Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 4

Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym i apteką szpitalną

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

9,74  13,91

Format: epub, mobi

9,7413,91

cena zawiera podatek VAT

Rozdział 4 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
W publikacji omówiono: profilaktykę i diagnostykę zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych z opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Przedstawiono również zagadnienia nieobecne w literaturze polskojęzycznej, takie jak: bankowanie mleka kobiecego, komunikacja społeczna, metody stosowane w dochodzeniach epidemiologicznych, szacowanie ryzyka zakażeń czy sposoby skutecznego wdrażania innowacji.
Książka będzie doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich osób, dla których kontrola zakażeń jest ważnym elementem pracy: zarządzających szpitalami, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów.


WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5184-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych    1
[][].. Podstawowe pojęcia i definicje – Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński    1
    []Proces zakaźny    1
      Historia naturalna choroby zakaźnej    3
      Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji    4
      Badania epidemiologiczne    6
      Epidemiologiczne badanie przyczyn chorób    14
      Nadzór epidemiologiczny    15
      Zakażenia związane z opieką medyczną    18
    1.2. Biostatystyka – Agnieszka Pac    20
      Definicje i oznaczenia    21
      Przedziały ufności    24
      Testowanie hipotez statystycznych    26
      Testowanie hipotez dotyczących wartości średnich    29
      Testowanie hipotez dotyczących częstości (odsetków)    31
      Korelacja i regresja liniowa    32
      Regresja logistyczna    35
      Analiza przeżycia    37
      Trafność diagnostyczna    40
    Piśmiennictwo    43
  2. Mikrobiologia zakażeń szpitalnych    45
    2.1. Zakażenia bakteryjne – Marta Wróblewska    45
      Ziarenkowce Gram-dodatnie    46
      Pałeczki Gram-ujemne    48
      Pałeczki Gram-dodatnie    50
      Laseczki z rodzaju Clostridium    51
    2.2. Zakażenia wirusowe – Marta Wróblewska    52
      Wirusy oddechowe    52
      Wirusy przenoszone przez krew    56
      Nowe zagrożenia    58
    2.3. Zakażenia grzybicze – Marta Wróblewska    59
      Grzyby drożdżopodobne (drożdżaki)    61
      Drożdże    62
      Grzyby pleśniowe    63
      Grzyby dimorficzne    65
    2.4. Biofilm bakteryjny jako jeden z patomechanizmów zakażeń – Marzenna Bartoszewicz, Adam F. Junka    66
      Wyjaśnienie przyczyn powstawania biofilmu    66
      Możliwości przetrwania biofilmu w organizmie gospodarza    69
      Ograniczanie tworzenia struktury biofilmu    72
    2.5. Oporność bakterii na antybiotyki, mechanizmy jej powstawania i znaczenie kliniczne – Beata Kowalska-Krochmal    74
      Genetyczne podstawy mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki    76
      Mechanizmy oporności ziarenkowców Gram-dodatnich    77
      Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych    82
    Piśmiennictwo    84
  3. Podstawy kontroli zakażeń w warunkach zakładu opieki zdrowotnej – Jadwiga Wójkowska-Mach    87
    3.1. Higiena rąk i zastosowanie rękawiczek ochronnych    87
      Skóra i jej flora    89
      Definicje    90
      Techniki higieny rąk    93
    3.2. Zasady izolacji pacjenta    98
      Definicje    99
    Piśmiennictwo    104
  4. Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym i apteką szpitalną    105
    4.1. Racjonalna antybiotykoterapia i receptariusz szpitalny – Grzegorz Ziółkowski    105
      Racjonalna antybiotykoterapia    108
      Receptariusz szpitalny: antybiotykowy    110
    4.2. Okołooperacyjna i okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa – Małgorzata Bulanda    115
      Profilaktyka okołooperacyjna    115
      Profilaktyka okołoporodowa    123
    4.3. Metody oceny zużycia antybiotyków – Anna Różańska    130
    4.4. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych – Monika Pomorska-Wesołowska    134
      Ogólne zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych    134
      Przechowywanie i transport materiału    135
      Szczegółowe zasady pobierania materiałów    136
      Błąd przedlaboratoryjny    151
    4.5. Kontrola mikrobiologiczna mieszanin żywieniowych – Magdalena Piętka    152
      Wymagania farmakopealne i ocena ryzyka skażenia    153
      Badanie jałowości gotowej mieszaniny żywieniowej    153
      Elementy kontroli mikrobiologicznej    154
    Piśmiennictwo    159
  5. Organizacja systemu kontroli – Anna Szczypta    163
    5.1. Zespół Kontroli Zakażeń (ZKZ)    163
    5.2. Komitet Kontroli Zakażeń (KKZ)    167
    5.3. Organizacja pracy pielęgniarki epidemiologicznej    168
    5.4. Edukacja personelu, szacowanie potrzeb edukacyjnych    172
    Piśmiennictwo    174
  6. Nadzór nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną    175
    6.1. Definicje i kryteria rozpoznania zakażeń – Anna Różańska    175
      Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)    177
      Zakażenie krwi    178
      Zapalenie płuc    180
      Zakażenie układu moczowego    182
      Zakażenia kości i stawów    183
      Zakażenie układu sercowo-naczyniowego    184
      Zakażenia wewnątrzbrzuszne    190
      Zakażenia układu rozrodczego    191
      Zakażenia skóry i tkanki podskórnej    192
    6.2. Rejestracja zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach    195
      Efektywna rejestracja zakażeń    196
      Metody rejestracji zakażeń    197
      Zbieranie danych do rejestru zakażeń    200
    6.3. Ocena ryzyka rozwoju zakażenia, zarządzanie ryzykiem w kontroli zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach    202
      Prewalencja    203
      Zachorowalność    204
      Ocena ryzyka rozwoju zakażenia    205
      Matryca analizy ryzyka    208
    6.4. Zakażenia endemiczne i epidemiczne. Dochodzenie epidemiologiczne – Jadwiga Wójkowska-Mach    212
      Epidemia    213
      Dochodzenie epidemiologiczne    215
    6.5. Raportowanie i informacja zwrotna – Jadwiga Wójkowska-Mach    218
      Informacja zwrotna    218
      Raportowanie    221
    6.6. Genotypowanie drobnoustrojów w kontroli zakażeń – Agnieszka Chmielarczyk    223
      Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową    224
      Amplifikacja pozagenowych sekwencji powtórzonych metodą PCR    227
      Polimorfizm długości amplifikowanego fragmentu DNA    228
      Analiza sekwencji pojedynczego locus    228
      Analiza sekwencji wielu loci    229
      Sekwencjonowanie całego genomu    230
    6.7. Przegląd i ocena dostępnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach    231
      Przygotowanie zaleceń    232
      Dostępność zaleceń    235
    Piśmiennictwo    236
  7. Zakażenia w różnych obszarach klinicznych    239
    7.1. Pacjent operowany – Mateusz Wierdak, Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Szczypta    239
      Pacjent operowany    240
      Wybór techniki operacyjnej a ryzyko zakażeń szpitalnych    245
      Przygotowanie pacjenta i przebieg zabiegu operacyjnego    246
      Okres pooperacyjny    252
      Pooperacyjne zapalenie płuc    256
    7.2. Wszczepy i zastosowanie protez – Małgorzata Bulanda    259
      Charakterystyka wszczepu    259
      Etiopatogeneza zakażeń związanych z biomateriałem    260
      Profilaktyka i leczenie zakażeń okołowszczepowych    261
    7.3. Oddział intensywnej terapii – Agnieszka Misiewska-Kaczur    262
      Oddział intensywnej terapii    262
      Zakażenia u pacjenta z cewnikiem w żyle centralnej    264
      Zakażenia układu moczowego u pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym    271
      Zapalenie płuc związane z wytworzeniem sztucznej drogi oddechowej i wentylacją mechaniczną    273
    7.4. Oddziały neonatologiczne i pediatryczne – Jadwiga Wójkowska-Mach    285
      Epidemiologia    289
      Definicje zakażeń w grupie noworodków z bardzo małą masą urodzeniową    291
      Etiologia zakażeń na oddziałach neonatologicznych    297
      Epidemiczne występowanie zakażeń    299
      Etiologia zakażeń na oddziałach pediatrycznych    302
    7.5. Oddział oparzeniowy – Małgorzata Bulanda    307
      Patomechanizm rany oparzeniowej    308
      Zakażenie rany oparzeniowej    309
      Epidemiologia zakażeń rany oparzeniowej    310
      Zapobieganie zakażeniom rany oparzeniowej    311
    7.6. Pacjent z HIV/AIDS – Beata Ochocka    313
      Zarys sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS    313
      Aspekty etyczno-prawne problematyki HIV/AIDS    314
      Pacjent z HIV/AIDS: rola i zadania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych    315
      Procedury i zasady postępowania eliminujące ryzyko szpitalnych zakażeń HIV    316
    7.7. Zakażenia w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności – Jolanta Goździk    319
      Pierwotne niedobory odporności    319
      Wtórne niedobory odporności    320
      Zakażenia u biorców przeszczepów    321
    7.8. Oddział położniczy – Katarzyna Kopeć-Godlewska, Jadwiga Wójkowska-Mach    332
    7.9. Bank mleka kobiecego – Marta Twardoch-Drozd    339
      Organizacja banku mleka    339
      Zasady kwalifikacji dawczyni mleka    340
      Zasady przechowywania i pasteryzacji mleka w banku mleka    341
    7.10. Opieka długoterminowa – Jadwiga Wójkowska-Mach    343
      Epidemiologia    343
      Zakażenie układu moczowego    346
      Zakażenia układu oddechowego    347
      Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zarażenia pasożytnicze    349
      Zakażenia epidemiczne (epidemie) w zakładach opieki długoterminowej    352
      Program kontroli zakażeń    352
    7.11. Pacjent geriatryczny – Barbara Gryglewska, Anna Kańtoch    357
      Epidemiologia i konsekwencje zakażeń    357
      Czynniki ryzyka zakażeń    358
      Definicja zakażeń u chorych w wieku podeszłym    359
      Zakażenia układu oddechowego    362
      Zakażenie układu moczowego    364
      Zakażenia przewodu pokarmowego    365
      Zapobieganie zakażeniom w starszym wieku    367
    7.12. Wybrane zakażenia układu pokarmowego – Gajane Martirosian    368
      Charakterystyka norowirusów    368
      Charakterystyka Clostridium difficile    371
    7.13. Rany przewlekłe – Marzenna Bartoszewicz    378
      Definicja rany przewlekłej    378
      Mechanizm tworzenia biofilmu na ranach    379
      Etapy rozwoju zakażenia    380
      Wytyczne postępowania w ranie zagrożonej infekcją a wskazania do zastosowania antyseptyki i specjalistycznych opatrunków    384
    Piśmiennictwo    386
  8. Nadzór pielęgniarski w wybranych obszarach klinicznych    393
    8.1. Pacjent z cewnikiem w pęcherzu moczowym – Marta Wałaszek    393
      Zasady zapobiegania zakażeniom układu moczowego związanym z cewnikowaniem pęcherza moczowego    395
      Przygotowanie pacjenta do cewnikowania pęcherza moczowego    396
      Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym    397
    8.2. Pacjent narażony na zapalenie płuc – Marta Wałaszek    399
      Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc    400
      Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc związanych z wentylacją    402
    8.3. Zastosowanie linii naczyniowych – Maria Budnik-Szymoniuk    405
    8.4. Zakażenia w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym prowadzonym w warunkach szpitalnych – Anna Zmarzły    415
      Niedożywienie a zakażenia    415
      Zakażenia w żywieniu dojelitowym    416
      Zakażenia związane z gastrostomią klasyczną i gastrostomią endoskopową typu PEG    419
      Zakażenia w żywieniu pozajelitowym    420
    8.5. Postępowanie z raną przewlekłą – Małgorzata Szczepaniak    425
      Rodzaje ran przewlekłych    428
      Pielęgnowanie ran przewlekłych    429
      Nowoczesne kierunki leczenia    435
    Piśmiennictwo    437
  9. Dekontaminacja    441
    9.1. Utrzymanie czystości – Jolanta Sergot-Kowalska    441
      Koło Sinnera    442
      Narzędzia    443
      Środki chemiczne    444
      Technologia czyszczenia    444
      Maszyny    445
    9.2. Dekontaminacja środowiska nieożywionego niskiego ryzyka – Edyta Synowiec    448
    9.3. Dekontaminacja środowiska nieożywionego wysokiego ryzyka – Krystyna Brońska    454
      Zasady czyszczenia sali operacyjnej (postępowanie międzyzabiegowe)    456
      Postępowanie końcowe    457
    9.4. Wyzwania kompleksowej dezynfekcji – Anna Różańska    461
    9.5. Kontrola czystości środowiska szpitalnego – Agnieszka Gniadek    465
    9.6. Dekontaminacja narzędzi i materiałów medycznych – Ewa Starowiejska    468
      Teoria wartości A0    468
      Centralna sterylizatornia w świetle wymagań architektoniczno-budowlanych    469
      Czyszczenie i dezynfekcja    471
      Sterylizacja    477
      Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku    485
      Narażenie zawodowe    486
    Piśmiennictwo    488
  10. Rola służb pomocniczych w kontroli zakażeń szpitalnych – Małgorzata Giemza    491
      Zasady prawidłowego utrzymania czystości    491
      Bielizna szpitalna a ryzyko wystąpienia zakażeń    495
      Żywienie w szpitalu    496
      Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu    500
    Piśmiennictwo    501
  11. Ochrona zdrowia personelu medycznego    503
    11.1. Profilaktyka zakażeń wśród personelu medycznego – Anna Szczypta    503
    11.2. Postępowanie poekspozycyjne – Anna Szczypta    508
    11.3. Lekoterapia po zakłuciu z inokulacją – Monika Bociąga-Jasik    512
      Postępowanie w przypadku ekspozycji związanej z ryzykiem zakażenia HIV    513
      Postępowanie po ekspozycji na zakażenie HBV    516
      Postępowanie po ekspozycji na HCV    516
    11.4. Immunoterapia i immunoprofilaktyka zakażeń – Magda Baran    517
      Immunoprofilaktyka czynna i bierna    517
      Szczepienia zalecane rutynowo całemu personelowi    522
      Szczepienia zalecane w szczególnych okolicznościach    526
    Piśmiennictwo    527
  12. Proces akredytacji i certyfikacji – Jerzy Kulikowski    529
  13. Analiza ekonomiczna w kontroli zakażeń – Anna Różańska    535
    Piśmiennictwo    540
  14. Wdrażanie zmiany postaw personelu w placówce medycznej – Jerzy Rosiński    541
      Zmiana postaw personelu – poziom organizacji    541
      Zmiana postaw personelu – poziom zespołu    546
      Zmiana postaw personelu – poziom pojedynczego pracownika    551
    Piśmiennictwo    553
  Skorowidz    555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia