Studia Prawno-Ekonomiczne t. 100

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

31,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Liczba stron366
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRAWO – THE LAW
  Anna DOBACZEWSKA
  Administracyjnoprawna kontrola postanowień wzorców umów konsumenckich ..........................    11
  Administrative Control of Unfair Terms in Contracts Signed with Consumers
  
  Michał HEJBUDZKI
  Publicznoprawne restrykcje działalności komorników w gospodarce rynkowej w świetle wybranych wartości konstytucyjnych ..............................    23
  Public Law Restrictions on the Activities of Bailiffs in Market Economy in Light of Certain Constitutional Values
  
  Maria KRÓLIKOWSKA-OLCZAK
  Import równoległy produktów leczniczych a zasada swobodnego przepływu towarów ............................................    35
  Parallel Importation of Pharmaceutical Products and Free Movements of Goods
  
  Michał KRZYKOWSKI
  Towarowa giełda energii jako instrument realizacji obowiązków publicznoprawnych ..................    49
  Polish Power Exhange as an Instrument of Public Obligations
  
  Mariola LEMONNIER
  Prawo publiczne a prawo prywatne. Uwagi prawnoporównawcze na podstawie prawa francuskiego .........................................    67
  Public Law and Private Law. Comparative Law Remarks
  
  Ewa LEWANDOWSKA
  Prawo pierwokupu przysługujące podmiotom publicznym – rozważania na gruncie Kodeksu cywilnego ......    79
  Public Pre-Emptive Right – Considerations under Polish Civil Code
  
  Paweł LEWANDOWSKI
  Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy jako osoby fizycznej ..........................    91
  The Capacity for Legal Acts by an Entrepreneur as a Natural Person
  
  Sylwia ŁAZAREWICZ
  Spór o dopuszczalność zabezpieczenia powództwa o zaskarżenie uchwały wspólników spółki kapitałowej poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego .........................................    103
  Dispute about Permissibility Securing Claims for Repeal or Declaring Invalidity of Resolutions Adopted by the Ownership Bodies of Commercial
  Companies by Suspending Registration Proceedings
  
  Agnieszka MALAREWICZ-JAKUBÓW
  Udział organizacji pozarządowych w indywidualnych sprawach osób fizycznych jako przykład przenikania prawa publicznego i prywatnego ...............    115
  The Participation of Ngos in Individual Cases of Individuals as an Example of Penetration of Public and Private Law
  
  Michał MARIAŃSKI
  Rynek finansowy jako miejsce przenikania się norm prawa prywatnego i prawa publicznego ..........    123
  Financial Market as a Place of Interconnection of the Rules of Private and Public Law
  
  Beata PACHUCA-SMULSKA
  Dyrektywa 2014/104/UE a kształtowanie prywatnoprawnego modelu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa
  konkurencji w państwach członkowskich i w Unii Europejskiej ...............................    135
  Directive 2014/104/EU and The Development of the Private Law Model for Damage Claims for Infringements of the Competition Law Provisions
  of the Member States and of the European Union
  
  Paweł POLACZUK
  Przeciwdziałanie off label use w prawie europejskim. Zarys wybranych problemów .......    151
  Countering off label use of Medicinal Products in European Law. Outline of Selected Problems
  
  Edyta RUTKOWSKA-TOMASZEWSKA
  Redukcja kosztów kredytu konsumenckiego a przedterminowa jego spłata w świetle art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim ...................    163
  Reducing the Cost of Consumer Credit and an Early Repayment of it in the Light of Art. 49 of the Consumer Credit Act (UKK)
  
  
  EKONOMIA – THE ECONOMICS
  Kazimierz BARWACZ
  Jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor instytucjonalny w spółkach komunalnych.........    181
  Local Government as the Institutional Investor in Municipal Firms
  
  Paweł DYKAS, Tomasz MISIAK
  Cykliczność inwestycji w modelu wzrostu gospodarczego – ujęcie teoretyczne oraz symulacje numeryczne ........................    197
  Cyclical Nature of Investment in the Neoclassical Growth Model – Theoretical Conception and Numeric Results
  
  Wacław JARMOŁOWICZ, Tomasz SIKORA
  Status i pozycja społeczno-ekonomiczna żołnierzy zawodowych na polskim rynku pracy ............    211
  Status and Socio-Economic Position of Professional Soldiers the Polish Labor Market
  
  Karolina KRECZMER, Anna LEWCZUK, Jacek LEWKOWICZ
  Drug Market Regulation – an Institutional Approach ............................................    233
  Regulacja rynku narkotyków – podejście instytucjonalne
  
  Małgorzata MADRAK-GROCHOWSKA
  Innowacyjność gospodarek opartych na wiedzy w latach 1995–2010 ...........................    249
  Innovation of Knowledge-Based Economies in the Time Period 1995–2010
  
  Adam PESZKO
  Nadzór korporacyjny w sieciowej formie koordynacji gospodarki i zasobowej koncepcji przewagi konkurencyjnej ............................    265
  Corporate Governance Network Form of Economy Coordination and Resource Concept of Competitive Advantage
  
  Michał PIETRZAK
  Nadzór właścicielski, nadzór korporacyjny czy „samo-władztwo oligarchii akademickiej”? – Dylematy ładu akademickiego w publicznych szkołach
  wyższych w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej ..............................................    285
  University Steered by State, University Steered by State and Stakeholders or Self-Governed Academic Oligarchy? – Dilemma of Governance in Public
  Higher Education Organizations – New Institutional Economics Approach
  
  
  Michał PILC
  Analiza porównawcza mierników prawnej ochrony pracowników ...........................    303
  The Measures of Employment Protection Legislation
  – a Comparative Analysis
  
  Marek PIOTROWSKI, Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA
  Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy – aspekty popytowe i strukturalne ..............    315
  Employment of Foreigners on The Polish Labour Market – Demand and Structural Aspects
  
  Adam SAMBORSKI
  Problem przedstawicielstwa w otwartych funduszach emerytalnych – wybrane aspekty ...............    329
  Agency Problem in Open Pension Funds – Selected Aspects
  
  Agnieszka WAJDA, Elżbieta WROŃSKA-BUKALSKA
  Finansowanie wzrostu firmy rodzinnej ..........    349
  The Funding of the Growth of the Family Business
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia