Neurologia wieku rozwojowego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

149,40  199,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

149,40199,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka została przygotowana przez wybitnych neurologów dziecięcych, neurologów i pediatrów. W podręczniku uwzględniono takie zagadnienia jak: prawidłowy rozwojów dziecka, specyfika badania neurologicznego w różnych przedziałach wiekowych, charakterystyka zespołów chorobowych i chorób występujących w wieku rozwojowym oraz postępowanie w tych przypadkach zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Edycja dzieła to duże i ważne wydarzenie na medycznym rynku wydawniczym.


Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców: neurologów dziecięcych, neurologów i osób specjalizujących się w tych dziedzinach oraz pediatrów.


Liczba stron1256
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5494-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego Maria Mazurkiewicz-Bełdziska, Beata Olchowik, Ewa Pilarska, Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Szczepanik, Krystyna Szymańska    1
[][]Rozwój dziecka Krystyna Szymańska    1
[]  Czynniki wpływające na rozwój dziecka    2
      Kamienie milowe    3
      Rozwój „osoby”    4
      Rozwój funkcji ruchowych    4
      Rozwój poznawczy dziecka    10
      Nietypowe wzorce rozwoju    20
      Diagnostyka rozwoju – warunki i pułapki    23
      Podsumowanie    27
    Opóźnienie rozwoju psychoruchowego Krystyna Szymańska, Elżbieta Szczepanik    28
      Definicje i opisy    28
      Przyczyny opóźnienia rozwoju psychoruchowego    35
      Diagnostyka    40
      Algorytmy diagnostyczne i terapia    45
    Niepełnosprawność intelektualna Krystyna Szymańska, Elżbieta Szczepanik    49
      Epidemiologia    50
      Rozpoznanie niepełnosprawności umysłowej    51
      Etiologia    57
      Współwystępowanie    62
      Diagnoza i terapia    64
    Badanie neurologiczne – od niemowlęcia do nastolatka Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska    68
      Badanie noworodków i niemowląt    68
      Osobliwości badania neurologicznego małego dziecka (od początku 2. do końca 5. r.ż.)    76
      Badanie dziecka szkolnego    80
    Zaburzenia napięcia mięśniowego i postawy Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik, Wojciech Sobaniec    84
      Napięcie mięśniowe    84
      Właściwości lepko-sprężyste ścięgien i więzadeł    84
      Rodzaje napięcia mięśniowego    85
      Mechanizmy regulujące napięcie mięśni szkieletowych    85
      Ocena i badanie stopnia spastyczności    93
      Metody leczenia spastyczności    94
      Postawa ciała    100
    Zaburzenia mowy u dzieci Ewa Pilarska    104
      Rozwój osobniczy ośrodkowego układu nerwowego    105
      Rozwój dominacji mózgowej    109
      Podział zaburzeń mowy    110
      Rozwojowe zaburzenia mowy    111
      Podsumowanie    123
  2. Choroby i zespoły o podłożu genetycznym i metabolicznym Magdalena Badura-Stronka, Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska, Anna Latos-Bieleńska, Hanna Mierzewska, Michał Piechota, Dariusz Rokicki, Barbara Steinborn, Krystyna Szymańska, Anna Winczewska-Wiktor    125
    Choroby metaboliczne z symptomatologią neurologiczną    125
      Acydurie organiczne i choroba syropu klonowego Dariusz Rokicki    125
      Diagnostyka acydurii organicznych i MSUD Dariusz Rokicki    131
      Zaburzenie przemian aminokwasów Dariusz Rokicki    137
      Homocystynuria klasyczna jako przykład aminoacydopatii Dariusz Rokicki    142
      Zaburzenia cyklu mocznikowego i inne hiperamonemie wrodzone Dariusz Rokicki    151
      Wrodzone błędy metabolizmu węglowodanów i zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych Dariusz Rokicki    161
      Choroby lizosomalne Dariusz Rokicki    173
      Choroby peroksysomalne Dariusz Rokicki    191
      Wrodzone zaburzenia neurotransmisji Krystyna Szymańska    196
      Choroby mitochondrialne Dariusz Rokicki    206
      Encefalopatie metaboliczne Dariusz Rokicki    229
    Fakomatozy Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska    239
      Nerwiakowłókniakowatość    240
      Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a–Pringle’a)    244
      Zespół Sturge’a–Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa)    248
      Hipomelanoza Ito (incontinentia pigmenti achromians)    249
      Zespół Jadassohna    251
    Leukodystrofie i genetycznie uwarunkowane encefalopatie Hanna Mierzewska    252
      Definicja    252
      Klasyfikacja    252
      Epidemiologia oraz dziedziczność leukodystrofii i genetycznie uwarunkowanych leukoencefalopatii    253
      Diagnostyka leukodystrofii    254
      Leczenie i postępowanie zapobiegawcze we wrodzonych chorobach istoty białej    260
      Wybrane leukodystrofie i genetycznie uwarunkowane leukoencefalopatie    261
    Metody badań genetycznych i poradnictwo genetyczne w neurologii Anna Latos-Bieleńska, Magdalena Badura-Stronka, Michał Piechota    272
      Genom człowieka    272
      Rodzaje chorób genetycznych – podział według typu zmian materiału genetycznego    273
      Diagnostyka genetyczna w neurologii    278
      Poradnictwo genetyczne w neurologii    288
      Podsumowanie    289
      Bazy danych i strony internetowe dotyczące genetyki klinicznej    289
    Rozpoznawalne klinicznie zespoły genetyczne z niepełnosprawnością intelektualną Magdalena Badura-Stronka, Anna Winczewska-Wiktor, Barbara Steinborn, Anna Latos Bieleńska    291
      Zespół delecji 22q11.2    292
      Zespół Smith–Magenis (SMS, Smith-Magenis syndrome)    295
      Zespół Potockiej–Lupskiego (PTLS, Potocki–Lupski syndrome)    296
      Zespół duplikacji Xq28    297
      Zespół Angelmana (Angelman syndrome)    298
      Zespół Pradera–Williego (PWS, Prader-Willi syndrome)    300
      Zespół Wolfa–Hirschhorna (WHS, Wolf-Hirschhorn syndrome)    301
      Zespół Coffi na–Lowry’ego (CLS, Coffi n-Lowry syndrome)    303
      Zespół Mowata–Wilsona (MWS, Mowat-Wilson syndrome)    304
      Zespół Rubinsteina–Taybiego (RTS, Rubinstein-Taybi syndrome)    305
      Zespół Cornelii de Lange (CdLS, Cornelia de Lange syndrome)    307
      Podsumowanie    309
  3. Stany napadowe Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Katarzyna Połatyńska, Barbara Steinborn, Janusz Wendorff, Anna Winczewska-Wiktor    311
    Padaczka i drgawki w różnych okresach życia dziecka Barbara Steinborn, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Anna Winczewska-Wiktor    311
      Epidemiologia padaczki u dzieci    311
      Etiologia i patofi zjologia padaczki    316
      Klasyfikacja napadów i zespołów padaczkowych    330
      Semiologia napadów padaczkowych u dzieci    336
      Genetyka padaczek    340
      Drgawki gorączkowe    362
      Padaczki odruchowe    369
      Postępujące padaczki miokloniczne    373
      Zespoły padaczkowe: okres niemowlęcy, dziecięcy, młodzieńczy    376
      Zespół Rasmussena    448
      Diagnostyka różnicowa padaczek    456
      Leczenie padaczki u dzieci i młodzieży    477
      Stan padaczkowy u dzieci i młodzieży    534
      Śmiertelność w padaczce u dzieci    550
      Padaczka a sport    553
    Zaburzenia świadomości u dzieci Janusz Wendorff    560
      Wprowadzenie    560
      Anatomia stanu czuwania i orientacji w otoczeniu oraz co do własnej osoby (arousal, awareness)    562
      Majaczenie    563
      Śpiączka, ostra encefalopatia    566
      Niedotlenienie i niedokrwienie    576
      Prognoza zaburzeń świadomości u dzieci    577
    Zawroty głowy Katarzyna Połatyńska    580
      Wstęp    580
      Definicje    580
      Epidemiologia    581
      Układowe zawroty głowy    582
      Nieukładowe zawroty głowy    585
      Zawroty głowy jako objaw choroby poza układem nerwowym i układem równowagi    587
      Postępowanie diagnostyczne    589
      Leczenie    591
    Zespoły epizodyczne Anna Winczewska-Wiktor    594
      Nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe (1.6.1)    595
      Łagodne napadowe zawroty głowy (1.6.2)    599
      Łagodny napadowy kręcz szyi (1.6.3).    601
      Kolki niemowlęce (A 1.6.4)    602
      Naprzemienne dziecięce porażenie połowicze (A 1.6.5)    604
      Migrena przedsionkowa (A 1.6.6)    605
  4. Wady rozwojowe układu nerwowego Krzysztof Zakrzewski    609
    Wady cewy nerwowej    609
      Wady dysraficzne czaszki    610
      Rozszczep kręgosłupa torbielowaty    613
      Rozszczep kręgosłupa utajony    615
    Wady związane z wielkością czaszki    622
    Malformacje korowe    628
      Niedorozwój ciała modzelowatego    628
      Heterotopia istoty szarej mózgu    629
      Schizencefalia    630
      Holoprozencefalia    630
      Lizencefalia    631
      Kolpocefalia    631
      Hamartoma podwzgórza    632
    Wodogłowie    633
      Leczenie wodogłowia z użyciem układów zastawkowych    637
      Leczenie wodogłowia z użyciem technik neuroendoskopowych    638
  5. Neuroinfekcje Dorota Dunin-Wąsowicz, Wojciech Służewski    643
    Neurozakażenia bakteryjne i wirusowe Wojciech Służewski    643
      Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt, dzieci i młodzieży    643
      Zapalenia mózgu    659
    Neuroborelioza Dorota Dunin-Wąsowicz    666
      Wstęp    666
      Objawy kliniczne    667
      Różnicowanie    672
      Diagnostyka    674
      Leczenie    676
    Zespoły paraneoplastyczne Dorota Dunin-Wąsowicz    679
      Wstęp    679
      Zespół opsoklonii-mioklonii    680
      Paraneoplastyczne limbiczne zapalenie mózgu (PLE, paraneoplastic limbic encephalitis)    683
    Wrodzone zakażenia z grupy TORCHS Dorota Dunin-Wąsowicz    690
      Wstęp    690
      Toksoplazmoza wrodzona    691
      Cytomegalia wrodzona    693
      Zakażenie wirusem opryszczki HSV-2 i HSV-1 (HHV-1, HHV-2)    699
      Zakażenie wirusem różyczki    702
      Zakażenie wirusem HIV (podtypy 1 i 2)    704
      Zakażenie parwowirusem B19    705
      Zakażenie wirusem Varicella zoster    706
      Zakażenie enterowirusami    707
      Zakażenie wirusem Zika (ZIKV)    707
      Wrodzone zakażenie krętkiem Treponema pallidum    708
      Zakażenie pałeczkami Listeria monocytogenes    709
  6. Choroby nerwowo-mięśniowe Anna Kostera-Pruszczyk    713
    Dystrofie mięśniowe    714
      Dystrofia mięśniowa Duchenne’a    714
      Dystrofia typu Beckera    718
      Dystrofie mięśniowe postępujące obręczowo-kończynowe    719
    Rdzeniowy zanik mięśni    719
      Leczenie    720
    Zespoły miotoniczne    721
      Diagnostyka    721
      Leczenie    721
    Porażenia okresowe    722
      Porażenie hipokaliemiczne    722
      Porażenie hiperkaliemiczne    722
      Zespół Andersen–Tawila    723
    Dystrofia miotoniczna typu 1    723
      Wrodzona dystrofia miotoniczna typu 1    724
      Diagnostyka    724
      Leczenie    724
    Miopatie wrodzone    724
      Diagnostyka    725
      Leczenie    726
      Choroba Pompego    726
    Uwagi ogólne dotyczące przewlekłej opieki w uwarunkowanych genetycznie chorobach nerwowo-mięśniowych    727
    Polineuropatie zapalne    730
      Zespół Guillaina-Barrégo    730
      Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna    731
    Miastenia    732
      Miastenia przejściowa noworodka    734
      Wrodzone zespoły miasteniczne    735
    Miopatie zapalne    735
  7. Drgawki noworodkowe Dorota Dunin-Wąsowicz    737
    Definicja    737
    Epidemiologia    737
    Objawy kliniczne    738
    Diagnostyka    739
      Czas wystąpienia drgawek noworodkowych    739
      Drgawki elektrokliniczne, kliniczne i elektroencefalograficzne    740
      Klasyczne badanie EEG (cEEG)    740
      Badanie aEEG    741
      Badania neuroobrazowe    741
      Diagnostyka genetyczna i metaboliczna    742
      Badania płynu mózgowo rdzeniowego    742
      Różnicowanie drgawek noworodkowych    742
      Leczenie drgawek noworodkowych i postępowanie    743
  8. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna noworodków, neuroprotekcja; inne przyczyny uszkodzeń OUN w okresie prenatalnym i noworodkowym Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka    747
    Definicja encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków    747
    Dane epidemiologiczne    748
    Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków donoszonych    748
    Patomechanizm zmian w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej    750
    Obraz kliniczny ENN    751
    Działanie lecznicze hipotermii w ENN    752
      Kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej – oceniane kolejno grupy A i B    753
      Etapy procedury hipotermii leczniczej    754
      Monitorowanie stosowane w trakcie procedury chłodzenia    754
      Kryteria wyłączenia z procedury chłodzenia    755
    Przyszłe kierunki terapeutyczne    755
    Encefalopatia u noworodków przedwcześnie urodzonych    755
  9. Zaburzenia snu Marcin Żarowski    763
    Fizjologia snu    765
      Fizjologia rytmów okołodobowych    765
      Makrostruktura snu    766
      Mikrostruktura snu    767
      Sen w wieku rozwojowym    768
    Diagnostyka zaburzeń snu    769
      Dziennik snu    769
      Aktygrafia    770
      Polisomnografia    770
      Test wielokrotnej latencji snu    773
      Test utrzymania czuwania    774
    Klasyfikacja zaburzeń snu    774
    Problemy z zasypianiem i utrzymaniem ciągłości snu (bezsenność)    775
      Zaburzenia rytmu snu i czuwania u dzieci    776
      Hipersomnie pochodzenia centralnego    779
      Parasomnie    793
      Zaburzenia ruchowe podczas snu    790
      Zaburzenia oddychania podczas snu    793
  10. Mózgowe porażenie dziecięce Wojciech Kułak    799
    Objawy, które mogą występować u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym    799
    Etiologia    800
    Postacie mózgowego porażenia dziecięcego    801
      Podział według Ingrama    801
      Podział według Hagberga    802
      Postacie spastyczne i niespastyczne    802
    Diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego    802
      Leukomalacja okołokomorowa    803
      Zaniki korowo-podkorowe i inne wady    803
      Metody neuroobrazowania w mózgowym porażeniu dziecięcym    803
    Leczenie    804
      Metody neurofizjologiczne    804
      Metoda NDT-Bobath (NeuroDevelopmental Treatment, terapia neurorozwojowa)    805
      Metoda Petö    805
      Kinezyterapia (leczenie ruchem)    806
    Leczenie spastyczności    806
      Toksyna botulinowa typu A (BTX-A)    807
      Pompa baklofenowa    808
  11. Zaburzenia ruchowe Andrzej Bogucki, Agata Gajos, Tomasz Kmieć, Agnieszka Słopień    813
    Przemijające zaburzenia ruchowe okresu wczesnodziecięcego Agata Gajos, Andrzej Bogucki    813
      Łagodny napadowy kręcz szyi (benign paroxysmal torticollis)    813
      Łagodna idiopatyczna dystonia niemowląt    814
      Zespół Sandifera    814
      Łagodne noworodkowe mioklonie przysenne    814
      Jitterines    814
      Wzdrygnięcia (shuddering)    814
      Napadowe toniczne spojrzenie ku górze wieku dziecięcego (paroxysmal tonic upgaze of infancy)    815
      Spasmus nutans    815
      Head nodding    815
    Dystonie Agata Gajos, Andrzej Bogucki    815
      Dystonie pierwotne    818
      Zespoły dystonia plus (dystonie złożone: dystonia–parkinsonizm i dystonia–mioklonie)    819
      Napadowe dyskinezy    820
      Dystonie wtórne    821
    Pląsawica Agata Gajos, Andrzej Bogucki    823
      Łagodna pląsawica dziedziczna    824
      Pląsawice o podłożu autoimmunologicznym    824
    PANDAS Agata Gajos, Andrzej Bogucki    826
    Pląsawica w zespole antyfosfolipidowym i w toczniu układowym Agata Gajos, Andrzej Bogucki    826
      Pląsawice wrodzone neurodegeneracyjne    827
      Pląsawice o podłożu strukturalnym    827
    Mioklonie Agata Gajos, Andrzej Bogucki    828
      Mioklonie pierwotne    831
      Padaczki miokloniczne i padaczki miokloniczne bez encefalopatii    832
      Mioklonie wtórne    832
      Postępujące encefalopatie miokloniczne    833
      Zespoły startle    835
      Diagnostyka elektrofi zjologiczna mioklonii    836
      Leczenie    837
    Parkinsonizm Agata Gajos, Andrzej Bogucki    837
      Etiologia    838
      Młodzieńczy parkinsonizm    838
      Parkinsonizm wtórny    839
      Leczenie    840
    Drżenie Agata Gajos, Andrzej Bogucki    840
      Podział etiologiczny    841
      Leczenie    844
    Tiki Agnieszka Słopień    848
      Wprowadzenie    848
      Epidemiologia    848
      Obraz kliniczny    849
      Zaburzenia współwystępujące    850
      Rokowanie    851
      Diagnoza różnicowa    851
      Leczenie    852
    Choroby neurozwyrodnieniowe z odkładaniem żelaza w mózgu Tomasz Kmieć    854
      Objawy chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu    854
      Badania genetyczne w chorobach neurozwyrodnieniowych z odkładaniem żelaza w mózgu    855
      PKAN (pantothenate kinase associated neurodegeneration) – choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu, związana z wrodzonym niedoborem kinazy pantotenianowej    857
      MPAN (mitochondrial membrane protein-associated neurodegeneration) – choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu, związana z niedoborem białka mitochondrialnego    865
  12. Bóle głowy i zespoły bólowe w neurologii dziecięcej Leszek Boćkowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Wojciech Sobaniec    875
    Ból – definicja i patofizjologia    875
    Epidemiologia i klasyfikacja bólów głowy    876
    Postępowanie diagnostyczne w bólach głowy u dzieci    878
    Najczęstsze pierwotne bóle głowy u dzieci    882
      Migrena    882
      Bóle głowy typu napięciowego    885
    Wtórne bóle głowy    886
    Neuralgie nerwów czaszkowych    889
    Zespoły bólowe kręgosłupa    889
  13. Choroby demielinizacyjne OUN Mariusz Stasiołek    893
    Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ADEM)    895
      Przebieg kliniczny    896
      Leczenie    898
    Stwardnienie rozsiane    899
      Przebieg kliniczny    900
      Leczenie    908
    Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (NMO) oraz choroby spektrum NMO    910
      Przebieg kliniczny    911
      Leczenie    914
    Podsumowanie    915
  14. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Marcin Roszkowski    919
    Wstęp    919
    Epidemiologia    920
    Klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego    921
    Obraz kliniczny    924
      Patofizjologia objawów towarzyszących procesom rozrostowym OUN    925
    Interpretacja przedoperacyjnych badań obrazowych    931
    Leczenie chirurgiczne    935
    Nowotwory pochodzenia zarodkowego    936
    Wyściółczaki    941
    Glejaki    944
      Glejaki o niższym stopniu złośliwości    944
      Glejaki o wysokim stopniu złośliwości    950
  15. Urazy głowy Stanisław Kwiatkowski    967
    Podział kliniczny urazów głowy    967
    Badanie neurologiczne dziecka po urazie głowy    968
    Diagnostyka    968
    Urazy lekkie i średniociężkie – algorytm postępowania    969
      Wskazania do badania CT u dzieci po urazie głowy    971
    Podział urazów głowy na podstawie powikłań zewnątrz i wewnątrzczaszkowych    972
    Szczególne powikłania urazów głowy u dzieci    972
      Przedgłowie (caput succedaneum)    972
      Krwiak podczepcowy (subgaleal hematoma)    972
      Krwiak podokostnowy (cephalohematoma)    973
      Pourazowy krwotok podpajęczynówkowy (tSAH, traumatic subarachnoid hemorrhage)    973
      Złamanie linijne kości czaszki    974
      Złamanie czaszki z wgnieceniem    975
      Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri, concussion head trauma)    976
      Stłuczenie mózgu (contusio cerebri, brain contusion)    977
      Rozerwanie mózgu (laceratio cerebri, brain laceration)    977
      Krwiak podtwardówkowy    977
    Krwiak nadtwardówkowy    978
      Krwiaki wewnątrzmózgowe (tICH, traumatic intracerebral hematoma)    979
    Późne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych    980
      Zespół pourazowy    980
      Padaczka pourazowa    980
  16. Choroby naczyniowe mózgu u dzieci Ewa Pilarska    983
    Unaczynienie mózgowia – główne tętnice mózgowia    984
    Udar niedokrwienny    986
      Symptomatologia niedokrwiennego udaru mózgu    986
      Kliniczne zespoły udarowe    988
      Zespoły typowe dla niedokrwienia w obszarach unaczynienia poszczególnych tętnic    989
      Epidemiologia niedokrwiennego udaru mózgu    991
      Czynniki ryzyka prowadzące do wystąpienia udaru niedokrwiennego u dzieci    992
      Objawy kliniczne udaru niedokrwiennego u dzieci    1002
      Diagnostyka udarów niedokrwiennych u dzieci    1004
      Algorytm postępowania w udarach mózgu u dzieci    1006
      Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu    1007
      Profilaktyka wtórna udaru    1009
      Rokowanie    1010
    Przemijające niedokrwienie mózgu (TIA, transient ischemic attack)    1010
    Krwotoczny udar mózgu    1011
      Przyczyny udarów krwotocznych    1011
    Wady naczyniowe mózgu    1012
      Tętniaki wewnątrzczaszkowe    1014
      Naczyniaki jamiste    1014
      Rozpoznanie wady naczyniowej mózgu    1015
    Krwotok podpajęczynówkowy    1015
      Diagnostyka    1016
      Leczenie    1016
    Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu    1016
      Rozpoznanie    1018
      Leczenie    1019
  17. Ataksje i choroby móżdżku Marta Zawadzka    1023
    Wstęp    1023
    Objawy uszkodzenia móżdżku    1023
    Diagnostyka    1024
    Niepostępujące ataksje    1027
      Malformacja Arnolda–Chiariego (CM, Arnold–Chiari malformation)    1027
      Zespół Dandy’ego–Walkera (Dandy–Walker syndrome)    1028
      Zespół Joubert (Joubert syndrome)    1028
    Ostre ataksje    1029
      Ostra ataksja móżdżkowa    1029
      Ostre zapalenie móżdżku    1030
      Zespół opsoklonie–mioklonie–ataksja    1030
    Napadowe ataksje    1032
      Ostre przerywane ataksje metaboliczne    1032
      Ataksje epizodyczne (EA)    1034
    Przewlekłe ataksje    1035
      Ataksje dziedziczone autosomalnie recesywnie (ARCA)    1035
      Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe dziedziczone autosomalnie dominująco (ADCAs)    1043
      Ataksje sprzężone z chromosomem X    1046
      Choroby mitochondrialne przebiegające z ataksją    1047
      Przewlekle postępujące ataksje metaboliczne    1050
    Leczenie    1054
    Podsumowanie    1055
  18. Choroby układu autonomicznego, zaburzenia w oddawaniu moczu i defekacji Sławomir Kroczka    1059
    Wstęp    1059
      Budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego    1059
      Definicja choroby    1060
      Występowanie    1060
    Objawy kliniczne    1060
    Różnicowanie    1063
      Zaburzenia oddawania moczu    1063
      Zaburzenia defekacji    1065
    Postępowanie (na podstawie najnowszych doniesień)    1068
      Leczenie neurogennej dysfunkcji pęcherza u dzieci    1068
      Leczenie zaparć u dzieci    1068
  19. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe Agnieszka Słopień    1071
    Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi cytem uwagi (ADHD)    1071
      Wprowadzenie    1071
      Epidemiologia    1072
      Obraz kliniczny    1072
      Zaburzenia współwystępujące    1074
      Diagnostyka różnicowa    1074
      Leczenie    1075
    Zaburzenia ze spektrum autyzmu    1077
      Wprowadzenie    1077
      Epidemiologia    1077
      Obraz kliniczny    1078
      Zaburzenia współwystępujące    1079
      Diagnostyka różnicowa ASD    1081
      Rokowanie    1082
      Terapia    1082
  20. Badanie dodatkowe w neurologii Barbara Artemowicz, Leszek Boćkowski, Elżbieta Jurkiewicz, Izabela Kaczmarek, Beata Olchowik, Piotr Sobaniec, Wojciech Sobaniec, Marta Szmuda    1085
    Wybrane zagadnienia Marta Szmuda    1085
      Wstęp    1085
      Właściwości fizyczne    1086
      Badanie cytologiczne    1087
      Badania biochemiczne    1087
      Obraz PMR w wybranych jednostkach chorobowych    1095
    Obrazowanie w neurologii dziecięcej Elżbieta Jurkiewicz    1103
      Dostępne metody obrazowania    1103
      Możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego    1106
    Badania neurofizjologiczne w neurologii dziecięcej (EMG, ENG, EEG) Wojciech Sobaniec, Leszek Boćkowski, Barbara Artemowicz, Beata Olchowik, Piotr Sobaniec    1132
      Zastosowanie badań elektromiograficznych oraz elektroneurograficznych w chorobach wieku rozwojowego    1132
      Zastosowanie badania elektroencefalograficznego u dzieci    1137
    Badania psychologiczne w neurologii rozwojowej Izabela Kaczmarek    1157
      Wstęp    1157
      Badanie dziecka – o czym należy pamiętać    1160
      Badanie procesów poznawczych w zarysie    1160
      Procedura badania    1161
      Wywiad i testy    1164
      Jak odczytywać wyniki badania neuropsychologicznego?    1165
      Podsumowanie    1168
  21. Szczepienia – wskazania i przeciwwskazania Joanna Stryczyńska- Kazubska, Ilona Małecka, Jacek Wysocki    1169
    Wiadomości ogólne o szczepieniach    1171
    Ogólne zasady wykonywania szczepień    1172
    Przeciwwskazania do szczepień    1172
    Niepożądane odczyny poszczepienne    1175
    Uwagi końcowe    1179
  22. Neurorehabilitacja Kamila Okulczyk, Wojciech Kułak    1181
    Neuroplastyczność    1181
      Istota neuroplastyczności    1181
      Mechanizmy plastyczności neuronalnej    1182
      Rodzaje plastyczności neuronalnej    1182
      Neuroplastyczność jako ważny czynnik zdrowienia po uszkodzeniu struktur nerwowych    1182
      Procesy regeneracji układu nerwowego po uszkodzeniu    1183
      Czynniki modulujące neuroplastyczność    1184
    Postępowanie terapeutyczne w neurorehabilitacji pediatrycznej    1185
      Wczesne podjęcie usprawniania – dlaczego jest takie ważne?    1186
    Formy neurorehabilitacji pediatrycznej    1187
      Metody rehabilitacji neurologicznej    1188
      Innowacyjne techniki neurorehabilitacji i wspomagania    1190
  23. Objawy neurologiczne w chorobach reumatycznych, endokrynologicznych, nowotworowych, serca, płuc, nerek, przewodu pokarmowego Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor    1195
    Objawy neurologiczne w chorobach reumatycznych    1195
      Badania dodatkowe    1197
    Objawy neurologiczne w chorobach endokrynologicznych    1199
    Objawy neurologiczne w chorobach nowotworowych    1208
      Neuroinfekcje    1209
      Powikłania naczyniowo-nerwowe w chorobach nowotworowych u dzieci    1209
      Objawy neurotoksyczne spowodowane działaniem leków    1210
      Powikłania neurologiczne radioterapii    1211
      Zespoły paraneoplastyczne    1213
    Objawy neurologiczne w chorobach układu krążenia    1214
    Objawy neurologiczne w chorobach układu oddechowego    1225
    Objawy neurologiczne w chorobach nerek    1231
    Objawy neurologiczne w chorobach przewodu pokarmowego    1237
  Skorowidz    1243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia