Gramatyka tekstu prawnego

Gramatyka tekstu prawnego

Spójność komunikacyjna w polskim i węgierskim kodeksie cywilnym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ramach doktryny prawnej szeroko dyskutowaną kwestią jest zasada powszechnej dostępności do prawa poprzez właściwy przekaz językowy. Normy prawne komunikowane są przez język, a sposób jego użycia może w znaczącym stopniu wpłynąć na jasność przekazywanych treści. Tematem książki są metody ustalania środków językowych i czynników pozajęzykowych, które mogą wpływać na uzyskanie spójności komunikacyjnej tekstów prawnych, w szczególności tych, które są lub będą sformułowane w języku polskim lub węgierskim.


Kompleksowość problematyki związanej z tekstem prawnym powoduje konieczność połączenia kilku dziedzin nauki. Podstawowy jest tu aspekt językoznawczy, jednakże uwzględniona jest też perspektywa prawna oraz translatologiczna. Niewątpliwie, dla wszystkich trzech wymienionych wyżej dziedzin istnieją wspólne płaszczyzny, a ich zestawienie może być nie tylko pożyteczne, ale niekiedy wręcz niezbędne dla osiągnięcia celu, jakim jest stworzenie takiego tekstu prawnego lub jego tłumaczenia, którego spójność komunikacyjna byłaby wystarczająca nie tylko dla prawników, ale również dla przeciętnego odbiorcy.


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3067-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Uwagi wprowadzające     11
    1. Cele gramatyki tekstu prawnego     12
    2. Tematyka i sposób przedstawiania zagadnień     13
  
  CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNOTEKSTOWE     17
  
  Rozdział 1. Tekstologia – zarys problematyki badawczej     19
  1.1. Prekursorzy i kontynuatorzy badań tekstowych w Polsce i na Węgrzech     20
    1.1.1. Z historii badań w Polsce     20
    1.1.2. Z historii badań na Węgrzech     24
  1.2. Zarys historii badań tekstowych     27
    1.2.1. Od zdania do tekstu     27
    1.2.2. Tekst w nurcie pragmatyki     28
    1.2.3. Tekst w ujęciu kognitywnym     30
  
  Rozdział 2. Podstawowe terminy tekstologii     32
  2.1. Tekst     32
  2.2. Referencja     35
  2.3. Spójność (kohezja, koherencja, koneksja, konstryngencja)     36
  2.4. Tekst spójny     38
  
  Rozdział 3. Wybrane własności tekstów w aspekcie ich spójności     44
  3.1. Powtórzenia leksykalne jako istotna cecha tekstu spójnego     44
  3.2. Tekstowy system połączeń forycznych     47
  3.3. Dystrybucja informacji tekstowej – przebieg tematyczny     50
  3.4. Kondensacja jako narzędzie wzmacniania spójności komunikacyjnej tekstu     55
    3.4.1. Nominalizacja     56
    3.4.2. Elipsa     59
  3.5. Uspójnianie tekstu poprzez działania kognitywne     60
    3.5.1. Założenia i konkluzje w zakresie treści tekstowych     60
    3.5.2. Presupozycje tekstowe     62
  3.6. Identyfikacja i opis relacji spajających obiekty tekstowe     65
  
  Rozdział 4. Ekwiwalencja spójności komunikacyjnej w tekście przekładu     68
  
  CZĘŚĆ II. TEORIA SPÓJNOŚCI TEKSTU PRAWNEGO     75
  
  Rozdział 5. Uwagi metodologiczne     77
  5.1. Sposób formułowania teorii     77
  5.2. Ilustracja relacji tekstowych przez ich schematyzację     79
  5.3. Korpus badawczy     83
  
  Rozdział 6. Znaczenie stosowanych terminów     85
  6.1. Wymiar tekstowy     85
  6.2. Relacja spójności tekstowej     86
  6.3. Wykładnik językowy relacji spójności tekstowej     87
  6.4. Tekst prawny     87
  6.5. Konsytuacja prawna, zdarzenie konsytuacyjne, kotekst prawny     88
  6.6. Schemat legitekstowy     90
  6.7. Ekwiwalencja spójności tekstowej     90
  
  Rozdział 7. Postulaty w zakresie gramatyki tekstu prawnego     91
  7.1. Postulaty ogólnotekstowe     92
    7.1.1. Własności tekstu     92
      7.1.1.1. Tekst jako znak językowy     92
      7.1.1.2. Jednostki tekstowe     93
      7.1.1.3. Tekst minimalny     93
      7.1.1.4. Tekst jako mereologiczna całość     94
      7.1.1.5. Systematyzacja tekstów     94
      7.1.1.6. Tworzenie tekstu     95
    7.1.2. Spójność tekstowa     95
      7.1.2.1. Integralność tekstu     95
      7.1.2.2. Homogeniczność własności – wymiary tekstowe     95
      7.1.2.3. Powiązanie zdań lub innych jednostek tekstowych w spójny tekst     96
      7.1.2.4. System spójności tekstowej     97
      7.1.2.5. Wykładniki językowe tekstowych relacji spójności     98
    7.1.3. Relacje tekstowe ze względu na nadawcę i odbiorcę     98
      7.1.3.1. Zamiar komunikacyjny nadawcy     98
      7.1.3.2. Interpretacja tekstu przez odbiorcę     98
      7.1.3.3. Precyzowanie znaczeń wyrażeń tekstowych     99
      7.1.3.4. System relacji spójności ze względu na wyznaczony cel komunikacyjny     99
      7.1.3.5. Komunikacyjna skończoność tekstu     99
      7.1.3.6. Komunikacyjna otwartość tekstu     100
      7.1.3.7. Komunikacyjne zamknięcie tekstu     100
      7.1.3.8. Stopniowalność spójności komunikacyjnej tekstu     100
    7.1.4. Dystrybucja informacji w tekście     101
      7.1.4.1. Przebieg tematyczny tekstu     101
      7.1.4.2. System spójności informacyjnej tekstu     101
    7.1.5. Uporządkowanie treści tekstowej     101
      7.1.5.1. Hierarchizacja obiektów językowych w tekście     101
      7.1.5.2. Umiejscowienie obiektów językowych w przestrzeni tekstowej     102
      7.1.5.3. Tekstowy porządek temporalny     102
    7.1.6. Zwięzłość i rozciągłość treści tekstowych     102
    7.1.7. Spójność leksykalna tekstu     103
      7.1.7.1. Repetytywność leksykalna     103
      7.1.7.2. Synonimiczność     103
      7.1.7.3. Antonimiczność     103
      7.1.7.4. Stałość terminologiczna     103
    7.1.8. Spójność syntaktyczna tekstu     104
      7.1.8.1. Repetytywność morfematyczna     104
      7.1.8.2. Deiktyczność     104
      7.1.8.3. Konektoralność     105
  7.2. Postulaty gatunkowe i specyficznojęzykowe dla polskich i węgierskich tekstów prawnych     106
    7.2.1. Modalność deontyczna w tekście prawnym     106
      7.2.1.1. Modalność tekstu prawnego     106
      7.2.1.2. Nakazywanie     107
      7.2.1.3. Dozwalanie     108
      7.2.1.4. Zakazywanie     108
    7.2.2. Uporządkowanie treści tekstowej     109
      7.2.2.1. Hierarchizacja obiektów językowych w tekstach prawnych     109
      7.2.2.2. Umiejscowienie obiektów językowych w przestrzeni tekstów prawnych     110
      7.2.2.3. Porządek temporalny tekstów prawnych     110
    7.2.3. Spójność leksykalna tekstów prawnych     111
      7.2.3.1. Stałość terminologiczna     111
      7.2.3.2. Synonimiczność, hiponimiczność, hiperonimiczność     111
      7.2.3.3. Antonimiczność     112
      7.2.3.4. Porównywalność     112
      7.2.3.5. Eksplikacyjność     112
    7.2.4. Spójność syntaktyczna w tekstach prawnych     113
      7.2.4.1. Repetytywność morfematyczna     113
      7.2.4.2. Deiktyczność     113
      7.2.4.3. Konektoralność     114
  7.3. Postulaty translacyjne dla polskich i węgierskich tekstów prawnych     115
    7.3.1. Zwięzłość i rozciągłość treści tekstu przekładu     116
    7.3.2. Modalność deontyczna w przekładzie     116
      7.3.2.1. Ekwiwalencja relacji między nadawcą a odbiorcą nakazu     117
      7.3.2.2. Ekwiwalencja relacji między nadawcą a odbiorcą dozwolenia     117
      7.3.2.3. Ekwiwalencja relacji między nadawcą a odbiorcą zakazu     117
    7.3.3. Uporządkowanie treści w tekście przekładu     118
      7.3.3.1. Hierarchizacja obiektów tekstowych w przekładzie     118
      7.3.3.2. Umiejscowienie obiektów tekstowych w przestrzeni przekładu     118
      7.3.3.3. Porządek temporalny w przekładzie     118
    7.3.4. Ekwiwalencja relacji spójności leksykalnej     118
      7.3.4.1. Repetytywność     118
      7.3.4.2. Synonimiczność, hiponimiczność, hiperonimiczność     119
      7.3.4.3. Antonimiczność     119
      7.3.4.4. Porównywalność     119
      7.3.4.5. Eksplikacyjność     120
    7.3.5. Ekwiwalencja relacji spójności syntaktycznej     120
      7.3.5.1. Deiktyczność     120
      7.3.5.2. Repetytywność morfematyczna     120
      7.3.5.3. Konektoralność     121
  
  Rozdział 8. Teksty prawne w świetle wymiarów tekstologicznych     123
  8.1. Pragmatyczno-kognitywne aspekty tworzenia i interpretacji tekstu prawnego     123
    8.1.1. Konflikt między precyzją a ogólnością wyrażeń tekstowych     125
    8.1.2. Precyzowanie i interpretacja tekstu przez kontekst wyrazowy     128
    8.1.3. Precyzowanie tekstu z odniesieniem do konsytuacji prawnej     130
  8.2. Dystrybucja treści tekstowej     131
    8.2.1. Przebieg tematyczny     132
    8.2.2. Wymogi formalne w zakresie dystrybucji treści tekstu prawnego     133
  8.3. Zwięzłość i rozciągłość treści tekstowych     135
    8.3.1. Nominalizacja w tekście prawnym     136
    8.3.2. Elipsa w tekście prawnym     149
  8.4. Modalność deontyczna     152
    8.4.1. Modalność w tekście prawnym     153
    8.4.2. Nakazywanie     155
    8.4.3. Dozwalanie     161
    8.4.4. Zakazywanie     167
  8.5. Uporządkowanie treści tekstowej     176
    8.5.1. Hierarchizacja obiektów tekstowych ze względu na stosunki jakościowe     176
    8.5.2. Porządek temporalny tekstu prawnego     178
    8.5.3. Umiejscowienie obiektów w przestrzeni tekstu prawnego     185
  8.6. Spójność tekstów prawnych ze względu na wymiar leksykalny     188
    8.6.1. Repetytywność     188
      8.6.1.1. Powtórzenia całkowite     189
      8.6.1.2. Powtórzenia synonimiczne     192
      8.6.1.3. Powtórzenia antonimiczne     194
    8.6.2. Precyzowanie leksykalne     196
      8.6.2.1. Porównanie     196
      8.6.2.2. Eksplikacja     197
  8.7. Spójność tekstów prawnych ze względu na wymiar syntaktyczny     199
    8.7.1. Repetytywność morfematyczna     199
    8.7.2. Deiktyczność     202
    8.7.3. Konektoralność     204
      8.7.3.1. Koniunkcyjność     205
      8.7.3.2. Alternatywność     206
      8.7.3.3. Adwersatywność     207
      8.7.3.4. Relatoralność     208
  8.8. Spójność w globalnej strukturze tekstu     209
  
  Rozdział 9. Konkluzje w zakresie konstruowania spójnych komunikacyjnie tekstów prawnych     213
  9.1. Planowanie treści     213
  9.2. Jednostki tekstowe     214
  9.3. Porządkowanie relacji w spójne systemy     214
  9.4. Spójność leksykalna i syntaktyczna     215
  9.5. Środki językowe     216
  9.6. Spójność ze względu na nadawcę i odbiorcę     217
  
  Uwagi końcowe     218
  Bibliografia     221
  The grammar of a legal text. Communicative cohesion in the Polish and Hungar ian Civil Code (Summary)     255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia