Ekonomia XXI Wieku, nr 2(10)

Ekonomia XXI Wieku, nr 2(10)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

W niniejszym numerze czasopisma Czytelnik może zapoznać się z artykułami o dosyć szerokim przekroju tematycznym. Dotyczą one zarówno problematyki o charakterze makroekonomicznym, takiej jak bezrobocie czy polityka fiskalna, jak i zagadnień szczegółowych, związanych z poziomem wynagrodzeń, wynalazczością, kapitałem niematerialnym.
Pierwszy z tekstów, autorstwa M. Maziarza, zawiera krytyczny przegląd najnowszych badań związanych z kwestią cięć budżetowych i prezentuje wyniki analizy literatury kliometrycznej poświęconej problemowi wysokiego długu publicznego, zjawiska obecnie charakterystycznego dla wielu krajów. W kolejnym opracowaniu, zatytułowanym Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji, D. Głuszczuk i A. Raszkowski podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, jak można zwiększyć wiarygodność statystyk poziomu zatrudnienia. W tym kontekście wskazują przede wszystkim na trudność ujednolicenia definicji osoby bezrobotnej i pracującej oraz wynikające z tego rozbieżności wartości obliczanych wskaźników. Zagadnieniom związanym z wysokością wynagrodzeń poświęcone zostały trzy kolejne artykuły. K. Natalii skupia się na metodach wyznaczania funkcji wynagrodzeń, a także na sposobach szacowania okresu i stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie. Przedstawia wady i zalety poszczególnych metod i proponuje w tym zakresie rozwiązania jego zdaniem najbardziej efektywne. M. Szczepanik analizuje z kolei wpływ wykształcenia wyższego na wysokość płac w sektorze przedsiębiorstw w Polsce. Podchodzi do tego zagadnienia na poziomie makroekonomicznym, badając korelację liniową pomiędzy zmiennymi. Przedmiotem opracowania A. Wieczorek jest polityka zmiennych składników wynagrodzeń w domach maklerskich. Autorka stawia sobie za cel przybliżenie bieżących regulacji dotyczących sposobów wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w instytucjach tego typu i bada, w jakim stopniu domy maklerskie w Polsce wdrożyły nowe przepisy.
W kolejnym artykule M. Wachowska omawia znaczenie ośrodków akademickich dla poziomu wynalazczości polskich przedsiębiorstw. Stara się wskazać, w jakim zakresie wynalazki opierają się na wiedzy uniwersyteckiej i czy firmy, które korzystają z tego rodzaju wiedzy, stają się bardziej innowacyjne. Autorka stosuje w tym celu metodę tzw. cytowań patentowych. Z kolei Ł. Cywiński i R. Harasym poruszają kwestię inwestycji w kapitał niematerialny w gospodarkach średnio rozwiniętych. Celem ich badania jest pomiar tego rodzaju inwestycji w Polsce i porównanie wyników z rezultatami innych krajów europejskich.
J. Ząbkowicz, w przedostatnim opracowaniu niniejszego numeru, stara się zwrócić uwagę na dokonujący się proces przewartościowania hierarchii zadań przypisanych w Unii Europejskiej usługom użyteczności publicznej. W tym kontekście wskazuje również na różnice w podejściach do tej kwestii władz unijnych oraz krajów członkowskich. Podkreślony został także wymiar tego rodzaju usług jako instrumentu inwestowania w zdolności rozwojowe i konkurencyjność Wspólnoty. F. Kapusta z kolei w swoim artykule ukazuje miejsce i rolę zbóż w gospodarce Polski na początku XXI wieku oraz przedstawia wyniki analizy zmian powierzchni upraw zbóż oraz rozmiarów i struktury ich produkcji w latach 1938-2013. Podejmuje również próbę wykonania bilansów zbóż oraz określenia samowystarczalności Polski w tym zakresie, a także dokonuje charakterystyki przemian w przeznaczeniu zbóż i w zakresie interwencji państwa na rynku tego dobra.
Ufam, że Czytelnik odnajdzie wśród prezentowanych tekstów takie, które go zainteresują, i w imieniu Komitetu Redakcyjnego życzę inspirującej lektury.
Wawrzyniec Michalczyk


Liczba stron137
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Mariusz Maziarz: Cięcia budżetowe. Przegląd najnowszych badań / Austerity at the Treasury. A review of the recent literature    9
  Dariusz Głuszczuk, Andrzej Raszkowski: Stopa bezrobocia – mankamenty pomiaru i próba ich eliminacji / Unemployment rate – measurement defects and an attempt of their elimination    22
  Krzysztof Natalli: Metody wyznaczania funkcji wynagrodzeń oraz szacowania okresu zwrotu i stopy zwrotu indywidualnych inwestycji w wyższe wykształcenie / Methods of estimation of wage function, period of return and rate of return of individual investments in higher education    30
  Maciej Szczepanik: Wpływ wykształcenia wyższego na ogólny poziom wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2014 / Influence of higher education on the general level of remuneration in the enterprises sector in Poland in the years 2005-2014    49
  Agata Wieczorek: Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w domach maklerskich / Policy on variable components of remuneration in brokerage houses    62
  Małgorzata Wachowska: Znaczenie wiedzy akademickiej dla wynalazczości przedsiębiorstw w Polsce / The importance of academic knowledge for the inventiveness of enterprises in Poland    77
  Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym: Inwestycje w kapitał niematerialny w gospodarkach na średnim poziomie rozwoju / Intangible capital investment in developing economies    89
  Jerzy Ząbkowicz: Usługi użyteczności publicznej jako instrument inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i globalną konkurencyjność Unii Europejskiej / Services of general interest as an instrument to invest in a long-term development capabilities and global competitiveness of the EU    103
  Franciszek Kapusta: Zboża jako składnik rolnictwa i gospodarki Polski / Cereals as a component of agriculture and Polish economy    121
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia