X

  Wprowadzenie: uzasadnienie wyboru problematyki 15
  1. Intelektualna tradycja Europy
  a współdziałanie zbiorowe 19
  Wstęp 19
  Sekularyzacja epistemologii 19
  Kartezjanizm a nauki społeczne 29
  Kartezjański ideał kulturowy a praktyka społeczna 34
  Kartezjański ideał kulturowy a współdziałanie zbiorowe 39
  Ograniczenia mocy sprawczej kartezjańskiego ideału
  kulturowego dla współdziałania zbiorowego 43
  Kartezjanizm a osobowość 45
  Przyszłość kartezjańskiego ideału kulturowego.
  Postmodernizm i druga modernizacja 50
  Podsumowanie 57
  2. Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej
  w kontekście europejskim 59
  Metody analizy 59
  Max Weber i religijne źródła kapitalizmu 60
  Emile Durkheim a związek między instytucjami religijnymi
  i zachowaniami społecznymi 69
  Specyfika wschodnioeuropejskiego kompleksu
  gospodarczego 73
  Rozwój i regres społeczno-gospodarczy ziem polskich
  w perspektywie procesów długiego trwania,
  do 1795 roku 78
  Epoka rozbiorowa a zjawiska zróżnicowania i trwałości polskiej
  kultury gospodarczej 83
  Epoka komunistyczna – rewitalizacja folwarcznego dziedzictwa
  i wnioski co do trwałości prastarych archetypów 84
  Kolektywizm rodzinno-koleżeński
  a zachowania współczesnych Polaków 87
  Kolektywizm i indywidualizm etyczny 87
  Grupy rodzinno-koleżeńskie 88
  Grupy rodzinno-koleżeńskie a współdziałanie zbiorowe 91
  Postawy ekonomiczne 92
  Postawy moralne 93
  Postawy wobec innych obywateli 93
  Orientacje osobowościowe w sferze poznawczej
  i emocjonalnej 94
  Przesłanki długofalowej trwałości strukturalizacji
  koleżeńsko-rodzinnej i jej wpływu na zachowania
  społeczne 96
  Współczesne manifestacje procesów długiego trwania
  w Europie. Katolicy–protestanci, wschód–zachód
  i północ–południe 97
  Europa katolicka i protestancka – tendencje ujednolicające
  i trwałość różnic 97
  Północ–południe 105
  Wschód–zachód 107
  Podsumowanie 110
  3. Gospodarka oparta na wiedzy. Dynamika wzrostu
  i przesłanki kryzysu oraz miejsce Polski
  w tych procesach 112
  Deindustrializacja. Wstęp do budowy nowej gospodarki 112
  Osobliwości gospodarki opartej na wiedzy 113
  Dynamiczny rozwój nowej gospodarki 118
  Sfera B + R 119
  Technologie informacyjno-komunikacyjne 119
  Biotechnologia 121
  Nanotechnologie 122
  Bankowość inwestycyjna 123
  Technologie związane z ochroną środowiska
  przyrodniczego 125
  Dynamika wzrostu nowej gospodarki na tle dynamiki rewolucji
  przemysłowej 129
  Tradycyjne potrzeby nowej gospodarki
  i światowy system finansowy 131
  Nowa gospodarka i klasyczny kryzys 134
  Miejsce Polski w globalnej gospodarce opartej na wiedzy 137
  Strategie rozwojowe – dotychczasowe doświadczenia 137
  Związek sfery B + R z rozwojem gospodarczym
  – metody pomiaru 138
  Od czego zależy efektywne wspieranie rozwoju
  gospodarczego przez sferę B + R? 141
  Polska sfera B + R – strukturalne i kulturowe przesłanki
  relatywnego regresu 148
  Rekomendacje 153
  Podsumowanie 155
  4. Zmiany struktury społeczno-zawodowej, identyfikacji
  klasowych oraz pozycji w procesie pracy towarzyszące
  deindustrializacji i tworzeniu się gospodarki opartej
  na wiedzy 157
  Wstęp, pytania badawcze 157
  Gospodarka oparta na wiedzy a struktura
  społeczno-zawodowa 159
  Identyfikacje klasowe 163
  Zmiany środowiska pracy 165
  Podsumowanie 168
  5. O potrzebie wspólnej europejskiej polityki
  przemysłowej 170
  Polityka przemysłowa a polityka gospodarcza 170
  Nowy światowy podział pracy i jego następstwa
  dla europejskiego rynku pracy 172
  Nowe spojrzenie na rachunek korzyści i kosztów offshoringu
  w USA i Europie 176
  Reakcje rządów, opinii publicznej i instytucji europejskich
  na zbyt szybką deindustrializację 179
  Prawdopodobne następstwa realizacji narodowych strategii
  obrony przemysłowych miejsc pracy 182
  Wspólna europejska polityka przemysłowa. Misja i strategiczne
  obszary aktywności 186
  Wspólna polityka przemysłowa w kontekście
  europejskiego rynku przemysłowego 192
  Przewidywane korzyści z wdrożenia wspólnej europejskiej
  polityki przemysłowej 196
  Podsumowanie 198
  6. Centrum–peryferie. Stara teoria w nowych czasach 199
  Wstęp 199
  Teoria centrum–peryferie 199
  Hipotezy 204
  Deindustrializacja i „fabryki świata”. Procesy i wyroby centralne
  oraz peryferyjne 205
  Geopolityczne następstwa procesów deindustrializacji
  i reindustrializacji 207
  Światowy system finansowy 209
  Geopolityczne następstwa funkcjonowania
  rynków finansowych 211
  Światowy system finansowy a nowe procesy centralne
  i produkty wiodące 215
  Bezpośrednie korzyści i straty z uczestnictwa
  w międzynarodowych stosunkach gospodarczych 218
  Dopasowanie teorii centrum–peryferie do globalnej gospodarki
  opartej na wiedzy 220
  Podsumowanie 223
  7. Światowe przywództwo USA i pozycja Europy Wschodniej.
  Diagnoza i prognoza 225
  Wstęp 225
  Sposoby interpretacji pozycji hegemona globalizacji 225
  Źródła mocy geopolitycznej: gospodarka, struktura, sieć 226
  Pax Britannica i Pax Americana oraz wnioski służące określeniu
  gospodarczych źródeł mocy geopolitycznej 231
  Przewidywane tendencje 241
  Dwie metody stawania się potęgi geopolitycznej 244
  Miejsce Europy Wschodniej w Pax Americana
  a interes narodowy i globalny USA 247
  Zasoby energetyczne a geopolityka w Pax Americana 251
  Podsumowanie 259
  8. Interakcje gospodarki i polityki w państwach Europy
  Środkowo-Wschodniej. Ideologie partyjne i korporatyzm
  a strategie gospodarcze 260
  Wstęp 260
  Klasyfikacje ideologiczne partii politycznych
  i wykorzystane bazy danych 261
  Różnice ideologiczne a strategie gospodarcze w państwach
  demokratycznych 261
  Metodologiczny status partisan theory oraz sposób jej dalszego
  wykorzystania jako teorii reprezentacji zbiorowych
  interesów ekonomicznych przez partie i ich rządy 266
  Różnice ideologiczne a strategie gospodarcze w państwach
  demokratycznych Europy Środkowo-Wschodniej
  w świetle partisan theory oraz hipoteza 1 271
  Partie polityczne a zaawansowanie reform gospodarczych
  oraz hipotezy 2. i 3 275
  Korporatyzm 276
  Znaczenie związków zawodowych we współczesnym
  korporatyzmie oraz hipotezy 4. i 5 279
  Czy różnice ideologiczne rządów współwystępują
  z różnymi wskaźnikami stanu gospodarki?
  (weryfikacja hipotezy 1.) 281
  Partie polityczne a zaawansowanie
  reform gospodarczych (weryfikacja hipotez 2. i 3.) 282
  Potencjalna moc związków zawodowych a zaawansowanie
  reform gospodarczych (weryfikacja hipotezy 4.) 283
  Korporatyzm, partie polityczne a polityka gospodarcza
  (weryfikacja hipotezy 5.) 284
  Podsumowanie 285
  9. Prawa człowieka
  w międzynarodowym kontekście kulturowym 287
  Wstęp 287
  Prawa człowieka jako element
  międzynarodowego systemu prawnego 287
  Równoważność kultur
  a międzynarodowa praktyka polityczna 289
  Prawa człowieka:
  uniwersalizm czy partykularyzm kulturowy? 296
  Prawa człowieka a Organizacja Narodów Zjednoczonych:
  współczesne interpretacje i kontrowersje 301
  Alternatywne definicje i regulacje praw człowieka 304
  Prawa człowieka i wielokulturowość:
  uniwersalizm spektakularny 306
  Prawa człowieka w zróżnicowanym
  kulturowo kontekście międzynarodowym:
  od suwerenności do współzależności 308
  Podsumowanie 310
  10. Polityka wielokulturowości. Zjawiska towarzyszące
  i przesłanki niepowodzenia oraz wnioski dla Polski 312
  Wstęp 312
  Wielokulturowość jako polityka społeczna 312
  Dualizm prawny. Wielokulturowość i prawa człowieka
  w warunkach dużego dystansu kulturowego 314
  Wielokulturowość a integracja społeczna 318
  Wielokulturowość a samoizolacja i dyskryminacja 321
  Zmiany obyczajowe i konwersje na islam 324
  Przesłanki postaw antyimigranckich i wzrost popularności
  skrajnych ruchów politycznych 327
  Ekonomiczne aspekty migracji a dystans kulturowy 330
  Zawodność etycznych i naukowych podstaw polityki
  wielokulturowości 333
  Fiasko polityki wielokulturowości a paradygmat równoważności
  kultur 336
  Wnioski dla Polski 340
  Podsumowanie 343
  11. Społeczeństwo ryzyka.
  Teoria, model, analiza krytyczna 345
  Wstęp 345
  Teoria społeczeństwa ryzyka na tle innych podobnych
  koncepcji 345
  Model społeczeństwa ryzyka 351
  Przykłady pokazujące, że wiedza naukowa nie zawsze daje
  dobre podstawy do przewidywania zagrożeń towarzyszących
  globalnej gospodarce opartej na wiedzy i bywa dość
  zawodnym zapleczem decyzyjnym dla rządów i ludzi 356
  Na czym polega uzależnienie nauki od sił rynkowych i jak się
  to ma do wzrostu zagrożeń? (weryfikacja pierwszej cechy
  społeczeństwa ryzyka) 360
  Czy w społeczeństwie ryzyka obserwujemy większy nacisk
  na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i czy towarzyszy
  temu większy nacisk opinii publicznej i rządów
  na przewidywanie zagrożeń? (weryfikacja drugiej i trzeciej
  cechy społeczeństwa ryzyka) 361
  Czy w społeczeństwie ryzyka psychiczny komfort życia ludności
  jest relatywnie mniejszy niż w społeczeństwie
  przemysłowym? (weryfikacja czwartej cechy
  społeczeństwa ryzyka) 363
  Czy społeczeństwu ryzyka towarzyszą wzrost cierpienia
  psychicznego i relatywnie większe współczynniki
  samobójstw? (weryfikacja piątej cechy społeczeństwa
  ryzyka) 371
  Podsumowanie 373
  12. Gospodarka i osobowość
  w epoce przełomu postindustrialnego 375
  Wstęp 375
  Kultura, gospodarka, osobowość 375
  Gospodarcze uwarunkowania kształtowania się osobowości
  w epoce kapitalizmu przemysłowego 378
  Na czym polegają zmiany związane z tworzeniem się gospodarki
  opartej na wiedzy (nowej gospodarki) i jak zmieniają się role
  pracownicze? 382
  Czy wraz z przemianami gospodarczymi i społecznymi następują
  zmiany osobowościowe? 383
  Czy postindustrialnym zmianom ekonomicznym i społecznym
  towarzyszy wzrost napięć psychicznych? 387
  Na czym polega osobowość neurotyczna nowych czasów? 388
  Podsumowanie 391
  13. Nierówności dochodów
  a rozwój gospodarczy w państwach OECD 392
  Wstęp 392
  Nierówności dochodów a rozwój gospodarczy.
  Podejścia ekonomiczno-funkcjonalne i egalitarne 393
  Czy w tych państwach OECD oraz w najbogatszych państwach
  świata, w których istnieje większa produktywność, mamy
  do czynienia z większymi nierównościami dochodów?
  (weryfikacja hipotezy 1.) 400
  Czy wraz z postępem globalizacji w najbogatszych państwach
  świata oraz w państwach OECD i UE rosną
  nierówności dochodów? (weryfikacja hipotezy 2.) 401
  Czy wraz z postępem gospodarki opartej na wiedzy rosną
  nierówności dochodów? (weryfikacja hipotezy 3.) 403
  Czy wzrostowa tendencja nierówności dochodów w ciągu
  ostatnich kilkunastu lat współwystępuje ze wzrostową
  tendencją produktywności w latach 1995–2008?
  (weryfikacja hipotezy 4.) 408
  Relacje między nierównościami dochodów a zachowaniami
  społecznymi w świetle efektów weryfikacji hipotez 414
  Podsumowanie 419
  Aneks 421
  14. Nierówności dochodów a koszt psychiczny w państwach
  OECD oraz UE. W jaki sposób polityki rządów i globalizacja
  przyczyniają się do zmniejszenia kosztu psychicznego
  ludności? 423
  Wstęp 423
  Znaczenie nierówności dochodów
  dla stanu psychicznego ludności 424
  Koszt psychiczny 425
  Nierówności dochodów
  a koszt psychiczny przed kryzysem 2008 r. 427
  Nierówności dochodów
  a koszt psychiczny w pokryzysowej Europie 431
  Czynniki przeciwdziałające wzrostowi kosztu psychicznego
  z tytułu zwiększenia się nierówności dochodów 435
  Podsumowanie 438
  Aneks 440
  15. Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu
  oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja, Polska 445
  Wstęp 445
  Europa Wschodnia wobec Europy Zachodniej 446
  Spengler: Zachód, cywilizacja, upadek 447
  Rosyjska – całościowa kontestacja Zachodu 450
  Krytyka zachodniej epistemologii 452
  Koncepcja wspólnoty 455
  Ład instytucjonalny i rola prawa w społeczeństwie 457
  Euroazjatyzm, rozbrat Rosji ze słowiańskością
  i Europą? 459
  Kontestacja Zachodu w Polsce 461
  Empiryczna weryfikacja kontestacji Zachodu 466
  Podsumowanie 474
  Literatura cytowana 476
  Wykaz rycin i tabel 508
Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych
- 25%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

514

Kategoria

Inne

ISBN-13

978-83-7383-738-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,43 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

40,00

30,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

W demonstrowanej książce Janusz Hryniewicz pogłębia i konkretyzuje analizy zawarte w swej wcześniejszej pracy Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004), której publikacja odbiła się znacznym echem w środowisku socjologów, ekonomistów i historyków. W szczególności uznanie zdobyła jego teza o trwałości kultury folwarcznej w Polsce i jej negatywnych konsekwencjach dla rozwoju gospodarczego kraju.
W prezentowanym dziele pojawia się też wiele nowych pytań. Najważniejsze z nich dotyczą dynamiki integracji europejskiej i kształtowania się europejskiej polityki przemysłowej, szans budowy gospodarki opartej na wiedzy, konsekwencji postępu procesów globalizacji dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor sporo miejsca poświęca też dyskusji problemu związków między systemem politycznym a rozwojem gospodarczym. Wreszcie – i to jest novum tego typu analiz – stawia pytania o wpływ polityki praw człowieka i wielokulturowości na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw i państw.
Można mieć krytyczny stosunek do niektórych tez dzieła Hryniewicza i sposobu ich uzasadnienia, ale pisze on o sprawach bardzo ważnych i są to myśli wielce inspirujące.


Prof. dr hab. Janusz Hryniewicz jest socjologiem, od 1992 r. pracuje w Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG), autor licznych artykułów i książek z zakresu stratyfikacji społecznej, socjologii ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego, politologii i zarządzania.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!