X

  Wstęp 15
  Część I. Podstawy teorii finansów publicznych 21
  1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 23
    1.1. Pojęcie nauki o finansach publicznych 25
    1.2. Kategoria potrzeb zbiorowych 31
    1.3. Dobro publiczne 34
    1.4. Dobro społeczne 39
    1.5. Finanse publiczne jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin 46
  
  2. Przegląd ważniejszych teorii finansów publicznych 51
    2.1. Znaczenie teorii finansów publicznych 53
    2.2. Okres przedkapitalistyczny 54
    2.3. Finanse publiczne w okresie powstawania kapitalizmu 56
    2.4. Liberalna myśl finansowa 57
    2.5. Ortodoksyjna teoria finansów publicznych 58
    2.6. Wzrost wydatków publicznych – prawo Wagnera 62
    2.7. Złota reguła finansów publicznych 72
    2.8. Rewolucja keynesowska 74
    2.9. Neokeynesowskie teorie finansów publicznych 76
      2.9.1. Zalecenia A.H. Hansena 76
      2.9.2. Koncepcja finansów funkcjonalnych A. Lernera 78
      2.9.3. Teorie finansów publicznych według J.M. Buchanana 79
      2.9.4. Kryzys państwa podatkowego według J.A. Schumpetera 81
    2.10. Neoliberalizm i nowy konserwatyzm fiskalny 82
    2.11. Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych 87
  
  3. Funkcje finansów publicznych 95
    3.1. Rodzaje funkcji 97
    3.2. Funkcja alokacyjna 98
    3.3. Funkcja redystrybucyjna 99
    3.4. Funkcja stabilizacyjna 104
    3.5. Problem sprzeczności między funkcjami finansów publicznych 108
  
  4. Elementy teorii wyboru publicznego 111
    4.1. Mechanizm alokacji dobra prywatnego i dobra publicznego 113
    4.2. Cele i przedmiot wyboru publicznego 116
    4.3. Istota wyboru publicznego 117
    4.4. Sposoby wyrażania preferencji w sprawach publicznych 120
    4.5. Kryterium kosztów i korzyści 125
    4.6. Zasady ustalania wyników głosowania w sprawach publicznych 128
    4.7. Paradoks wyborczy 129
  
  5. System finansów publicznych 133
    5.1. Sektor publiczny a finanse publiczne 135
    5.2. Struktura systemu finansów publicznych 139
    5.3. Budżet państwa 141
      5.3.1. Pojęcie budżetu państwa 141
      5.3.2. Rozwój budżetu państwa 144
      5.3.3. Cechy budżetu państwa 156
      5.3.4. Funkcje budżetu państwa 157
      5.3.5. Problem zasad budżetowych 164
    5.4. Finanse regionalne 168
      5.4.1. Przesłanki decentralizacji finansów publicznych 168
      5.4.2. Podział kompetencji władz podstawą decentralizacji finansów publicznych 170
      5.4.3. Finansowe podstawy działalności władz regionalnych 185
      5.4.4. Mechanizm kształtowania finansowych zasobów regionu 185
    5.5. Finanse lokalne 187
      5.5.1. Problem granic autonomii władz samorządowych 187
      5.5.2. Finansowe podstawy autonomii władz samorządowych 189
      5.5.3. Rodzaje publicznych funduszy lokalnych 192
    5.6. Publiczne fundusze celowe 195
      5.6.1. Pojęcie funduszu celowego 195
      5.6.2. Funkcje funduszy celowych 197
      5.6.3. Rodzaje funduszy celowych 200
    5.7. Finanse ubezpieczeń społecznych 203
      5.7.1. Kwestia obowiązków państwa w zakresie ubezpieczeń 203
      5.7.2. Wpływ ubezpieczeń emerytalno-rentowych na gospodarkę i finanse publiczne 206
    5.8. System finansowy ubezpieczeń zdrowotnych 210
    5.9. Ubezpieczenie od bezrobocia 213
    5.10. Finanse agencji władz publicznych 215
  6. Dochody publiczne 217
    6.1. Przyczyny gromadzenia dochodów publicznych 219
    6.2. Rodzaje dochodów publicznych 225
    6.3. Podatek 228
      6.3.1. Pojęcie podatku 228
      6.3.2. Rodzaje podatków 229
      6.3.3. Technika podatkowa 233
    6.4. Opłaty 241
    6.5. Cła 243
  7. Gospodarcze i społeczne skutki podatków 245
    7.1. Zasady podatkowe 247
    7.2. Podatek a alokacja zasobów w gospodarce rynkowej 251
    7.3. Rynkowe reakcje podmiotów na podatek. 253
    7.4. Efekt podatkowego spustoszenia 259
    7.5. Wpływ podatków na oszczędności i inwestycje 260
    7.6. Redystrybucyjne skutki podatków 262
    7.7. Problem granic opodatkowania 270
    7.8. Przerzucalność podatków 272
    7.9. Ucieczka przed podatkami 274
    7.10. Etyczne aspekty podatku 277
    7.11. Cechy współczesnego systemu podatkowego 287
  8. Wydatki publiczne 293
    8.1. Istota wydatków publicznych 295
    8.2. Kwestia granicy wydatków publicznych 299
    8.3. Rodzaje wydatków publicznych 307
    8.4. Problem racjonalizacji wydatków publicznych 311
      8.4.1. Dwie płaszczyzny racjonalizacji wydatków publicznych 311
      8.4.2. Efektywność wydatków publicznych 313
      8.4.3. Metoda Afonso, Schuknechta i Tanziego 316
      8.4.4. Metoda FDA 322
      8.4.5. Metoda analizy danych granicznych (DEA) 323
      8.4.6. Oszczędności w wydatkach publicznych 324
  9. Nowatorskie zarządzanie finansami publicznymi 327
    9.1. Zarządzanie finansami jako element nowego zarządzania publicznego . 329
    9.2. Metody racjonalizacji wydatków publicznych 332
      9.2.1. Metody kształtowania wydatków publicznych 332
      9.2.2. Programowanie budżetowe – charakterystyka idei 335
      9.2.3. Programowanie budżetowe 337
      9.2.4. Metoda analizy kosztów i korzyści 339
      9.2.5. Metoda budżetowania od zera 340
      9.2.6. Budżet jako narzędzie zarządzania i racjonalizacji wydatków jednostek publicznych 342
      9.2.7. Rodzaje budżetów stosowanych w zarządzaniu podmiotami publicznymi 346
    9.3. Uniwersalne zasady wykorzystania budżetu w zarządzaniu 351
    9.4. Doświadczenia z metodami budżetowania wybranych krajów 356
      9.4.1. Stany Zjednoczone 356
      9.4.2. Programowanie budżetowe w Wielkiej Brytanii 362
      9.4.3. Programowanie budżetowe w innych krajach 374
    9.5. Budżet zadaniowy w Polsce 376
      9.5.1. Eksperymenty władz samorządowych 376
      9.5.2. Wdrożenie budżetu zadaniowego w administracji państwowej 377
      9.5.3. Konstrukcja budżetu zadaniowego 381
      9.5.4. Ocena budżetu zadaniowego 391
  10. Równowaga budżetowa 397
    10.1. Istota równowagi budżetowej 399
    10.2. Czynniki równowagi budżetowej 401
    10.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu 405
    10.4. Rodzaje sald budżetowych 411
    10.5. Standardowe metody obliczania salda budżetowego (GFS i ESA) 416
    10.6. Mechanizm powstawania deficytu budżetowego 420
    10.7. Ekonomiczne rodzaje deficytu budżetowego 422
    10.8. Równowaga budżetowa jako kryterium oceny działalności władz publicznych 426
  
  11. Dług publiczny 439
    11.1. Ekonomiczna istota długu publicznego 441
    11.2. Rodzaje długu publicznego 442
    11.3. Dług jawny a dług ukryty 447
    11.4. Przyczyny powstawania długu publicznego 451
    11.5. Dylematy związane z zaciąganiem pożyczek publicznych 456
    11.6. Instrumenty zaciągania długu publicznego 459
    11.7. Cele zarządzania długiem publicznym 464
  
  12. Polityka finansowa państwa 475
    12.1. Przedmiot polityki finansowej 477
    12.2. Podmiot polityki finansowej 478
    12.3. Cele polityki finansowej 481
    12.4. Polityka monetarna 486
    12.5. Polityka fiskalna 489
      12.5.1. Istota i cele polityki fiskalnej 489
      12.5.2. Narzędzia polityki fiskalnej 490
      12.5.3. Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej 492
      12.5.4. Aktywna i pasywna polityka fiskalna 495
    12.6. Kwestia optymalnej polityki fiskalnej 496
    12.7. Najnowsze trendy w polityce fiskalnej 508
    12.8. Problem relacji między polityką monetarną a polityką fiskalną 514
      12.8.1. Koncepcja policy mix 514
      12.8.2. Koordynacja polityki monetarnej i polityki fiskalnej 517
      12.8.3. Komitet Stabilności Finansowej – szansa na koordynację polityki finansowej 519
  
  Część II. Finanse publiczne w Polsce 523
  13. System finansów publicznych 525
    13.1. Systemowe podejście do finansów publicznych 527
    13.2. Przesłanki ustrojowe systemu finansów publicznych 529
    13.3. Ewolucja systemu finansów publicznych w Polsce 532
    13.4. Sektor finansów publicznych w Polsce 544
      13.4.1. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych 544
      13.4.2. Zakres sektora finansów publicznych 545
      13.4.3. Rozmiary sektora finansów publicznych 550
  
  14. System budżetowy 561
    14.1. Istota systemu budżetowego 563
    14.2. Budżet państwa 565
      14.2.1. Zakres ustawy budżetowej 565
      14.2.2. Procedura budżetowa i kalendarium budżetowe 568
      14.2.3. Klasyfikacja budżetowa 573
    14.3. Koncepcja środków publicznych 579
    14.4. System dochodów budżetu państwa 582
    14.5. System wydatków budżetu państwa 584
    14.6. Reguła wydatkowa 589
    14.7. Wynik budżetu państwa 597
    14.8. Budżet środków Unii Europejskiej 598
    14.9. Jednostki sektora finansów publicznych 600
    14.10. Podstawowe zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi 606
      14.10.1. Zasady ogólne 606
      14.10.2. Audyt wewnętrzny 610
      14.10.3. Kontrola zarządcza 613
    14.11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 614
    14.12. Budżety jednostek samorządu terytorialnego 617
      14.12.1. Powstanie samorządowych gmin w 1990 r. 617
      14.12.2. Radykalna reforma samorządowa z 1999 r. 622
      14.12.3. Zasady funkcjonowania budżetu samorządowego 627
    14.13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 634
      14.13.1. Ewolucja systemu dochodów jednostek samorządowych 634
      14.13.2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego od 2004 r. 638
      14.13.3. Dochody gminy 642
      14.13.4. Dochody powiatu 648
      14.13.5. Dochody województwa samorządowego 652
    14.14. Struktura dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego 658
    14.15. Budżet obywatelski 663
  
  15. System podatkowy 667
    15.1. Przesłanki rewolucji podatkowej 669
    15.2. Główne zasady i etapy budowania nowego systemu podatkowego 670
    15.3. Ordynacja podatkowa 674
    15.4. Kształt nowego systemu podatkowego 681
    15.5. Charakterystyka podatków centralnych 683
      15.5.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 683
      15.5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 700
      15.5.3. Podatek od towarów i usług (VAT) 707
      15.5.4. Podatek akcyzowy 720
      15.5.5. Inne podatki i opłaty centralne 725
    15.6. Podatki i opłaty lokalne 734
      15.6.1. Podatki lokalne 734
      15.6.2. Opłaty lokalne 739
    15.7. Kierunki zmian w systemie podatkowym 745
  
  16. Fundusze celowe i agencje władz publicznych 751
    16.1. Reformowanie publicznych funduszy celowych 753
    16.2. Przegląd państwowych funduszy celowych 759
    16.3. Agencje wykonawcze 772
    16.4. Państwowe osoby prawne 778
    16.5. Instytucje gospodarki budżetowej 778
  
  17. Fundusze ubezpieczeń społecznych i fundusze emerytalne 781
    17.1. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce w 1999 r. 783
    17.2. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 785
    17.3. Fundusz Rezerwy Demograficznej 796
    17.4. Otwarte fundusze emerytalne 798
    17.5. Istota zmian w otwartych funduszach emerytalnych w latach 2011–2014 810
    17.6. Pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta emerytalne 816
    17.7. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 820
    17.8. Fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie 822
      17.8.1. Fundusz Emerytalno-Rentowy 822
      17.8.2. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji 828
      17.8.3. Fundusz Administracyjny 829
      17.8.4. Fundusz Składkowy 830
  
  18. Wydatki budżetowe 831
    18.1. Wydatki budżetowe na tle wydatków publicznych 833
    18.2. Wydatki budżetowe w układzie przestrzennym 836
    18.3. Wydatki budżetu państwa – ogólna tendencja 838
    18.4. Wydatki budżetu państwa według grup ekonomicznych 840
    18.5. Wydatki budżetu państwa według funkcji 842
    18.6. Wydatki sztywne i wydatki elastyczne 844
    18.7. Wydatki budżetu państwa na gospodarkę 848
    18.8. Pomoc publiczna 858
    18.9. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego 870
      18.9.1. Wydatki gmin 870
      18.9.2. Wydatki powiatów 872
      18.9.3. Wydatki miast na prawach powiatów 873
      18.9.4. Wydatki województw 875
  
  19. Deficyt finansów publicznych i dług publiczny 879
    19.1. Ewolucja podejścia do równowagi budżetowej 881
    19.2. Charakter deficytu budżetowego w Polsce 883
    19.3. Państwo na rynkach finansowych 895
      19.3.1. Przyczyny emisji papierów wartościowych 895
      19.3.2. Rodzaje papierów wartościowych emitowanych przez państwo 897
      19.3.3. Działalność emisyjna państwa 898
    19.4. Dług publiczny 907
      19.4.1. Powstanie instytucji długu publicznego w Polsce 907
      19.4.2. Koncepcja państwowego długu publicznego 908
      19.4.3. Kształtowanie się długu publicznego w Polsce 914
      19.4.4. Zagraniczny dług skarbu państwa 922
    19.5. Koszty obsługi długu publicznego 930
    19.6. Należności skarbu państwa 931
      19.6.1. Mechanizm powstawania należności skarbu państwa 931
      19.6.2. Ekonomiczne skutki należności skarbu państwa 934
  
  20. Kryzysy i reformy finansów publicznych 941
    20.1. Periodyzacja okresu transformacji z perspektywy finansów publicznych 943
    20.2. Cechy gospodarki polskiej z perspektywy finansów publicznych 948
    20.3. Kryzysy finansów publicznych 961
      20.3.1. Symptomy kryzysów finansów publicznych 961
      20.3.2. Kryzys w latach 1991–1992 962
      20.3.3. Kryzys w latach 2001–2002 965
      20.3.4. Wpływ kryzysu finansowego z 2008 r. na finanse publiczne 967
    20.4. Reformy finansów publicznych 972
      20.4.1. Sens i bezsens reform 972
      20.4.2. Programy reform finansów publicznych 973
    20.5. Bezpieczeństwo finansów publicznych 983
      20.5.1. Istota bezpieczeństwa finansów publicznych 983
      20.5.2. Narzędzia bezpieczeństwa 984
      20.5.3. Narzędzia bezpieczeństwa strategicznego 986
      20.5.4. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne 990
      20.5.5. Narzędzia bezpieczeństwa operacyjnego 996
  
   21. Finanse Unii Europejskiej 999
    21.1. Geneza Unii Europejskiej 1001
    21.2. Budżet Unii Europejskiej oraz wieloletnie ramy finansowe 1004
      21.2.1. Ogólna charakterystyka budżetu 1004
      21.2.2. Wieloletnie ramy finansowe 1006
      21.2.3. Zasoby własne Unii Europejskiej 1007
      21.2.4. Opracowywanie i wykonywanie budżetu ogólnego 1010
      21.2.5. Wydatki budżetu 1012
      21.2.6. Rozmiary i struktura wydatków z budżetu 1015
      21.2.7. Wieloletnie ramy finansowe 2014–2020 1024
      21.2.8. Rozliczenia Polski z Unią Europejską 1029
    21.3. Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne – ujęcie instytucjonalne 1033
      21.3.1. Traktat z Maastricht 1033
      21.3.2. Pakt Stabilności i Wzrostu 1036
      21.3.3. Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu 2005 1040
      21.3.4. Pakiet aktów prawnych z 2011 r. – sześciopak 1043
      21.3.5. Pakt fiskalny 1054
      21.3.6. Program konwergencji w Polsce 1058
      21.3.7. Procedura nadmiernego deficytu 1064
      21.3.8. Dwupak 1068
    21.4. Europejskie fundusze stabilnościowe 1071
      21.4.1. Europejski Instrument Stabilności Finansowej 1071
      21.4.2. Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej 1073
      21.4.3. Europejski Mechanizm Stabilności 1075
    21.5. Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej 1078
      21.5.1. Przesłanki harmonizacji podatków 1078
      21.5.2. Harmonizacja podatków pośrednich 1079
      21.5.3. Problem harmonizacji i konkurencji w zakresie podatków bezpośrednich 1083
      21.5.4. Harmonizacja podatku od dochodów osobistych 1085
      21.5.5. Podatek od dochodów przedsiębiorstw – harmonizacja czy konkurencja 1087
      21.5.6. Zasada unikania podwójnego opodatkowania dochodów i majątku 1092
      21.5.7. Harmonizacja opodatkowania pozostałych dochodów 1094
      21.5.8. Perspektywy harmonizacji podatków 1096
  Bibliografia 1099
  Indeks osobowy 1113
  Indeks rzeczowy 1115
Finanse publiczne
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

1148

Kategoria

Finanse i bankowość

ISBN-13

978-83-01-19103-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 12,65 MB
epub - 4,41 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.7 / 5 (3 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

79,00

55,30

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Najnowsza i kompletna publikacja z zakresu finansów publicznych na polskim rynku przygotowana na podstawie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika „Finanse publiczne. Teoria i praktyka” autorstwa prof. Stanisława Owsiaka.
Autor w nowym podręczniku:
- zaprezentował aktualne trendy w nauce i praktyce finansów publicznych takie jak: teoria dóbr publicznych, teoria wyboru publicznego, programowanie i planowanie budżetowe, budżet zadaniowy, metody analizy nierównowagi finansów publicznych,
- scharakteryzował funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce podbudowane danymi empirycznymi,
- uwzględnił najnowsze zmiany w systemie finansów publicznych na skutek kryzysu - rozważania są osadzone w prawnych i instytucjonalnych podstawach Unii Europejskiej takich jak: Semestr Europejski, Pakt fiskalny, Europejski Mechanizm Stabilności.
Ogromna zaletą podręcznika jest interdyscyplinarne ujęcie finansów publicznych - ekonomia, zarządzanie, prawo, socjologia, psychologia, nauki o polityce.
Książka adresowana jest do studentów ekonomii, finansów, administracji i prawa studiów licencjackich i magisterskich, słuchaczy studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Ze względu na to, że publikacja zawiera wiele najnowszych refleksji teoretycznych, syntezę doświadczeń z finansami publicznymi w ostatnich dekadach, w tym latach kryzysu finansowego, powinna spotkać się z zainteresowaniem ekonomistów.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 3 )
2
0
0
0
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
Odradzam
k
W wersji myibuk wydanie fatalne, nie da się czytać.