X

  Przedmowa V
  Spis tabel zamieszczonych w tekście XXVIII
  MECHANIKA 3
    1. KINEMATYKA 3
      1.1. Opis ruchu 3
        1.1.1. Układy odniesienia 3
        1.1.2. Czas 8
        1.1.3. Długość, powierzchnia, objętość 9
        1.1.4. Kąt 11
        1.1.5. Układy mechaniczne 13
      1.2. Ruch w jednym wymiarze 14
        1.2.1. Prędkość 15
          1.2.1.1. Prędkość średnia 15
          1.2.1.2. Prędkość chwilowa 16
        1.2.2. Przyspieszenie 17
        1.2.3. Proste ruchy w jednym wymiarze 19
      1.3. Ruch w wielu wymiarach 22
        1.3.1. Wektor prędkości 23
        1.3.2. Wektor przyspieszenia 25
        1.3.3. Spadek swobodny i rzut ukośny 29
      1.4. Ruch obrotowy 31
        1.4.1. Prędkość kątowa 31
        1.4.2. Przyspieszenie kątowe 33
        1.4.3. Prędkość liniowa 34
    2. DYNAMIKA 36
      2.1. Podstawowe prawa dynamiki 36
        2.1.1. Masa i pęd 36
          2.1.1.1. Masa 36
          2.1.1.2. Pęd 38
        2.1.2. Zasady dynamiki Newtona 38
          2.1.2.1. Zasada bezwładności 38
          2.1.2.2. Podstawowe prawo dynamiki (druga zasada dynamiki Newtona) 39
          2.1.2.3. Siła 40
          2.1.2.4. Zasada równej akcji i reakcji (trzecia zasada dynamiki Newtona) 41
          2.1.2.5. Siły bezwładności 42
          2.1.2.6. Zasada d’Alemberta 43
          2.1.2.7. Składanie sił 44
          2.1.2.8. Rozkład sił na składowe 45
        2.1.3. Moment pędu 47
        2.1.4. Moment siły 48
        2.1.5. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego 51
      2.2. Siły 52
        2.2.1. Siła ciężkości 52
        2.2.2. Siły sprężystości i siły skrętne 53
        2.2.3. Tarcie 55
          2.2.3.1. Tarcie statyczne 55
          2.2.3.2. Tarcie kinetyczne 56
          2.2.3.3. Tarcie toczne 57
          2.2.3.4. Tarcie liny 58
      2.3. Siły bezwładności w obracającym się układzie odniesienia 59
        2.3.1. Siła dośrodkowa i odśrodkowa 59
        2.3.2. Siła Coriolisa 61
      2.4. Praca i energia 62
        2.4.1. Praca 62
        2.4.2. Energia 64
        2.4.3. Energia kinetyczna 65
        2.4.4. Energia potencjalna 66
          2.4.4.1. Praca wykonana przez siłę ciężkości 66
          2.4.4.2. Praca wykonana przy odkształceniu sprężystym 67
        2.4.5. Praca wykonana przeciwko sile tarcia kinetycznego 69
      2.5. Moc 69
        2.5.1. Sprawność 70
      2.6. Zderzenia 71
        2.6.1. Zderzenia sprężyste, centralne, proste 73
        2.6.2. Zderzenia sprężyste, centralne, skośne 74
        2.6.3. Zderzenie sprężyste skośne (niecentralne) z ciałem pozostającym w spoczynku 75
        2.6.4. Zderzenia niesprężyste 76
          2.6.4.1. Zderzenie częściowo niesprężyste 76
          2.6.4.2. Zderzenie całkowicie niesprężyste 77
      2.7. Rakiety 77
        2.7.1. Siła ciągu 77
        2.7.2. Równanie ruchu rakiety 79
      2.8. Układ punktów materialnych 80
        2.8.1. Równania ruchu 80
        2.8.2. Zasada zachowania pędu 82
        2.8.3. Zasada zachowania momentu pędu 83
        2.8.4. Zasada zachowania energii 84
      2.9. Równania Lagrange’a i Hamiltona 85
        2.9.1. Równania Lagrange’a i zasada Hamiltona 85
        2.9.2. Równania Hamiltona 87
    3. CIAŁA SZTYWNE 90
      3.1. Kinematyka 90
        3.1.1. Gęstość 90
        3.1.2. Środek ciężkości 90
        3.1.3. Kinematyczne wielkości podstawowe 92
      3.2. Statyka 94
        3.2.1. Wektory siły 94
        3.2.2. Moment siły 96
        3.2.3. Para sił 98
        3.2.4. Warunki równowagi statycznej 99
        3.2.5. Mechanika techniczna 101
          3.2.5.1. Reakcja podpory 101
          3.2.5.2. Kratownica 102
        3.2.6. Maszyny 102
          3.2.6.1. Dźwignia 103
          3.2.6.2. Kliny i śruby 104
          3.2.6.3. Krążki 104
      3.3. Dynamika ciała sztywnego 107
      3.4. Moment bezwładności i moment pędu 108
        3.4.1. Moment bezwładności 108
          3.4.1.1. Twierdzenie Steinera 110
          3.4.1.2. Momenty bezwładności brył 111
        3.4.2. Moment pędu 113
          3.4.2.1. Równowaga w ruchach obrotowych 115
      3.5. Praca, energia i moc 115
        3.5.1. Energia kinetyczna 116
        3.5.2. Energia potencjalna skręcenia 118
      3.6. Teoria żyroskopu 118
        3.6.1. Tensor momentu bezwładności 119
        3.6.2. Nutacja i precesja 121
          3.6.2.1. Nutacja 121
          3.6.2.2. Precesja 123
          3.6.2.3. Momenty żyroskopowe 124
        3.6.3. Zastosowania żyroskopów 125
    4. MIKROMECHANIKA 126
      4.1. Technologia cienkowarstwowa 126
      4.2. Technika naświetlania i wytrawiania 127
      4.3. Zastosowania 129
        4.3.1. Czujniki 129
        4.3.2. Elementy wykonawcze (siłowniki) 131
        4.3.3. Zastosowania techniczne 132
    5. GRAWITACJA I TEORIA WZGLĘDNOŚCI 133
      5.1. Pole grawitacyjne 133
        5.1.1. Prawo powszechnego ciążenia 133
        5.1.2. Ruchy planet 135
        5.1.3. Układ Słoneczny 137
          5.1.3.1. Słońce i planety 137
          5.1.3.2. Satelity 140
      5.2. Szczególna teoria względności 141
        5.2.1. Zasada względności 142
        5.2.2. Przekształcenie Lorentza 144
          5.2.2.1. Składanie prędkości 147
        5.2.3. Efekty relatywistyczne 148
          5.2.3.1. Skrócenie podłużne 148
          5.2.3.2. Dylatacja czasu 149
        5.2.4. Dynamika relatywistyczna 150
          5.2.4.1. Relatywistyczny przyrost masy 150
          5.2.4.2. Relatywistyczna energia kinetyczna 152
      5.3. Ogólna teoria względności i kosmologia 154
        5.3.1. Gwiazdy i galaktyki 155
          5.3.1.1. Ewolucja gwiazd 156
    6. MECHANIKA CIAŁ ODKSZTAŁCALNYCH 158
      6.1. Teoria sprężystości 158
        6.1.1. Naprężenie 158
          6.1.1.1. Rozciąganie, zginanie, ścinanie, skręcanie 160
        6.1.2. Odkształcenie sprężyste 161
          6.1.2.1. Wydłużenie 161
          6.1.2.2. Odkształcenie poprzeczne 163
          6.1.2.3. Wszechstronne ściskanie 164
          6.1.2.4. Zginanie pręta (belki) 166
          6.1.2.5. Ścinanie 170
          6.1.2.6. Skręcanie 170
          6.1.2.7. Energia sprężysta 172
        6.1.3. Odkształcenie plastyczne 173
          6.1.3.1. Zakresy odkształceń przy naprężeniu rozciągającym 174
          6.1.3.2. Wyboczenie 175
          6.1.3.3. Twardość 176
      6.2. Hydrostatyka 178
        6.2.1. Ciecze i gazy 178
        6.2.2. Ciśnienie 178
          6.2.2.1. Ciśnienie wywierane przez tłok 180
          6.2.2.2. Ciśnienie hydrostatyczne 181
          6.2.2.3. Ściśliwość 183
          6.2.2.4. Ciśnienie aerostatyczne 184
          6.2.2.5. Pompy 185
        6.2.3. Wypór 188
        6.2.4. Spójność, przyczepność, napięcie powierzchniowe 191
          6.2.4.1. Włoskowatość 193
      6.3. Dynamika cieczy i gazów 194
        6.3.1. Pole przepływu 194
        6.3.2. Równania podstawowe przepływu doskonałego 195
          6.3.2.1. Równanie ciągłości 196
          6.3.2.2. Równanie Eulera 199
          6.3.2.3. Prawo Bernoulliego 200
          6.3.2.4. Prawo wypływu Torricellego 202
          6.3.2.5. Zjawisko zasysania 204
          6.3.2.6. Siły działające na ciała opływane 205
        6.3.3. Przepływy rzeczywiste 207
          6.3.3.1. Lepkość 207
          6.3.3.2. Równanie Naviera--Stokesa 209
          6.3.3.3. Przepływ laminarny cieczy w rurze 210
          6.3.3.4. Opływ kuli 212
          6.3.3.5. Równanie Bernoulliego 213
        6.3.4. Przepływy burzliwe 213
          6.3.4.1. Współczynnik oporu 214
        6.3.5. Prawa podobieństwa 216
          6.3.5.1. Przepływ w rurach 218
        6.3.6. Przepływy ze zmianą gęstości 219
    7. DYNAMIKA NIELINIOWA, CHAOS I FRAKTALE 221
      7.1. Układy dynamiczne i chaos 222
        7.1.1. Układy dynamiczne 222
          7.1.1.1. Przestrzeń stanów i przestrzeń fazowa 224
        7.1.2. Układy zachowawcze 228
          7.1.2.1. Twierdzenie Liouville’a 229
          7.1.2.2. Całkowalność 229
        7.1.3. Układy dyssypatywne 230
          7.1.3.1. Dziwne atraktory, chaos deterministyczny 231
      7.2. Bifurkacje 232
        7.2.1. Odwzorowanie logistyczne 233
        7.2.2. Uniwersalność 236
      7.3. Fraktale 237
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE MECHANIKA 240
    8. TABELE DO DZIAŁU MECHANIKA 242
      8.1. Gęstości 242
        8.1.1. Ciała stałe 242
          8.1.1.1. Stopy metaliczne 243
          8.1.1.2. Niemetale 244
        8.1.2. Ciecze 247
        8.1.3. Gazy 249
      8.2. Właściwości sprężyste 249
      8.3. Właściwości dynamiczne 253
        8.3.1. Współczynniki tarcia 253
        8.3.2. Ściśliwość 255
          8.3.2.1. Gazy 255
          8.3.2.2. Ciecze i ciała stałe 258
        8.3.3. Lepkość 258
        8.3.4. Opór przepływu 261
        8.3.5. Napięcie powierzchniowe 262
  DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA 265
    9. DRGANIA 265
      9.1. Swobodne drgania nietłumione 267
        9.1.1. Wahadło sprężynowe 267
        9.1.2. Wahadło 270
          9.1.2.1. Drgania i ruch po okręgu 272
        9.1.3. Wahadło fizyczne 273
        9.1.4. Drgania torsyjne 275
        9.1.5. Wahadło cieczowe 276
        9.1.6. Elektryczny obwód drgający 278
      9.2. Drgania tłumione 279
        9.2.1. Tarcie 279
          9.2.1.1. Tarcie poślizgowe i tarcie toczne 279
          9.2.1.2. Opór ośrodka 281
          9.2.1.3. Tarcie proporcjonalne do kwadratu prędkości 283
        9.2.2. Tłumiony elektryczny obwód drgający 283
      9.3. Drgania wymuszone 285
      9.4. Nakładanie się drgań 287
        9.4.1. Nakładanie się drgań o tej samej częstości 287
        9.4.2. Nakładanie się drgań o rożnej częstości 289
        9.4.3. Nakładanie się drgań o rożnych kierunkach i rożnej częstości 290
        9.4.4. Analiza fourierowska, rozkład drgań 292
      9.5. Drgania sprzężone 293
    10. FALE 296
      10.1. Podstawowe własności fal 296
      10.2. Polaryzacja 302
      10.3. Interferencja 303
        10.3.1. Spójność 303
        10.3.2. Interferencja 303
        10.3.3. Fale stojące 305
          10.3.3.1. Fale stojące w jednostronnie umocowanym pręcie 306
          10.3.3.2. Fale stojące w strunach 306
          10.3.3.3. Fale stojące w rurze Kundta 307
        10.3.4. Fale o rożnych częstościach 308
      10.4. Zjawisko Dopplera 309
        10.4.1. Fala Macha i fale uderzeniowe 311
      10.5. Załamanie fali 311
      10.6. Odbicie 312
        10.6.1. Zależności fazowe 313
      10.7. Dyspersja 313
      10.8. Ugięcie 314
        10.8.1. Ugięcie na szczelinie 314
        10.8.2. Siatka dyfrakcyjna 316
      10.9. Modulacja fal 317
      10.10. Fale na powierzchni cieczy 318
    11. AKUSTYKA 320
      11.1. Fale dźwiękowe 320
        11.1.1. Prędkość dźwięku 320
        11.1.2. Charakterystyczne wielkości akustyczne 322
          11.1.2.1. Wychylenie akustyczne 323
          11.1.2.2. Prędkość akustyczna i opór falowy 324
          11.1.2.3. Gęstość energii 325
          11.1.2.4. Natężenie dźwięku i moc akustyczna 325
        11.1.3. Wielkości niemianowane (bezwymiarowe) 326
      11.2. Źródła i odbiorniki dźwięku 328
        11.2.1. Mechaniczne źródła dźwięku 328
          11.2.1.1. Drgające słupy powietrza 329
        11.2.2. Przetworniki elektroakustyczne 330
          11.2.2.1. Odbiorniki dźwięku 332
        11.2.3. Absorpcja dźwięku 334
        11.2.4. Tłumienie dźwięku 336
          11.2.4.1. Pogłos 337
        11.2.5. Szum przepływu 338
      11.3. Ultradźwięki 338
      11.4. Akustyka fizjologiczna i słuch 339
        11.4.1. Percepcja dźwięku 340
        11.4.2. Równoważny poziom dźwięku 341
      11.5. Akustyka muzyczna 341
    12. OPTYKA 345
      12.1. Optyka geometryczna 346
        12.1.1. Powstawanie obrazu – podstawowe pojęcia 348
        12.1.2. Odbicie 351
          12.1.2.1. Zwierciadło płaskie 352
          12.1.2.2. Zwierciadło wklęsłe 352
          12.1.2.3. Zwierciadło wypukłe 355
        12.1.3. Załamanie 355
          12.1.3.1. Współczynnik załamania 356
          12.1.3.2. Prawo załamania 356
          12.1.3.3. Wzory Fresnela 357
          12.1.3.4. Tęcza 358
          12.1.3.5. Całkowite wewnętrzne odbicie 359
          12.1.3.6. Światłowód 360
          12.1.3.7. Załamanie w pryzmacie 365
          12.1.3.8. Załamanie w płytkach płasko-równoległych 367
          12.1.3.9. Załamanie na powierzchniach kulistych 368
      12.2. Soczewki 369
        12.2.1. Grube soczewki 370
        12.2.2. Cienkie soczewki 375
      12.3. Układy soczewek 376
        12.3.1. Soczewki z przysłonami 377
        12.3.2. Wady układu optycznego 377
          12.3.2.1. Soczewki gradientowe 379
      12.4. Przyrządy optyczne 380
        12.4.1. Kamera otworkowa 380
        12.4.2. Aparat fotograficzny 381
        12.4.3. Oko 382
        12.4.4. Oko i przyrządy optyczne 383
          12.4.4.1. Lupa 383
          12.4.4.2. Mikroskop 384
          12.4.4.3. Luneta 385
      12.5. Optyka falowa 388
        12.5.1. Rozpraszanie 388
        12.5.2. Dyfrakcja i ograniczenie zdolności rozdzielczej 389
        12.5.3. Załamanie w obrazie falowym 392
        12.5.4. Interferencja 392
        12.5.5. Dyfrakcyjne elementy optyczne 397
          12.5.5.1. Siatka dyfrakcyjna 397
          12.5.5.2. Płytka strefowa Fresnela 397
          12.5.5.3. Soczewka Fresnela 398
          12.5.5.4. Hologramy 399
          12.5.5.5. Hologramy komputerowe 400
        12.5.6. Dyspersja 402
        12.5.7. Przyrządy spektralne 403
        12.5.8. Polaryzacja światła 404
          12.5.8.1. Polaryzacja przez odbicie 405
          12.5.8.2. Polaryzacja przez załamanie 406
      12.6. Fotometria 409
        12.6.1. Wielkości fotometryczne 409
          12.6.1.1. Promiennik 411
          12.6.1.2. Wielkości widmowe 413
          12.6.1.3. Odbicie, absorpcja, transmisja 414
        12.6.2. Wielkości fotometryczne wizualne 416
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA 420
    13. TABELE DO DZIAŁU DRGANIA, FALE, AKUSTYKA I OPTYKA 422
      13.1. Drgania i akustyka 422
      13.2. Optyka 427
  ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 433
    14. ŁADUNKI I PRĄDY 433
      14.1. Ładunek elektryczny 433
        14.1.1. Prawo Coulomba 435
      14.2. Gęstość ładunku elektrycznego 436
      14.3. Prąd elektryczny 438
        14.3.1. Prawo Ampere’a 440
      14.4. Gęstość prądu elektrycznego 440
        14.4.1. Pole powodowane przepływem prądu elektrycznego 442
      14.5. Opór elektryczny i przewodność elektryczna 443
        14.5.1. Opór elektryczny 443
        14.5.2. Przewodność elektryczna 444
        14.5.3. Opór właściwy i przewodność elektryczna właściwa 444
        14.5.4. Ruchliwość nośników ładunku 446
        14.5.5. Zależność oporu elektrycznego od temperatury 446
        14.5.6. Oporniki o zmiennym oporze 448
        14.5.7. Łączenie oporników 448
    15. POLE ELEKTRYCZNE I POLE MAGNETYCZNE 450
      15.1. Pole elektryczne 450
      15.2. Indukcja elektrostatyczna 451
        15.2.1. Linie pola elektrycznego 452
        15.2.2. Natężenie pola elektrycznego ładunków punktowych 454
      15.3. Siła 456
      15.4. Napięcie elektryczne 456
      15.5. Potencjał elektryczny 458
        15.5.1. Powierzchnie ekwipotencjalne 459
        15.5.2. Natężenie pola i potencjał niektórych rozkładów ładunku 459
        15.5.3. Strumień elektryczny 463
        15.5.4. Indukcja elektrostatyczna 464
      15.6. Polaryzacja elektryczna 466
        15.6.1. Dielektryk 467
      15.7. Pojemność 468
        15.7.1. Kondensator płaski 469
        15.7.2. Równoległe połączenie kondensatorów 470
        15.7.3. Szeregowe połączenie kondensatorów 470
        15.7.4. Pojemność prostych układów przewodników 471
      15.8. Energia i gęstość energii pola elektrycznego 472
      15.9. Pole elektryczne na powierzchni granicznej 473
      15.10. Pole magnetyczne 474
      15.11. Magnetyzm 474
        15.11.1. Linie pola magnetycznego 475
      15.12. Indukcja magnetyczna 477
      15.13. Strumień magnetyczny 479
      15.14. Natężenie pola magnetycznego 480
      15.15. Obwód magnetyczny 482
        15.15.1. Prawo Ampere’a 484
        15.15.2. Prawo Biota-Savarta 485
        15.15.3. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem 487
        15.15.4.Pola magnetyczne niektórych rozkładów prądu 488
      15.16. Materia w polu magnetycznym 490
        15.16.1. Diamagnetyzm 491
        15.16.2.Paramagnetyzm 492
        15.16.3.Ferromagnetyzm 492
        15.16.4.Antyferromagnetyzm 495
        15.16.5.Ferrimagnetyzm 496
      15.17. Pola magnetyczne na powierzchniach granicznych 496
      15.18. Indukcja elektromagnetyczna 497
        15.18.1. Siła elektromotoryczna indukcji dla ruchomego przewodnika 497
        15.18.2. Siła elektromotoryczna indukcji 499
      15.19. Samoindukcja 499
        15.19.1. Indukcyjności geometrycznych układów przewodników 501
        15.19.2. Przewodność magnetyczna 502
      15.20. Indukcja wzajemna 503
        15.20.1.Transformator 504
      15.21. Energia i gęstość energii pola magnetycznego 505
      15.22. Równania Maxwella 507
        15.22.1. Prąd przesunięcia 508
        15.22.2.Fale elektromagnetyczne 509
        15.22.3.Wektor Poyntinga 511
    16. ELEKTROTECHNIKA 513
      16.1. Obwód prądu stałego 513
        16.1.1. Prawa Kirchhoffa w obwodzie prądu stałego 514
        16.1.2. Oporniki w obwodzie prądu stałego 514
        16.1.3. Rzeczywiste źródło napięcia 516
        16.1.4. Moc i praca w obwodzie prądu stałego 517
        16.1.5. Dopasowanie energetyczne 519
        16.1.6. Pomiar natężenia prądu i napięcia 519
          16.1.6.1. Pomiar natężenia prądu 519
          16.1.6.2. Pomiar napięcia 520
          16.1.6.3. Pomiar mocy 520
        16.1.7. Wyznaczanie oporu metodą kompensacyjną 521
        16.1.8. Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów 522
        16.1.9. Włączanie i wyłączanie prądu w obwodzie RL 523
      16.2. Obwód prądu zmiennego 525
        16.2.1. Wielkości zmienne 525
          16.2.1.1. Wartości średnie wielkości zmiennych okresowo 526
        16.2.2. Przedstawienie wielkości sinusoidalnych na wykresie wskazowym 527
        16.2.3. Reguły rachunków dla wielkości wskazowych 529
        16.2.4. Podstawowe pojęcia techniki prądu zmiennego 532
          16.2.4.1. Impedancja 532
          16.2.4.2. Prawo Ohma w dziedzinie zespolonej 533
          16.2.4.3. Admitancja 534
          16.2.4.4. Moc w obwodzie prądu zmiennego 535
          16.2.4.5. Moc zespolona 536
          16.2.4.6. Prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu zmiennego 537
          16.2.4.7. Szeregowe połączenie impedancji 538
          16.2.4.8. Równoległe połączenie impedancji 538
        16.2.5. Podstawowe elementy w obwodzie prądu przemiennego 538
          16.2.5.1. Opornik 539
          16.2.5.2. Kondensator 540
          16.2.5.3. Cewka 541
          16.2.5.4. Impedancja najprostszych dwójników 542
        16.2.6. Szeregowe połączenie opornika i kondensatora 543
        16.2.7. Równoległe połączenie opornika i kondensatora 543
        16.2.8. Równoległe połączenie opornika i cewki 544
        16.2.9. Szeregowe połączenie opornika i cewki 545
        16.2.10. Szeregowy obwód drgający 546
        16.2.11.Rownoległy obwód drgający 548
        16.2.12.Rownoważność połączenia szeregowego i równoległego 550
        16.2.13.Fale radiowe 551
      16.3. Maszyny elektryczne 551
        16.3.1. Zasada działania maszyn elektrycznych 554
        16.3.2. Maszyna prądu stałego 555
        16.3.3. Maszyna trójfazowa 557
          16.3.3.1. Maszyna synchroniczna 557
          16.3.3.2. Maszyna asynchroniczna 559
    17. PRZEWODZENIE PRĄDU W CIECZACH, W GAZACH I W PROŻNI 561
      17.1. Elektroliza 561
        17.1.1. Liczność materii 561
        17.1.2. Jony 561
        17.1.3. Elektrody 562
        17.1.4. Elektrolity 562
          17.1.4.1. Przewodność elektryczna elektrolitu 562
          17.1.4.2. Prawa elektrolizy Faradaya 564
          17.1.4.3. Elektryczna warstwa podwójna 565
          17.1.4.4. Równanie Nernsta 566
        17.1.5. Ogniwa galwaniczne 567
          17.1.5.1. Polaryzacja elektrolityczna 567
          17.1.5.2. Ogniwa paliwowe 568
          17.1.5.3. Akumulatory 569
          17.1.5.4. Łączenie ogniw galwanicznych 569
        17.1.6. Zjawiska elektrokinetyczne 570
          17.1.6.1. Elektroforeza 570
          17.1.6.2. Elektroosmoza 570
          17.1.6.3. Potencjał przepływu 570
      17.2. Prąd elektryczny w gazach 571
        17.2.1. Niesamoistne wyładowanie w gazie 571
          17.2.1.1. Prędkość dryfu jonów w gazach 571
          17.2.1.2. Przewodność właściwa gazów 572
          17.2.1.3. Rekombinacja 572
          17.2.1.4. Charakterystyka prądowo-napięciowa przepływu prądu w gazach 573
        17.2.2. Samoistne wyładowanie w gazie 574
          17.2.2.1. Rodzaje wyładowań samoistnych w gazie 574
          17.2.2.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa wyładowania w gazie 575
      17.3. Emisja elektronów 575
        17.3.1. Termoemisja 576
        17.3.2. Fotoemisja 576
        17.3.3. Emisja polowa 577
        17.3.4. Emisja elektronów wtórnych 577
      17.4. Lampy elektronowe 578
        17.4.1. Dioda 579
        17.4.2. Trioda 579
          17.4.2.1. Wartości charakterystyczne 580
        17.4.3. Tetroda 582
        17.4.4. Promienie katodowe 582
        17.4.5. Promieniowanie kanalikowe 582
    18. FIZYKA PLAZMY 584
      18.1. Własności plazmy 584
        18.1.1. Wielkości charakterystyczne plazmy 584
          18.1.1.1. Stopień jonizacji 584
          18.1.1.2. Funkcja rozkładu energii w plazmie 585
          18.1.1.3. Energia plazmy 587
          18.1.1.4. Przewodność elektryczna plazmy 587
          18.1.1.5. Przewodność cieplna plazmy 589
          18.1.1.6. Ekranowanie i długość Debye’a 589
          18.1.1.7. Częstotliwość drgań plazmy 590
        18.1.2. Promieniowanie plazmy 590
        18.1.3. Plazma w polach magnetycznych 591
          18.1.3.1. Ruch cząstek naładowanych w polach zewnętrznych 591
          18.1.3.2. Ruch nośników ładunku w polu magnetycznym przy uwzględnieniu zderzeń 593
          18.1.3.3. Dryf w zewnętrznym polu elektrycznym 593
          18.1.3.4. Teorie kontinuum 593
        18.1.4. Fale plazmowe 594
          18.1.4.1. Fale elektroakustyczne w plazmie 594
          18.1.4.2. Fale magnetohydrodynamiczne 595
          18.1.4.3. Fale elektromagnetyczne w plazmie 595
          18.1.4.4. Tłumienie Landaua 596
      18.2. Wytwarzanie plazmy 596
        18.2.1. Termiczne wytwarzanie plazmy 597
        18.2.2. Wytwarzanie plazmy przez kompresję 597
          18.2.2.1. Skurcz magnetyczny 597
      18.3. Wytwarzanie energii za pomocą plazmy 599
        18.3.1. Generator MHD 599
        18.3.2. Reaktory termojądrowe 600
        18.3.3. Reakcja termojądrowa w pułapce magnetycznej 601
        18.3.4. Reakcje termojądrowe w zamknięciu bezwładnościowym 602
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 604
    19. TABELE DO DZIAŁU ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM 606
      19.1. Metale i stopy 606
        19.1.1. Opór elektryczny właściwy (oporność) 606
        19.1.2. Szereg napięciowy 608
      19.2. Dielektryki 611
      19.3. Praktyczne tabele elektrotechniki 617
      19.4. Własności magnetyczne 619
      19.5. Własności ferromagnetyczne 622
        19.5.1. Anizotropia magnetyczna 624
      19.6. Ferryty 626
      19.7. Antyferromagnetyki 626
      19.8. Ruchliwość jonów 627
  TERMODYNAMIKA 631
    20. ROWNOWAGA TERMODYNAMICZNA I RÓWNANIA STANU 631
      20.1. Układy, fazy i równowaga 631
        20.1.1. Układy 631
          20.1.1.1. Układy izolowane 631
          20.1.1.2. Układy zamknięte 632
          20.1.1.3. Układy otwarte 632
        20.1.2. Fazy 632
        20.1.3. Równowaga 633
          20.1.3.1. Warunki równowagi 634
      20.2. Parametry termodynamiczne 635
        20.2.1. Parametr termodynamiczny, czyli parametr stanu: definicja pojęcia 635
          20.2.1.1. Ekstensywne parametry stanu 636
          20.2.1.2. Intensywne parametry stanu 636
          20.2.1.3. Wielkości właściwe i molowe 637
        20.2.2. Temperatura 637
          20.2.2.1. Jednostki temperatury 637
          20.2.2.2. Punkty wzorcowe 639
          20.2.2.3. Pomiar temperatury 639
          20.2.2.4. Skala Kelvina i zero bezwzględne 641
        20.2.3. Ciśnienie 642
          20.2.3.1. Jednostki ciśnienia 643
          20.2.3.2. Pomiar ciśnienia 645
        20.2.4. Liczba cząstek, liczność materii i liczba Avogadra 646
        20.2.5. Entropia 649
      20.3. Potencjały termodynamiczne 651
        20.3.1. Zasada maksymalnej entropii — zasada minimalnej energii 651
        20.3.2. Energia wewnętrzna jako potencjał termodynamiczny 651
          20.3.2.1. Energia wewnętrzna gazu doskonałego 652
        20.3.3. Entropia jako potencjał termodynamiczny 652
          20.3.3.1. Entropia gazu doskonałego 651
        20.3.4. Energia swobodna 653
        20.3.5. Entalpia 654
          20.3.5.1. Entalpia gazu doskonałego 655
          20.3.5.2. Entalpia i przemiany fazowe 655
          20.3.5.3. Entalpia reakcji i prawo Hessa 656
        20.3.6. Entalpia swobodna 656
          20.3.6.1. Reakcje chemiczne 657
          20.3.6.2. Reguła Le Chateliera-Brauna 658
        20.3.7. Relacje Maxwella 658
        20.3.8. Stabilność termodynamiczna 659
      20.4. Gaz doskonały 660
        20.4.1. Prawo Boyle’a-Mariotte’a 660
        20.4.2. Prawo Gay-Lussaca 661
        20.4.3. Równanie stanu 663
      20.5. Kinetyczna teoria gazów doskonałych 663
        20.5.1. Ciśnienie i temperatura 663
          20.5.1.1. Prędkość średnia kwadratowa 664
        20.5.2. Rozkład Maxwella-Boltzmanna 665
        20.5.3. Stopnie swobody 667
        20.5.4. Zasada ekwipartycji energii 668
        20.5.5. Zjawiska transportu w gazach 668
      20.6. Równania stanu 671
        20.6.1. Równanie stanu gazu doskonałego 671
          20.6.1.1. Stałe gazowe 672
          20.6.1.2. Mieszaniny gazów 674
          20.6.1.3. Obliczanie poszczególnych parametrów z równania stanu gazu doskonałego 674
          20.6.1.4. Wzór barometryczny 675
        20.6.2. Równanie stanu gazów rzeczywistych 675
          20.6.2.1. Rozwinięcie wirialne równania stanu gazu rzeczywistego 676
          20.6.2.2. Równanie van der Waalsa 676
          20.6.2.3. Obszar współistnienia faz 678
          20.6.2.4. Punkt krytyczny 679
          20.6.2.5. Zredukowane równanie van der Waalsa 680
          20.6.2.6. Rozwinięcie wirialne równania van der Waalsa 680
        20.6.3. Równania stanu dla ciał stałych i cieczy 681
          20.6.3.1. Anomalna rozszerzalność wody 683
    21. CIEPŁO I PRZEMIANY TERMODYNAMICZNE 685
      21.1. Formy energii 685
        21.1.1. Jednostki energii 685
          21.1.1.1. Jednostki poza układem SI 685
        21.1.2. Praca 686
        21.1.3. Potencjał chemiczny 687
        21.1.4. Ciepło 688
          21.1.4.1. Ciepło właściwe 689
      21.2. Przemiany energii 689
        21.2.1. Przemiana energii w ciepło 689
          21.2.1.1. Energia elektryczna 689
          21.2.1.2. Energia mechaniczna 690
          21.2.1.3. Ciepło spalania 691
          21.2.1.4. Energia słoneczna 692
        21.2.2. Przemiana ciepła w inne formy energii 693
        21.2.3. Egzergia i anergia 693
      21.3. Pojemność cieplna 694
        21.3.1. Całkowita pojemność cieplna 694
          21.3.1.1. Pojemność cieplna mieszaniny substancji 695
          21.3.1.2. Równoważnik wodny 695
        21.3.2. Ciepło molowe 696
        21.3.3. Ciepło właściwe 697
          21.3.3.1. Inne własności ciepła właściwego 698
          21.3.3.2. Ciepło właściwe mieszanin substancji 698
          21.3.3.3. Ciepło właściwe gazów 699
          21.3.3.4. Ciepło właściwe gazu doskonałego 699
          21.3.3.5. Wykładnik adiabaty 701
          21.3.3.6. Ciepło właściwe cieczy i ciał stałych 701
      21.4. Przemiany termodynamiczne 701
        21.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne 701
        21.4.2. Przemiana izotermiczna 703
        21.4.3. Przemiana izobaryczna 704
        21.4.4. Przemiana izochoryczna 705
        21.4.5. Przemiana adiabatyczna (izentropowa) 706
          21.4.5.1. Przemiana politropowa 707
        21.4.6. Stany równowagowe 708
      21.5. Zasady termodynamiki 709
        21.5.1. Zasada zerowa 709
        21.5.2. Pierwsza zasada termodynamiki 709
          21.5.2.1. Równoważne sformułowania pierwszej zasady termodynamiki 711
          21.5.2.2. Aspekty mikroskopowe pierwszej zasady termodynamiki 711
        21.5.3. Druga zasada termodynamiki 712
        21.5.4. Trzecia zasada termodynamiki 713
      21.6. Cykl Carnota 713
        21.6.1. Zasada i zastosowanie 713
          21.6.1.1. Etapy cyklu Carnota 714
          21.6.1.2. Bilans energetyczny i sprawność cyklu Carnota 716
        21.6.2. Ciepło zredukowane 717
      21.7. Silniki cieplne 718
        21.7.1. Cykl prosty i cykl odwrotny 718
        21.7.2. Pompa ciepła i chłodziarka 718
        21.7.3. Cykl Stirlinga 720
        21.7.4. Maszyna parowa (silnik parowy) 721
        21.7.5. Układy otwarte 722
        21.7.6. Silniki: Otta i Diesla 723
          21.7.6.1. Cykl Otta 723
          21.7.6.2. Cykl (obieg) Diesla 724
        21.7.7. Turbiny gazowe (spalinowe) 725
      21.8. Skraplanie gazów 726
        21.8.1. Wytwarzanie niskich temperatur 726
          21.8.1.1. Mieszaniny chłodzące 726
          21.8.1.2. Ciepło rozpuszczania 726
          21.8.1.3. Pompa ciepła 727
        21.8.2. Efekt Joule’a-Thomsona 727
          21.8.2.1. Obieg Lindego 728
          21.8.2.2. Obieg Claude’a 729
    22. PRZEMIANY FAZOWE 730
      22.1. Fazy i stany skupienia 730
        22.1.1. Faza 730
        22.1.2. Stany skupienia 730
        22.1.3. Zmiany stanu skupienia 731
        22.1.4. Para 732
      22.2. Rodzaj przemiany fazowej 733
        22.2.1. Przemiana fazowa pierwszego rodzaju 734
        22.2.2. Przemiana fazowa drugiego rodzaju 734
        22.2.3. Przejścia typu lambda 735
        22.2.4. Obszar współistnienia faz 735
        22.2.5. Wykładniki (indeksy) krytyczne 735
      22.3. Przemiany fazowe i gaz van der Waalsa 737
        22.3.1. Równowaga faz 737
        22.3.2. Konstrukcja Maxwella 737
        22.3.3. Przegrzanie cieczy, zahamowanie wrzenia i zahamowanie skraplania 739
        22.3.4. Zasada stanów zgodnych 740
      22.4. Przykłady przemian fazowych 741
        22.4.1. Magnetyczne przemiany fazowe 741
        22.4.2. Przemiany fazowe typu porządek–nieporządek 741
        22.4.3. Przemiany struktury krystalicznej 742
        22.4.4. Ciekłe kryształy 744
        22.4.5. Nadprzewodnictwo 744
        22.4.6. Nadciekłość (nadpłynność) 745
      22.5. Mieszaniny gazów 745
        22.5.1. Ciśnienie cząstkowe i prawo Daltona 746
        22.5.2. Równanie Eulera i równanie Gibbsa–Duhema 747
      22.6. Układy wielofazowe 748
        22.6.1. Równowaga faz 748
        22.6.2. Reguła faz Gibbsa 748
        22.6.3. Równanie Clausiusa–Clapeyrona 749
      22.7. Prężność pary nad roztworem 750
        22.7.1. Prawo Raoulta 750
        22.7.2. Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenie temperatury krzepnięcia 750
        22.7.3. Prawo Henry’ego–Daltona 752
        22.7.4. Mieszaniny powietrza i pary (wilgotne powietrze) 753
      22.8. Reakcje chemiczne 757
        22.8.1. Stechiometria 757
        22.8.2. Reguła faz w reakcjach chemicznych 759
        22.8.3. Prawo działania mas 759
        22.8.4. Wartość pH i iloczyn rozpuszczalności 761
      22.9. Wyrównywanie temperatur 762
        22.9.1. Temperatura końcowa 763
        22.9.2. Odwracalny i nieodwracalny przebieg procesu 764
      22.10. Przenoszenie ciepła 765
        22.10.1. Strumień ciepła 765
        22.10.2.Wnikanie ciepła 766
        22.10.3. Przewodnictwo cieplne 768
        22.10.4.Opór cieplny 772
        22.10.5. Przenikanie ciepła 774
        22.10.6. Promieniowanie cieplne 779
        22.10.7. Przejście promieniowania przez ośrodek 779
      22.11. Transport ciepła i masy 781
        22.11.1. Prawo Fouriera 782
        22.11.2.Rownanie ciągłości 782
        22.11.3.Rownanie przewodnictwa cieplnego 783
        22.11.4. Prawo Ficka i prawo dyfuzji 784
        22.11.5. Rozwiązanie równania przewodnictwa cieplnego i równania dyfuzji 785
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE TERMODYNAMIKA 787
    23. TABELE DO DZIAŁU TERMODYNAMIKA 790
      23.1. Temperatury charakterystyczne 790
        23.1.1. Jednostki i temperatury charakterystyczne 790
        23.1.2. Temperatury topnienia i wrzenia 791
        23.1.3. Temperatury Curie i Néela 800
      23.2. Własności gazów rzeczywistych 802
      23.3. Własności cieplne materiałów 804
        23.3.1. Lepkość 804
        23.3.2. Współczynnik rozszerzalności liniowej, ciepło właściwe i współczynnik przewodzenia ciepła 804
      23.4. Przenikanie ciepła 811
      23.5. Praktyczne dane korekcyjne 813
        23.5.1. Pomiar ciśnienia 813
          23.5.1.1. Przeliczanie pomiarów w odniesieniu do poziomu morza 813
          23.5.1.2. Pomiary za pomocą barometru rtęciowego (korekcja temperatury) 816
        23.5.2. Pomiary objętości — przeliczanie w odniesieniu do temperatury standardowej 817
          23.5.2.1. Pomiary dokonywane objętościomierzem szklanym 817
      23.6. Wytwarzanie ciekłych kąpieli niskotemperaturowych 818
      23.7. Środki suszące 818
      23.8. Prężność pary 819
        23.8.1. Roztwory 819
          23.8.2. Wilgotność względna 820
          23.8.3. Prężność pary wodnej 820
      23.9. Entalpie właściwe 822
  FIZYKA KWANTOWA 827
    24. FOTONY — PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE ORAZ KWANTY ŚWIATŁA 827
      24.1. Prawo promieniowania Plancka 827
      24.2. Zjawisko fotoelektryczne 830
      24.3. Zjawisko Comptona 832
    25. FALE MATERII — MECHANIKA FALOWA CZĄSTEK 834
      25.1. Natura falowa cząstek 834
        25.1.1. Podstawowe założenia mechaniki kwantowej 834
        25.1.2. Dualizm falowo-korpuskularny 835
      25.2. Zasada nieoznaczoności Heisenberga 836
      25.3. Funkcja falowa i obserwable 836
      25.4. Równanie Schrödingera 844
        25.4.1. Potencjały schodkowe 846
        25.4.2. Oscylator harmoniczny 851
        25.4.3. Zasada Pauliego 853
      25.5. Spin i moment magnetyczny 854
        25.5.1. Spin 854
        25.5.2. Momenty magnetyczne 856
    26. FIZYKA ATOMÓW I CZĄSTECZEK 860
      26.1. Podstawowe pojęcia spektroskopii 861
      26.2. Atom wodoru 863
        26.2.1. Postulaty Bohra 864
      26.3. Stany stacjonarne i liczby kwantowe w polu siły centralnej 869
      26.4. Atomy wieloelektronowe 873
      26.5. Promieniowanie rentgenowskie 877
        26.5.1. Zastosowania promieniowania rentgenowskiego 880
      26.6. Widma cząsteczkowe 881
      26.7. Atomy w polach zewnętrznych 885
      26.8. Układ okresowy pierwiastków 888
      26.9. Oddziaływanie fotonów z atomami i cząsteczkami 891
        26.9.1. Emisja spontaniczna i wymuszona 891
    27. FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH — MODEL STANDARDOWY 894
      27.1. Unifikacja opisu oddziaływań 894
        27.1.1. Model Standardowy 894
          27.1.1.1. Oddziaływanie grawitacyjne 895
          27.1.1.2. Oddziaływanie elektromagnetyczne 895
          27.1.1.3. Oddziaływanie słabe 896
          27.1.1.4. Oddziaływanie silne 897
        27.1.2. Bozony cechowania 898
        27.1.3. Fermiony i bozony 900
      27.2. Leptony, kwarki i bozony wektorowe 902
        27.2.1. Leptony 902
        27.2.2. Kwarki 903
        27.2.3. Hadrony 905
        27.2.4. Akceleratory i detektory 910
      27.3. Symetrie a prawa zachowania 912
        27.3.1. Zachowanie parzystości a oddziaływania słabe 912
        27.3.2. Zachowanie ładunku i tworzenie się par 914
        27.3.3. Sprzężenie ładunkowe a antycząstki 915
        27.3.4. Niezmienniczość względem przekształcenia odwrócenia czasu i reakcje odwrotne 915
        27.3.5. Prawa zachowania 916
        27.3.6. Poza Modelem Standardowym 917
    28. FIZYKA JĄDROWA 919
      28.1. Elementy strukturalne jądra atomowego 919
      28.2. Podstawowe elementy opisu jądra atomowego 922
      28.3. Oddziaływanie nukleon-nukleon 925
        28.3.1. Fenomenologiczne postaci potencjału oddziaływania nukleon-nukleon 925
        28.3.2. Mezonowe potencjały wymiany 926
      28.4. Modele jądra atomowego 927
        28.4.1. Model gazu Fermiego 927
        28.4.2. Materia jądrowa 928
        28.4.3. Model kroplowy 928
        28.4.4. Model powłokowy 930
        28.4.5. Model kolektywny 933
      28.5. Reakcje jądrowe 935
        28.5.1. Kanały reakcji i przekroje czynne 935
        28.5.2. Prawa zachowania w reakcjach jądrowych 939
          28.5.2.1. Zachowanie energii i pędu 939
          28.5.2.2. Zachowanie momentu pędu 940
        28.5.3. Rozpraszanie sprężyste 941
        28.5.4. Reakcje z udziałem jąder złożonych 942
        28.5.5. Model optyczny 944
        28.5.6. Reakcja bezpośrednia 945
        28.5.7. Reakcje ciężkojonowe 946
        28.5.8. Rozszczepienie jądra 950
      28.6. Rozpad jądra 952
        28.6.1. Prawo rozpadu promieniotwórczego 953
        28.6.2. Rozpad ? 957
        28.6.3. Rozpad ß 958
        28.6.4. Rozpad ? 961
        28.6.5. Emisja nukleonów i gron 962
      28.7. Reaktor jądrowy 963
        28.7.1. Typy reaktorów 965
      28.8. Synteza jąder 967
      28.9. Oddziaływanie promieniowania z materią 970
        28.9.1. Cząstki jonizujące 970
        28.9.2. Promieniowanie ? 973
      28.10. Dozymetria 975
        28.10.1. Metody pomiaru dawki 979
        28.10.2. Promieniotwórczość środowiska 981
    29. FIZYKA CIAŁA STAŁEGO 984
      29.1. Struktura ciała stałego 984
        29.1.1. Niektóre podstawowe pojęcia fizyki ciała stałego 984
        29.1.2. Budowa kryształów 985
        29.1.3. Sieci Bravais’go 987
          29.1.3.1. Proste struktury krystalograficzne 990
        29.1.4. Metody badań strukturalnych 991
        29.1.5. Porównanie wiązań w kryształach 994
      29.2. Defekty sieci krystalicznej 998
        29.2.1. Defekty punktowe 998
        29.2.2. Defekty jednowymiarowe 999
        29.2.3. Defekty powierzchniowe 1001
        29.2.4. Amorficzne ciała stałe 1002
      29.3. Mechaniczne właściwości materiałów 1003
        29.3.1. Wielkocząsteczkowe ciała stałe 1003
          29.3.1.1. Polimery 1004
          29.3.1.2. Termoplasty 1006
          29.3.1.3. Elastomery 1006
          29.3.1.4. Duroplasty 1006
        29.3.2. Tworzywa wielowarstwowe 1007
        29.3.3. Stopy 1007
        29.3.4. Ciekłe kryształy 1010
      29.4. Fonony i drgania sieci 1011
        29.4.1. Fale sprężyste 1011
        29.4.2. Fonony i ciepło właściwe 1015
        29.4.3. Model Einsteina 1016
        29.4.4. Model Debye’a 1017
        29.4.5. Przewodzenie ciepła 1019
      29.5. Elektrony w ciele stałym 1021
        29.5.1. Swobodny gaz elektronowy 1021
        29.5.2. Model pasmowy 1027
      29.6. Półprzewodniki 1032
        29.6.1. Przewodnictwo niesamoistne 1035
        29.6.2. Dioda półprzewodnikowa 1038
        29.6.3. Tranzystor 1046
          29.6.3.1. Tranzystory bipolarne 1046
          29.6.3.2. Układy podstawowe 1048
          29.6.3.3. Tranzystor Darlingtona 1053
        29.6.4. Tranzystory polowe 1053
          29.6.4.1. Tranzystor polowy złączowy (Junction FET) 1053
          29.6.4.2. Tranzystory polowe z izolowaną bramką (Insulated Gate FET - IGFET, MOSFET) 1055
        29.6.5. Tyrystor 1056
          29.6.5.1. Triak (tyrystor dwukierunkowy) 1057
          29.6.5.2. Tyrystor wyłączany bramką (GTO) 1058
          29.6.5.3. Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) 1058
        29.6.6. Układy scalone (IC) 1059
          29.6.6.1. Wytwarzanie układów scalonych 1059
          29.6.6.2. Wytwarzanie struktur połączeń 1059
        29.6.7. Wzmacniacz operacyjny 1061
          29.6.7.1. Wzmacniacz operacyjny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym 1063
          29.6.7.2. Wzmacniacz odwracający 1063
          29.6.7.3. Wzmacniacz sumujący 1064
          29.6.7.4. Integrator 1065
          29.6.7.5. Wzmacniacz różniczkujący 1065
          29.6.7.6. Wtórnik napięciowy 1066
          29.6.7.7. Wzmacniacz operacyjny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym 1066
          29.6.7.8. Przerzutnik Schmitta 1066
      29.7. Nadprzewodnictwo 1067
        29.7.1. Podstawowe właściwości nadprzewodników 1068
        29.7.2. Nadprzewodniki wysokotemperaturowe 1072
      29.8. Właściwości magnetyczne 1074
        29.8.1. Ferromagnetyzm 1076
        29.8.2. Antyferromagnetyzm i ferrimagnetyzm 1079
      29.9. Właściwości dielektryczne 1080
        29.9.1. Paraelektryki 1084
        29.9.2. Ferroelektryki 1085
      29.10. Właściwości optyczne kryształów 1086
        29.10.1. Ekscytony i ich właściwości 1086
        29.10.2.Fotoprzewodnictwo 1088
        29.10.3. Luminescencja 1089
        29.10.4. Właściwości optoelektryczne 1089
    OZNACZENIA LITEROWE UŻYTE W DZIALE FIZYKA KWANTOWA 1091
    30. TABELE DO DZIAŁU FIZYKA KWANTOWA 1096
      30.1. Potencjały jonizacji 1096
        30.1.1. Energie jonizacji pierwiastków 1096
      30.2. Promienie atomów i jonów pierwiastków 1101
      30.3. Emisja elektronów 1104
      30.4. Promieniowanie rentgenowskie 1108
      30.5. Reakcje jądrowe 1108
      30.6. Oddziaływanie promieniowania z materią 1109
      30.7. Zjawisko Halla 1110
      30.8. Nadprzewodniki 1111
      30.9. Półprzewodniki 1113
        30.9.1. Cieplne, magnetyczne i elektryczne właściwości półprzewodników 1113
  DODATEK 1117
    31. POMIAR I BŁĄD POMIARU 1117
      31.1. Opis pomiaru 1117
        31.1.1. Wielkości i jednostki SI 1117
      31.2. Rachunek błędów i statystyka 1120
        31.2.1. Rodzaje błędów 1120
          31.2.1.1. Wynik pomiaru 1120
        31.2.2. Błąd pomiaru 1120
          31.2.2.1. Propagacja błędów 1122
        31.2.3. Wartości średnie serii pomiarowych 1122
        31.2.4. Rozrzut 1124
        31.2.5. Korelacja 1125
        31.2.6. Rachunek wyrównawczy, regresja 1125
        31.2.7. Rozkłady częstości zdarzeń 1126
          31.2.7.1. Szczególne rozkłady dyskretne 1128
          31.2.7.2. Szczególne rozkłady ciągłe 1129
        31.2.8. Niezawodność 1131
    32. RACHUNEK WEKTOROWY 1134
      32.1. Wektory i skalary 1134
      32.2. Mnożenie wektora przez skalar 1135
      32.3. Dodawanie i odejmowanie wektorów 1135
      32.4. Mnożenie wektorów 1136
    33. RACHUNEK ROŻNICZKOWY I CAŁKOWY 1139
      33.1. Rachunek różniczkowy 1139
        33.1.1. Reguły różniczkowania 1139
      33.2. Rachunek całkowy 1140
        33.2.1. Reguły całkowania 1141
        33.2.2. Pochodne i całki funkcji elementarnych 1142
    34. UKŁAD SI 1143
  Skorowidz 1149
Nowoczesne kompendium fizyki

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

1184

Kategoria

Podstawy fizyki

ISBN-13

978-83-01-15840-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

1.2 / 5 (38 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Niezastąpione źródło wiedzy z zakresu fizyki!


Szybki dostęp do informacji wymaganych na egzaminach i cenna pomoc przy rozwiązywaniu zadań i ćwiczeń.


Książka zawiera:podstawowe wiadomości z 5 działów fizyki: mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, termodynamika, fizyka kwantowa;
dodatek zawierający: rachunek błędów pomiarowych, rachunek wektorowy, elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz zestawienie jednostek SI;
tabele stałych podstawowych i właściwości fizycznych materiałów;
jednolite przedstawienie pojęć i wzorów fizycznych - dla każdej wielkości fizycznej podano w zwięzły sposób wszystkie właściwości, metody pomiaru, ważne prawa, wielkości pokrewne, stałe materiałowe, jednostki SI, wymiary, przekształcenia i przykłady zastosowań;
przyjazny dla czytelnika układ książki;
obszerny skorowidz;
znaki graficzne, ułatwiające szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji.

Publikacja niezbędna fizykom, inżynierom, studentom uniwersytetów i uczelni technicznych, pracownikom naukowym, nauczycielom i uczniom szkół średnich.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 38 )
2
0
0
0
36
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!