
  100)Rozporządzenie MSW z 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu    487
  101)Rozporządzenie MSW z 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn
  wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu    492
  102)Zarządzenie Nr 24 KGP z 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów    494
  103)Zarządzenie Nr 1120 KGP z 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru    501
  104)Decyzja Nr 1 KGP z 2 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem    502
  
  MIESZKANIA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
  105)Rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego    505
  106)Rozporządzenie MSWiA z 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego    507
  107)Rozporządzenie MSWiA z 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów    509
  108)Rozporządzenie MSWiA z 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu     511
  109)Rozporządzenie MSWiA z 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów    512
  110)Rozporządzenie MSWiA z 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji    514
  
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I MAJĄTKOWA FUNKCJONARIUSZY POLICJI
  111)Rozporządzenie MSW z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów    519
  112)Ustawa z 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego    522
  113)Rozporządzenie MSWiA z 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej    524
  114)Rozporządzenie RM z 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy    525
  115)Ustawa z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa    527
  
  KONTYNGENTY POLICYJNE
  116)Rozporządzenie RM z 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym    531
  117)Rozporządzenie RM z 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa    533
  118)Rozporządzenie RM z 29 czerwca 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez policjantów i pracowników Policji w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa     536
  
  KONTROLA I AUDYT
  119)Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej    539
  120)Decyzja Nr 65 MSW z 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych    545
  121)Decyzja Nr 319 KGP z 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez przez Ministra Spraw Wewnętrznych    553
  122)Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wyciag)    554
  123)Zarządzenie Nr 15 MSW z 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej — administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne     559
  124)Rozporządzenie MF z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu    563
  
  ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE FUNKCJONARIUSZY POLICJI
  125)Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin     569
  126)Rozporządzenie MSWiA z 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu
  w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin    582
  127)Rozporządzenie RM z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej    588
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia