Języki afrykańskie

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

12,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Unikalna na rynku polskim monografia uwzględniająca aktualny stan badań, a zarazem podręcznik akademicki i kompendium wiedzy na temat języków Afryki. Zainteresuje nie tylko studentów afrykanistyki oraz etnolingwistyki, lecz także etnologów i geografów, a obfitość materiału językowego, wybór i układ charakteryzowanych zagadnień wzbogaci warsztat i wiedzę językoznawców nieafrykanistów.


Publikację cechuje niezwykła rzetelność w przedstawianiu faktów językowych pochodzących z ogromnego materiału źródłowego, jak również czytelność przekazu. Przykłady stanowiące ilustrację zagadnień teoretycznych zostały dobrane z wielką umiejętnością i stanowią właściwą reprezentację poszczególnych rodzin i grup językowych.


Część pierwsza poświęcona jest klasyfikacji języków Afryki z danymi dotyczącymi ich rozmieszczenia, wielkości populacji użytkowników, statusu itp., część druga – fonologii, część trzecia – składni oraz semantyce kategorialnej, część czwarta – morfologii, natomiast ostatnia część piąta omawia ewolucję afrykańskich systemów językowych.


Liczba stron328
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1033-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  Charakter badań afrykanistycznych    13
  Tematyczny zakres publikacji    15
  Ortografia i zasady cytowania    16
  
  KOMPARATYSTYKA JĘZYKOWA I KLASYFIKACJE    19
  
  1. Rodziny językowe Afryki    21
  1.1. Nazewnictwo rodzin i grup językowych    21
  1.2. Charakterystyka rodzin językowych Afryki    24
  1.2.1. Rodzina afroazjatycka    24
  1.2.2. Rodzina nilosaharyjska    28
  1.2.3. Rodzina nigerokongijska    31
  1.2.4. Rodzina khoisan    37
  1.3. Granice i status afrykańskich rodzin językowych    38
  
  2. Podstawy klasyfikacji genetycznej języków Afryki    39
  2.1. Komparatystyka językowa    40
  2.1.1. Porównywanie zasobu leksykalnego. Metoda masowych porównań    40
  2.1.2. Porównywanie morfemów gramatycznych    43
  2.2. Zapożyczenia    44
  2.3. Innowacje strukturalne i semantyczne    46
  2.4. Rekonstrukcja    47
  2.4.1. Metoda historyczno-porównawcza w językoznawstwie afrykańskim    48
  2.4.2. Prawa głosowe    49
  2.4.3. Rekonstrukcja wewnętrzna    52
  2.5. Geografia lingwistyczna w badaniach diachronicznych    54
  2.6. Świadectwa wspólnoty genetycznej rodzin językowych Afryki    55
  2.7. Zmiany językowe wywołane kontaktem    62
  
  FONEMY I TONY    65
  
  3. Systemy fonologiczne języków afrykańskich    67
  3.1. Spółgłoski zwarte    68
  3.1.1. Spółgłoski implozywne i ejektywne    69
  3.1.2. Spółgłoski labiowelarne (wargowo-tylnojęzykowe)    71
  3.1.3. Spółgłoski przydechowe (aspirowane)    71
  3.1.4. Spółgłoski labializowane i palatalizowane    72
  3.1.5. Mlaski    73
  3.2.Spółgłoski zwarto-szczelinowe    74
  3.3.Spółgłoski nosowe    74
  3.4.Spółgłoski szczelinowe    76
  3.5.Spółgłoski płynne    77
  3.6.Półsamogłoski (ślizgi)    78
  3.7.Spółgłoska wargowa jednouderzeniowa    78
  3.8.Geminaty. Kontrastywna długość spółgłosek    79
  3.9.Fonemy samogłoskowe    80
  3.9.1. Samogłoski nosowe    82
  3.9.2. Znacząca długość samogłosek    83
  3.10. Dyftongi    84
  3.11. Afryka jako teren odrębności fonologicznych    85
  
  4. Afrykańskie systemy prozodyczne    89
  4.1.Języki tonalne    89
  4.2.Leksykalna funkcja tonu    91
  4.3.Gramatyczna funkcja tonu    93
  4.4.Kontekstowa realizacja tonu    94
  4.4.1. Zmiana wysokości tonu (downdrift i downstep)    94
  4.4.2. Tony ruchome    94
  4.4.3. Sylaba bez tonu    95
  4.4.4. „Wędrówki” tonu    96
  4.5.Języki akcentowe    97
  4.6.Ton a akcent    98
  4.7.Struktura sylaby    100
  4.7.1. Sekwencje fonemów w sylabie    100
  4.7.2. Sekwencje sylab w wyrazie    102
  
  5. Procesy morfofonemiczne jako zjawiska synchroniczne i diachroniczne    104
  5.1.Asymilacja i dysymilacja    104
  5.1.1. Asymilacja spółgłosek nosowych    106
  5.1.2. Odpodobnienie (dysymilacja)    107
  5.2.Harmonia spółgłoskowa    107
  5.3.Harmonia wokaliczna    108
  5.4.Kontekstowe osłabienie/wzmocnienie głoski    113
  5.5.Nagłosowa alternacja spółgłosek (permutacja)    115
  5.6.Palatalizacja    117
  5.7.Labializacja i labiowelaryzacja    118
  5.8.Inne procesy morfofonemiczne i fonotaktyczne    119
  5.8.1. Zwarcie krtaniowe w wygłosie    119
  5.8.2. Metateza    120
  5.8.3. Analogia jako odrębny proces morfofonologiczny    121
  5.8.4. Kontrakcja i elizja    122
  5.9.Reguły morfotoniczne    123
  
  SKŁADNIA ZDANIA I KATEGORIE GRAMATYCZNE    127
  
  6. Kategoryzacja leksykalna    129
  6.1.Definiowanie wyrazu    129
  6.2.Części mowy    131
  6.2.1. Kryteria wyróżniania rzeczowników i czasowników    132
  6.2.2. Przymiotniki    132
  6.2.3. Przysłówki    134
  6.2.4. Liczebniki    136
  6.2.5. Nominalne formy czasownika    138
  6.2.6. Zaimki    140
  6.2.7. Przyimki    144
  6.2.8. Partykuły    147
  6.3. Ideofony    148
  
  7. Zdanie pojedyncze    154
  7.1. Szyk wyrazów    154
  7.1.1. Modyfikacje szyku zdania    157
  7.1.2. Szyk wyrazów a rekonstrukcje    159
  7.2. Emfaza (focus)    160
  7.3. System zgody    164
  7.4. Odrębności typologiczne zdań języków afrykańskich    168
  
  8. Różnice typologiczne języków a wyrażanie relacji    169
  8.1. Typologia morfologiczna    169
  8.2. Typologia składniowa    170
  8.3. Kategorie leksykalne w kontekście zdaniowym    172
  8.3.1. Klasy i rodzaj    172
  8.3.2. Liczba    174
  8.3.3. Przypade    176
  8.3.4. Strona    182
  8.3.5. Tryb    184
  8.4. Kategorie zaznaczane w określonych typach struktur    185
  8.4.1. Przechodniość    185
  8.4.2. Osobowość (żywotność)    189
  8.4.3. Lokatywność    190
  8.4.4. Nazwy części ciała w wyrażaniu relacji    191
  
  9. Konstrukcje złożone    193
  9.1. Kompozycje leksykalne    193
  9.1.1. Złożenia nominalne    193
  9.1.2. Rzeczowniki złożone wyrażające posiadanie    194
  9.1.3. Człony nominalne w apozycji    195
  9.1.4. Złożenia czasownikowe    195
  9.2. Związki frazeologiczne z czasownikami    195
  9.3. Zdania z czasownikiem posiłkowy    197
  9.4. Orzeczenie z dopełnieniem pokrewnym    199
  9.5. Zdanie w funkcji członu nominalnego    199
  9.6. Seryjne konstrukcje czasownikowe    200
  9.6.1. Semantyczne typy seryjnych konstrukcji czasownikowych    201
  9.6.2. Czasowniki tworzące konstrukcje seryjne    205
  9.6.3. Konstrukcje seryjne w historycznym rozwoju języków    206
  
  10. Zróżnicowanie strukturalnych wzorów zdań    208
  10.1. Zdania egzystencjalne i posesywne    208
  10.1.1. Zdania bezczasownikowe    212
  10.2. Zdania pytające    217
  10.2.1. Pytania rozstrzygające    218
  10.2.2. Pytania uzupełniające    219
  10.3. Zdania rozkazujące    221
  10.4. Zdania zaprzeczone    222
  10.4.1. Morfemy negacji    222
  10.5. Zdania złożone    224
  10.5.1. Zdania względne    225
  
  BUDOWA MORFOLOGICZNA WYRAZÓW    229
  
  11. Status gramatyczny morfemów. Fleksja i derywacja    231
  11.1. Struktura morfologiczna wyrazu w paradygmacie fleksyjnym    231
  11.2. Derywacja    235
  11.3. Współistnienie morfemów fleksyjnych i derywacyjnych    238
  11.4. Znaczenie reduplikacji w strukturze morfologicznej    239
  11.4.1. Reduplikacja jako proces morfologiczny    241
  
  12. Morfologia rzeczownika    244
  12.1. Morfemy klas nominalnych    245
  12.1.1. Podklasy rzeczownikowe o wspólnych cechach formalnych    248
  12.2. Morfemy rodzaju/liczby    250
  12.3. Rodzaje konstrukcji dopełniaczowej    251
  12.3.1. Status constructus    251
  12.3.2. Konstrukcja z partykułą dopełniaczową    252
  12.3.3. Konstrukcja dopełniaczowa w językach z klasami    254
  12.3.4. Konstrukcja bez partykuły dopełniaczowej    255
  
  13. Morfologia czasownika    257
  13.1. Klasy czasownikowe    257
  13.2. Morfemy koniugacji czasownikowej    261
  13.2.1. Zaimki podmiotowe i dopełnieniowe    262
  13.2.2. Wyrażanie czasów i aspektów    265
  13.3. Morfemy tematów czasownikowych (verbal extensions)    267
  
  EWOLUCJA SYSTEMÓW JĘZYKOWYCH    271
  
  14. Procesy gramatykalizacyjne    273
  14.1. Przekształcenia w obrębie jednostek leksykalnych    274
  14.2. Gramatykalizacja konstrukcji    278
  14.3. Gramatykalizacja funkcji    282
  14.4. Gramatykalizacja jako przekształcenie systemowe    283
  
  15. Języki pidgin i kreolskie    285
  15.1. Pidgin English    285
  15.2. Uproszczone wersje francuskiego    287
  15.3. Afrykańskie języki typu pidgin    288
  15.4. Język kreolski jako typ struktury    289
  
  Bibliografia    292
  
  ANEKSY    298
  
  Aneks nr 1: Mapa językowa Afryki    300
  Aneks nr 2: Rodziny językowe Afryki w klasyfikacji Josepha Greenberga (1963)    302
  Aneks nr 3: Rodziny językowe Afryki i ważniejsze języki w nowych ujęciach klasyfikacyjnych    303
  Aneks nr 4: Klasyfikacja języków Afryki Josepha Greenberga a jej modyfikacje    305
  Aneks nr 5: Symbole fonetyczne i znaki diakrytyczne    308
  Aneks nr 6: Bajka w języku hausa Hasara da Riba    310
  Aneks nr 7: Bajka w języku suahili Mwanamke na paka    312
  Aneks nr 8: Bajka w języku amharskim Milas-inna goro-wočč    314
  
  Indeks języków i grup językowych    316
  Indeks terminów    324
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia