Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 2

Mikrobiologia zakażeń szpitalnych

1 opinia

Format:

epub, mobi

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

9,73  13,91

Format: epub, mobi

9,7313,91

cena zawiera podatek VAT

Rozdział 2 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
W publikacji omówiono: profilaktykę i diagnostykę zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych z opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Przedstawiono również zagadnienia nieobecne w literaturze polskojęzycznej, takie jak: bankowanie mleka kobiecego, komunikacja społeczna, metody stosowane w dochodzeniach epidemiologicznych, szacowanie ryzyka zakażeń czy sposoby skutecznego wdrażania innowacji.
Książka będzie doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich osób, dla których kontrola zakażeń jest ważnym elementem pracy: zarządzających szpitalami, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów.


WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5182-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa VIII
  
  1. Wprowadzenie do epidemiologii chorób zakaźnych     1
    1.1. Podstawowe pojęcia i definicje – Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński     1
      Proces zakaźny     1
      Historia naturalna choroby zakaźnej     3
      Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji     4
      Badania epidemiologiczne     6
      Epidemiologiczne badanie przyczyn chorób     14
      Nadzór epidemiologiczny     15
      Zakażenia związane z opieką medyczną     18
    1.2. Biostatystyka – Agnieszka Pac     20
      Definicje i oznaczenia     21
      Przedziały ufności     24
      Testowanie hipotez statystycznych     26
      Testowanie hipotez dotyczących wartości średnich     29
      Testowanie hipotez dotyczących częstości (odsetków)     31
      Korelacja i regresja liniowa     32
      Regresja logistyczna     35
      Analiza przeżycia     37
      Trafność diagnostyczna     40
    Piśmiennictwo     43
  
  2. Mikrobiologia zakażeń szpitalnych     45
    2.1. Zakażenia bakteryjne – Marta Wróblewska     45
      Ziarenkowce Gram-dodatnie     46
      Pałeczki Gram-ujemne     48
      Pałeczki Gram-dodatnie     50
      Laseczki z rodzaju Clostridium     51
    2.2. Zakażenia wirusowe – Marta Wróblewska     52
      Wirusy oddechowe     52
      Wirusy przenoszone przez krew     56
      Nowe zagrożenia     58
    2.3. Zakażenia grzybicze – Marta Wróblewska     59
      Grzyby drożdżopodobne (drożdżaki)     61
      Drożdże     62
      Grzyby pleśniowe     63
      Grzyby dimorficzne     65
    2.4. Biofilm bakteryjny jako jeden z patomechanizmów zakażeń – Marzenna Bartoszewicz, Adam F. Junka     66
      Wyjaśnienie przyczyn powstawania biofilmu     66
      Możliwości przetrwania biofilmu w organizmie gospodarza     69
      Ograniczanie tworzenia struktury biofilmu     72
    2.5. Oporność bakterii na antybiotyki, mechanizmy jej powstawania i znaczenie kliniczne – Beata Kowalska-Krochmal     74
      Genetyczne podstawy mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki     76
      Mechanizmy oporności ziarenkowców Gram-dodatnich     77
      Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych     82
    Piśmiennictwo     84
  
  3. Podstawy kontroli zakażeń w warunkach zakładu opieki zdrowotnej – Jadwiga Wójkowska-Mach     87
    3.1. Higiena rąk i zastosowanie rękawiczek ochronnych     87
      Skóra i jej flora     89
      Definicje     90
      Techniki higieny rąk     93
    3.2. Zasady izolacji pacjenta     98
      Definicje     99
    Piśmiennictwo     104
  
  4. Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym i apteką szpitalną     105
    4.1. Racjonalna antybiotykoterapia i receptariusz szpitalny – Grzegorz Ziółkowski     105
      Racjonalna antybiotykoterapia     108
      Receptariusz szpitalny: antybiotykowy     110
    4.2. Okołooperacyjna i okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa – Małgorzata Bulanda     115
      Profilaktyka okołooperacyjna     115
      Profilaktyka okołoporodowa     123
    4.3. Metody oceny zużycia antybiotyków – Anna Różańska     130
    4.4. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych – Monika Pomorska-Wesołowska     134
      Ogólne zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych     134
      Przechowywanie i transport materiału     135
      Szczegółowe zasady pobierania materiałów     136
      Błąd przedlaboratoryjny     151
    4.5. Kontrola mikrobiologiczna mieszanin żywieniowych – Magdalena Piętka     152
      Wymagania farmakopealne i ocena ryzyka skażenia     153
      Badanie jałowości gotowej mieszaniny żywieniowej     153
      Elementy kontroli mikrobiologicznej     154
    Piśmiennictwo     159
  
  5. Organizacja systemu kontroli – Anna Szczypta     163
    5.1. Zespół Kontroli Zakażeń (ZKZ)     163
    5.2. Komitet Kontroli Zakażeń (KKZ)     167
    5.3. Organizacja pracy pielęgniarki epidemiologicznej     168
    5.4. Edukacja personelu, szacowanie potrzeb edukacyjnych     172
    Piśmiennictwo     174
  
  6. Nadzór nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną     175
    6.1. Definicje i kryteria rozpoznania zakażeń – Anna Różańska     175
      Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)     177
      Zakażenie krwi     178
      Zapalenie płuc     180
      Zakażenie układu moczowego     182
      Zakażenia kości i stawów     183
      Zakażenie układu sercowo-naczyniowego     184
      Zakażenia wewnątrzbrzuszne     190
      Zakażenia układu rozrodczego     191
      Zakażenia skóry i tkanki podskórnej     192
    6.2. Rejestracja zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach     195
      Efektywna rejestracja zakażeń     196
      Metody rejestracji zakażeń     197
      Zbieranie danych do rejestru zakażeń     200
    6.3. Ocena ryzyka rozwoju zakażenia, zarządzanie ryzykiem w kontroli zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach     202
      Prewalencja     203
      Zachorowalność     204
      Ocena ryzyka rozwoju zakażenia     205
      Matryca analizy ryzyka     208
    6.4. Zakażenia endemiczne i epidemiczne. Dochodzenie epidemiologiczne – Jadwiga Wójkowska-Mach     212
      Epidemia     213
      Dochodzenie epidemiologiczne     215
    6.5. Raportowanie i informacja zwrotna – Jadwiga Wójkowska-Mach     218
      Informacja zwrotna     218
      Raportowanie     221
    6.6. Genotypowanie drobnoustrojów w kontroli zakażeń – Agnieszka Chmielarczyk     223
      Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową     224
      Amplifikacja pozagenowych sekwencji powtórzonych metodą PCR     227
      Polimorfizm długości amplifikowanego fragmentu DNA     228
      Analiza sekwencji pojedynczego locus     228
      Analiza sekwencji wielu loci     229
      Sekwencjonowanie całego genomu     230
    6.7. Przegląd i ocena dostępnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki zakażeń – Jadwiga Wójkowska-Mach     231
      Przygotowanie zaleceń     232
      Dostępność zaleceń     235
    Piśmiennictwo     236
  
  7. Zakażenia w różnych obszarach klinicznych     239
    7.1. Pacjent operowany – Mateusz Wierdak, Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Szczypta     239
      Pacjent operowany     240
      Wybór techniki operacyjnej a ryzyko zakażeń szpitalnych     245
      Przygotowanie pacjenta i przebieg zabiegu operacyjnego     246
      Okres pooperacyjny     252
      Pooperacyjne zapalenie płuc     256
    7.2. Wszczepy i zastosowanie protez – Małgorzata Bulanda     259
      Charakterystyka wszczepu     259
      Etiopatogeneza zakażeń związanych z biomateriałem     260
      Profilaktyka i leczenie zakażeń okołowszczepowych     261
    7.3. Oddział intensywnej terapii – Agnieszka Misiewska-Kaczur     262
      Oddział intensywnej terapii     262
      Zakażenia u pacjenta z cewnikiem w żyle centralnej     264
      Zakażenia układu moczowego u pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym     271
      Zapalenie płuc związane z wytworzeniem sztucznej drogi oddechowej i wentylacją mechaniczną     273
    7.4. Oddziały neonatologiczne i pediatryczne – Jadwiga Wójkowska-Mach     285
      Epidemiologia     289
      Definicje zakażeń w grupie noworodków z bardzo małą masą urodzeniową     291
      Etiologia zakażeń na oddziałach neonatologicznych     297
      Epidemiczne występowanie zakażeń     299
      Etiologia zakażeń na oddziałach pediatrycznych     302
    7.5. Oddział oparzeniowy – Małgorzata Bulanda     307
      Patomechanizm rany oparzeniowej     308
      Zakażenie rany oparzeniowej     309
      Epidemiologia zakażeń rany oparzeniowej     310
      Zapobieganie zakażeniom rany oparzeniowej     311
    7.6. Pacjent z HIV/AIDS – Beata Ochocka     313
      Zarys sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS     313
      Aspekty etyczno-prawne problematyki HIV/AIDS     314
      Pacjent z HIV/AIDS: rola i zadania Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych     315
      Procedury i zasady postępowania eliminujące ryzyko szpitalnych zakażeń HIV     316
    7.7. Zakażenia w pierwotnych i wtórnych niedoborach odporności – Jolanta Goździk     319
      Pierwotne niedobory odporności     319
      Wtórne niedobory odporności     320
      Zakażenia u biorców przeszczepów     321
    7.8. Oddział położniczy – Katarzyna Kopeć-Godlewska, Jadwiga Wójkowska-Mach     332
    7.9. Bank mleka kobiecego – Marta Twardoch-Drozd     339
      Organizacja banku mleka     339
      Zasady kwalifikacji dawczyni mleka     340
      Zasady przechowywania i pasteryzacji mleka w banku mleka     341
    7.10. Opieka długoterminowa – Jadwiga Wójkowska-Mach     343
      Epidemiologia     343
      Zakażenie układu moczowego     346
      Zakażenia układu oddechowego     347
      Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zarażenia pasożytnicze     349
      Zakażenia epidemiczne (epidemie) w zakładach opieki długoterminowej     352
      Program kontroli zakażeń     352
    7.11. Pacjent geriatryczny – Barbara Gryglewska, Anna Kańtoch     357
      Epidemiologia i konsekwencje zakażeń     357
      Czynniki ryzyka zakażeń     358
      Definicja zakażeń u chorych w wieku podeszłym     359
      Zakażenia układu oddechowego     362
      Zakażenie układu moczowego     364
      Zakażenia przewodu pokarmowego     365
      Zapobieganie zakażeniom w starszym wieku     367
    7.12. Wybrane zakażenia układu pokarmowego – Gajane Martirosian     368
      Charakterystyka norowirusów     368
      Charakterystyka Clostridium difficile     371
    7.13. Rany przewlekłe – Marzenna Bartoszewicz     378
      Definicja rany przewlekłej     378
      Mechanizm tworzenia biofilmu na ranach     379
      Etapy rozwoju zakażenia     380
      Wytyczne postępowania w ranie zagrożonej infekcją a wskazania do zastosowania antyseptyki i specjalistycznych opatrunków     384
    Piśmiennictwo     386
  
  8. Nadzór pielęgniarski w wybranych obszarach klinicznych     393
    8.1. Pacjent z cewnikiem w pęcherzu moczowym – Marta Wałaszek     393
      Zasady zapobiegania zakażeniom układu moczowego związanym z cewnikowaniem pęcherza moczowego     395
      Przygotowanie pacjenta do cewnikowania pęcherza moczowego     396
      Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym     397
    8.2. Pacjent narażony na zapalenie płuc – Marta Wałaszek     399
      Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc     400
      Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc związanych z wentylacją     402
    8.3. Zastosowanie linii naczyniowych – Maria Budnik-Szymoniuk     405
    8.4. Zakażenia w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym prowadzonym w warunkach szpitalnych – Anna Zmarzły     415
      Niedożywienie a zakażenia     415
      Zakażenia w żywieniu dojelitowym     416
      Zakażenia związane z gastrostomią klasyczną i gastrostomią endoskopową typu PEG     419
      Zakażenia w żywieniu pozajelitowym     420
    8.5. Postępowanie z raną przewlekłą – Małgorzata Szczepaniak     425
      Rodzaje ran przewlekłych     428
      Pielęgnowanie ran przewlekłych     429
      Nowoczesne kierunki leczenia     435
    Piśmiennictwo     437
  
  9. Dekontaminacja     441
    9.1. Utrzymanie czystości – Jolanta Sergot-Kowalska     441
      Koło Sinnera     442
      Narzędzia     443
      Środki chemiczne     444
      Technologia czyszczenia     444
      Maszyny     445
    9.2. Dekontaminacja środowiska nieożywionego niskiego ryzyka – Edyta Synowiec     448
    9.3. Dekontaminacja środowiska nieożywionego wysokiego ryzyka – Krystyna Brońska     454
      Zasady czyszczenia sali operacyjnej (postępowanie międzyzabiegowe)     456
      Postępowanie końcowe     457
    9.4. Wyzwania kompleksowej dezynfekcji – Anna Różańska     461
    9.5. Kontrola czystości środowiska szpitalnego – Agnieszka Gniadek     465
    9.6. Dekontaminacja narzędzi i materiałów medycznych – Ewa Starowiejska     468
      Teoria wartości A0     468
      Centralna sterylizatornia w świetle wymagań architektoniczno-budowlanych     469
      Czyszczenie i dezynfekcja     471
      Sterylizacja     477
      Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku     485
      Narażenie zawodowe     486
    Piśmiennictwo     488
  
  10. Rola służb pomocniczych w kontroli zakażeń szpitalnych – Małgorzata Giemza     491
      Zasady prawidłowego utrzymania czystości     491
      Bielizna szpitalna a ryzyko wystąpienia zakażeń     495
      Żywienie w szpitalu     496
      Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu     500
    Piśmiennictwo     501
  
  11. Ochrona zdrowia personelu medycznego     503
    11.1. Profilaktyka zakażeń wśród personelu medycznego – Anna Szczypta     503
    11.2. Postępowanie poekspozycyjne – Anna Szczypta     508
    11.3. Lekoterapia po zakłuciu z inokulacją – Monika Bociąga-Jasik     512
      Postępowanie w przypadku ekspozycji związanej z ryzykiem zakażenia HIV     513
      Postępowanie po ekspozycji na zakażenie HBV     516
      Postępowanie po ekspozycji na HCV     516
    11.4. Immunoterapia i immunoprofilaktyka zakażeń – Magda Baran     517
      Immunoprofilaktyka czynna i bierna     517
      Szczepienia zalecane rutynowo całemu personelowi     522
      Szczepienia zalecane w szczególnych okolicznościach     526
    Piśmiennictwo     527
  
  12. Proces akredytacji i certyfikacji – Jerzy Kulikowski     529
  
  13. Analiza ekonomiczna w kontroli zakażeń – Anna Różańska     535
    Piśmiennictwo     540
    
  14. Wdrażanie zmiany postaw personelu w placówce medycznej – Jerzy Rosiński     541
      Zmiana postaw personelu – poziom organizacji     541
      Zmiana postaw personelu – poziom zespołu     546
      Zmiana postaw personelu – poziom pojedynczego pracownika     551
    Piśmiennictwo     553
  
  Skorowidz     555
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia