Sposoby realizacji zadań publicznych

Sposoby realizacji zadań publicznych

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,00

Format: epub

139,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 10-11 marca 2016 r., dotyczącej nowych form udziału społeczeństwa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Książka zawiera również artykuły przygotowane przez uczestników konferencji jako rezultat dyskusji i dalszych inspirowanych nią przemyśleń. W opracowaniu przedstawiono m.in.: zasadę subsydiarności jako podstawę realizacji zadań publicznych, podział zadań publicznych, zadania gminy, powiatu i województwa, formy organizacyjnoprawne realizacji zadań samorządu terytorialnego, kwestię zlecania zadań komunalnych, zagadnienie prywatyzacji zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne). Książka przeznaczona jest dla teoretyków i praktyków samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej, a także studentów prawa, administracji, politologii i nauk pokrewnych.


Liczba stron812
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-214-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz najważniejszych skrótów    13
  Wstęp    15
  Agata Andruszkiewicz Rady seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin - analiza formalna ich funkcjonowania na przykładzie aktów prawa miejscowego wybranych miast Polski    21
  Monika Augustyniak Jednostki pomocnicze gminy jako forma realizacji zasady subsydiarności - doświadczenia polskie i francuskie    32
  Joanna Barzak Zasada subsydiarności a praktyczne aspekty jej realizacji w administracji publicznej    48
  Tomasz Bąkowski Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości    57
  Izabela Bentkowska-Furman Sposoby nabywania mienia w świetle art. 44 ustawy o samorządzie gminnym    65
  Leszek Bielecki, Piotr Ruczkowski, Jerzy Stelmasiak Ochrona przed powodzią jako zadanie samorządu gminnego    75
  Anna Bohdan Zadania dzielnic i ich organów na przykładzie dzielnic miasta Opole    89
  Ewa Bonusiak Porozumienie administracyjne jako forma wykonywania zadań przez gminę    102
  Anna Budnik Implementacja krajowych norm jakości powietrza w prawie amerykańskim    115
  Stanisław Bułajewski Transport lotniczy jako jedno z zadań samorządu województwa z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych    126
  Krystyna Celarek Regulacje planistyczne gminy a prawo własności nieruchomości    138
  Dominika Cendrowicz Pomocniczość jako zasada organizacji pomocy społecznej w samorządzie terytorialnym    148
  Grażyna Cern Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych wykonywanych przez gminę - uwagi teoretyczne i praktyczne    160
  Dawid Chaba Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy    173
  Renata Cybulska Przekazanie i realizacja zadań gminy jednostce organizacyjnej na przykładzie zarządu dróg    189
  Jarosław Czerw Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia w gminach centrów usług wspólnych    195
  Katarzyna Darowska Budżet partycypacyjny jako sposób wspierania i upowszechniania idei samorządowej    205
  Anna Deryng-Dziuk Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową jako zadanie publiczne w świetle wybranych zasad Konstytucji RP    215
  Dorota Fleszer Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminy    231
  Agata Gados Udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych    244
  Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek Skuteczność rozwiązań prawnych w zakresie usług elektronicznej administracji publicznej    253
  Max-Emanuel Geis Prywatyzacja zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne) w Niemczech    264
  Joanna Jagoda Sposoby realizacji zadań w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego    277
  Maria Jędrzejczak, Lucyna Staniszewska Realizacja zadań publicznych w modelach alternatywnych do partnerstwa publiczno-prywatnego    290
  Mateusz Karciarz, Anna Kudra Współpraca międzysektorowa jako sposób realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym    302
  Katarzyna Kłosowska-Lasek Lokalizacja terenowa zadań publicznych - obiektywne kryteria czy woluntaryzm    317
  Jerzy Korczak Specyfika wykonywania zadań złożonych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie młodzieżowych ośrodków wychowawczych    333
  Dominik J. Kościuk, Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Ewa Lotko Budżet partycypacyjny jako instrument wspierania realizacji lokalnych zadań publicznych - analiza administracyjno-finansowa miast wojewódzkich    347
  Izabela Kuc Subsydiarność jako podstawa realizacji zadań publicznych w ramach partycypacji społeczeństwa w samorządzie terytorialnym    364
  Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Artur K. Modrzejewski Określanie wysokości cen i opłat za usługi publiczne przez organy samorządu terytorialnego    377
  Katarzyna Kułak-Krzysiak Samorząd gminny w świetle zasady pomocniczości    387
  Danuta Kurzyna-Chmiel Podział zadań publicznych między administrację rządową a samorząd terytorialny - przykłady oświatowe    395
  Anna Lichosik Emisja obligacji jako alternatywna forma pozyskiwania kapitału przez gminę    406
  Piotr Lisowski Nowe typy związków samorządowych w Polsce na przykładzie związków powiatowo-gminnych    420
  Paulina Łazutka Kilka uwag na temat charakteru prawnego związku metropolitalnego    435
  Małgorzata Magdziarczyk Gmina jako uczestnik obrotu gospodarczego w aspekcie realizacji zadań publicznych    446
  Roman Marchaj Pojęcie użyteczności publicznej w prawie polskim    459
  Alina Miruć Zasada pomocniczości jako podstawa realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej    472
  Adrian Misiejko Publiczny transport zbiorowy w związku metropolitalnym    486
  Tomasz Moll Umowa o partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych    494
  Andrzej Nałęcz Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji    508
  Przemysław Niemczuk Instrumenty prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego    519
  Edyta Nogieć-Karwot Dopuszczalność prawa przystąpienia gminy będącej uczestnikiem związku międzygminnego do spółki komunalnej utworzonej przez ten związek    534
  Jerzy Parchomiuk Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych    541
  Jacek Pierzchała Kolizja interesu publicznego i prywatnego przedsiębiorcy na tle prywatyzacji zadania oświatowego gminy    559
  Aldona Piotrowska Społeczne zamówienia publiczne jako sposób realizacji celów polityki społecznej    568
  Katarzyna Płonka-Bielenin Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy między sektorem publicznym a sektorem prywatnym w zakresie realizacji zadań publicznych    580
  Monika Sidor Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym - doświadczenia największych polskich miast    599
  Kamil Sikora, Anna Wąsowska Partnerstwo publiczno-prywatne - istota, charakter. 10 lat funkcjonowania w Polsce    613
  Jarosław Storczyński Uwagi do ustawy o związkach metropolitalnych    640
  Dorota Sylwestrzak Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej - uwagi de lege lata i de lege ferenda    654
  Dominika Tykwińska-Rutkowska Prywatyzacja zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej - studium gdańskiego "Pozytywnego" przypadku    664
  Daniel Wacinkiewicz Specyfika zaspokajania potrzeb wspólnot samorządowych w sferze zadań użyteczności publicznej    683
  Hanna Walczak Realizacja zadań gminy w zakresie edukacji publicznej (zagadnienia wybrane)    695
  Małgorzata Wenclik, Dorota Konopka Zasada subsydiarności jako podstawa budowania partnerstwa publiczno-społecznego oparta na wieloletnim kontraktowaniu usług społecznych    706
  Dorota Wilkowska-Kołakowska Problem kompetencji samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie oceny operatów szacunkowych przy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste    720
  Mirosław Wincenciak Formy organizacyjnoprawne realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach    735
  Elżbieta Wituska Erozja zespolenia administracyjnego a realizacja zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rys newralgicznych kwestii problematycznych w ujęciu organizacyjnoprawnym    747
  Lidia Zacharko Innowacyjne rozwiązania w zakresie realizacji zadań publicznych gminy w Polsce i we Francji - modele kontraktowania usług społecznych    768
  Magdalena Zmełty Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony praw konsumenta przez jednostki samorządu terytorialnego    779
  Ewa Żołnierczyk Ustalenie opłaty adiacenckiej jako wyraz realizacji art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami    788
  Lech J. Żukowski Społeczna skuteczność prawa administracyjnego a zadania własne samorządu terytorialnego    798
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia