Historia Polski do 1572

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,75  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,7589,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest najnowszą syntezą historii Polski średniowiecznej, wydaną w nowej prestiżowej serii Historia Polski Wydawnictwa Naukowego PWN, komplementarną w stosunku do wydanego wcześniej podręcznika Urszuli Augustyniak Historia Polski 1572–1795.
Struktura pracy jest niezwykle przejrzysta i przystępna dydaktycznie. Autorzy zaczynają narrację od wstępu, następnie omawiają wykorzystane materiały źródłowe, a w kolejnych częściach w porządku chronologicznym barwnie opisują: pradzieje ziem polskich, pierwszą i drugą monarchię piastowską, okres rozbicia dzielnicowego, władztwo węgierskie, zjednoczenie królestwa polskiego i okres dynastii jagiellońskiej. Każdy rozdział rozpoczynają przydatnym ogólnym zarysem polityczno-społecznym danego okresu dziejów europejskiego średniowiecza. W swoim wykładzie prezentują m.in. relacje Polski z sąsiadami, organizację kościelną, rozwój miast i tworzenie się warstwy mieszczańskiej oraz problemy osadnictwa. Dzięki spójnej narracji pozwalają uchwycić ciągłość procesów cywilizacyjnych w Polsce, często stosując także perspektywę porównawczą i odpowiednie odniesienia do innych państw średniowiecznych. Ciekawie omawiają też tworzenie się świadomości narodowej ludności zamieszkującej ziemie polskie oraz wszelkie zmiany: terytorialne, demograficzne, ustrojowe, gospodarcze i kulturowe.
Nowoczesne ujęcie badawcze, ustalenia oparte na najaktualniejszych wynikach badań archeologicznych i historycznych oraz bardzo przystępny styl i język autorów sprawią też, że podręcznik zastąpi poprzednie, mniej aktualne syntezy dziejów Polski średniowiecznej funkcjonujące z braku nowszych ujęć w dydaktyce akademickiej.
Podręcznik polecany dla studentów i wykładowców historii i innych kierunków humanistycznych i społecznych, gdzie prowadzone są zajęcia z historii Polski: historii sztuki, kulturoznawstwie, filologii polskiej, politologii, dziennikarstwie, bibliotekoznawstwie i informacji naukowej, pedagogice czy socjologii. Rekomendowany również dla nauczycieli i ambitnych uczniów szkół średnich.


Tomasz Jurek – profesor, pracownik Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii Polski średniowiecznej. Autor i redaktor naukowy monografii, podręczników, haseł do słowników i leksykonów oraz artykułów naukowych, m.in.: Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274–1309) (2006), Panowie z Wierzbnej. Studium genealogiczne (2006).


Edmund Kizik – profesor, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii nowożytnej, a zwłaszcza społecznej historii kultury i gospodarki regionu hanzeatyckiego. Autor książek, artykułów, recenzji, m.in.: Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku (1994), Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej (1998).


Liczba stron784
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19337-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Obraz dziejów (Tomasz Jurek)    15
    1.1. Źródła    15
    1.2. Wizje historiografii    27
  Rozdział 2. Środowisko naturalne i klimat (Tomasz Jurek)    33
  Rozdział 3. Początki Polski (Tomasz Jurek)    40
    3.1. W pradziejach     40
    3.2. Europa wczesnośredniowieczna i powstawanie państw słowiańskich    46
    3.3. Narodziny władzy Piastów     50
      3.3.1. Polska plemienna     50
      3.3.2. Początki władzy państwowej     53
    3.4. Budowa podstaw terytorialnych monarchii: Mieszko I    56
      3.4.1. Rozwój władztwa piastowskiego     56
      3.4.2. Kontakty z sąsiednimi potęgami    57
      3.4.3. Osiągnięcia Mieszka I     59
    3.5. Mocarstwowa polityka Bolesława Chrobrego (992–1025)     61
      3.5.1. Współpraca z cesarzem Ottonem III    61
      3.5.2. Wojna z Niemcami     62
      3.5.3. Schyłkowe lata     66
    3.6. Od kiedy Polska?    67
    3.7. Władza i społeczeństwo w monarchii pierwszych Piastów    69
      3.7.1. Obszar i ludność państwa     69
      3.7.2. Gospodarka    70
      3.7.3. Społeczeństwo    73
      3.7.4. Struktury władzy    75
      3.7.5. Początki Kościoła     78
      3.7.6. Początki tożsamości państwowej     79
      3.7.7. Koszty budowy państwa    81
    3.8. Kryzys i upadek monarchii piastowskiej    82
      3.8.1. Mieszko II     82
      3.8.2. Rozpad monarchii     84
  Rozdział 4. Druga monarchia piastowska (Tomasz Jurek)     86
    4.1. Rozkwit średniowiecza    86
    4.2. Odbudowa monarchii piastowskiej: Kazimierz Odnowiciel (1039–1058)     89
      4.2.1. Książę-odnowiciel     89
      4.2.2. Polityka zagraniczna Kazimierza Odnowiciela    90
    4.3. Nawrót do polityki mocarstwowej: Bolesław II Szczodry (1058–1079)    92
    4.4. Władysław Herman (1079–1102)    95
      4.4.1. Polityka zagraniczna     95
      4.4.2. Konflikty wewnętrzne    97
    4.5. Bolesław III Krzywousty (1102–1138)    98
      4.5.1. Walka o władzę    98
      4.5.2. Przesilenie wewnętrzne     100
      4.5.3. Sprawa pomorska    102
    4.6. Seniorat: Władysław II (1138–1146), Bolesław IV Kędzierzawy (1146–1173), Mieszko III Stary (1173–1177)    106
      4.6.1. Statut sukcesyjny Krzywoustego    106
      4.6.2. Władysław II Wygnaniec     107
      4.6.3. Bolesław IV Kędzierzawy    109
      4.6.4. Mieszko III Stary     112
    4.7. Od monarchii do poliarchii: Kazimierz II Sprawiedliwy (1177–1194) i Mieszko III Stary (1194–1202)    113
      4.7.1. Obalenie senioratu    113
      4.7.2. Dwuwładza    114
      4.7.3. Rozkład jedności państwa    116
    4.8. Bilans polityczny drugiej monarchii piastowskiej    118
    4.9. Kraj, gospodarka, społeczeństwo     120
      4.9.1. Obszar i ludność państwa    120
      4.9.2. Gospodarka    122
      4.9.3. Społeczeństwo i jego przemiany    123
      4.9.4. Handel    130
    4.10. Organizacja państwa     131
      4.10.1. Władza książęca     131
      4.10.2. Dwór     134
      4.10.3. Zarząd terytorialny    135
      4.10.4. Skarbowość    136
    4.11. Kościół    141
      4.11.1 Upadek i odbudowa organizacji kościelnej    141
      4.11.2. Rozbudowa struktur     143
      4.11.3. Uposażenie Kościoła     146
      4.11.4. Kler    148
    4.12. Kultura duchowa i sztuka     149
      4.12.1. Sztuka    149
      4.12.2. Piśmiennictwo    153
      4.12.3. Religijność    156
      4.12.4. Tożsamość narodowa    158
  Rozdział 5. Przełomowy wiek XIII (Tomasz Jurek)    161
    5.1. Europa trzynastowieczna     161
    5.2. Rozbicie dzielnicowe (1202–1241)    164
      5.2.1. Utrwalenie podziałów (1202–1227)     164
      5.2.2. Lata zamętu (1227–1241)    170
    5.3. „Wielkie Bezkrólewie” (1241–1288)    177
      5.3.1. Postępy rozdrobnienia    177
      5.3.2. Losy poszczególnych dzielnic    181
      5.3.3. Polska dzielnicowa    188
    5.4. Stosunki zagraniczne w dobie dzielnicowej     189
      5.4.1. Stosunek do potęg uniwersalnych    189
      5.4.2. Stosunki z sąsiadami     191
      5.4.3. Bilans dzielnicowej polityki zagranicznej    198
    5.5. Kolonizacja niemiecka i przełom gospodarczy    199
      5.5.1. Niemiecka kolonizacja wschodnia    199
      5.5.2. Początki kolonizacji na ziemiach polskich    201
      5.5.3. Miasta    205
      5.5.4. Melioratio terrae    214
    5.6. Przemiany struktury społecznej    217
      5.6.1. Dziedzictwo poprzedniej epoki: kierunki zmian    217
      5.6.2. Możni i rycerstwo    218
      5.6.3. Chłopstwo    222
      5.6.4. Mieszczaństwo    223
      5.6.5. Duchowieństwo     225
      5.6.6. Bilans przemian     225
    5.7. Władza książęca    226
      5.7.1. Podstawy ideologiczne    226
      5.7.2. Instrumenty materialne     228
      5.7.3. Struktury władzy     231
    5.8. Kościół    235
      5.8.1. Rozbudowa struktur     235
      5.8.2. Wiek wielkich reform    239
    5.9. Kultura duchowa i sztuka     243
      5.9.1. Sukcesy chrystianizacji    243
      5.9.2. Piśmiennictwo    246
      5.9.3. Sztuka    251
    5.10. Świadomość narodowa    253
    5.11. Ku zjednoczeniu    257
      5.11.1. Idea zjednoczenia    257
      5.11.2. Rywalizacja książąt    259
      5.11.3. Przywrócenie Królestwa     262
      5.11.4. Rządy Przemyślidów     266
      5.11.5. Ku monarchii rodzimej    270
  Rozdział 6. Zjednoczone Królestwo (Tomasz Jurek)    275
    6.1. Kryzys Zachodu i awans peryferii    275
    6.2. Królewskie rządy Władysława Łokietka (1320–1333)    279
      6.2.1. O pełną integralność Królestwa     279
      6.2.2. Stosunki zagraniczne    282
      6.2.3. Wojna z Krzyżakami     286
    6.3. Kazimierz Wielki (1333–1370)    289
      6.3.1. Łagodzenie sporów    289
      6.3.2. Nowe rozdanie: ekspansja na wschód    293
      6.3.3. Zabezpieczanie zdobyczy    299
    6.4. Unia z Węgrami (1370–1382)     303
      6.4.1. Ludwik Węgierski królem Polski     303
      6.4.2. Zabiegi sukcesyjne    306
    6.5. Bezkrólewie (1382–1384)     310
    6.6. Gospodarka    314
      6.6.1. Obszar i ludność państwa    314
      6.6.2. Kolonizacja    315
      6.6.3. Urbanizacja    316
      6.6.4. Królewska polityka ekonomiczna    319
    6.7. Społeczeństwo stanowe    323
      6.7.1. Stany     323
      6.7.2. Duchowieństwo     323
      6.7.3. Mieszczaństwo    324
      6.7.4. Chłopstwo    326
      6.7.5. Szlachta    327
      6.7.6. Stosunki etniczne    331
      6.7.7. Stany a struktura społeczna     332
    6.8. Budowa podstaw ustrojowych monarchii    333
      6.8.1. Władza królewska    333
      6.8.2. Struktury władzy     334
      6.8.3. Systemy prawne i sądownictwo     337
      6.8.4. Władza a społeczeństwo     340
      6.8.5. Skarbowość    342
      6.8.6. Wojskowość     344
      6.8.7. Podstawy ideologiczne władzy    345
      6.8.8. Bilans dokonań ustrojowych     346
    6.9. Kościół    347
      6.9.1. Struktury organizacyjne     347
      6.9.2. Kościół a władza królewska     350
    6.10. Kultura duchowa i sztuka     352
      6.10.1. Sztuka    352
      6.10.2. Znaczenie pisma i wykształcenia    355
      6.10.3. Piśmiennictwo    358
      6.10.4. Religijność    359
      6.10.5. Polska w kulturze europejskiej    360
  Rozdział 7. Początki Jagiellonów (Tomasz Jurek)    363
    7.1. Jesień średniowiecza     363
    7.2. Jadwiga i Jagiełło (1384–1399)    367
      7.2.1. Unia z Litwą     367
      7.2.2. Odbudowa pozycji politycznej Królestwa    373
      7.2.3. Bilans polityczny     378
    7.3. Jagiełło i Witold (1399–1434)     380
      7.3.1. Kryzys władzy i jego przezwyciężenie    380
      7.3.2. Pacyfikacja stosunków zagranicznych    382
      7.3.3. Czas wielkich wojen     384
      7.3.4. Między Węgrami, Krzyżakami a husytami    389
      7.3.5. Sprawa następstwa tronu    392
      7.3.6. Ostatnie lata Jagiełły     396
    7.4. Władysław III (1434–1444)    400
      7.4.1. Kłopoty czasu przejściowego    400
      7.4.2. Napięcia w polityce zewnętrznej i wewnętrznej    401
      7.4.3. Nowa unia z Węgrami    404
    7.5. Kazimierz Jagiellończyk: odzyskanie Pomorza (1444–1466)     407
      7.5.1. Przetargi elekcyjne    407
      7.5.2. Kłopoty nowego króla    409
      7.5.3. Inkorporacja Prus    412
      7.5.4. Początek wojny pruskiej     414
      7.5.5. Krytyczne lata    417
      7.5.6. Zwycięstwo    420
    7.6. Gospodarka    423
      7.6.1. Obszar i ludność państwa    423
      7.6.2. Gospodarka miejska     425
      7.6.3. Stosunki pieniężne    427
      7.6.4. Gospodarka wiejska     429
      7.6.5. Stagnacja i kryzys    431
    7.7. Struktury stanowe    432
      7.7.1. Duchowieństwo     432
      7.7.2. Mieszczaństwo    433
      7.7.3. Chłopstwo    435
      7.7.4. Szlachta    436
      7.7.5. Stosunki międzystanowe    440
      7.7.6. Rola stanów w społeczeństwie    442
    7.8. Małe struktury społeczne     444
      7.8.1. Rodzina    444
      7.8.2. Wspólnoty lokalne    449
    7.9. Monarchia i stany     450
      7.9.1. Struktura terytorialna    450
      7.9.2. Władza królewska    451
      7.9.3. Struktury władzy     452
      7.9.4. Wojskowość     456
      7.9.5. Skarbowość    458
      7.9.6. Rozwój parlamentaryzmu    460
      7.9.7. Funkcjonowanie władzy     463
    7.10. Kościół    465
      7.10.1. Kościół polski w Kościele powszechnym    465
      7.10.2. Rozbudowa struktur     466
      7.10.3. Podstawy materialne     470
      7.10.4. Kościół wobec władzy państwowej    470
      7.10.5. Religijność    472
      7.10.6. Kościoły wschodnie    475
    7.11. Stosunki etniczne, tożsamość narodowa i regionalna    476
      7.11.1. Królestwo wielu narodów    476
      7.11.2. Polska świadomość narodowa    477
      7.11.3. Tożsamość regionalna    480
    7.12. Kultura duchowa i sztuka     481
      7.12.1. Kultura dworska     481
      7.12.2. Edukacja     483
      7.12.3. Twórczość literacka    487
      7.12.4. Literatura uczona    489
      7.12.5. Piśmiennictwo użytkowe    493
      7.12.6. Sztuka    495
  Rozdział 8. Na progu nowożytności (1466–1572) (Edmund Kizik)    499
    8.1. Charakterystyka okresu 1466–1492    499
    8.2. Państwo    502
      8.2.1. Władze centralne i lokalne    502
      8.2.2. Stosunki państwo-Kościół    508
      8.2.3. Organizacja władz przedstawicielskich – sejm    511
      8.2.4. System prawny    521
      8.2.5. Organizacja obronności kraju    528
    8.3. Polityka wewnętrzna     534
      8.3.1. Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka     534
      8.3.2. Panowanie Zygmunta I    537
      8.3.3. Zygmunt II August    543
        8.3.3.1. Ruch egzekucyjny    545
        8.3.3.2. Droga do unii realnej z Litwą w 1569 r.    550
      8.3.4. Kwestia pruska 1466–1569    555
        8.3.4.1. Schyłek państwa zakonnego     555
        8.3.4.2. Prusy Królewskie     560
        8.3.4.3. Sprawa pruska na sejmie lubelskim 1569 r.    561
      8.3.5. Włączenie Mazowsza do Korony     562
    8.4. Polityka zagraniczna    564
      8.4.1. Czechy    564
      8.4.2. Węgry    566
      8.4.3. Mołdawia    568
      8.4.4. Turcja    571
      8.4.5. Moskwa    573
      8.4.6. Bilans zagranicznej polityki polskiej (1466–1492)    583
    8.5. Podsumowanie okresu 1492–1572    583
    8.6. Terytorium i ludność Polski i Litwy    585
      8.6.1. Obszar i mieszkańcy     585
      8.6.2. Miasta i mieszczanie     590
      8.6.3. Społeczności etniczne, języki    595
      8.6.4. Stratyfikacja społeczna    607
        8.6.4.1. Szlachta    607
        8.6.4.2. Duchowni    615
        8.6.4.3. Chłopi    616
      8.6.5. Pozycja społeczna kobiet    620
    8.7. Zagadnienia gospodarcze    624
      8.7.1. Geneza i organizacja gospodarki folwarcznej    624
      8.7.2. Drogi transportowe     632
      8.7.3. Bilans handlowy Polski i Litwy w XVI w.     639
      8.7.4. System monetarny    642
      8.7.5. Skarbowość    648
    8.8. Problematyka wyznaniowa    650
      8.8.1. Geneza reformacji    650
      8.8.2. Postępy reformacji    653
      8.8.3. Kontrreforma Kościoła katolickiego     661
    8.9. Oświata, nauka i sztuka    663
      8.9.1. Odrodzenie, humanizm     663
      8.9.2. Rozwój drukarstwa    667
      8.9.3. Oświata i nauka    670
      8.9.4. Szkolnictwo wyższe     671
      8.9.5. Architektura i sztuki plastyczne     674
      8.9.6. Muzyka    680
    8.10. Zagadnienia życia codziennego    683
      8.10.1. Kultura religijna     683
      8.10.2. Ubiór narodowy     684
      8.10.3. Odżywianie się    687
      8.10.4. Budownictwo    691
    8.11. Historiografia polska XVI w.     698
  Bibliografia    704
  Tablice genealogiczne     739
  Indeks osób    747
  Indeks nazw geograficznych     767
  Spis map    783
  Spis tabel    784
  Spis tablic genealogicznych    784
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia