Neurologia wieku rozwojowego

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

149,40  249,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

149,40249,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka została przygotowana przez wybitnych neurologów dziecięcych, neurologów i pediatrów. W podręczniku uwzględniono takie zagadnienia jak: prawidłowy rozwojów dziecka, specyfika badania neurologicznego w różnych przedziałach wiekowych, charakterystyka zespołów chorobowych i chorób występujących w wieku rozwojowym oraz postępowanie w tych przypadkach zgodnie z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Edycja dzieła to duże i ważne wydarzenie na medycznym rynku wydawniczym.


Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców: neurologów dziecięcych, neurologów i osób specjalizujących się w tych dziedzinach oraz pediatrów.


Liczba stron1256
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5494-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego Maria Mazurkiewicz-Bełdziska, Beata Olchowik, Ewa Pilarska, Krzysztof Sendrowski, Wojciech Sobaniec, Elżbieta Szczepanik, Krystyna Szymańska     1
    Rozwój dziecka Krystyna Szymańska     1
      Czynniki wpływające na rozwój dziecka     2
      Kamienie milowe     3
      Rozwój „osoby”     4
      Rozwój funkcji ruchowych     4
      Rozwój poznawczy dziecka     10
      Nietypowe wzorce rozwoju     20
      Diagnostyka rozwoju – warunki i pułapki     23
      Podsumowanie     27
    Opóźnienie rozwoju psychoruchowego Krystyna Szymańska, Elżbieta Szczepanik     28
      Definicje i opisy     28
      Przyczyny opóźnienia rozwoju psychoruchowego     35
      Diagnostyka     40
      Algorytmy diagnostyczne i terapia     45
    Niepełnosprawność intelektualna Krystyna Szymańska, Elżbieta Szczepanik     49
      Epidemiologia     50
      Rozpoznanie niepełnosprawności umysłowej     51
      Etiologia     57
      Współwystępowanie     62
      Diagnoza i terapia     64
    Badanie neurologiczne – od niemowlęcia do nastolatka Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska     68
      Badanie noworodków i niemowląt     68
      Osobliwości badania neurologicznego małego dziecka (od początku 2. do końca 5. r.ż.)     76
      Badanie dziecka szkolnego     80
    Zaburzenia napięcia mięśniowego i postawy Krzysztof Sendrowski, Beata Olchowik, Wojciech Sobaniec     84
      Napięcie mięśniowe     84
      Właściwości lepko-sprężyste ścięgien i więzadeł     84
      Rodzaje napięcia mięśniowego     85
      Mechanizmy regulujące napięcie mięśni szkieletowych     85
      Ocena i badanie stopnia spastyczności     93
      Metody leczenia spastyczności     94
      Postawa ciała     100
    Zaburzenia mowy u dzieci Ewa Pilarska     104
      Rozwój osobniczy ośrodkowego układu nerwowego     105
      Rozwój dominacji mózgowej     109
      Podział zaburzeń mowy     110
      Rozwojowe zaburzenia mowy     111
      Podsumowanie     123
  
  2. Choroby i zespoły o podłożu genetycznym i metabolicznym Magdalena Badura-Stronka, Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska, Anna Latos-Bieleńska, Hanna Mierzewska, Michał Piechota, Dariusz Rokicki, Barbara Steinborn, Krystyna Szymańska, Anna Winczewska-Wiktor     125
    Choroby metaboliczne z symptomatologią neurologiczną     125
      Acydurie organiczne i choroba syropu klonowego Dariusz Rokicki     125
      Diagnostyka acydurii organicznych i MSUD Dariusz Rokicki     131
      Zaburzenie przemian aminokwasów Dariusz Rokicki     137
      Homocystynuria klasyczna jako przykład aminoacydopatii Dariusz Rokicki     142
      Zaburzenia cyklu mocznikowego i inne hiperamonemie wrodzone Dariusz Rokicki     151
      Wrodzone błędy metabolizmu węglowodanów i zaburzenia β-oksydacji kwasów tłuszczowych Dariusz Rokicki     161
      Choroby lizosomalne Dariusz Rokicki     173
      Choroby peroksysomalne Dariusz Rokicki     191
      Wrodzone zaburzenia neurotransmisji Krystyna Szymańska     196
      Choroby mitochondrialne Dariusz Rokicki     206
      Encefalopatie metaboliczne Dariusz Rokicki     229
    Fakomatozy Sergiusz Jóźwiak, Katarzyna Kotulska     239
      Nerwiakowłókniakowatość     240
      Stwardnienie guzowate (choroba Bourneville’a; choroba Bourneville’a–Pringle’a)     244
      Zespół Sturge’a–Webera (naczyniakowatość twarzowo-mózgowa)     248
      Hipomelanoza Ito (incontinentia pigmenti achromians)     249
      Zespół Jadassohna     251
    Leukodystrofie i genetycznie uwarunkowane encefalopatie Hanna Mierzewska     252
      Definicja     252
      Klasyfikacja     252
      Epidemiologia oraz dziedziczność leukodystrofii i genetycznie uwarunkowanych leukoencefalopatii     253
      Diagnostyka leukodystrofii     254
      Leczenie i postępowanie zapobiegawcze we wrodzonych chorobach istoty białej     260
      Wybrane leukodystrofie i genetycznie uwarunkowane leukoencefalopatie     261
    Metody badań genetycznych i poradnictwo genetyczne w neurologii Anna Latos-Bieleńska, Magdalena Badura-Stronka, Michał Piechota     272
      Genom człowieka     272
      Rodzaje chorób genetycznych – podział według typu zmian materiału genetycznego     273
      Diagnostyka genetyczna w neurologii     278
      Poradnictwo genetyczne w neurologii     288
      Podsumowanie     289
      Bazy danych i strony internetowe dotyczące genetyki klinicznej     289
    Rozpoznawalne klinicznie zespoły genetyczne z niepełnosprawnością intelektualną Magdalena Badura-Stronka, Anna Winczewska-Wiktor, Barbara Steinborn, Anna Latos Bieleńska     291
      Zespół delecji 22q11.2     292
      Zespół Smith–Magenis (SMS, Smith-Magenis syndrome)     295
      Zespół Potockiej–Lupskiego (PTLS, Potocki–Lupski syndrome)     296
      Zespół duplikacji Xq28     297
      Zespół Angelmana (Angelman syndrome)     298
      Zespół Pradera–Williego (PWS, Prader-Willi syndrome)     300
      Zespół Wolfa–Hirschhorna (WHS, Wolf-Hirschhorn syndrome)     301
      Zespół Coffi na–Lowry’ego (CLS, Coffi n-Lowry syndrome)     303
      Zespół Mowata–Wilsona (MWS, Mowat-Wilson syndrome)     304
      Zespół Rubinsteina–Taybiego (RTS, Rubinstein-Taybi syndrome)     305
      Zespół Cornelii de Lange (CdLS, Cornelia de Lange syndrome)     307
      Podsumowanie     309
  
  3. Stany napadowe Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Katarzyna Połatyńska, Barbara Steinborn, Janusz Wendorff, Anna Winczewska-Wiktor     311
    Padaczka i drgawki w różnych okresach życia dziecka Barbara Steinborn, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Anna Winczewska-Wiktor     311
      Epidemiologia padaczki u dzieci     311
      Etiologia i patofi zjologia padaczki     316
      Klasyfikacja napadów i zespołów padaczkowych     330
      Semiologia napadów padaczkowych u dzieci     336
      Genetyka padaczek     340
      Drgawki gorączkowe     362
      Padaczki odruchowe     369
      Postępujące padaczki miokloniczne     373
      Zespoły padaczkowe: okres niemowlęcy, dziecięcy, młodzieńczy     376
      Zespół Rasmussena     448
      Diagnostyka różnicowa padaczek     456
      Leczenie padaczki u dzieci i młodzieży     477
      Stan padaczkowy u dzieci i młodzieży     534
      Śmiertelność w padaczce u dzieci     550
      Padaczka a sport     553
    Zaburzenia świadomości u dzieci Janusz Wendorff     560
      Wprowadzenie     560
      Anatomia stanu czuwania i orientacji w otoczeniu oraz co do własnej osoby (arousal, awareness)     562
      Majaczenie     563
      Śpiączka, ostra encefalopatia     566
      Niedotlenienie i niedokrwienie     576
      Prognoza zaburzeń świadomości u dzieci     577
    Zawroty głowy Katarzyna Połatyńska     580
      Wstęp     580
      Definicje     580
      Epidemiologia     581
      Układowe zawroty głowy     582
      Nieukładowe zawroty głowy     585
      Zawroty głowy jako objaw choroby poza układem nerwowym i układem równowagi     587
      Postępowanie diagnostyczne     589
      Leczenie     591
    Zespoły epizodyczne Anna Winczewska-Wiktor     594
      Nawracające zaburzenia żołądkowo-jelitowe (1.6.1)     595
      Łagodne napadowe zawroty głowy (1.6.2)     599
      Łagodny napadowy kręcz szyi (1.6.3).     601
      Kolki niemowlęce (A 1.6.4)     602
      Naprzemienne dziecięce porażenie połowicze (A 1.6.5)     604
      Migrena przedsionkowa (A 1.6.6)     605
  
  4. Wady rozwojowe układu nerwowego Krzysztof Zakrzewski     609
    Wady cewy nerwowej     609
      Wady dysraficzne czaszki     610
      Rozszczep kręgosłupa torbielowaty     613
      Rozszczep kręgosłupa utajony     615
    Wady związane z wielkością czaszki     622
    Malformacje korowe     628
      Niedorozwój ciała modzelowatego     628
      Heterotopia istoty szarej mózgu     629
      Schizencefalia     630
      Holoprozencefalia     630
      Lizencefalia     631
      Kolpocefalia     631
      Hamartoma podwzgórza     632
    Wodogłowie     633
      Leczenie wodogłowia z użyciem układów zastawkowych     637
      Leczenie wodogłowia z użyciem technik neuroendoskopowych     638
  
  5. Neuroinfekcje Dorota Dunin-Wąsowicz, Wojciech Służewski     643
    Neurozakażenia bakteryjne i wirusowe Wojciech Służewski     643
      Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt, dzieci i młodzieży     643
      Zapalenia mózgu     659
    Neuroborelioza Dorota Dunin-Wąsowicz     666
      Wstęp     666
      Objawy kliniczne     667
      Różnicowanie     672
      Diagnostyka     674
      Leczenie     676
    Zespoły paraneoplastyczne Dorota Dunin-Wąsowicz     679
      Wstęp     679
      Zespół opsoklonii-mioklonii     680
      Paraneoplastyczne limbiczne zapalenie mózgu (PLE, paraneoplastic limbic encephalitis)     683
    Wrodzone zakażenia z grupy TORCHS Dorota Dunin-Wąsowicz     690
      Wstęp     690
      Toksoplazmoza wrodzona     691
      Cytomegalia wrodzona     693
      Zakażenie wirusem opryszczki HSV-2 i HSV-1 (HHV-1, HHV-2)     699
      Zakażenie wirusem różyczki     702
      Zakażenie wirusem HIV (podtypy 1 i 2)     704
      Zakażenie parwowirusem B19     705
      Zakażenie wirusem Varicella zoster     706
      Zakażenie enterowirusami     707
      Zakażenie wirusem Zika (ZIKV)     707
      Wrodzone zakażenie krętkiem Treponema pallidum     708
      Zakażenie pałeczkami Listeria monocytogenes     709
  
  6. Choroby nerwowo-mięśniowe Anna Kostera-Pruszczyk     713
    Dystrofie mięśniowe     714
      Dystrofia mięśniowa Duchenne’a     714
      Dystrofia typu Beckera     718
      Dystrofie mięśniowe postępujące obręczowo-kończynowe     719
    Rdzeniowy zanik mięśni     719
      Leczenie     720
    Zespoły miotoniczne     721
      Diagnostyka     721
      Leczenie     721
    Porażenia okresowe     722
      Porażenie hipokaliemiczne     722
      Porażenie hiperkaliemiczne     722
      Zespół Andersen–Tawila     723
    Dystrofia miotoniczna typu 1     723
      Wrodzona dystrofia miotoniczna typu 1     724
      Diagnostyka     724
      Leczenie     724
    Miopatie wrodzone     724
      Diagnostyka     725
      Leczenie     726
      Choroba Pompego     726
    Uwagi ogólne dotyczące przewlekłej opieki w uwarunkowanych genetycznie chorobach nerwowo-mięśniowych     727
    Polineuropatie zapalne     730
      Zespół Guillaina-Barrégo     730
      Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna     731
    Miastenia     732
      Miastenia przejściowa noworodka     734
      Wrodzone zespoły miasteniczne     735
    Miopatie zapalne     735
  
  7. Drgawki noworodkowe Dorota Dunin-Wąsowicz     737
    Definicja     737
    Epidemiologia     737
    Objawy kliniczne     738
    Diagnostyka     739
      Czas wystąpienia drgawek noworodkowych     739
      Drgawki elektrokliniczne, kliniczne i elektroencefalograficzne     740
      Klasyczne badanie EEG (cEEG)     740
      Badanie aEEG     741
      Badania neuroobrazowe     741
      Diagnostyka genetyczna i metaboliczna     742
      Badania płynu mózgowo rdzeniowego     742
      Różnicowanie drgawek noworodkowych     742
      Leczenie drgawek noworodkowych i postępowanie     743
  
  8. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna noworodków, neuroprotekcja; inne przyczyny uszkodzeń OUN w okresie prenatalnym i noworodkowym Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka     747
    Definicja encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej u noworodków     747
    Dane epidemiologiczne     748
    Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków donoszonych     748
    Patomechanizm zmian w encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej     750
    Obraz kliniczny ENN     751
    Działanie lecznicze hipotermii w ENN     752
      Kryteria kwalifikacji do hipotermii leczniczej – oceniane kolejno grupy A i B     753
      Etapy procedury hipotermii leczniczej     754
      Monitorowanie stosowane w trakcie procedury chłodzenia     754
      Kryteria wyłączenia z procedury chłodzenia     755
    Przyszłe kierunki terapeutyczne     755
    Encefalopatia u noworodków przedwcześnie urodzonych     755
  
  9. Zaburzenia snu Marcin Żarowski     763
    Fizjologia snu     765
      Fizjologia rytmów okołodobowych     765
      Makrostruktura snu     766
      Mikrostruktura snu     767
      Sen w wieku rozwojowym     768
    Diagnostyka zaburzeń snu     769
      Dziennik snu     769
      Aktygrafia     770
      Polisomnografia     770
      Test wielokrotnej latencji snu     773
      Test utrzymania czuwania     774
    Klasyfikacja zaburzeń snu     774
    Problemy z zasypianiem i utrzymaniem ciągłości snu (bezsenność)     775
      Zaburzenia rytmu snu i czuwania u dzieci     776
      Hipersomnie pochodzenia centralnego     779
      Parasomnie     793
      Zaburzenia ruchowe podczas snu     790
      Zaburzenia oddychania podczas snu     793
  
  10. Mózgowe porażenie dziecięce Wojciech Kułak     799
    Objawy, które mogą występować u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym     799
    Etiologia     800
    Postacie mózgowego porażenia dziecięcego     801
      Podział według Ingrama     801
      Podział według Hagberga     802
      Postacie spastyczne i niespastyczne     802
    Diagnostyka mózgowego porażenia dziecięcego     802
      Leukomalacja okołokomorowa     803
      Zaniki korowo-podkorowe i inne wady     803
      Metody neuroobrazowania w mózgowym porażeniu dziecięcym     803
    Leczenie     804
      Metody neurofizjologiczne     804
      Metoda NDT-Bobath (NeuroDevelopmental Treatment, terapia neurorozwojowa)     805
      Metoda Petö     805
      Kinezyterapia (leczenie ruchem)     806
    Leczenie spastyczności     806
      Toksyna botulinowa typu A (BTX-A)     807
      Pompa baklofenowa     808
  
  11. Zaburzenia ruchowe Andrzej Bogucki, Agata Gajos, Tomasz Kmieć, Agnieszka Słopień     813
    Przemijające zaburzenia ruchowe okresu wczesnodziecięcego Agata Gajos, Andrzej Bogucki     813
      Łagodny napadowy kręcz szyi (benign paroxysmal torticollis)     813
      Łagodna idiopatyczna dystonia niemowląt     814
      Zespół Sandifera     814
      Łagodne noworodkowe mioklonie przysenne     814
      Jitterines     814
      Wzdrygnięcia (shuddering)     814
      Napadowe toniczne spojrzenie ku górze wieku dziecięcego (paroxysmal tonic upgaze of infancy)     815
      Spasmus nutans     815
      Head nodding     815
    Dystonie Agata Gajos, Andrzej Bogucki     815
      Dystonie pierwotne     818
      Zespoły dystonia plus (dystonie złożone: dystonia–parkinsonizm i dystonia–mioklonie)     819
      Napadowe dyskinezy     820
      Dystonie wtórne     821
    Pląsawica Agata Gajos, Andrzej Bogucki     823
      Łagodna pląsawica dziedziczna     824
      Pląsawice o podłożu autoimmunologicznym     824
    PANDAS Agata Gajos, Andrzej Bogucki     826
    Pląsawica w zespole antyfosfolipidowym i w toczniu układowym Agata Gajos, Andrzej Bogucki     826
      Pląsawice wrodzone neurodegeneracyjne     827
      Pląsawice o podłożu strukturalnym     827
    Mioklonie Agata Gajos, Andrzej Bogucki     828
      Mioklonie pierwotne     831
      Padaczki miokloniczne i padaczki miokloniczne bez encefalopatii     832
      Mioklonie wtórne     832
      Postępujące encefalopatie miokloniczne     833
      Zespoły startle     835
      Diagnostyka elektrofi zjologiczna mioklonii     836
      Leczenie     837
    Parkinsonizm Agata Gajos, Andrzej Bogucki     837
      Etiologia     838
      Młodzieńczy parkinsonizm     838
      Parkinsonizm wtórny     839
      Leczenie     840
    Drżenie Agata Gajos, Andrzej Bogucki     840
      Podział etiologiczny     841
      Leczenie     844
    Tiki Agnieszka Słopień     848
      Wprowadzenie     848
      Epidemiologia     848
      Obraz kliniczny     849
      Zaburzenia współwystępujące     850
      Rokowanie     851
      Diagnoza różnicowa     851
      Leczenie     852
    Choroby neurozwyrodnieniowe z odkładaniem żelaza w mózgu Tomasz Kmieć     854
      Objawy chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu     854
      Badania genetyczne w chorobach neurozwyrodnieniowych z odkładaniem żelaza w mózgu     855
      PKAN (pantothenate kinase associated neurodegeneration) – choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu, związana z wrodzonym niedoborem kinazy pantotenianowej     857
      MPAN (mitochondrial membrane protein-associated neurodegeneration) – choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego z odkładaniem żelaza w mózgu, związana z niedoborem białka mitochondrialnego     865
  
  12. Bóle głowy i zespoły bólowe w neurologii dziecięcej Leszek Boćkowski, Joanna Śmigielska-Kuzia, Wojciech Sobaniec     875
    Ból – definicja i patofizjologia     875
    Epidemiologia i klasyfikacja bólów głowy     876
    Postępowanie diagnostyczne w bólach głowy u dzieci     878
    Najczęstsze pierwotne bóle głowy u dzieci     882
      Migrena     882
      Bóle głowy typu napięciowego     885
    Wtórne bóle głowy     886
    Neuralgie nerwów czaszkowych     889
    Zespoły bólowe kręgosłupa     889
  
  13. Choroby demielinizacyjne OUN Mariusz Stasiołek     893
    Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (ADEM)     895
      Przebieg kliniczny     896
      Leczenie     898
    Stwardnienie rozsiane     899
      Przebieg kliniczny     900
      Leczenie     908
    Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych (NMO) oraz choroby spektrum NMO     910
      Przebieg kliniczny     911
      Leczenie     914
    Podsumowanie     915
  
  14. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Marcin Roszkowski     919
    Wstęp     919
    Epidemiologia     920
    Klasyfikacja guzów ośrodkowego układu nerwowego     921
    Obraz kliniczny     924
      Patofizjologia objawów towarzyszących procesom rozrostowym OUN     925
    Interpretacja przedoperacyjnych badań obrazowych     931
    Leczenie chirurgiczne     935
    Nowotwory pochodzenia zarodkowego     936
    Wyściółczaki     941
    Glejaki     944
      Glejaki o niższym stopniu złośliwości     944
      Glejaki o wysokim stopniu złośliwości     950
  
  15. Urazy głowy Stanisław Kwiatkowski     967
    Podział kliniczny urazów głowy     967
    Badanie neurologiczne dziecka po urazie głowy     968
    Diagnostyka     968
    Urazy lekkie i średniociężkie – algorytm postępowania     969
      Wskazania do badania CT u dzieci po urazie głowy     971
    Podział urazów głowy na podstawie powikłań zewnątrz i wewnątrzczaszkowych     972
    Szczególne powikłania urazów głowy u dzieci     972
      Przedgłowie (caput succedaneum)     972
      Krwiak podczepcowy (subgaleal hematoma)     972
      Krwiak podokostnowy (cephalohematoma)     973
      Pourazowy krwotok podpajęczynówkowy (tSAH, traumatic subarachnoid hemorrhage)     973
      Złamanie linijne kości czaszki     974
      Złamanie czaszki z wgnieceniem     975
      Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri, concussion head trauma)     976
      Stłuczenie mózgu (contusio cerebri, brain contusion)     977
      Rozerwanie mózgu (laceratio cerebri, brain laceration)     977
      Krwiak podtwardówkowy     977
    Krwiak nadtwardówkowy     978
      Krwiaki wewnątrzmózgowe (tICH, traumatic intracerebral hematoma)     979
    Późne następstwa urazów czaszkowo-mózgowych     980
      Zespół pourazowy     980
      Padaczka pourazowa     980
  
  16. Choroby naczyniowe mózgu u dzieci Ewa Pilarska     983
    Unaczynienie mózgowia – główne tętnice mózgowia     984
    Udar niedokrwienny     986
      Symptomatologia niedokrwiennego udaru mózgu     986
      Kliniczne zespoły udarowe     988
      Zespoły typowe dla niedokrwienia w obszarach unaczynienia poszczególnych tętnic     989
      Epidemiologia niedokrwiennego udaru mózgu     991
      Czynniki ryzyka prowadzące do wystąpienia udaru niedokrwiennego u dzieci     992
      Objawy kliniczne udaru niedokrwiennego u dzieci     1002
      Diagnostyka udarów niedokrwiennych u dzieci     1004
      Algorytm postępowania w udarach mózgu u dzieci     1006
      Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu     1007
      Profilaktyka wtórna udaru     1009
      Rokowanie     1010
    Przemijające niedokrwienie mózgu (TIA, transient ischemic attack)     1010
    Krwotoczny udar mózgu     1011
      Przyczyny udarów krwotocznych     1011
    Wady naczyniowe mózgu     1012
      Tętniaki wewnątrzczaszkowe     1014
      Naczyniaki jamiste     1014
      Rozpoznanie wady naczyniowej mózgu     1015
    Krwotok podpajęczynówkowy     1015
      Diagnostyka     1016
      Leczenie     1016
    Zakrzepica żył i zatok żylnych mózgu     1016
      Rozpoznanie     1018
      Leczenie     1019
  
  17. Ataksje i choroby móżdżku Marta Zawadzka     1023
    Wstęp     1023
    Objawy uszkodzenia móżdżku     1023
    Diagnostyka     1024
    Niepostępujące ataksje     1027
      Malformacja Arnolda–Chiariego (CM, Arnold–Chiari malformation)     1027
      Zespół Dandy’ego–Walkera (Dandy–Walker syndrome)     1028
      Zespół Joubert (Joubert syndrome)     1028
    Ostre ataksje     1029
      Ostra ataksja móżdżkowa     1029
      Ostre zapalenie móżdżku     1030
      Zespół opsoklonie–mioklonie–ataksja     1030
    Napadowe ataksje     1032
      Ostre przerywane ataksje metaboliczne     1032
      Ataksje epizodyczne (EA)     1034
    Przewlekłe ataksje     1035
      Ataksje dziedziczone autosomalnie recesywnie (ARCA)     1035
      Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe dziedziczone autosomalnie dominująco (ADCAs)     1043
      Ataksje sprzężone z chromosomem X     1046
      Choroby mitochondrialne przebiegające z ataksją     1047
      Przewlekle postępujące ataksje metaboliczne     1050
    Leczenie     1054
    Podsumowanie     1055
  
  18. Choroby układu autonomicznego, zaburzenia w oddawaniu moczu i defekacji Sławomir Kroczka     1059
    Wstęp     1059
      Budowa i funkcja autonomicznego układu nerwowego     1059
      Definicja choroby     1060
      Występowanie     1060
    Objawy kliniczne     1060
    Różnicowanie     1063
      Zaburzenia oddawania moczu     1063
      Zaburzenia defekacji     1065
    Postępowanie (na podstawie najnowszych doniesień)     1068
      Leczenie neurogennej dysfunkcji pęcherza u dzieci     1068
      Leczenie zaparć u dzieci     1068
  
  19. Wybrane zaburzenia neurorozwojowe Agnieszka Słopień     1071
    Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z defi cytem uwagi (ADHD)     1071
      Wprowadzenie     1071
      Epidemiologia     1072
      Obraz kliniczny     1072
      Zaburzenia współwystępujące     1074
      Diagnostyka różnicowa     1074
      Leczenie     1075
    Zaburzenia ze spektrum autyzmu     1077
      Wprowadzenie     1077
      Epidemiologia     1077
      Obraz kliniczny     1078
      Zaburzenia współwystępujące     1079
      Diagnostyka różnicowa ASD     1081
      Rokowanie     1082
      Terapia     1082
  
  20. Badanie dodatkowe w neurologii Barbara Artemowicz, Leszek Boćkowski, Elżbieta Jurkiewicz, Izabela Kaczmarek, Beata Olchowik, Piotr Sobaniec, Wojciech Sobaniec, Marta Szmuda     1085
    O czym mówi badanie płynu mózgowo-rdzeniowego?
    Wybrane zagadnienia Marta Szmuda     1085
      Wstęp     1085
      Właściwości fizyczne     1086
      Badanie cytologiczne     1087
      Badania biochemiczne     1087
      Obraz PMR w wybranych jednostkach chorobowych     1095
    Obrazowanie w neurologii dziecięcej Elżbieta Jurkiewicz     1103
      Dostępne metody obrazowania     1103
      Możliwości diagnostyczne rezonansu magnetycznego     1106
    Badania neurofizjologiczne w neurologii dziecięcej (EMG, ENG, EEG) Wojciech Sobaniec, Leszek Boćkowski, Barbara Artemowicz, Beata Olchowik, Piotr Sobaniec     1132
      Zastosowanie badań elektromiograficznych oraz elektroneurograficznych w chorobach wieku rozwojowego     1132
      Zastosowanie badania elektroencefalograficznego u dzieci     1137
    Badania psychologiczne w neurologii rozwojowej Izabela Kaczmarek     1157
      Wstęp     1157
      Badanie dziecka – o czym należy pamiętać     1160
      Badanie procesów poznawczych w zarysie     1160
      Procedura badania     1161
      Wywiad i testy     1164
      Jak odczytywać wyniki badania neuropsychologicznego?     1165
      Podsumowanie     1168
  
  21. Szczepienia – wskazania i przeciwwskazania Joanna Stryczyńska- Kazubska, Ilona Małecka, Jacek Wysocki     1169
    Wiadomości ogólne o szczepieniach     1171
    Ogólne zasady wykonywania szczepień     1172
    Przeciwwskazania do szczepień     1172
    Niepożądane odczyny poszczepienne     1175
    Uwagi końcowe     1179
  
  22. Neurorehabilitacja Kamila Okulczyk, Wojciech Kułak     1181
    Neuroplastyczność     1181
      Istota neuroplastyczności     1181
      Mechanizmy plastyczności neuronalnej     1182
      Rodzaje plastyczności neuronalnej     1182
      Neuroplastyczność jako ważny czynnik zdrowienia po uszkodzeniu struktur nerwowych     1182
      Procesy regeneracji układu nerwowego po uszkodzeniu     1183
      Czynniki modulujące neuroplastyczność     1184
    Postępowanie terapeutyczne w neurorehabilitacji pediatrycznej     1185
      Wczesne podjęcie usprawniania – dlaczego jest takie ważne?     1186
    Formy neurorehabilitacji pediatrycznej     1187
      Metody rehabilitacji neurologicznej     1188
      Innowacyjne techniki neurorehabilitacji i wspomagania     1190
  
  23. Objawy neurologiczne w chorobach reumatycznych, endokrynologicznych, nowotworowych, serca, płuc, nerek, przewodu pokarmowego Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor     1195
    Objawy neurologiczne w chorobach reumatycznych     1195
      Badania dodatkowe     1197
    Objawy neurologiczne w chorobach endokrynologicznych     1199
    Objawy neurologiczne w chorobach nowotworowych     1208
      Neuroinfekcje     1209
      Powikłania naczyniowo-nerwowe w chorobach nowotworowych u dzieci     1209
      Objawy neurotoksyczne spowodowane działaniem leków     1210
      Powikłania neurologiczne radioterapii     1211
      Zespoły paraneoplastyczne     1213
    Objawy neurologiczne w chorobach układu krążenia     1214
    Objawy neurologiczne w chorobach układu oddechowego     1225
    Objawy neurologiczne w chorobach nerek     1231
    Objawy neurologiczne w chorobach przewodu pokarmowego     1237
  
  Skorowidz     1243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia