X

  Spis treści
  
  Podziękowania / 9
  Zestawienie symboli / 13
  Wstęp. Koncepcja dynamicznego systemu glacjalnego i jego funkcjonowanie w warunkach zmian klimatu / 19
  
  1. Sondowania radarowe w studiach systemu glacjalnego / 29
  1.1. Geofizyczne podstawy technik radarowych / 30
  1.1.1. Równania Maxwella i parametry definiujące właściwości elektryczne ośrodka / 32
  1.1.2. Prędkość propagacji fal elektromagnetycznych (v) / 34
  1.1.3. Straty energii w różnych utworach geologicznych / 34
  1.2. Właściwości ośrodków występujących w systemie glacjalnym wpływające na propagację fal radarowych / 38
  1.3. Techniki radarowych sondowań systemów lodowcowych / 44
  1.3.1. Typy radarów stosowane w badaniach lodowców / 45
  1.3.2. Schemat budowy zestawu radarowego / 46
  1.4. Metodyka wykonywania naziemnych sondowań radarowych / 50
  1.4.1. Sondowania refleksyjne / 51
  1.4.2. Sondowanie w celu określenia prędkości propagacji fal radarowych (sondowanie prędkościowe) / 70
  1.5. Przetwarzanie i interpretacja danych radarowych / 74
  1.5.1. Przetwarzanie wstępne / 76
  1.5.2. Przetwarzanie zasadnicze / 79
  1.5.3. Interpretacja danych radarowych / 93
  1.6. Przegląd zastosowań metod radarowych w badaniach systemu glacjalnego / 99
  1.6.1. Początki badań radarowych. Sondowania miąższości i szacowania objętości lodowców / 99
  1.6.2. Badania struktury wewnętrznej lodowców na podstawie sondowań radarowych / 101
  1.6.3. Badania stanu hydrotermalnego lodowców na podstawie sondowań radarowych / 104
  1.6.4. Inne zastosowania metody radarowej / 106
  2. Czynniki warunkujące przestrzenne zróżnicowanie depozycji śniegu na obszarach zlodowaconych (na przykładzie Lodowca Hansa) / 107
  2.1. Znaczenie pokrywy śnieżnej w świetle obserwowanych zmian środowiskowych / 107
  2.2. Warunki meteorologiczne determinujące akumulację śniegu w obszarze badań / 109
  2.3. Metodyka badań zmienności przestrzennej pokrywy śnieżnej oraz dane wejściowe / 113
  2.3.1. Wskaźniki topograficzne / 114
  2.3.2. Numeryczny model terenu / 116
  2.3.3. Waga kierunkowa wskaźników topograficznych / 117
  2.3.4. Dane anemologiczne i ekstrapolacja przestrzenna kierunku wiatru / 119
  2.3.5. Dane miąższości pokrywy śnieżnej / 121
  2.3.6. Znormalizowane wartości miąższości śniegu / 127
  2.4. Dystrybucja śniegu na Lodowcu Hansa na podstawie sondowań radarowych / 128
  2.5. Przestrzenna klasyfikacja predyspozycji akumulacji śniegu na podstawie wskaźników topograficznych / 131
  2.6. Analiza przestrzennej zmienności miąższości śniegu w sezonach 2011—2014 a modele warunków akumulacji / 138
  2.7. Porównanie warunków depozycji na podstawie wskaźników topograficznych / 144
  2.8. Analiza przydatności wskaźników topograficznych dla prognozowania / rekonstrukcji warunków akumulacji śniegu / 148
  2.9. Prawidłowości dystrybucji śniegu na Lodowcu Hansa / 150
  2.10. Czasoprzestrzenna zmienność akumulacji śniegu w relacji do warunków meteorologicznych / 152
  2.11. Stabilność oraz zmienność stanu pokrywy śnieżnej / 152
  2.12. Dysproporcje w przestrzennej dystrybucji śniegu a zmiany geometrii powierzchni lodowca / 154
  2.13. Prawidłowości depozycji śniegu na Lodowcu Hansa — podsumowanie / 156
  3. Firn i jego rola we współczesnym systemie glacjalnym na przykładzie Lodowca Hansa / 159
  3.1. Definicja firnu i procesy kształtujące jego właściwości / 159
  3.2. Rola firnu w funkcjonowaniu systemu glacjalnego / 160
  3.2.1. Retencja wody / 160
  3.2.2. Wtórne zamarzanie wody / 162
  3.3. Aktualne problemy badań firnu / 163
  3.4. Metody badań firnu na Lodowcu Hansa / 166
  3.4.1. Płytkie wiercenia lodowe w strefie akumulacji lodowca / 166
  3.4.2. Naziemne sondowania radarowe (GPR) / 167
  3.4.3. Identyfikacja stref glacjalnych na obrazie radarowym SAR oraz walidacja na podstawie sondowania GPR / 170
  3.4.4. Pomiary i modelowanie temperatury wierzchniej warstwy lodowca / 178
  3.4.5. Kalkulacja zasilania wewnętrznego lodowca / 183
  3.5. Zasięg firnu w przestrzennej dystrybucji stref glacjalnych na Lodowcu Hansa / 188
  3.5.1. Wydzielenie stref glacjalnych na podstawie obrazów SAR / 188
  3.5.2. Określenie facji lodowcowych na podstawie analizy i interpretacji naziemnych sondowań radarowych / 191
  3.5.3. Porównanie wyników SAR i GPR / 196
  3.6. Struktura i właściwości firnu na podstawie analizy rdzenia z odwiertu / 198
  3.7. Miąższość firnu aktywnego / 199
  3.8. Temperatura firnu / 201
  3.9. Wtórne zasilanie lodowca / 202
  3.10. Właściwości firnu na Lodowcu Hansa — podsumowanie / 211
  4. Ewolucja hydrotermalna lodowców południowego Spitsbergenu / 213
  4.1. Cechy struktury termalnej lodowców Spitsbergenu / 214
  4.2. Potencjalne kierunki zmian struktury hydrotermalnej w warunkach ocieplenia klimatu / 216
  4.3. Metody i obszar badań struktury hydrotermalnej lodowców / 218
  4.4. Struktura hydrotermalna lodowców południowego Spitsbergenu w świetle sondowań radarowych / 223
  4.5. Lodowce na różnych etapach ewolucji hydrotermalnej / 228
  4.6. Symulacja adaptacji struktury hydrotermalnej do współczesnych warunków klimatycznych na przykładzie Lodowca Hansa / 234
  4.7. Projekcja zmian struktury hydrotermalnej lodowca wskutek ocieplenia / 238
  4.8. Wrażliwość symulacji ewolucji struktury hydrotermalnej na zmianę parametrów / 240
  4.9. Uwarunkowania i skutki środowiskowe zmian struktury hydrotermalnej lodowców / 243
  4.10. Stan i ewolucja reżimu termalnego — podsumowanie / 248
  5. Wpływ zmian geometrii lodowców południowego Spitsbergenu na system drenażu subglacjalnego / 251
  5.1. Drenaż podlodowcowy — zagadnienia badawcze / 251
  5.2. Zmiany geometrii lodowców na południowym Spitsbergenie od małej epoki lodowej (MEL) oraz charakterystyka obiektów badawczych / 254
  5.3. Metody aproksymacji dróg spływu podlodowcowego / 258
  5.4. Wrażliwość modeli drenażu podlodowcowego oraz potencjalne skutki zmian geometrii i współczynnika ciśnienia subglacjalnego / 261
  5.5. Wyniki modelowania sieci drenażu podlodowcowego / 263
  5.6. Miejsca wypływów wód subglacjalnych — porównanie obserwacji i modeli / 266
  5.7. Pozostałe przesłanki świadczące o funkcjonowaniu systemu drenażu subglacjalnego / 275
  5.8. Krążenie wód subglacjalnych w przegłębionych fragmentach dolin lodowcowych / 279
  5.9. Uzyskane wyniki a rezultaty wcześniejszych badań drenażu subglacjalnego / 281
  5.10. Wpływ zmian geometrii lodowców na sieć spływu podlodowcowego / 282
  5.11. Funkcjonowanie drenażu subglacjalnego w warunkach recesji lodowców — podsumowanie / 286
  6. Reakcja lodowców południowego Spitsbergenu na zmieniające się warunki środowiskowe, kierunki ewolucji systemu glacjalnego — wnioski / 289
  
  Bibliografia / 303
  Summary / 326
  Zusammenfassung / 327
Stan i współczesne zmiany systemów lodowcowych południowego Spitsbergenu. W świetle badań metodami radarowymi - 06 Wpływ zmian geometrii lodowców południowego Spitsbergenu na system drenażu subglacjalnego
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Ekologia i ochrona środowiska

ISBN-13

978-83-226-3015-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,22 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

10,50

8,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka podejmuje problem zmian zachodzących w obszarach zlodowaconych południowego Spitsbergenu w kontekście współczesnej ewolucji środowiska przyrodniczego. Celem przedstawionych studiów jest określenie, w jaki sposób systemy lodowcowe reagują na zmieniające się warunki środowiskowe, a zwłaszcza na ocieplenie klimatu. Poprzez przedstawienie stanu poszczególnych elementów środowiska glacjalnego, a także mechanizmów regulujących ich funkcjonowanie przedstawiona jest sieć wzajemnych interakcji zachodzących w systemach lodowcowych. W poszczególnych rozdziałach książki omawiane są kwestie uwarunkowań topograficznych i topoklimatycznych akumulacji śniegu na lodowcach, roli firnu i zasilania wewnętrznego w kształtowaniu bilansu masy lodowców, ewolucji stanu termicznego lodowców, czy wreszcie zmiany w sieci drenażu podlodowcowego po Małej Epoce Lodowej. Praca wykorzystuje w analizie zestaw badań terenowych z lat 2007 – 2014 wykonywanych na południowym Spitsbergenie pomiędzy fiordami van Keulenfjorden na północy i Hornsund na południu. Główną metodą badawczą szeroko omówioną w książce jest naziemne sondowanie radarowe. Wyniki z kilkuset kilometrów profili georadarowych zostały poddane analizie celem przestudiowania procesów zachodzących pod powierzchnią pokryw lodowych, nieuchwytnych innymi metodami badawczymi.
Książka kierowana jest zarówno do osób studiujących procesy glacjalne i reakcję kompleksów lodowcowych Arktyki na zmiany środowiskowe, specjalistów wykorzystujących metody geofizyczne, a zwłaszcza georadarowe, w obszarach zlodowaconych, a także do pasjonatów obszarów polarnych.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!