Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zbiór Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami jest wynikiem współpracy trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zebrane w tomie studia poświęcone są problematyce funkcjonowania wolnej elekcji w tradycji politycznej i prawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie od XVI do XVIII wieku. Zbiór podzielono na trzy części, w których znalazło się w sumie trzydzieści pięć artykułów autorstwa badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju.
Część pierwszą, zatytułowaną Wokół idei, symboli i praktyki wyboru, tworzą teksty dotyczące elekcji widzianej jako problem z zakresu teorii doktryn politycznych. Część druga zbioru: Elekcje królów Rzeczypospolitej, poświęcona elekcjom władców Rzeczypospolitej, podzielona jest na sześć rozdziałów i uporządkowana chronologicznie według władców, do których panowania odniesiono się w artykułach. W efekcie uzyskano syntetyczny obraz procesu ewoluowania zjawisk związanych z elekcją w polskiej tradycji politycznej od XVI do XVIII wieku. Ostatnia część publikacji: Wokół elekcji urzędników, zawiera artykuły dotyczące elekcji urzędników w Rzeczypospolitej. Całości tomu dopełnia obszerna bibliografia oraz indeks osobowy.
Ze względu na zaprezentowaną w artykułach różnorodność perspektyw, a także kontrowersyjne niekiedy oceny – zawarte w tomie teksty mogą być dla Czytelników inspirujące.


Liczba stron746
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-906-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Wokół wolnych elekcji w państwie polsko-litewskim XVI-XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami

 1. 01 "Majestat naszych królów uznajemy za taki, jaki Imperium Rzymskie czciło w swoich cesarzach" »
 2. 02 Konsekwencje polityczne elekcji vivente rege podczas panowania dwóch ostatnich Jagiellonów »
 3. 03 Europa a elekcje polskich monarchów w XVII i XVIII wieku »
 4. 04 Zalety i wady tronu elekcyjnego w świetle wystąpień sejmowych czasów stanisławowskich »
 5. 05 Pierwsze elekcje prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki – wdrażanie teorii w praktykę »
 6. 06 Cudzoziemskie metody pozyskiwania szlachty na polu elekcyjnym w 1573 roku »
 7. 07 Problem kandydatów do tronu Rzeczypospolitej w kontekście podziałów w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w trzec »
 8. 08 Dylematy papieskiej dyplomacji. Stanowisko polityczne Stolicy Apostolskiej a działalność nuncjusza Annibale Di Capua wobec elek »
 9. 09 Wolna elekcja i wolna detronizacja? Funkcjonowanie i postrzeganie artykułu de non praestanda oboedientia w czasie rokoszu sando »
 10. 10 Żółkiewscy w trzecim bezkrólewiu (1586–1588) »
 11. 11 Pierwsze bezkrólewie i wolne elekcje w XVIII-wiecznych kompendiach historyc znych »
 12. 12 Bracia Zbarascy wobec następstwa tronu w Polsce »
 13. 13 Armia koronna w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III Wazy »
 14. 14 Taksa warszawska z 11 października 1632 roku. Przyczynek do spraw organizacji elekcji Władysława IV »
 15. 15 Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV Wazy – przyczynek do badań nad czwartym interregnum »
 16. 16 Wolna elekcja w czasach wojny. O okolicznościach elekcji króla Polski w 1648 roku »
 17. 17 Elekcje królów polskich w drugiej połowie XVII wieku oczyma dyplomatów cesarskich17 Elekcje królów polskich w drugiej połowie X »
 18. 18 Wojsko koronne a elekcja 1674 roku »
 19. 19 Sejm elekcyjny w 1674 roku – precedens w procedurze sejmowej? »
 20. 20 Dziennik wizyt posła cesarskiego Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha jako przyczynek do wyjaśnienia przebiegu elekcji 1674 roku »
 21. 21 "jestem zdecydowany nie robić niczego pochopnie…" – elekcja 1697 roku w korespondencji księcia Conti »
 22. 22 Partia francuska na Litwie w latach 1696–1697 w świetle dokumentów i rachunków dyplomatów Ludwika XIV. Przyczynek do dziejów ele »
 23. 23 Elekcja Stanisława Leszczyńskiego w roku 1704 – wynik przypadku czy efekt działań politycznych? »
 24. 24 Szwecja wobec rozdwojonej elekcji w Rzeczypospolitej w 1733 roku »
 25. 25 Kandydatura Emanuela Portugalskiego (Don Manuela de Braganca) do tronu polskiego w latach 1729–1733 »
 26. 26 Ważność drugiej elekcji króla Stanisława Leszczyńskiego w świetle trzeciego traktatu wiedeńs kiego »
 27. 27 "Gorący" koniec lata i początek jesieni 1733 roku. Początki rosyjskiej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej »
 28. 28 Rozdział autorstwa Andrieja Maciuka Соймікі прыхільнікаў Аўгуста ІІІ у Вя& »
 29. 29 Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764 »
 30. 30 Obrady Sejmu Wielkiego w relacjach rezydenta saskiego Franciszka Essena. Wokół elekcji elektora saskiego »
 31. 31 Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569–1764 »
 32. 32 Elektorzy w sukienkach. Wpływ duchowieństwa i kobiet na wyniki sejmików pod koniec panowania Augusta III. Rekonesans »
 33. 33 Elekcje ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej »
 34. 34 Elekcje marszałków Rady Nieustającej »
 35. 35 „Plantowanie” wyborów posłów, komisarzy i urzędników przez stronnictwo regalistyczne na sejmiku województwa kijowskiego w Żytomi »
 36. 36 Między tradycją Rzeczypospolitej a zasadami scentralizowanego państwa . Obiór urzędników na Litwie w 1812 roku »
 37. 37 Bibliografia »


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne /    9
  
  Część 1: WOKÓŁ IDEI, SYMBOLI I PRAKTYKI WYBORU
  
  Teresa Chynczewska-Hennel: „Majestat naszych królów uznajemy za taki, jaki Imperium Rzymskie czciło w swoich cesarzach” /    15
  Ewa Dubas-Urwanowicz: Konsekwencje polityczne elekcji vivente rege podczas panowania dwóch ostatnich Jagiellonów /    26
  Mariusz Markiewicz: Europa a elekcje polskich monarchów w XVII i XVIII wieku /    46
  Andrzej Stroynowski: Zalety i wady tronu elekcyjnego w świetle wystąpień sejmowych czasów stanisławowskich /    57
  Jolanta A. Daszyńska: Pierwsze elekcje prezydenckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki –
  wdrażanie teorii w praktykę /    74
  
  Część 2: ELEKCJE KRÓLÓW W RZECZYPOSPOLITEJ.
  Pierwsze wolne elekcje w państwie polsko-litewskim
  
  Maciej Serwański: Cudzoziemskie metody pozyskiwania szlachty na polu elekcyjnym w 1573 roku /    97
  Tomasz Kempa: Problem kandydatów do tronu Rzeczypospolitej w kontekście podziałów
  w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w trzech pierwszych bezkrólewiach
  po śmierci Zygmunta Augusta /    110
  Dorota Gregorowicz: Dylematy papieskiej dyplomacji. Stanowisko polityczne Stolicy Apostolskiej a działalność nuncjusza Annibale Di Capua wobec elekcji 1587 roku /    143
  Agnieszka Pawłowska-Kubik: Wolna elekcja i „wolna” detronizacja? Funkcjonowanie i postrzeganie artykułu de non praestanda oboedientia w czasie rokoszu sandomierskiego /    165
  Jerzy Urwanowicz: Żołkiewscy w trzecim bezkrólewiu (1586–1588) /    180
  Dariusz Dolański, Filip Wolański: Pierwsze bezkrólewie i wolne elekcje w XVIII-wiecznych kompendiach historycznych /    200
  
  Elekcje Władysława IV i Jana Kazimierza
  
  Anna Filipczak-Kocur: Bracia Zbarascy wobec następstwa tronu w Polsce /    219
  Przemysław Gawron: Armia koronna w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta III Wazy /    227
  Artur Goszczyński: Taksa warszawska z 11 października 1632 roku. Przyczynek do spraw organizacji elekcji Władysława IV /    244
  Paweł Duda: Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV – przyczynek do badań nad czwartym interregnum /    257
  Maciej Franz: Wolna elekcja w czasach wojny. O okolicznościach elekcji króla Polski w 1648 roku /    279
  
  Elekcja Jana III Sobieskiego
  
  Monika Konrádová (Hrušková): Elekcje królów polskich w drugiej połowie XVII wieku oczyma dyplomatów cesarskich /    295
  Zbigniew Hundert: Wojsko koronne a elekcja 1674 roku /    308
  Robert Kołodziej: Sejm elekcyjny w 1674 roku – precedens w procedurze sejmowej? /    333
  Aleksandra Ziober: Dziennik wizyt posła cesarskiego Krzysztofa Leopolda Schaffgotscha
  jako przyczynek do wyjaśnienia przebiegu elekcji 1674 roku /    342
  Elekcja Augusta II
  
  Aleksandra Skrzypietz: „jestem zdecydowany nie robić niczego pochopnie…” – elekcja 1697 roku w korespondencji księcia Conti /    357
  Mariusz Sawicki: Partia francuska na Litwie w latach 1696–1697 w świetle dokumentów i rachunków dyplomatów Ludwika XIV. Przyczynek do dziejów elekcji Augusta II /    373
  Michał Zwierzykowski: Elekcja Stanisława Leszczyńskiego w roku 1704 – wynik przypadku czy efekt działań politycznych? /    388
  
  Elekcja Augusta III
  
  Zbigniew Anusik: Szwecja wobec rozdwojonej elekcji w Rzeczypospolitej w 1733 roku /    409
  Urszula Kosińska: Kandydatura Emanuela Portugalskiego (Don Manuela de Braganca) do tronu polskiego w latach 1729–1733 /    430
  Małgorzata Durbas: Ważność drugiej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w świetle trzeciego traktatu wiedeńskiego /    449
  Tomasz Ciesielski: „Gorący” koniec lata i początek jesieni 1733 roku. Początki rosyjskiej interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej /    465
  Андрэй Мацук: Соймікі прыхільнікаў Аўгуста ІІІ у Вялікім княстве Літоўскім у 1733–1774 гадах /    490
  
  Elekcja Stanisława Augusta
  
  Arkadiusz M. Stasiak: Wybór króla a charyzmat władzy monarszej na przykładzie elekcji z roku 1764 /    509
  Henryk Kocój: Obrady Sejmu Wielkiego w relacjach rezydenta saskiego Franciszka Essena. Wokoł elekcji elektora saskiego /    521
  
  Część 3: WOKÓŁ ELEKCJI URZĘDNIKÓW
  
  Andrzej Rachuba: Uczestnictwo duchownych w sejmikach w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1569–1764 /    549
  Maria Czeppe: Elektorzy w sukienkach. Wpływ duchowieństwa i kobiet na wyniki sejmików
  pod koniec panowania Augusta III. Rekonesans /    571
  Witold Filipczak: Elekcje ziemskich urzędników sądowych w czasach Rady Nieustającej /    582
  Katarzyna Bucholc-Srogosz: Elekcje marszałków Rady Nieustającej /    598
  Tadeusz Srogosz: „Plantowanie” wyborów posłów, komisarzy i urzędników przez stronnictwo regalistyczne na sejmiku województwa kijowskiego w Żytomierzu w 1790 roku /    614
  Dariusz Nawrot: Między tradycją Rzeczypospolitej a zasadami scentralizowanego państwa. Obiór urzędników na Litwie w 1812 roku /    630
  
  Bibliografia (Aleksandra Ziober) /    651
  Wykaz skrótów /    704
  Indeks osobowy (Aleksandra Ziober) /    706
  Summary /    742
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia