Historia Polski do 1572

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,95  63,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

40,9563,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest najnowszą syntezą historii Polski średniowiecznej, wydaną w nowej prestiżowej serii Historia Polski Wydawnictwa Naukowego PWN, komplementarną w stosunku do wydanego wcześniej podręcznika Urszuli Augustyniak Historia Polski 1572–1795.
Struktura pracy jest niezwykle przejrzysta i przystępna dydaktycznie. Autorzy zaczynają narrację od wstępu, następnie omawiają wykorzystane materiały źródłowe, a w kolejnych częściach w porządku chronologicznym barwnie opisują: pradzieje ziem polskich, pierwszą i drugą monarchię piastowską, okres rozbicia dzielnicowego, władztwo węgierskie, zjednoczenie królestwa polskiego i okres dynastii jagiellońskiej. Każdy rozdział rozpoczynają przydatnym ogólnym zarysem polityczno-społecznym danego okresu dziejów europejskiego średniowiecza. W swoim wykładzie prezentują m.in. relacje Polski z sąsiadami, organizację kościelną, rozwój miast i tworzenie się warstwy mieszczańskiej oraz problemy osadnictwa. Dzięki spójnej narracji pozwalają uchwycić ciągłość procesów cywilizacyjnych w Polsce, często stosując także perspektywę porównawczą i odpowiednie odniesienia do innych państw średniowiecznych. Ciekawie omawiają też tworzenie się świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie polskie oraz wszelkie zmiany: terytorialne, demograficzne, ustrojowe, gospodarcze i kulturowe.
Nowoczesne ujęcie badawcze, ustalenia oparte na najaktualniejszych wynikach badań archeologicznych i historycznych oraz bardzo przystępny styl i język autorów sprawią też, że podręcznik zastąpi poprzednie, mniej aktualne syntezy dziejów Polski średniowiecznej funkcjonujące z braku nowszych ujęć w dydaktyce akademickiej.
Podręcznik polecany dla studentów i wykładowców historii i innych kierunków humanistycznych i społecznych, gdzie prowadzone są zajęcia z historii Polski: historii sztuki, kulturoznawstwie, filologii polskiej, politologii, dziennikarstwie, bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, pedagogice czy socjologii. Rekomendowany również dla nauczycieli i ambitnych uczniów szkół średnich.


Tomasz Jurek – profesor, pracownik Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii Polski średniowiecznej. Autor i redaktor naukowy monografii, podręczników, haseł do słowników i leksykonów oraz artykułów naukowych, m.in.: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309) (2006), Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne (2006).


Edmund Kizik – profesor, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii nowożytnej, a zwłaszcza społecznej historii kultury i gospodarki regionu hanzeatyckiego. Autor książek, artykułów, recenzji, m.in.: Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku (1994), Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej (1998).


Liczba stron784
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19337-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Obraz dziejów (Tomasz Jurek)    15
    1.1. Źródła    15
    1.2. Wizje historiografii    27
  Rozdział 2. Środowisko naturalne i klimat (Tomasz Jurek)    33
  Rozdział 3. Początki Polski (Tomasz Jurek)    40
    3.1. W pradziejach    40
    3.2. Europa wczesnośredniowieczna i powstawanie państw słowiańskich    46
    3.3. Narodziny władzy Piastów    50
      3.3.1. Polska plemienna    50
      3.3.2. Początki władzy państwowej    53
    3.4. Budowa podstaw terytorialnych monarchii: Mieszko I    56
      3.4.1. Rozwój władztwa piastowskiego    56
      3.4.2. Kontakty z sąsiednimi potęgami    57
      3.4.3. Osiągnięcia Mieszka I    59
    3.5. Mocarstwowa polityka Bolesława Chrobrego (992–1025)    61
      3.5.1. Współpraca z cesarzem Ottonem III    61
      3.5.2. Wojna z Niemcami    62
      3.5.3. Schyłkowe lata    66
    3.6. Od kiedy Polska?    67
    3.7. Władza i społeczeństwo w monarchii pierwszych Piastów    69
      3.7.1. Obszar i ludność państwa    69
      3.7.2. Gospodarka    70
      3.7.3. Społeczeństwo    73
      3.7.4. Struktury władzy    75
      3.7.5. Początki Kościoła    78
      3.7.6. Początki tożsamości państwowej    79
      3.7.7. Koszty budowy państwa    81
    3.8. Kryzys i upadek monarchii piastowskiej    82
      3.8.1. Mieszko II    82
      3.8.2. Rozpad monarchii    84
  Rozdział 4. Druga monarchia piastowska (Tomasz Jurek)    86
    4.1. Rozkwit średniowiecza    86
    4.2. Odbudowa monarchii piastowskiej: Kazimierz Odnowiciel (1039–1058)    89
      4.2.1. Książę-odnowiciel    89
      4.2.2. Polityka zagraniczna Kazimierza Odnowiciela    90
    4.3. Nawrót do polityki mocarstwowej: Bolesław II Szczodry (1058–1079)    92
    4.4. Władysław Herman (1079–1102)    95
      4.4.1. Polityka zagraniczna    95
      4.4.2. Konflikty wewnętrzne    97
    4.5. Bolesław III Krzywousty (1102–1138)    98
      4.5.1. Walka o władzę    98
      4.5.2. Przesilenie wewnętrzne    100
      4.5.3. Sprawa pomorska    102
    4.6. Seniorat: Władysław II (1138–1146), Bolesław IV Kędzierzawy (1146–1173), Mieszko III Stary (1173–1177)    106
      4.6.1. Statut sukcesyjny Krzywoustego    106
      4.6.2. Władysław II Wygnaniec    107
      4.6.3. Bolesław IV Kędzierzawy    109
      4.6.4. Mieszko III Stary    112
    4.7. Od monarchii do poliarchii: Kazimierz II Sprawiedliwy (1177–1194) i Mieszko III Stary (1194–1202)    113
      4.7.1. Obalenie senioratu    113
      4.7.2. Dwuwładza    114
      4.7.3. Rozkład jedności państwa    116
    4.8. Bilans polityczny drugiej monarchii piastowskiej    118
    4.9. Kraj, gospodarka, społeczeństwo    120
      4.9.1. Obszar i ludność państwa    120
      4.9.2. Gospodarka    122
      4.9.3. Społeczeństwo i jego przemiany    123
      4.9.4. Handel    130
    4.10. Organizacja państwa    131
      4.10.1. Władza książęca    131
      4.10.2. Dwór    134
      4.10.3. Zarząd terytorialny    135
      4.10.4. Skarbowość    136
    4.11. Kościół    141
      4.11.1 Upadek i odbudowa organizacji kościelnej    141
      4.11.2. Rozbudowa struktur    143
      4.11.3. Uposażenie Kościoła    146
      4.11.4. Kler    148
    4.12. Kultura duchowa i sztuka    149
      4.12.1. Sztuka    149
      4.12.2. Piśmiennictwo    153
      4.12.3. Religijność    156
      4.12.4. Tożsamość narodowa    158
  Rozdział 5. Przełomowy wiek XIII (Tomasz Jurek)    161
    5.1. Europa trzynastowieczna    161
    5.2. Rozbicie dzielnicowe (1202–1241)    164
      5.2.1. Utrwalenie podziałów (1202–1227)    164
      5.2.2. Lata zamętu (1227–1241)    170
    5.3. „Wielkie Bezkrólewie” (1241–1288)    177
      5.3.1. Postępy rozdrobnienia    177
      5.3.2. Losy poszczególnych dzielnic    181
      5.3.3. Polska dzielnicowa    188
    5.4. Stosunki zagraniczne w dobie dzielnicowej    189
      5.4.1. Stosunek do potęg uniwersalnych    189
      5.4.2. Stosunki z sąsiadami    191
      5.4.3. Bilans dzielnicowej polityki zagranicznej    198
    5.5. Kolonizacja niemiecka i przełom gospodarczy    199
      5.5.1. Niemiecka kolonizacja wschodnia    199
      5.5.2. Początki kolonizacji na ziemiach polskich    201
      5.5.3. Miasta    205
      5.5.4. Melioratio terrae    214
    5.6. Przemiany struktury społecznej    217
      5.6.1. Dziedzictwo poprzedniej epoki: kierunki zmian    217
      5.6.2. Możni i rycerstwo    218
      5.6.3. Chłopstwo    222
      5.6.4. Mieszczaństwo    223
      5.6.5. Duchowieństwo    225
      5.6.6. Bilans przemian    225
    5.7. Władza książęca    226
      5.7.1. Podstawy ideologiczne    226
      5.7.2. Instrumenty materialne    228
      5.7.3. Struktury władzy    231
    5.8. Kościół    235
      5.8.1. Rozbudowa struktur    235
      5.8.2. Wiek wielkich reform    239
    5.9. Kultura duchowa i sztuka    243
      5.9.1. Sukcesy chrystianizacji    243
      5.9.2. Piśmiennictwo    246
      5.9.3. Sztuka    251
    5.10. Świadomość narodowa    253
    5.11. Ku zjednoczeniu    257
      5.11.1. Idea zjednoczenia    257
      5.11.2. Rywalizacja książąt    259
      5.11.3. Przywrócenie Królestwa    262
      5.11.4. Rządy Przemyślidów    266
      5.11.5. Ku monarchii rodzimej    270
  Rozdział 6. Zjednoczone Królestwo (Tomasz Jurek)    275
    6.1. Kryzys Zachodu i awans peryferii    275
    6.2. Królewskie rządy Władysława Łokietka (1320–1333)    279
      6.2.1. O pełną integralność Królestwa    279
      6.2.2. Stosunki zagraniczne    282
      6.2.3. Wojna z Krzyżakami    286
    6.3. Kazimierz Wielki (1333–1370)    289
      6.3.1. Łagodzenie sporów    289
      6.3.2. Nowe rozdanie: ekspansja na wschód    293
      6.3.3. Zabezpieczanie zdobyczy    299
    6.4. Unia z Węgrami (1370–1382)    303
      6.4.1. Ludwik Węgierski królem Polski    303
      6.4.2. Zabiegi sukcesyjne    306
    6.5. Bezkrólewie (1382–1384)    310
    6.6. Gospodarka    314
      6.6.1. Obszar i ludność państwa    314
      6.6.2. Kolonizacja    315
      6.6.3. Urbanizacja    316
      6.6.4. Królewska polityka ekonomiczna    319
    6.7. Społeczeństwo stanowe    323
      6.7.1. Stany    323
      6.7.2. Duchowieństwo    323
      6.7.3. Mieszczaństwo    324
      6.7.4. Chłopstwo    326
      6.7.5. Szlachta    327
      6.7.6. Stosunki etniczne    331
      6.7.7. Stany a struktura społeczna    332
    6.8. Budowa podstaw ustrojowych monarchii    333
      6.8.1. Władza królewska    333
      6.8.2. Struktury władzy    334
      6.8.3. Systemy prawne i sądownictwo    337
      6.8.4. Władza a społeczeństwo    340
      6.8.5. Skarbowość    342
      6.8.6. Wojskowość    344
      6.8.7. Podstawy ideologiczne władzy    345
      6.8.8. Bilans dokonań ustrojowych    346
    6.9. Kościół    347
      6.9.1. Struktury organizacyjne    347
      6.9.2. Kościół a władza królewska    350
    6.10. Kultura duchowa i sztuka    352
      6.10.1. Sztuka    352
      6.10.2. Znaczenie pisma i wykształcenia    355
      6.10.3. Piśmiennictwo    358
      6.10.4. Religijność    359
      6.10.5. Polska w kulturze europejskiej    360
  Rozdział 7. Początki Jagiellonów (Tomasz Jurek)    363
    7.1. Jesień średniowiecza    363
    7.2. Jadwiga i Jagiełło (1384–1399)    367
      7.2.1. Unia z Litwą    367
      7.2.2. Odbudowa pozycji politycznej Królestwa    373
      7.2.3. Bilans polityczny    378
    7.3. Jagiełło i Witold (1399–1434)    380
      7.3.1. Kryzys władzy i jego przezwyciężenie    380
      7.3.2. Pacyfikacja stosunków zagranicznych    382
      7.3.3. Czas wielkich wojen    384
      7.3.4. Między Węgrami, Krzyżakami a husytami    389
      7.3.5. Sprawa następstwa tronu    392
      7.3.6. Ostatnie lata Jagiełły    396
    7.4. Władysław III (1434–1444)    400
      7.4.1. Kłopoty czasu przejściowego    400
      7.4.2. Napięcia w polityce zewnętrznej i wewnętrznej    401
      7.4.3. Nowa unia z Węgrami    404
    7.5. Kazimierz Jagiellończyk: odzyskanie Pomorza (1444–1466)    407
      7.5.1. Przetargi elekcyjne    407
      7.5.2. Kłopoty nowego króla    409
      7.5.3. Inkorporacja Prus    412
      7.5.4. Początek wojny pruskiej    414
      7.5.5. Krytyczne lata    417
      7.5.6. Zwycięstwo    420
    7.6. Gospodarka    423
      7.6.1. Obszar i ludność państwa    423
      7.6.2. Gospodarka miejska    425
      7.6.3. Stosunki pieniężne    427
      7.6.4. Gospodarka wiejska    429
      7.6.5. Stagnacja i kryzys    431
    7.7. Struktury stanowe    432
      7.7.1. Duchowieństwo    432
      7.7.2. Mieszczaństwo    433
      7.7.3. Chłopstwo    435
      7.7.4. Szlachta    436
      7.7.5. Stosunki międzystanowe    440
      7.7.6. Rola stanów w społeczeństwie    442
    7.8. Małe struktury społeczne    444
      7.8.1. Rodzina    444
      7.8.2. Wspólnoty lokalne    449
    7.9. Monarchia i stany    450
      7.9.1. Struktura terytorialna    450
      7.9.2. Władza królewska    451
      7.9.3. Struktury władzy    452
      7.9.4. Wojskowość    456
      7.9.5. Skarbowość    458
      7.9.6. Rozwój parlamentaryzmu    460
      7.9.7. Funkcjonowanie władzy    463
    7.10. Kościół    465
      7.10.1. Kościół polski w Kościele powszechnym    465
      7.10.2. Rozbudowa struktur    466
      7.10.3. Podstawy materialne    470
      7.10.4. Kościół wobec władzy państwowej    470
      7.10.5. Religijność    472
      7.10.6. Kościoły wschodnie    475
    7.11. Stosunki etniczne, tożsamość narodowa i regionalna    476
      7.11.1. Królestwo wielu narodów    476
      7.11.2. Polska świadomość narodowa    477
      7.11.3. Tożsamość regionalna    480
    7.12. Kultura duchowa i sztuka    481
      7.12.1. Kultura dworska    481
      7.12.2. Edukacja    483
      7.12.3. Twórczość literacka    487
      7.12.4. Literatura uczona    489
      7.12.5. Piśmiennictwo użytkowe    493
      7.12.6. Sztuka    495
  Rozdział 8. Na progu nowożytności (1466–1572) (Edmund Kizik)    499
    8.1. Charakterystyka okresu 1466–1492    499
    8.2. Państwo    502
      8.2.1. Władze centralne i lokalne    502
      8.2.2. Stosunki państwo-Kościół    508
      8.2.3. Organizacja władz przedstawicielskich – sejm    511
      8.2.4. System prawny    521
      8.2.5. Organizacja obronności kraju    528
    8.3. Polityka wewnętrzna    534
      8.3.1. Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka    534
      8.3.2. Panowanie Zygmunta I    537
      8.3.3. Zygmunt II August    543
        8.3.3.1. Ruch egzekucyjny    545
        8.3.3.2. Droga do unii realnej z Litwą w 1569 r.    550
      8.3.4. Kwestia pruska 1466–1569    555
        8.3.4.1. Schyłek państwa zakonnego    555
        8.3.4.2. Prusy Królewskie    560
        8.3.4.3. Sprawa pruska na sejmie lubelskim 1569 r.    561
      8.3.5. Włączenie Mazowsza do Korony    562
    8.4. Polityka zagraniczna    564
      8.4.1. Czechy    564
      8.4.2. Węgry    566
      8.4.3. Mołdawia    568
      8.4.4. Turcja    571
      8.4.5. Moskwa    573
      8.4.6. Bilans zagranicznej polityki polskiej (1466–1492)    583
    8.5. Podsumowanie okresu 1492–1572    583
    8.6. Terytorium i ludność Polski i Litwy    585
      8.6.1. Obszar i mieszkańcy    585
      8.6.2. Miasta i mieszczanie    590
      8.6.3. Społeczności etniczne, języki    595
      8.6.4. Stratyfikacja społeczna    607
        8.6.4.1. Szlachta    607
        8.6.4.2. Duchowni    615
        8.6.4.3. Chłopi    616
      8.6.5. Pozycja społeczna kobiet    620
    8.7. Zagadnienia gospodarcze    624
      8.7.1. Geneza i organizacja gospodarki folwarcznej    624
      8.7.2. Drogi transportowe    632
      8.7.3. Bilans handlowy Polski i Litwy w XVI w.    639
      8.7.4. System monetarny    642
      8.7.5. Skarbowość    648
    8.8. Problematyka wyznaniowa    650
      8.8.1. Geneza reformacji    650
      8.8.2. Postępy reformacji    653
      8.8.3. Kontrreforma Kościoła katolickiego    661
    8.9. Oświata, nauka i sztuka    663
      8.9.1. Odrodzenie, humanizm    663
      8.9.2. Rozwój drukarstwa    667
      8.9.3. Oświata i nauka    670
      8.9.4. Szkolnictwo wyższe    671
      8.9.5. Architektura i sztuki plastyczne    674
      8.9.6. Muzyka    680
    8.10. Zagadnienia życia codziennego    683
      8.10.1. Kultura religijna    683
      8.10.2. Ubiór narodowy    684
      8.10.3. Odżywianie się    687
      8.10.4. Budownictwo    691
    8.11. Historiografia polska XVI w.    698
  Bibliografia    704
  Tablice genealogiczne    739
  Indeks osób    747
  Indeks nazw geograficznych    767
  Spis map    783
  Spis tabel    784
  Spis tablic genealogicznych    784
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia