X

  Wprowadzenie 11
  1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11
  2. Zakres i układ książki 14
  3. Komentarz terminologiczny 17
  4. Podziękowania 19
  
  Część I Jakość – postrzeganie i ocena 21
  
  ROZDZIAŁ 1 Postrzeganie i ocena jakości 23
  1.1. Postrzeganie jakości 23
    1.1.1. Definicja jakości 23
    1.1.2. Jakość w cyklu życia produktu 25
  1.2. Cechy jakościowe produktów i procesów 29
  1.3. Ocena jakości 33
    1.3.1. Badanie, pomiar i wyznaczanie stanu cech jakościowych 33
    1.3.2. Ocena jakości procesów produkcji oraz dostarczania usług 38
    1.3.3. Ocena jakości produktów finalnych 47
  Bibliografia do rozdziału 1 50
  
  Część II Inżynieria jakości w cyklu życia produktu 51
  
  RODZIAŁ 2 Projektowanie produktów oraz przygotowanie procesów wykonania 53
  2.1. Projektowanie projakościowe 53
    2.1.1. Opracowanie planu projektu i zapewnienie warunków 53
    2.1.2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań oraz możliwości ich spełnienia 61
    2.1.3. Identyfikacja ryzyka niespełniania założeń projektowych 64
    2.1.4. Innowacyjność i ciągłe doskonalenie produktów 67
    2.1.5. Ekonomiczny poziom jakości projektowej 68
  2.2. Zapewnienie jakości procesów wykonania produktów 71
    2.2.1. Badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów 72
    2.2.2. Projektowanie granic tolerancji 76
    2.2.3. Zapewnienie zdolności jakościowej 77
    2.2.4. Tworzenie projakościowego środowiska pracy 81
    2.2.5. Standaryzacja pracy 85
    2.2.6. Uodpornianie procesów na błędy 87
    2.2.7. Kwalifikacja dostawców 90
  Bibliografia do rozdziału 2 95
  
  RODZIAŁ 3 Wykonanie produktów 97
  3.1. Kontrola jakości 97
    3.1.1. Kontrola w cyklu życia produktu 97
    3.1.2. Sposoby, zakres i cel kontroli 99
    3.1.3. Systemy pomiarowe 100
    3.1.4. Kontrola stuprocentowa i kontrola wyrywkowa 103
    3.1.5. Skuteczność i koszty kontroli 105
    3.1.6. Planowanie kontroli 107
  3.2. Sterowanie jakością 111
    3.2.1. Obwody sterowania jakością 111
    3.2.2. Statystyczne sterowanie procesem 112
    3.2.3. Utrzymywanie sprawności i dostępności maszyn 117
    3.2.4. Utrzymywanie porządku i przestrzeganie standardów 121
    3.2.5. Komunikacja i wizualizacja 124
    3.2.6. Kontrola dostaw 126
  Bibliografia do rozdziału 3 131
  
  ROZDZIAŁ 4 Utrzymanie jakości w procesach dystrybucji i użytkowania 133
  4.1. Zapewnienie jakości w procesach dystrybucji 133
  4.2. Zapewnienie prawa klienta do jakości 135
  4.3. Użytkowanie − ocena niezawodności wyrobów 137
  Bibliografia do rozdziału 4 149
  
  Część III Zarządzanie jakością 151
  
  ROZDZIAŁ 5 Zasady i strategie zarządzania jakością 153
  5.1. Cele i funkcje zarządzania jakością 153
    5.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania 153
    5.1.2. Zarządzanie jakością 156
  5.2. Zasady zarządzania jakością 158
    5.2.1. Orientacja na klienta 159
    5.2.2. Przywództwo 161
    5.2.3. Zaangażowanie ludzi 165
    5.2.4. Podejście procesowe 170
    5.2.5. Ciągłe doskonalenie 173
    5.2.6. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów 177
    5.2.7. Zarządzanie relacjami 177
  5.3. Koncepcje i strategie zarządzania jakością 179
    5.3.1. Ewolucja podejścia do zarządzania jakością 179
    5.3.2. TQM – powszechne zaangażowanie 182
    5.3.3. Six Sigma – dążenie do doskonałości 183
    5.3.4. Znormalizowane systemy zarządzania jakością 189
    5.3.5. Lean Manufacturing, Kaizen i inne koncepcje wspierające zarządzanie jakością 191
    5.3.6. Synergia różnych strategii – Lean Six Sigma 196
  5.4. Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością 199
    5.4.1. Koszty jakości 199
    5.4.2. Modele kosztów jakości 202
    5.4.3. Rachunek kosztów jakości 204
  Bibliografia do rozdziału 5 206
  
  ROZDZIAŁ 6 Normalizacja w zarządzaniu jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem 209
  6.1. Normy i wymagania wyznaczające standardy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem 209
  6.2. Normalizacja systemów zarządzania jakością 211
    6.2.1. Zarządzanie jakością − normy serii ISO 9000 211
    6.2.2. Zarządzanie jakością w motoryzacji − norma IATF 16949 220
  6.3. Zarządzanie bezpieczeństwem 221
    6.3.1. Bezpieczeństwo informacji − ISO/ICE 27000 221
    6.3.2. Bezpieczeństwo żywności − ISO 22000 i HACCP 224
    6.3.3. Bezpieczeństwo wyrobów − znak CE 228
    6.3.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy – PN-N 18001 237
  6.4. Zarządzanie środowiskowe – ISO 14001 241
  6.5. Ogólne zasady projektowania i wprowadzania znormalizowanych systemów zarządzania 245
    6.5.1. Etapy projektowania 245
    6.5.2. Deklaracja kierownictwa 247
    6.5.3. Prace przygotowawcze 249
    6.5.4. Projektowanie systemów 252
    6.5.5. Integracja systemów 255
  6.6. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania i certyfi kacja 257
    6.6.1. Audyt 257
    6.6.2. Przegląd systemu 264
    6.6.3. Certyfikacja znormalizowanych systemów zarządzania 265
  Bibliografia do rozdziału 6 265
  
  Część IV Instrumenty inżynierii i zarządzania jakością 269
  
  ROZDZIAŁ 7 Narzędzia rozwiązywania problemów i doskonalenia 271
  7.1. Wizualizacja 271
    7.1.1. Schemat blokowy 271
    7.1.2. Diagram SIPOC 273
    7.1.3. Sieć działań 273
    7.1.4. Mapa procesu – mapa przepływu wartości 274
    7.1.5. Diagram spaghetii − wykres sznurkowy 276
    7.1.6. Arkusz kontrolny 276
  7.2. Grupowanie i identyfikacja relacji 277
    7.2.1. Burza mózgów 277
    7.2.2. Diagram Ishikawy i diagram podobieństwa 278
    7.2.3. Diagram relacji 280
    7.2.4. Diagram macierzowy 281
    7.2.5. Diagram systematyki 282
    7.2.6. Schemat 5-Why 283
  7.3. Wyznaczanie ważności 284
    7.3.1. Diagram Pareta 284
    7.3.2. Metoda ABCD 287
    7.3.3. Macierzowa analiza danych 289
  Bibliografia do rozdziału 7 290
  
  ROZDZIAŁ 8 Narzędzia i metody projakościowego planowania i projektowania 293
  8.1. Badania potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów 293
    8.1.1. Metodyka badań 294
    8.1.2. Indeks satysfakcji klientów − CSI 300
  8.2. QFD –„dom jakości” 304
  8.3. Identyfikacja i analiza ryzyka − FMEA 310
  8.4. Planowanie eksperymentów 321
    8.4.1. Znaczenie eksperymentowania w inżynierii jakości 321
    8.4.2. Zmiana jednego czynnika 324
    8.4.3. Porównywanie procesów (wyrobów) 326
    8.4.4. Systematyczna zamiana poziomu czynników 329
    8.4.5. Eksperyment czynnikowy − dwupoziomowy 333
    8.4.6. Plany Taguchiego 344
  Bibliografia do rozdziału 8 350
  
  ROZDZIAŁ 9 Narzędzia i metody kontroli oraz sterowania jakością 353
  9.1. Wskaźniki zdolności jakościowej 353
  9.2. Karty kontrolne 362
    9.2.1. Zmienność naturalna i specjalna 362
    9.2.2. Projektowanie i analiza karty kontrolnej x – 366
    9.2.3. Karty kontrolne liczbowe 375
    9.2.4. Karty kontrolne alternatywne 381
    9.2.5. Zasady projektowania kart kontrolnych 384
  9.3. Statystyczna kontrola odbiorcza 390
    9.3.1. Ryzyko odbiorcy i dostawcy 390
    9.3.2. Kontrola odbiorcza alternatywna 392
    9.3.3. Kontrola odbiorcza liczbowa 396
  9.4. Badanie przydatności systemów pomiarowych 401
    9.4.1. Parametry systemu pomiarowego 401
    9.4.2. Ocena systemu pomiarowego cech mierzalnych− wskaźnik R& R 406
    9.4.3. Ocena systemu pomiarowego cech niemierzalnych 413
  Bibliografia do rozdziału 9 420
  
  Załączniki 423
  
  ZAŁĄCZNIK 1 Kompendium wiedzy ze statystyki dla inżyniera i menedżera jakości 425
  Z1.1. Parametry populacji i statystyki próby 425
  Z1.2. Histogram 429
  Z1.3. Rozkłady 434
  Z1.4. Przedziały ufności 441
  Z1.5. Testy statystyczne 445
    Z1.5.1. Testy parametryczne 445
    Z1.5.2. Testy nieparametryczne 452
  Z1.6. Analiza wariancji – ANOVA 458
  Z1.7. Tablice wielodzielcze 462
  Z1.8. Regresja i korelacja 463
  Bibliografia do załącznika 1 465
  
  ZAŁĄCZNIK 2 Projekt Six Sigma – metodyka i przykłady 467
  Z2.1. Metodyka 467
  Z2.2. Przykłady 471
    Z2.2.1. Projekt 1 472
    Z2.2.2. Projekt 2 475
  
  Tablice statystyczne 487
  Słowniczek wybranych terminów 505
  Zadania do samodzielnego rozwiązania 515
  Indeks 533
Zarządzanie i inżynieria jakości
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

538

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-19261-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 31,12 MB
epub - 13,85 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

63,00

44,10

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Nowy i kompleksowy podręcznik akademicki na temat zarządzania jakością na polskim rynku. Został on przygotowany na podstawie cieszącej się od ponad 10 lat niesłabnącym zainteresowaniem książki „Zarządzanie jakością z przykładami”.
W związku z tym, że w zarządzaniu jakością coraz więcej uwagi przywiązuje się do działań operacyjnych, dotyczących procesów podstawowych, a zatem wchodzących w obszar inżynierii jakości, w nowym podręczniku mocno uwypuklona została problematyka inżynierii jakości. Od ostatniego wydania poprzedniego podręcznika radykalnej nowelizacji została poddana również norma ISO 9001, której opis i zasady stosowania stanowią ważną część nowej publikacji.
Poza wiadomościami podstawowymi, dotyczącymi projektowania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, autor przedstawia również takie problemy, jak:
ocena jakości, koncepcje, metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością, zastosowanie statystyki w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania jakością, koszty jakości. Ogromną wartość publikacji stanowią nowe rysunki, tabele, przykłady i zadania.
Książka kierowana do studentów kierunków studiów technicznych, ekonomicznych i o zarządzaniu. Jest ona również znakomitym poradnikiem dla praktyków. Czytelnicy z pewnością docenią w książce to, że w przystępny sposób, poprzez ilustrowanie rozważań teoretycznych przykładami z praktyki, autor opisuje systemy, zasady, metody i narzędzia inżynierii jakości oraz zarządzania jakością. Daje wskazówki jak rozwiązywać problemy przy ich wprowadzaniu i stosowaniu.
Prof. Adam Hamrol kieruje Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. W latach 2005-2012 był rektorem tej uczelni. Jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii nauka. Opublikował ponad 200 prac, w tym wznawianą co roku, już od ponad 10 lat, książkę Zarządzanie jakością z przykładami.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!