Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 428. Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 428. Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

One of the fastest growing areas in the economic sciences is broadly defined area of finance, with particular emphasis on the financial markets, financial institutions and risk management. Real world challenges stimulate the development of new theories and methods. A large part of the theoretical research concerns the analysis of the risk of not only economic entities, but also households.
The first Wrocław Conference in Finance WROFIN was held in Wrocław be¬tween 22nd and 24th of September 2015. The participants of the conference were the leading representatives of academia, practitioners at corporate finance, financial and insurance markets. The conference is a continuation of the two long-standing conferences: INVEST (Financial Investments and Insurance) and ZAFIN (Financial Management – Theory and Practice).
The Conference constitutes a vibrant forum for presenting scientific ideas and results of new research in the areas of investment theory, financial markets, banking, corporate finance, insurance and risk management. Much emphasis is put on practi¬cal issues within the fields of finance and insurance. The conference was organized by Finance Management Institute of the Wrocław University of Economics. Scien¬tific Committee of the conference consisted of prof. Diarmuid Bradley, prof. dr hab. Jan Czekaj, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Adam Kopiński, prof. dr. Hermann Locarek-Junge, prof. dr hab. Mo¬nika Marcinkowska, prof. dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. dr hab. Jan Monkiewicz, prof. dr Lucjan T. Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, prof. dr hab. Jerzy Różański, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, dr hab. Tomasz Słoński, prof. Karsten Staehr, prof. dr hab. Jerzy Węcławski, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska and prof. dr hab. Dariusz Zarzecki. The Committee on Financial Sciences of Polish Academy of Sciences held the patronage of content and the Rector of the University of Economics in Wroclaw, Prof. Andrzej Gospodaro¬wicz, held the honorary patronage.


Liczba stron335
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Introduction    9
  Andrzej Babiarz: Methods of valuing investment projects used by Venture Capital funds, financed from public funds / Metody wyceny projektów inwestycyjnych stosowane przez fundusze Venture Capital finansowane ze środków publicznych    11
  Magdalena Bywalec: Updating the value of mortgage collateral in Polish banks / Aktualizacja wartości zabezpieczenia hipotecznego w polskich bankach    29
  Maciej Ciołek: Market fundamental efficiency: Do prices really track fundamental value? / Efektywność fundamentalna rynku: Czy ceny naprawdę podążają za wartością fundamentalną?    38
  Ewa Dziwok: The role of funds transfer pricing in liquidity management process of a commercial bank / Znaczenie cen transferowych w procesie zarządzania płynnością banku komercyjnego    55
  Agata Gluzicka: Risk parity portfolios for selected measures of investment risk / Portfele parytetu ryzyka dla wybranych miar ryzyka inwestycyjnego.    63
  Ján Gogola, Viera Pacáková: Fitting frequency of claims by Generalized Linear Models / Dopasowanie częstotliwości roszczeń za pomocą uogólnionych modeli liniowych    72
  Wojciech Grabowski, Ewa Stawasz: Daily changes of the sovereign bond yields of southern euro area countries during the recent crisis / Dziennezmiany rentowności obligacji skarbowych południowych krajów strefy euro podczas ostatniego kryzysu zadłużeniowego    83
  Małgorzata Jaworek, Marcin Kuzel, Aneta Szóstek: Risk measurement and methods of evaluating FDI effectiveness among Polish companies – foreign investors (evidence from a survey) / Pomiar ryzyka i metody oceny efektywności BIZ w praktyce polskich przedsiębiorstw – inwestorów zagranicznych (wyniki badania ankietowego)     93
  Renata Karkowska: Bank solvency and liquidity risk in different banking profiles – the study of European banking sectors / Ryzyko niewypłacalności i płynności w różnych profilach działalności banków – badanie dla europejskiego sektora bankowego    104
  Mariusz Kicia: Confidence in long-term financial decision making − case of pension system reform in Poland / Pewność w podejmowaniu długoterminowych decyzji finansowych na przykładzie reformy systemu emerytalnego w Polsce    117
  Tony Klein, Hien Pham Thu, Thomas Walther: Evidence of long memory and asymmetry in the EUR/PLN exchange rate volatility / Empiryczna analiza długiej pamięci procesu i asymetrii zmienności kursu wymiany walut EUR/PLN    128
  Zbigniew Krysiak: Risk management model balancing financial priorities of the bank with safety of the enterprise / Model zarządzania ryzykiem równoważący cele finansowe banku z bezpieczeństwem przedsiębiorstwa    141
  Agnieszka Kurdyś-Kujawska: Factors affecting the possession of an insurance in farms of Middle Pomerania – empirical verification / Czynniki wpływające na posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego − weryfikacja empiryczna    152
  Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil, Mateusz Folwaski: Factors influencing bank lending policies in CEE countries / Czynniki wpływające na politykę kredytową banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej    162
  Rafał Muda, Paweł Niszczota: Self-control and financial decision-making: a test of a novel depleting task / Samokontrola a decyzje finansowe: test nowego narzędzia do wyczerpywania samokontroli    175
  Sabina Nowak, Joanna Olbryś: Direct evidence of non-trading on the Warsaw Stock Exchange / Problem braku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    184
  Dariusz Porębski: Managerial control of the hospital with special use of BSC and DEA methods / Kontrola menedżerska szpitali z wykorzystaniem ZKW i DEA    195
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Fiscal rules as instrument of economic policy / Reguły fiskalne jako narzędzie prowadzenia polityki gospodarczej    207
  Andrzej Rutkowski: Capital structure and takeover decisions – analysis of acquirers listed on WSE / Struktura kapitału a decyzje o przejęciach – analiza spółek nabywców notowanych na GPW w Warszawie    217
  Andrzej Sławiński: The role of the ECB’s QE in alleviating the Eurozone debt crisis / Rola QE EBC w łagodzeniu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro    236
  Anna Sroczyńska-Baron: The unit root test for collectible coins’ market as a preeliminary to the analysis of efficiency of on-line auctions in Poland / Test pierwiastka jednostkowego dla monet kolekcjonerskich jako wstęp do badania efektywności aukcji internetowych w Polsce    251
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Extreme value theory for detecting heavy tails of large claims / Rozpoznawanie grubości ogona rozkładów wielkich roszczeń z użyciem teorii wartości ekstremalnych    261
  Tomasz Szkutnik: The impact of data censoring on estimation of operational risk by LDA method / Wpływ cenzurowania obserwacji na szacowanie ryzyka operacyjnego metodą LDA    270
  Grzegorz Urbanek: The impact of the brand value on profitability ratios – example of selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange / Wpływ wartości marki na wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa – na przykładzie wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie    282
  Ewa Widz: The day returns of WIG20 futures on the Warsaw Stock Exchange – the analysis of the day of the week effect / Dzienne stopy zwrotu kontraktów futures na WIG20 na GPW w Warszawie – analiza efektu dnia tygodnia    298
  Anna Wojewnik-Filipkowska: The impact of financing strategies on efficiency of a municipal development project / Wpływ strategii finansowania na opłacalność gminnego projektu deweloperskiego    308
  Katarzyna Wojtacka-Pawlak: The analysis of supervisory regulations in the context of reputational risk in banking business in Poland / Analiza regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia