Język ukraiński i polski : studium kontrastywne

Українська та польська мови : конm

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

12,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja stanowi pierwszą rozprawę monograficzną na temat współczesnego języka ukraińskiego i polskiego w aspekcie kontrastywnym. Zaproponowane badanie ma na celu opis wspólnych i odrębnych właściwości obu języków. Rozpatrywane są wszystkie poziomy językowe: fonetyczny, leksykalny, frazeologiczny, słowotwórczy, morfologiczny, składniowy.


Jako materiał językowy wykorzystano przykłady z literatury pięknej (ok. 300 pisarzy), folkloru (w tym przysłowia i dowcipy), prasy i in. Szeroko omówiono związek między językiem, kulturą i mentalnością obu narodów.


Książka została napisana w języku ukraińskim (spis treści i streszczenie - również w języku polskim).


Dr hab. Iryna Kononenko, językoznawca, slawista, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka kilku monografii, dwóch słowników, podręcznika akademickiego oraz ok. 70 artykułów naukowych


Liczba stron808
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-2053-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Вступ – Слов’янські мови в типологічному вимірі, В. Кононенко     15
  Wstęp – Języki słowiańskie w aspekcie typologicznym, W. Kononenko     15
  
  1. Загальні положення – Zagadnienia ogólne     27
  
  1.1. Формування української та польської мов – Kształtowanie się języka ukraińskiego i polskiego     27
  1.2. Діалекти української та польської мов – Dialekty języka ukraińskiego i polskiego     37
  1.3. Мовні картини світу українців і поляків – Językowe obrazy świata Ukraińców i Polaków     52
  
  2. Фонетика. Фонологія. Морфонологія – Fonetyka. Fonologia. Morfonologia     81
  
  2.1. Фонетичні системи української та польської мов – Systemy fonetyczne języka ukraińskiego i polskiego     81
  2.2. Позиційні чергування звуків – Pozycyjne wymiany dźwięków     91
  2.3. Морфонологічні чергування звуків – Morfonologiczne wymiany dźwięków     95
  2.3.1. Морфонологічні чергування голосних – Morfonologiczne wymiany samogłosek     96
  2.3.2. Морфонологічні чергування приголосних – Morfonologiczne wymiany spółgłosek     100
  2.4. Міжмовні співвідношення звуків – Międzyjęzykowe współzależności dźwięków     105
  2.4.1. Співвідношення голосних фонем в українській і польській мовах – Współzależności samogłosek w języku ukraińskim i polskim     110
  2.4.2. Співвідношення приголосних фонем в українській і польській мовах – Współzależności spółgłosek w języku ukraińskim i polskim     118
  2.5. Фоностилістичні засоби – Środki fonostylistyczne     128
  2.6. Наголос – Akcent-133
  
  3. Лексика – Leksyka     137
  
  3.1. Українська та польська лексикологія – Leksykologia ukraińska i polska     137
  3.2. Мовні картини світу українців і поляків: лексика – Językowe obrazy świata Ukraińców i Polaków: leksyka     139
  3.2.1. Картина світу і лексична семантика – Obraz świata i semantyka leksykalna     139
  3.2.2. Безеквівалентна лексика – Leksyka bezekwiwalentna     145
  3.3. Походження української та польської лексики – Pochodzenie leksyki ukraińskiej i polskiej     150
  3.3.1. Питома лексика – Słownictwo rodzime     150
  3.3.2. Запозичення – Zapożyczenia     154
  3.3.3. Лексичні українізми та полонізми – Ukrainizmy i polonizmy leksykalne     165
  3.4. Лексико-семантична система – System leksykalno-semantyczny     173
  3.4.1. Лексичні значення – Znaczenia leksykalne     173
  3.4.1.1. Семантична структура слів – Semantyczna struktura wyrazów     173
  3.4.1.2. Полісемія – Polisemia     176
  3.4.1.3. Метафоричне слововживання – Metaforyczne użycie wyrazów     182
  3.4.5. Синонімія – Synonimia     187
  3.4.6. Антонімія – Antonimia     193
  3.4.7. Омонімія – Homonimia     195
  3.4.7.1 Повні омоніми – Homonimy całkowite     195
  3.4.7.2. Неповні омоніми – Homonimy częściowe     199
  3.4.7.3. Міжмовні омоніми та пароніми – Homonimy i paronimy międzyjęzykowe     203
  3.4.8. Паронімія – Paronimia     217
  3.4.9. Тематичні та лексико-семантичні групи – Grupy tematyczne i leksykalno-semantyczne     223
  3.5. Лексика з погляду активного та пасивного вживання – Leksyka z punktu widzenia użycia aktywnego i pasywnego     229
  3.5.1. Активна і пасивна лексика – Aktywna i pasywna leksyka     229
  3.5.2. Функціонально обмежена лексика – Leksyka funkcjonalnie ograniczona     231
  3.5.2.1. Діалектна лексика – Leksyka dialektalna     231
  3.5.2.2. Спеціальна лексика – Leksyka specjalna     239
  3.5.2.3. Жаргони, сленг й арго – Żargony, slang i argot     245
  3.5.3. Застаріла та нова лексика – Przestarzała i nowa leksyka     252
  3.5.3.1. Застарілі слова – Archaizmy     252
  3.5.3.2. Неологізми – Neologizmy     257
  3.6. Стильова та стилістична диференціація лексики – Stylowa i stylistyczna dyferencjacja leksyki     261
  3.6.1. Функціональні стилі – Style funkcjonalne     261
  3.6.2. Стилістична характеристика українських і польських слів – Stylistyczna charakterystyka wyrazów ukraińskich i polskich     271
  3.6.3. Експресивна та оцінна лексика – Leksyka ekspresywna i ocenna     275
  3.7. Українська та польська лексикографія – Leksykografia ukraińska i polska     280
  
  4. Фразеологія – Frazeologia     289
  
  4.1. Фразеологічний фонд української та польської мов – Zasób frazeologiczny języka ukraińskiego i polskiego     289
  4.2. Мовні картини світу українців і поляків: фразеологія – Językowe obrazy świata Ukraińców i Polaków: frazeologia     290
  4.3. Походження української та польської фразеології – Pochodzenie frazeologii ukraińskiej i polskiej     296
  4.4. Деривація фразеологічних одиниць – Derywacja jednostek frazeologicznych     305
  4.5. Cклад фразеологізмів – Skład frazeologizmów     308
  4.6. Системні відношення у фразеології – Stosunki systemowe we frazeologii     314
  4.7. Фразеологічні міжмовні омоніми (пароніми) – Frazeologiczne homonimy (paronimy) międzyjęzykowe     318
  4.8. Стилістична характеристика фразеологізмів – Stylistyczna charakterystyka frazeologizmów     322
  4.9. Граматична структура фразеологічних зворотів – Gramatyczna struktura zwrotów frazeologicznych     324
  4.10. Компаративні фразеологізми – Frazeologizmy komparatywne     326
  4.11. Міжмовна еквівалентність українських і польських фразеологізмів – Międzyjęzykowa ekwiwalentność frazeologizmów ukraińskich i polskich     332
  4.12. Сталі словосполучення – Stałe połączenia wyrazowe     334
  4.13. Прислів’я – Przysłowia     345
  
  5. Словотвір – Słowotwórstwo     352
  
  5.1. Загальні питання українського та польського словотвору – Zagadnienia ogólne z zakresu słowotwórstwa ukraińskiego i polskiego     352
  5.2. Історичні зміни у структурі слова – Zmiany historyczne w strukturze słowa     355
  5.3. Афіксація – Afiksacja     357
  5.3.1. Афіксальна деривація оцінних слів – Derywacja afiksalna wyrazów ocennych     359
  5.4. Композити та абревіатури – Kompozyty i abrewiatury     370
  5.5. Зрощення – Zrosty     380
  5.6. Конверсія – Konwersja     385
  5.7. Лексико-семантичний спосіб словотвору – Leksykalno-semantyczny sposób słowotwórstwa     386
  5.8. Внутрішня форма слова – Wewnętrzna forma wyrazu     387
  5.9. Словотвір основних частин мови – Słowotwórstwo podstawowych części mowy     395
  5.9.1. Словотвір іменників – Słowotwórstwo rzeczowników     395
  5.9.2. Словотвір прикметників – Słowotwórstwo przymiotników     405
  5.9.3. Словотвір прислівників – Słowotwórstwo przysłówków     413
  5.9.4. Словотвір дієслів – Słowotwórstwo czasowników     417
  
  6. Морфологія – Morfologia     425
  
  6.1. Морфологічні класи слів – Morfologiczne klasy wyrazów     425
  6.2. Іменник – Rzeczownik     427
  6.2.1. Категорія роду. Категорія істоти–неістоти. Категорія персональності – Kategoriа rodzaju. Kategoriа żywotności–nieżywotności. Kategoriа osobowości     428
  6.2.2. Категорія числа – Kategoria liczby     439
  6.2.3. Категорія відмінка – Kategoria przypadka     442
  6.2.3.1. Типи відмін – Typy deklinacji     442
  6.2.3.2. Відмінювання українських і польських іменників – Deklinacja rzeczowników ukraińskich i polskich     451
  6.3. Прикметник – Przymiotnik     460
  6.3.1. Лексико-граматичні розряди прикметників – Leksykalno-gramatyczne grupy przymiotników     462
  6.3.2. Морфологічні категорії прикметника – Morfologiczne kategorie przymiotnika     468
  6.3.3. Ступені порівняння прикметників – Stopniowanie przymiotników     472
  6.4. Займенник – Zaimek     476
  6.4.1. Лексико-граматичні розряди та відмінювання займенників – Leksykalno-gramatyczne grupy i deklinacja zaimków     478
  6.5. Числівник – Liczebnik     490
  6.5.1. Лексико-граматичні розряди та відмінювання числівників – Leksykalno-gramatyczne grupy i deklinacja liczebników     491
  6.6. Прислівник – Przysłówek     501
  6.6.1. Лексико-граматичні розряди та вживання прислівників – Leksykalno-gramatyczne grupy i używanie przysłówków     502
  6.6.2. Ступені порівняння прислівників – Stopniowanie przysłówków     507
  6.7. Дієслово – Czasownik     508
  6.7.1. Категорія стану. Зворотні дієслова – Kategoria trybu. Czasowniki zwrotne     513
  6.7.2. Категорія виду – Kategoria aspektu     516
  6.7.3. Дієвідмінювання – Koniugacja     519
  6.7.4. Дієприкметник – Imiesłów przymiotnikowy     531
  6.7.5. Дієприслівник – Imiesłów przysłówkowy     534
  6.8. Сполучник – Spójnik     535
  6.9. Прийменник – Przyimek     544
  6.9.1. Співвідношення українських і польських прийменників – Współzależności przyimków ukraińskich i polskich     548
  6.10. Частка – Partykuła     554
  6.11. Вигук – Wykrzyknik     558
  
  7. Синтаксис – Składnia     564
  
  7.1. Загальнi положення українського та польського синтаксису – Ogólne zasady składni ukraińskiej i polskiej     564
  7.2. Словосполучення – Grupa wyrazowa     568
  7.2.1. Узгодження – Związek zgody     570
  7.2.2. Керування – Związek rządu     577
  7.2.2.1. Дієслівне керування – Rekcja czasownikowa     578
  7.2.2.2. Іменникове керування – Rekcja rzeczownikowa     584
  7.2.2.3. Прикметникове керування – Rekcja przymiotnikowa     587
  7.2.2.4. Числівникове керування – Rekcja liczebnikowa     596
  7.2.2.5. Займенникове і прислівникове керування – Rekcja zaimkowa i przysłówkowa     597
  7.2.3. Прилягання – Związek przynależności     598
  7.3. Речення – Zdanie     601
  7.3.1. Двоскладне речення – Zdanie dwuczłonowe     607
  7.3.1.1. Головні члени речення – Główne części zdania     608
  7.3.1.1.1. Підмет – Podmiot     608
  7.3.1.1.2. Присудок – Orzeczenie     609
  7.3.1.1.2.1. Дієслівний простий присудок – Orzeczenie proste czasownikowe     611
  7.3.1.1.2.2. Дієслівний складений присудок – Orzeczenie złożone czasownikowe     612
  7.3.1.1.2.3. Іменний складений присудок – Orzeczenie złożone imienne     614
  7.3.1.2. Другорядні члени речення – Drugorzędne części zdania     629
  7.3.1.2.1. Додаток – Dopełnienie     631
  7.3.1.2.2. Означення – Przydawka     635
  7.3.1.2.3. Обставина – Okolicznik     642
  7.4. Односкладне речення – Zdanie jednoczłonowe     651
  7.4.1. Означено-особові речення – Zdania określono-osobowe     653
  7.4.2. Неозначено-особові речення – Zdania nieokreślono-osobowe     654
  7.4.3. Узагальнено-особові речення – Zdania uogólniono-osobowe     656
  7.4.4. Безособові речення – Zdania bezosobowe     657
  7.4.5. Інфінітивні речення – Zdania bezokolicznikowe     661
  7.4.6. Номінативні речення – Zdania nominatywne     663
  7.4.7. Генітивні речення – Zdania genitywne     663
  7.5. Просте ускладнене речення – Zdanie proste polipredykatywne     664
  7.5.1. Однорідні члени речення – Jednorodne części zdania     666
  7.5.2. Неодноріднi означення – Przydawki niejednorodne     677
  7.5.3. Предикативне означення – Określenie predykatywne     686
  7.5.4.Відокремлення – Wyodrębnienie     696
  7.5.5. Вставні та вставлені конструкції – Konstrukcje wtrącone     698
  7.5.6. Звертання – Zwroty     701
  7.6. Складне речення – Zdanie złożone     702
  7.6.1. Складносуряднi речення – Zdania złożone współrzędnie     704
  7.6.2. Складнопідрядні речення – Zdania złożone podrzędnie     707
  7.6.3. Безсполучниковi складнi речення – Zdania złożone bezspójnikowe     723
  7.7. Текст – Tekst     725
  7.8. Порядок слів – Szyk wyrazów     732
  7.8.1. Порядок слів у простому реченні – Szyk wyrazów w zdaniu prostym     733
  7.8.2. Порядок слів в ускладненому реченні – Szyk wyrazów w zdaniu prostym polipredykatywnym     744
  7.8.3. Порядок слів і предикативних частин у складному реченні – Szyk wyrazów i części predykatywnych w zdaniu złożonym     755
  7.9. Інтонація – Intonacja     758
  
  Умовні скорочення – Skróty     760
  
  Література – Literatura     764
  
  1. Наукова бібліографія – Bibliografia naukowa     764
  2. Словники – Słowniki     800
  3. Інтернет-ресурси – Strony internetowe     804
  
  Резюме (укр.) – Streszczenie (ukr.)     805
  Streszczenie (пол.) – Streszczenie (pol.)     806
  Резюме (рос.) – Streszczenie (ros.)     807
  Summary (англ.) – Streszczenie (ang.)     808
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia