Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

-20%

Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,20  99,00

Format: pdf

79,2099,00

cena zawiera podatek VAT

Książka przedstawia problematykę funkcjonowania sfery realnej i instytucjonalnej gospodarki narodowej z punktu widzenia problemów dotyczących całego obrotu gospodarczego. Chociaż głównym tematem tej publikacji jest zarządzanie, to związanych z nim procesów nie można rozpatrywać, pomijając społeczne aspekty wykorzystania zasobów w ekonomii, aspekty prawa czy szeroko definiowanych finansów. Połączenie teoretycznego ujęcia tematu z ujęciem praktycznym, z uwzględnieniem aktualnych problemów gospodarczych, służy pragmatycznemu podejściu do zagadnienia procesów gospodarczych.


Liczba stron608
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8351-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE GOSPODARCZYM     17
  Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne - szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji 19 Justyna Światowiec-Szczepańska
  Wstęp     19
  1. Rozwój i zakres zarządzania strategicznego     20
  2. Szanse i zagrożenia w strategiach korporacji     30
  3. Szanse i zagrożenia w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa     36
  4. Zarządzanie strategiczne w różnych kontekstach organizacyjnych     46
  Podsumowanie     51
   Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach 57 Zbysław Dobrowolski
  Wstęp     57
  1. Wpływ korupcji na organizację     57
  2. Ryzyko działania organizacji     60
  3. Zarządzanie ryzykiem korupcji     62
  Podsumowanie     67
   Rozdział 3. Zarządzanie zaufaniem we współczesnych przedsiębiorstwach 70 Joanna Paliszkiewicz
  Wstęp     70
  1. Pojęcie zaufania     71
  2. Relacje zaufania w przedsiębiorstwie     73
  3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach     78
  Podsumowanie     81
   Rozdział 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 89 Andrzej Limański, Antoni Olak, Ireneusz Drabik
  Wstęp     89
  1. Przedsiębiorstwo jako podmiot zarządzania wartością     90
  2. Kategoria wartości w działalności przedsiębiorstwa     94
  3. Systemowe podejście w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa     98
  4. Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania     104
  Podsumowanie     108
   Rozdział 5. Zarządzanie wiarygodnością dokumentów a bezpieczeństwo ekonomiczne 111 Remigiusz Lewandowski, Tomasz Goliński
  Wstęp     111
  1. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: pojęcie i wybrane przepisy prawa     112
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a zarządzanie wiarygodnością dokumentów i banknotów     117
  3. Przykłady ilustrujące znaczenie zaufania do waluty w danym kraju     121
  4. Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa płynące z fałszowania dokumentów     126
  5. Zarządzanie działalnością produkcyjną w zakresie wartości pieniężnych i dokumentów     131
  6. Zarządzanie narodowymi producentami banknotów i dokumentów - perspektywa właścicielska     135
  Podsumowanie     138
   Rozdział 6. Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym 144 Konrad Raczkowski, Adrian Markiewicz
  Wstęp     144
  1. Dlaczego sektor finansowy?     145
  2. Asymetria informacji a sektor finansowy     147
  3. Asymetria informacji w relacji klient-bank     151
  4. Asymetria informacji w sektorze finansowym a zarządzanie w systemie gospodarczym     154
  5. Asymetria informacji w działalności kredytowej     159
  6. Asymetria informacji w działalności depozytowej     162
  7. Asymetria informacji w działalności inwestycyjnej     163
  Podsumowanie     165
   Rozdział 7. Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe 170 Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski, Róża Kosińska
  Wstęp     170
  1. Zarządzanie ryzykiem zewnętrznym a zarządzanie luką podatkową przez państwowe organy podatkowe     172
  2. Zidentyfikowane obszary występowania luki podatkowej     175
  3. Problemy towarzyszące zarządzaniu luką podatkową     178
  Podsumowanie     181
   Rozdział 8. Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania ryzykiem podatkowym 183 Mariusz Sokołek
  Wstęp     183
  1. Pojęcie optymalizacji podatkowej     183
  2. Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania     188
  3. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i samozatrudnienie w kontekście wyboru formy opodatkowania jako przykład optymalizacji podatkowej     190
  4. Optymalizacja podatkowa a praktyka aparatu fiskalnego     196
  Podsumowanie     198
   Rozdział 9. Prawne i organizacyjne uwarunkowania zarządzania kontrolą realizacji zobowiązań podatkowych 202 Dariusz Ćwikowski
  Wstęp     202
  1. Przyczyny i formy minimalizacji obciążeń podatkowych     203
  2. Uprawnienia kontrolne organów skarbowych w zwalczaniu przestępczości podatkowej     210
  3. Ocena możliwości kontrolnych organów skarbowych     215
  4. Wybrane problemy w ograniczeniu przestępczości podatkowej     222
  Podsumowanie     226
   Rozdział 10. Wykorzystanie narzędzi informatycznych przez administrację skarbową w ramach kontrolnej funkcji zarządzania 229 Alicja Tołwińska
  Wstęp     229
  1. Skala i formy przestępczości podatkowej w Polsce     231
  2. Zarządzanie technologiami w administracji publicznej     242
  3. Gromadzenie danych przez kontrolę skarbową     245
  4. Wykorzystanie posiadanych zasobów informatycznych oraz zastosowanie specjalistycznych narzędzi do przetwarzania danych     250
  Podsumowanie     256
   Rozdział 11. Uwarunkowania realizacji polityki pieniężnej strefy euro w czasie globalnego kryzysu finansowego 262 Tomasz Knepka
  Wstęp     262
  1. Powołanie Europejskiego Mechanizmu Stabilności     263
  2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w dobie kryzysu     268
  3. Odpowiedź Rzecznika Generalnego (Advocate General) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania prejudycjalne z zakresu polityki pieniężnej     272
  4. Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Thomas Pringle przeciwko Irlandii (C-370/12) w zakresie wpływu EMS na politykę pieniężną strefy euro     277
  Podsumowanie     283
   CZĘŚĆ II SZANSE I ZAGROŻENIA W SYSTEMIE GOSPODARCZYM     287
  Rozdział 12. Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego z punktu widzenia wpływu międzynarodowych przepływów pieniężnych oraz emigracji na ubóstwo. Kompleksowa analiza cross-country 289 Kinga Barbara Tchórzewska
  Wstęp     289
  1. Aktualność problematyki ubóstwa     290
  2. Przegląd literatury przedmiotu w zakresie badań emipirycznych     292
  3. Metodologia     298
  4. Wyniki OLS i IV na podstawie celowego doboru krajów     305
  Podsumowanie     309
   Rozdział 13. Bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej wobec zagrożeń XXI wieku 323 Andrzej Żebrowski
  Wstęp     323
  1. Zagrożenia dla Unii Europejskiej w zmieniającym się środowisku międzynarodowym     324
  2. Unia Europejska systemem europejskiego bezpieczeństwa     337
  3. Podmioty bezpieczeństwa Unii Europejskiej     344
  Podsumowanie     353
   Rozdział 14. Bezpieczeństwo polityki fiskalnej Polski. Warunki i konsekwencje 357 Katarzyna Żukrowska
  Wstęp     357
  1. Budżet państwa     357
  2. Charakterystyka budżetu państwa     359
  3. Autonomia w kształtowaniu budżetu     361
  4. Zagraniczne warunki określania budżetu państwa     368
  Podsumowanie     380
   Rozdział 15. Próba oszacowania bezpieczeństwa finansowego Polski 384 Konrad Stańczyk, Janusz Płaczek
  Wstęp     384
  1. Pojmowanie bezpieczeństwa finansowego państwa     385
  2. Szacowanie bezpieczeństwa finansowego za pomocą grupy wskaźników cząstkowych - ujęcie teoretyczne     388
  3. Aktualny poziom bezpieczeństwa finansowego naszego kraju     391
  4. Przewidywane działania w kierunku poprawy analizowanego bezpieczeństwa     401
  Podsumowanie     411
   Rozdział 16. Metody zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego w ramach ryzyka walutowego 414 Ireneusz Miciuła
  Wstęp     414
  1. Istota zarządzania ryzykiem walutowym     415
  2. Metody i instrumenty eliminowania ryzyka walutowego     418
  Podsumowanie     425
   Rozdział 17. Wpływ bezpieczeństwa ekonomicznego na stabilność gospodarstw domowych 428 Adrianna Trzaskowska-Dmoch
  Wstęp     428
  1. Zarządzanie finansowe w odniesieniu do gospodarstwa domowego     429
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe gospodarstw domowych     433
  3. Ryzyko finansowe oraz ryzyko niewypłacalności gospodarstw domowych     437
  4. Better Life Index według krajów OECD     441
  Podsumowanie     456
   Rozdział 18. Optymalizacja obciążeń podatkowych, jej efektywność a budżet państwa 459 Elżbieta Klamut
  Wstęp     459
  1. System podatkowy i teoria optymalnego opodatkowania     461
  2. Optymalizacja a uchylanie się i unikanie opodatkowania     463
  3. Sposoby optymalizowania opodatkowania funkcjonujące w życiu gospodarczym     467
  4. Efektywność optymalizacji i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa     470
  5. Optymalizacja - sprzeczność interesów przedsiębiorcy i państwa     474
  Podsumowanie     478
   Rozdział 19. Konsekwencje podatkowe transakcji fuzji i przejęć przedsiębiorstw 482 Małgorzata Oziębło
  Wstęp     482
  1. Istota połączeń przedsiębiorstw     483
  2. Podstawowe zasady prawa podatkowego     485
  3. Zarządzanie podatkami     486
  4. Opodatkowanie spółki przejmującej (nowo powstałej)     488
  5. Opodatkowanie spółki przejmowanej     491
  6. Skutki podatkowe dla wspólników łączących się spółek     492
  7. Skutki podatkowe transgranicznych fuzji     494
  Podsumowanie     497
   Rozdział 20. Rola sądów administracyjnych w zmniejszeniu skali wyłudzeń podatku VAT 500 Kazimierz Poznański, Marek Suchowolec
  Wstęp     500
  1. Podatek od towarów i usług     502
  2. Modele opisujące unikanie opodatkowania     503
  3. Rola informacji w polityce egzekwowania podatków     504
  4. System odwołań od decyzji podatkowych w Wielkiej Brytanii     506
  5. Koszty funkcjonowania polskich organów podatkowych (bez organów celnych)     509
  6. Rezultaty działalności kontroli skarbowej     511
  7. Statystyka spraw w sądach administracyjnych dotyczących wyłudzeń podatku VAT     512
  8. Raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące administracji podatkowej     513
  9. Wskaźnik efektywności systemu kontroli skarbowej     515
  10. Studium przypadku: DROP SA     517
  11. Porównanie ściągalności podatku VAT w Polsce i Wielkiej Brytanii     519
  Podsumowanie     521
   Rozdział 21. Ryzyko i zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw na przykładzie kooperacji negatywnej 526 Tomasz Grzyb
  Wstęp     526
  1. Ciągłość działania współczesnych organizacji gospodarczych odpowiedzią na zagrożenia we współpracy przedsiębiorstw     527
  2. Kooperacja negatywna jako źródło ryzyka we współczesnej działalności gospodarczej     531
  3. Studium przypadku kooperacji negatywnej jako ryzyka dla przedsiębiorstwa     533
  Podsumowanie     539
   Rozdział 22. Asymetryczne cyberzagrożenia handlu elektronicznego we współczesnej gospodarce 542 Tomasz Muliński
  Wstęp     542
  1. Istota asymetryczności zagrożeń bezpieczeństwa     543
  2. Asymetryczność zagrożeń w handlu elektronicznym     549
  3. Wpływ cyberzagrożeń asymetrycznych na gospodarkę narodową     562
  Podsumowanie     567
   Rozdział 23. Likwidacja majątkowego zaplecza sprawców przestępstw jako element bezpieczeństwa ekonomicznego państwa - aspekty prawne i taktyczne na gruncie nowego orzecznictwa 572 Krzysztof Wiciak
  Wstęp     572
  1. Wpływ przepisów wspólnotowych na zmiany prawa krajowego związanego z bezpieczeństwem ekonomicznym     573
  2. Charakterystyka źródeł strat dla Skarbu Państwa z tytułu działalności przestępczej - inicjatywy krajowe na rzecz zwalczania przestępczości gospodarczej     576
  3. Odpowiedzialność posiłkowa - stosowanie w praktyce organów ścigania     579
  4. Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na zakres stosowania art. 299 k.k. - pranie pieniędzy     585
  5. Wpływ likwidacji zaplecza majątkowego sprawców przestępstw na możliwość zarządzania instytucjami publicznymi     588
  6. Prowadzenie działalności gospodarczej a środki pochodzące z nielegalnych i nieujawnionych źródeł     593
  Podsumowanie     595
  Indeks     599
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia