Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych

-25%

Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych

oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,00  40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

30,0040,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W demonstrowanej książce Janusz Hryniewicz pogłębia i konkretyzuje analizy zawarte w swej wcześniejszej pracy Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004), której publikacja odbiła się znacznym echem w środowisku socjologów, ekonomistów i historyków. W szczególności uznanie zdobyła jego teza o trwałości kultury folwarcznej w Polsce i jej negatywnych konsekwencjach dla rozwoju gospodarczego kraju.
W prezentowanym dziele pojawia się też wiele nowych pytań. Najważniejsze z nich dotyczą dynamiki integracji europejskiej i kształtowania się europejskiej polityki przemysłowej, szans budowy gospodarki opartej na wiedzy, konsekwencji postępu procesów globalizacji dla Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Autor sporo miejsca poświęca też dyskusji problemu związków między systemem politycznym a rozwojem gospodarczym. Wreszcie – i to jest novum tego typu analiz – stawia pytania o wpływ polityki praw człowieka i wielokulturowości na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw i państw.
Można mieć krytyczny stosunek do niektórych tez dzieła Hryniewicza i sposobu ich uzasadnienia, ale pisze on o sprawach bardzo ważnych i są to myśli wielce inspirujące.


Prof. dr hab. Janusz Hryniewicz jest socjologiem, od 1992 r. pracuje w Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (EUROREG), autor licznych artykułów i książek z zakresu stratyfikacji społecznej, socjologii ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego, politologii i zarządzania.


Rok wydania2015
Liczba stron514
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-738-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie: uzasadnienie wyboru problematyki     15
  1. Intelektualna tradycja Europy
  a współdziałanie zbiorowe     19
  Wstęp     19
  Sekularyzacja epistemologii     19
  Kartezjanizm a nauki społeczne     29
  Kartezjański ideał kulturowy a praktyka społeczna     34
  Kartezjański ideał kulturowy a współdziałanie zbiorowe     39
  Ograniczenia mocy sprawczej kartezjańskiego ideału
  kulturowego dla współdziałania zbiorowego     43
  Kartezjanizm a osobowość     45
  Przyszłość kartezjańskiego ideału kulturowego.
  Postmodernizm i druga modernizacja     50
  Podsumowanie     57
  2. Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej
  w kontekście europejskim     59
  Metody analizy     59
  Max Weber i religijne źródła kapitalizmu     60
  Emile Durkheim a związek między instytucjami religijnymi
  i zachowaniami społecznymi     69
  Specyfika wschodnioeuropejskiego kompleksu
  gospodarczego     73
  Rozwój i regres społeczno-gospodarczy ziem polskich
  w perspektywie procesów długiego trwania,
  do 1795 roku     78
  Epoka rozbiorowa a zjawiska zróżnicowania i trwałości polskiej
  kultury gospodarczej     83
  Epoka komunistyczna – rewitalizacja folwarcznego dziedzictwa
  i wnioski co do trwałości prastarych archetypów     84
  Kolektywizm rodzinno-koleżeński
  a zachowania współczesnych Polaków     87
  Kolektywizm i indywidualizm etyczny     87
  Grupy rodzinno-koleżeńskie     88
  Grupy rodzinno-koleżeńskie a współdziałanie zbiorowe     91
  Postawy ekonomiczne     92
  Postawy moralne     93
  Postawy wobec innych obywateli     93
  Orientacje osobowościowe w sferze poznawczej
  i emocjonalnej     94
  Przesłanki długofalowej trwałości strukturalizacji
  koleżeńsko-rodzinnej i jej wpływu na zachowania
  społeczne     96
  Współczesne manifestacje procesów długiego trwania
  w Europie. Katolicy–protestanci, wschód–zachód
  i północ–południe     97
  Europa katolicka i protestancka – tendencje ujednolicające
  i trwałość różnic     97
  Północ–południe     105
  Wschód–zachód     107
  Podsumowanie     110
  3. Gospodarka oparta na wiedzy. Dynamika wzrostu
  i przesłanki kryzysu oraz miejsce Polski
  w tych procesach     112
  Deindustrializacja. Wstęp do budowy nowej gospodarki     112
  Osobliwości gospodarki opartej na wiedzy     113
  Dynamiczny rozwój nowej gospodarki     118
  Sfera B + R     119
  Technologie informacyjno-komunikacyjne     119
  Biotechnologia     121
  Nanotechnologie     122
  Bankowość inwestycyjna     123
  Technologie związane z ochroną środowiska
  przyrodniczego     125
  Dynamika wzrostu nowej gospodarki na tle dynamiki rewolucji
  przemysłowej     129
  Tradycyjne potrzeby nowej gospodarki
  i światowy system finansowy     131
  Nowa gospodarka i klasyczny kryzys     134
  Miejsce Polski w globalnej gospodarce opartej na wiedzy     137
  Strategie rozwojowe – dotychczasowe doświadczenia     137
  Związek sfery B + R z rozwojem gospodarczym
  – metody pomiaru     138
  Od czego zależy efektywne wspieranie rozwoju
  gospodarczego przez sferę B + R?     141
  Polska sfera B + R – strukturalne i kulturowe przesłanki
  relatywnego regresu     148
  Rekomendacje     153
  Podsumowanie     155
  4. Zmiany struktury społeczno-zawodowej, identyfikacji
  klasowych oraz pozycji w procesie pracy towarzyszące
  deindustrializacji i tworzeniu się gospodarki opartej
  na wiedzy     157
  Wstęp, pytania badawcze     157
  Gospodarka oparta na wiedzy a struktura
  społeczno-zawodowa     159
  Identyfikacje klasowe     163
  Zmiany środowiska pracy     165
  Podsumowanie     168
  5. O potrzebie wspólnej europejskiej polityki
  przemysłowej     170
  Polityka przemysłowa a polityka gospodarcza     170
  Nowy światowy podział pracy i jego następstwa
  dla europejskiego rynku pracy     172
  Nowe spojrzenie na rachunek korzyści i kosztów offshoringu
  w USA i Europie     176
  Reakcje rządów, opinii publicznej i instytucji europejskich
  na zbyt szybką deindustrializację     179
  Prawdopodobne następstwa realizacji narodowych strategii
  obrony przemysłowych miejsc pracy     182
  Wspólna europejska polityka przemysłowa. Misja i strategiczne
  obszary aktywności     186
  Wspólna polityka przemysłowa w kontekście
  europejskiego rynku przemysłowego     192
  Przewidywane korzyści z wdrożenia wspólnej europejskiej
  polityki przemysłowej     196
  Podsumowanie     198
  6. Centrum–peryferie. Stara teoria w nowych czasach     199
  Wstęp     199
  Teoria centrum–peryferie     199
  Hipotezy     204
  Deindustrializacja i „fabryki świata”. Procesy i wyroby centralne
  oraz peryferyjne     205
  Geopolityczne następstwa procesów deindustrializacji
  i reindustrializacji     207
  Światowy system finansowy     209
  Geopolityczne następstwa funkcjonowania
  rynków finansowych     211
  Światowy system finansowy a nowe procesy centralne
  i produkty wiodące     215
  Bezpośrednie korzyści i straty z uczestnictwa
  w międzynarodowych stosunkach gospodarczych     218
  Dopasowanie teorii centrum–peryferie do globalnej gospodarki
  opartej na wiedzy     220
  Podsumowanie     223
  7. Światowe przywództwo USA i pozycja Europy Wschodniej.
  Diagnoza i prognoza     225
  Wstęp     225
  Sposoby interpretacji pozycji hegemona globalizacji     225
  Źródła mocy geopolitycznej: gospodarka, struktura, sieć     226
  Pax Britannica i Pax Americana oraz wnioski służące określeniu
  gospodarczych źródeł mocy geopolitycznej     231
  Przewidywane tendencje     241
  Dwie metody stawania się potęgi geopolitycznej     244
  Miejsce Europy Wschodniej w Pax Americana
  a interes narodowy i globalny USA     247
  Zasoby energetyczne a geopolityka w Pax Americana     251
  Podsumowanie     259
  8. Interakcje gospodarki i polityki w państwach Europy
  Środkowo-Wschodniej. Ideologie partyjne i korporatyzm
  a strategie gospodarcze     260
  Wstęp     260
  Klasyfikacje ideologiczne partii politycznych
  i wykorzystane bazy danych     261
  Różnice ideologiczne a strategie gospodarcze w państwach
  demokratycznych     261
  Metodologiczny status partisan theory oraz sposób jej dalszego
  wykorzystania jako teorii reprezentacji zbiorowych
  interesów ekonomicznych przez partie i ich rządy     266
  Różnice ideologiczne a strategie gospodarcze w państwach
  demokratycznych Europy Środkowo-Wschodniej
  w świetle partisan theory oraz hipoteza 1     271
  Partie polityczne a zaawansowanie reform gospodarczych
  oraz hipotezy 2. i 3     275
  Korporatyzm     276
  Znaczenie związków zawodowych we współczesnym
  korporatyzmie oraz hipotezy 4. i 5     279
  Czy różnice ideologiczne rządów współwystępują
  z różnymi wskaźnikami stanu gospodarki?
  (weryfikacja hipotezy 1.)     281
  Partie polityczne a zaawansowanie
  reform gospodarczych (weryfikacja hipotez 2. i 3.)     282
  Potencjalna moc związków zawodowych a zaawansowanie
  reform gospodarczych (weryfikacja hipotezy 4.)     283
  Korporatyzm, partie polityczne a polityka gospodarcza
  (weryfikacja hipotezy 5.)     284
  Podsumowanie     285
  9. Prawa człowieka
  w międzynarodowym kontekście kulturowym     287
  Wstęp     287
  Prawa człowieka jako element
  międzynarodowego systemu prawnego     287
  Równoważność kultur
  a międzynarodowa praktyka polityczna     289
  Prawa człowieka:
  uniwersalizm czy partykularyzm kulturowy?     296
  Prawa człowieka a Organizacja Narodów Zjednoczonych:
  współczesne interpretacje i kontrowersje     301
  Alternatywne definicje i regulacje praw człowieka     304
  Prawa człowieka i wielokulturowość:
  uniwersalizm spektakularny     306
  Prawa człowieka w zróżnicowanym
  kulturowo kontekście międzynarodowym:
  od suwerenności do współzależności     308
  Podsumowanie     310
  10. Polityka wielokulturowości. Zjawiska towarzyszące
  i przesłanki niepowodzenia oraz wnioski dla Polski     312
  Wstęp     312
  Wielokulturowość jako polityka społeczna     312
  Dualizm prawny. Wielokulturowość i prawa człowieka
  w warunkach dużego dystansu kulturowego     314
  Wielokulturowość a integracja społeczna     318
  Wielokulturowość a samoizolacja i dyskryminacja     321
  Zmiany obyczajowe i konwersje na islam     324
  Przesłanki postaw antyimigranckich i wzrost popularności
  skrajnych ruchów politycznych     327
  Ekonomiczne aspekty migracji a dystans kulturowy     330
  Zawodność etycznych i naukowych podstaw polityki
  wielokulturowości     333
  Fiasko polityki wielokulturowości a paradygmat równoważności
  kultur     336
  Wnioski dla Polski     340
  Podsumowanie     343
  11. Społeczeństwo ryzyka.
  Teoria, model, analiza krytyczna     345
  Wstęp     345
  Teoria społeczeństwa ryzyka na tle innych podobnych
  koncepcji     345
  Model społeczeństwa ryzyka     351
  Przykłady pokazujące, że wiedza naukowa nie zawsze daje
  dobre podstawy do przewidywania zagrożeń towarzyszących
  globalnej gospodarce opartej na wiedzy i bywa dość
  zawodnym zapleczem decyzyjnym dla rządów i ludzi     356
  Na czym polega uzależnienie nauki od sił rynkowych i jak się
  to ma do wzrostu zagrożeń? (weryfikacja pierwszej cechy
  społeczeństwa ryzyka)     360
  Czy w społeczeństwie ryzyka obserwujemy większy nacisk
  na zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa i czy towarzyszy
  temu większy nacisk opinii publicznej i rządów
  na przewidywanie zagrożeń? (weryfikacja drugiej i trzeciej
  cechy społeczeństwa ryzyka)     361
  Czy w społeczeństwie ryzyka psychiczny komfort życia ludności
  jest relatywnie mniejszy niż w społeczeństwie
  przemysłowym? (weryfikacja czwartej cechy
  społeczeństwa ryzyka)     363
  Czy społeczeństwu ryzyka towarzyszą wzrost cierpienia
  psychicznego i relatywnie większe współczynniki
  samobójstw? (weryfikacja piątej cechy społeczeństwa
  ryzyka)     371
  Podsumowanie     373
  12. Gospodarka i osobowość
  w epoce przełomu postindustrialnego     375
  Wstęp     375
  Kultura, gospodarka, osobowość     375
  Gospodarcze uwarunkowania kształtowania się osobowości
  w epoce kapitalizmu przemysłowego     378
  Na czym polegają zmiany związane z tworzeniem się gospodarki
  opartej na wiedzy (nowej gospodarki) i jak zmieniają się role
  pracownicze?     382
  Czy wraz z przemianami gospodarczymi i społecznymi następują
  zmiany osobowościowe?     383
  Czy postindustrialnym zmianom ekonomicznym i społecznym
  towarzyszy wzrost napięć psychicznych?     387
  Na czym polega osobowość neurotyczna nowych czasów?     388
  Podsumowanie     391
  13. Nierówności dochodów
  a rozwój gospodarczy w państwach OECD     392
  Wstęp     392
  Nierówności dochodów a rozwój gospodarczy.
  Podejścia ekonomiczno-funkcjonalne i egalitarne     393
  Czy w tych państwach OECD oraz w najbogatszych państwach
  świata, w których istnieje większa produktywność, mamy
  do czynienia z większymi nierównościami dochodów?
  (weryfikacja hipotezy 1.)     400
  Czy wraz z postępem globalizacji w najbogatszych państwach
  świata oraz w państwach OECD i UE rosną
  nierówności dochodów? (weryfikacja hipotezy 2.)     401
  Czy wraz z postępem gospodarki opartej na wiedzy rosną
  nierówności dochodów? (weryfikacja hipotezy 3.)     403
  Czy wzrostowa tendencja nierówności dochodów w ciągu
  ostatnich kilkunastu lat współwystępuje ze wzrostową
  tendencją produktywności w latach 1995–2008?
  (weryfikacja hipotezy 4.)     408
  Relacje między nierównościami dochodów a zachowaniami
  społecznymi w świetle efektów weryfikacji hipotez     414
  Podsumowanie     419
  Aneks     421
  14. Nierówności dochodów a koszt psychiczny w państwach
  OECD oraz UE. W jaki sposób polityki rządów i globalizacja
  przyczyniają się do zmniejszenia kosztu psychicznego
  ludności?     423
  Wstęp     423
  Znaczenie nierówności dochodów
  dla stanu psychicznego ludności     424
  Koszt psychiczny     425
  Nierówności dochodów
  a koszt psychiczny przed kryzysem 2008 r.     427
  Nierówności dochodów
  a koszt psychiczny w pokryzysowej Europie     431
  Czynniki przeciwdziałające wzrostowi kosztu psychicznego
  z tytułu zwiększenia się nierówności dochodów     435
  Podsumowanie     438
  Aneks     440
  15. Wschodnioeuropejskie kontestacje Zachodu
  oraz ich empiryczna weryfikacja. Prusy, Rosja, Polska     445
  Wstęp     445
  Europa Wschodnia wobec Europy Zachodniej     446
  Spengler: Zachód, cywilizacja, upadek     447
  Rosyjska – całościowa kontestacja Zachodu     450
  Krytyka zachodniej epistemologii     452
  Koncepcja wspólnoty     455
  Ład instytucjonalny i rola prawa w społeczeństwie     457
  Euroazjatyzm, rozbrat Rosji ze słowiańskością
  i Europą?     459
  Kontestacja Zachodu w Polsce     461
  Empiryczna weryfikacja kontestacji Zachodu     466
  Podsumowanie     474
  Literatura cytowana     476
  Wykaz rycin i tabel     508
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia