Mikrobiologia dla studentów uczelni rolniczych

Mikrobiologia dla studentów uczelni rolniczych

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera podstawowe wiadomości na temat mikrobiologii ogólnej i rolniczej. Ma na celu przybliżenie najważniejszych grup mikroorganizmów i ich roli w środowisku. W podręczniku przedstawiono środowiska występowania mikroorganizmów, uaktualnioną pozycję taksonomiczną najważniejszych grup, budowę, metabolizm oraz różne formy aktywności biochemicznej mikroorganizmów, pewne aspekty genetyki, a także elementy inżynierii genetycznej. Omówiono również zmiany wywołane przez mikroorganizmy w środowisku oraz ich wzajemne relacje, a także zależności między mikroorganizmami a roślinami i zwierzętami.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ISBN-13978-83-7160-444-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Początki i rozwój mikrobiologii    9
  
  2. Znaczenie drobnoustrojów    13
  
  3. Ogólna charakterystyka drobnoustrojów    16
  
  4. Struktura oraz organizacja DNA i RNA    18
  
  5. Kontrola ekspresji genów    24
  
  6. Priony    25
    6.1. Wprowadzenie    25
    6.2. Charakterystyka prionów    25
  
  7. Virales – wirusy    26
    7.1. Wprowadzenie    26
    7.2. Budowa wirusów    27
    7.3. Przenoszenie i przemieszczanie się wirusów    31
    7.4. Namnażanie się wirusów    32
    7.5. Zmienność wirusów    35
    7.6. Nazewnictwo i klasyfikacja wirusów    36
    7.7. Metody wykrywania i identyfikacji wirusów    37
    7.8. Bakteriofagi    39
  
  8. Bacteria – bakterie    43
    8.1. Systematyka bakterii    43
    8.2. Kształt bakterii    44
    8.3. Budowa komórki bakteryjnej    46
    8.4. Biotechnologiczne znaczenie bakterii przetrwalnikujących    54
    8.5. Domena Archaea – archebakterie    55
    8.6. Domena Bacteria – bakterie właściwe    56
  
  9. Domena Eucarya – organizmy jądrowe    64
    9.1. Wprowadzenie    64
    9.2. Królestwo Protozoa – pierwotniaki    68
    9.3. Królestwo Chromista – organizmy grzybopodobne    70
    9.4. Królestwo Fungi – grzyby    72
      9.4.1. Wprowadzenie    72
      9.4.2. Gromady w królestwie Fungi    72
      9.4.2. Budowa grzybów    73
      9.4.3. Odżywianie grzybów    76
      9.4.4. Rozmnażanie grzybów    78
      9.4.5. Gromada Glomeromycota – grzyby mikoryzowe    83
      9.4.6. Gromada Chytridiomycota – skoczkowce    83
      9.4.7. Gromada Zygomycota – sprzężniowce    84
      9.4.8. Gromada Ascomycota – workowce    86
      9.4.9. Gromada Basidiomycota – podstawczaki    89
      9.4.10. Grzyby mitosporowe    92
  
  10. Algae – glony    93
    10.1. Wprowadzenie    93
    10.2. Ważniejsze taksony    94
    10.3. Znaczenie glonów sensu lato    98
  
  11. Metabolizm mikroorganizmów    100
    11.1. Wprowadzenie    100
    11.2. Rodzaje procesów metabolicznych    100
  
  12. Odżywianie mikroorganizmów    103
    12.1. Źródła pokarmu    103
    12.2. Pobieranie pokarmu    105
  
  13. Enzymy mikroorganizmów    110
  
  14. Energetyczne podstawy funkcjonowania komórki    113
  
  15. Oddychanie    114
    15.1. Wprowadzenie    114
    15.2. Oddychanie tlenowe    115
    15.3. Oddychanie beztlenowe    117
      15.3.1. Wprowadzenie    117
      15.3.2. Oddychanie azotanowe (denitryfikacja)    117
      15.3.3. Oddychanie siarczanowe (redukcja siarczanów)    118
      15.3.4. Oddychanie węglanowe    118
  
  16. Przemiany substratu zachodzące podczas oddychania i fermentacji    120
    16.1. Wprowadzenie    120
    16.2. Glikoliza (szlak Embdena-Meyerhofa-Parnasa, EMP)    120
    16.3. Cykl pentozofosforanowy (droga heksozomonofosforanowa, HMP)    124
    16.4. Szlak Entnera-Doudoroffa (ED)    125
  
  17. Fermentacja    126
    17.1. Wprowadzenie    126
    17.2. Fermentacja mlekowa    126
      17.2.1. Wprowadzenie    126
      17.2.2. Drobnoustroje w mleku i napojach oraz produktach mlecznych    130
      17.2.3. Drobnoustroje w kiszonkach    133
    17.3. Fermentacja alkoholowa    135
      17.3.1. Wprowadzenie    135
      17.3.2. Gorzelnictwo    136
      17.3.3. Browarnictwo    137
      17.3.4. Winiarstwo    138
      17.3.5. Produkcja drożdży piekarniczych    138
    17.4. Fermentacja propionowa    139
    17.5. Fermentacja masłowa    140
    17.6. Fermentacja octowa    141
    17.7. Fermentacja metanowa    142
    17.8. Fermentacja powodowana przez Enterobacteriaceae (typu coli-aerogenes)    144
    17.9. Inne fermentacje tlenowe    144
  
  18. Asymilacja dwutlenku węgla    146
    18.1. Wprowadzenie    146
    18.2. Fotosynteza    146
    18.3. Wiązanie i redukcja dwutlenku węgla (cykl Calvina)    149
    18.4. Bakterie fotosyntetyzyjące    150
  
  19. Chemosynteza    152
    19.1. Wprowadzenie    152
    19.2. Wiązanie dwutlenku węgla przez chemoorganotrofy    152
  
  20. Synteza związków prostych i wielkocząsteczkowych    153
    20.1. Wprowadzenie    153
    20.2. Synteza cukrów    153
    20.3. Synteza lipidów    155
    20.4. Synteza aminokwasów    155
    20.5. Synteza kwasów nukleinowych    157
    20.6. Polimeryzacja. Synteza związków wielkocząsteczkowych    157
  
  21. Intensywność metabolizmu    158
  
  22. Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów    159
    22.1. Wzrost komórki    159
    22.2. Podział komórki    159
    22.3. Cykle rozwojowe    160
    22.4. Wzrost populacji bakterii    161
      22.4.1. Wprowadzenie    161
      22.4.2. Hodowla okresowa (statyczna)    161
      22.4.3. Hodowla ciągła    163
      22.4.4. Hodowla zsynchronizowana    164
      22.4.5. Wzrost mikroorganizmów w warunkach naturalnych    166
  
  23. Genetyka bakterii    167
    23.1. Wprowadzenie    167
    23.2. Mutacje    167
    23.3. Działanie mutagenne    169
    23.4. Hybrydyzacja    172
  
  24. Procesy paraseksualne u bakterii    173
    24.1. Wprowadzenie    173
    24.2. Transformacja    173
    24.3. Koniugacja    175
    24.4. Transdukcja    177
    24.5. Transfekcja    178
    24.6. Kapsdukcja    178
    24.7. Konwersja lizogenna    178
    24.8. Powiększanie genomu    178
  
  25. Inżynieria genetyczna    179
    25.1. Wprowadzenie    179
    25.2. Metoda replik płytkowych (ang. screening)    179
    25.3. Konstruowanie sztucznych kombinacji genów in vitro    180
    25.4. Schemat klonowania genów u Escherichia coli    181
    25.5. Schemat klonowania genów u Saccharomyces cerevisiae    181
  
  26. Wpływ czynników środowiska na mikroorganizmy    183
    26.1. Wprowadzenie    183
    26.2. Pokarm    183
    26.3. Temperatura    184
    26.4. Woda    185
    26.5. Ciśnienie osmotyczne    186
    26.6. Ciśnienie hydrostatyczne    187
    26.7. Napięcie powierzchniowe    187
    26.8. Fale dźwiękowe i ultradźwięki    188
    26.9. Promieniowanie    188
    26.10. Odczyn środowiska (pH)    189
    26.11. Potencjał oksydoredukcyjny (Eh)    190
    26.12. Kationy i aniony mineralne    191
    26.13. Czynniki bakteriobójcze    192
  
  27. Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku    194
    27.1. Wydzielanie światła widzialnego    194
    27.2. Wydzielanie ciepła    194
    27.3. Zmiana potencjału oksydoredukcyjnego    195
    27.4. Zmiana odczynu (pH)    195
    27.5. Zmiany składu chemicznego    195
  
  28. Glebotwórcza i geologiczna rola mikroorganizmów    196
  
  29. Inne funkcje mikroorganizmów w ekosystemie    198
  
  30. Wpływ człowieka na procesy mikrobiologiczne w glebie    200
    30.1. Wprowadzenie    200
    30.2. Nawożenie    201
    30.3. Uprawa roli i roślin    205
    30.4. Melioracje    206
    30.5. Stosowanie pestycydów    206
  
  31. Drobnoustroje w surowcach roślinnych    208
    31.1. Wprowadzenie    208
    31.2. Zboża    208
    31.3. Zielonki    209
    31.4. Siano    209
    31.5. Rośliny okopowe    209
    31.6. Owoce i warzywa    210
    31.7. Ochrona płodów rolnych przed zepsuciem    210
  
  32. Relacje między organizmami    212
    32.1. Wprowadzenie    212
    32.2. Relacje między mikroorganizmami i roślinami    213
      32.2.1. Bezpośrednie stosunki antagonistyczne    213
      32.2.2. Bezpośrednie stosunki mutualistyczne    213
      32.2.3. Bezpośrednie stosunki komensalistyczne    220
      32.2.4. Pośrednie stosunki antagonistyczne    220
      32.2.5. Pośrednie stosunki mutualistyczne    221
      32.2.6. Luźne formy współżycia roślin z drobnoustrojami    223
    32.3. Relacje między mikroorganizmami i zwierzętami    223
      32.3.1. Bezpośrednie stosunki antagonistyczne    223
      32.3.2. Bezpośrednie stosunki mutualistyczne    224
      32.3.3. Pośrednie stosunki antagonistyczne    225
      32.3.4. Pośrednie stosunki mutualistyczne    225
  
  33. Występowanie i rola mikroorganizmów w różnych środowiskach    226
    33.1. Powietrze    226
    33.2. Woda    227
      33.2.1. Wprowadzenie    227
      33.2.2. Zanieczyszczenia chemiczne    228
      33.2.3. Eutrofizacja wód    229
      33.2.4. Zanieczyszczenia biologiczne    229
      33.2.5. Mikrobiologiczne badanie jakości wód    230
      33.2.6. Samooczyszczanie wody    231
      33.2.7. Uzdatnianie wody    232
      33.2.8. Oczyszczanie ścieków    232
    33.3. Gleba    235
      33.3.1. Wprowadzenie    235
      33.3.2. Ryzosfera i ryzoplana    237
  
  34. Metabolizm gleby    239
    34.1. Wprowadzenie    239
    34.2. Przemiany węgla    239
      34.2.1. Wprowadzenie    239
      34.2.2. Rozkład cukrów prostych    240
      34.2.3. Rozkład celulozy (błonnika)    241
      34.2.4. Rozkład hemicelulozy    242
      34.2.5. Rozkład skrobi    242
      34.2.6. Rozkład związków aromatycznych    243
      34.2.7. Rozkład tłuszczów    243
      34.2.8. Rozkład węglowodorów    244
    34.3. Przemiany azotu    244
      34.3.1. Wprowadzenie    244
      34.3.2. Proteoliza i amonifikacja    245
      34.3.3. Unieruchomienie azotu (zbiałczanie azotanów)    248
      34.3.4. Nitryfikacja    249
      34.3.5. Denitryfikacja    252
      34.3.6. Wiązanie azotu atmosferycznego    253
      34.3.7. Symbiotyczne wiązanie azotu    254
      34.3.8. Niesymbiotyczne wiązanie azotu    257
      34.3.9. Niebiologiczne wiązanie azotu    258
    34.4. Przemiany tlenu i wodoru    258
    34.5. Przemiany siarki    260
    34.6. Przemiany fosforu    264
    34.7. Przemiany żelaza    266
    34.8. Przemiany potasu    266
    34.9. Przemiany wapnia    267
    34.10. Przemiany manganu    267
  
  35. Próchnica glebowa    268
    35.1. Wprowadzenie    268
    35.2. Synteza próchnicy    269
    35.3. Rozkład próchnicy    269
  
  36. Metody badawcze    271
    36.1. Wprowadzenie    271
    36.2. Określenie liczby drobnoustrojów    271
    36.3. Izolacja z gleby    272
    36.4. Izolacja z roślin    274
    36.5. Izolacja z powietrza    275
    36.6. Kultury czyste bakterii i jednozarodnikowe grzybów    275
    36.7. Pożywki    276
    36.8. Sterylizacja (wyjaławianie)    279
      36.8.1. Wprowadzenie    279
      36.8.2. Sterylizacja fizyczna    279
      36.8.3. Sterylizacja mechaniczna    281
      36.8.4. Dezynfekcja chemiczna    281
    36.9. Przechowywanie kultur    287
    36.10. Charakterystyka kolonii bakteryjnych    288
    36.11. Barwienie bakterii    290
      36.11.1. Wprowadzenie    290
      36.11.2. Metoda Grama    290
      36.11.3. Metoda Schäffera-Fultona    291
      36.11.4. Sposób przygotowania preparatu do barwienia    291
  
  Literatura    293
  Spis źródeł rysunków    295
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia