Wychować człowieka prawdomównego

Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,99  29,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,9929,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka oryginalnego dzieła naukowego z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych zachęca wszystkich użytkowników kultury do podtrzymywania w wielu środowiskach dobrej tradycji prawdomówności. Czytelnik otrzymuje zatem pracę badawczą ze szczególnym przesłaniem. To pierwsza w Polsce od okresu międzywojennego pedagogiczno-filozoficzna monografia naukowa poruszająca kwestię wychowawczego kształtowania prawdomówności. Uzasadnieniem wyboru problematyki badawczej są zarówno współczesne zagrożenia prawdy, jak i niezgoda na eskalację nieprawdy w życiu publicznym, chęć uchronienia dzieci i młodzieży przed liberalistycznym zmniejszeniem wrażliwości na kłamstwo, niewystarczającym umiłowaniem prawdy i niedocenieniem prawdomówności. Mimo, iż współcześnie obserwuje się nobilitację zjawisk i wartości pozornych, wręcz celebruje się pozór, wciąż w ludzkiej samoświadomości istnieje norma prawdomówności wyrastająca z tęsknoty za autentycznością i szczerością.


Strukturę pracy tworzy: spis treści, wprowadzenie, pięć merytorycznie powiązanych rozdziałów, zakończenie, bibliografia, indeks osobowy, streszczenie w języku angielskim oraz aneks stanowiący prakseologiczne dopełnienie treści teoretycznych i empirycznych przeanalizowanych w monografii. Treść rozdziału pierwszego dotyczy pojęcia prawdomówności rozważanego w kontekście postępu nauki i indywidualnego rozwoju naukowego, w rozdziale drugim autorka wyjaśniła indywidualne i społeczne znaczenie takiej dyspozycji psychicznej i cechy, jak prawdomówność. Zawartość merytoryczną rozdziału trzeciego stanowi problem dyskredytacji prawdy i prawdomówności we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Przyczyny nieprawdomówności oraz powody prawdomówności zostały szczegółowo zaprezentowane w rozdziale czwartym. Rozdział piąty zawiera wiele praktycznych wskazówek dotyczących respektowania normy prawdomówności w procesie wychowania dzieci i młodzieży.


By monografia naukowa nie spełniała wyłącznie funkcji normatywnej, ale również opisową i eksplikacyjną autorka przeprowadziła badania diagnostyczne młodzieży licealnej kilku śląskich miast. Chcąc dogłębnie poznać przedmiot badań i uzyskać dokładne dane zastosowała również metody hermeneutyczne pozwalające na interdyscyplinarną analizę i interpretację odpowiednio dobranych, zgodnych z celami badań tekstów źródłowych.


Główny problem badawczy wyraża się w pytaniu: W jaki sposób w procesie wychowania kształtować w młodzieży prawdomówność? Poza celami kognitywnymi istotna była również realizacja innych celów podjętych badań: utylitarnych (związanych z podnoszeniem poziomu świadomości w zakresie funkcji wartości poznawczych i moralnych w życiu zbiorowości) i wychowawczych (kształtowanie przyzwyczajeń moralnych, takich jak mówienie prawdy; upowszechnianie zasady prawdomówności w relacjach wychowawczych).


Problematyka monografii może okazać się inspirująca nie tylko dla przedstawicieli wielu środowisk naukowych: filozofów, socjologów, politologów, antropologów, psychologów, pedagogów zainteresowanych epistemologią, etyką teoretyczną i stosowaną, teorią wychowania moralnego i prakseologią. Proces wychowania młodego pokolenia do reprezentowania postawy prawdomówności stanowi przedmiot refleksji również rodziców, nauczycieli, opiekunów, kuratorów, animatorów, moderatorów, asystentów rodzin czy terapeutów.


Liczba stron258
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-845-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    9
  
  Rozdział pierwszy
  Pojęcie prawdomówności w kontekście postępu nauki i rozwoju naukowego
  Treść i zakres pojęcia prawdomówności /    23
  Status ontyczny prawdy /    28
  Rodzaje prawdomówności /    31
  Usytuowanie zagadnienia w problematyce badawczej pedagogiki i nauk pokrewnych /    33
  Kształtowanie prawdomówności jako element formacji intelektualnej adeptów nauki i młodych pracowników naukowych /    37
   • Obowiązek prawdomówności — podstawa ethosu zawodowego uczonych /    37
   • Prawdomówność — cecha konstytutywna uczonych i budulec autorytetu /    40
   • Ekspedycja jako współczesna forma zorganizowanego poszukiwania prawdy — ujęcie neutralne i krytyczne /    41
   • „Podróż” do granic własnych możliwości poznawczych, wolitywnych i emocjonalnych — aktywator odkryć naukowych /    45
   • Fallibilizm i falsyfikacjonizm — postawy dystansu do prawdy naukowej w kontekście prawdomówności uczonych /    47
  
  Rozdział drugi
  Indywidualne i społeczne znaczenie prawdomówności
  Stosunek do prawdy — miernik człowieczeństwa, czyli o powiązaniu prawdomówności z innymi jakościami idealnymi /    53
  Prawdomówność — norma moralna służąca budowaniu zaufania /    59
  Funkcje prawdy a polemika z pragmatyzmem /    63
  Dlaczego nie należy kłamać, lecz warto mówić prawdę? /    66
  Trwałość opartych na prawdomówności relacji koleżeńskiej i przyjacielskiej /    70
  Prawdomówność — wyznacznik spójności małżeńskiej i rodzinnej /    74
  
  Rozdział trzeci
  Prawda i dobrobyt. Dyskredytacja prawdomówności w społeczeństwie konsumpcyjnym
  Zakwestionowanie wzorca prawdomówności w dobie eskalacji postaw hedonistycznych /    79
  Współczesne odmiany nieprawdomówności /    84
  Odstępstwa od kierowania się zasadą prawdomówności /    88
  Uczniowska prawdomówność i uchylanie się od prawdomówności /    91
  Oszczerstwo, pomówienie, plotka i pogłoska — powszechne mankamenty życia zbiorowego /     94
  Makiawelizm jako postawa „igrania z prawdą” /    101
  Utopizm — wykwit idealizmu czy przywołanie wzorca prawdy? /    106
  Podtrzymywanie mitów — zniekształcanie czy współtworzenie prawdy? /    110
  Demaskowanie złudzeń a trud zdobywania prawidłowych przekonań /    116
  
  Rozdział czwarty
  Przyczyny nieprawdomówności oraz powody prawdomówności
  Uwarunkowania nieprawdomówności dzieci i młodzieży w wybranych koncepcjach wychowania /    123
   • Demoralizujący wpływ rodzicielskiej kłamliwości. Ujęcie Ellen Key /    123
   • Hipokryzja i lęk — przeszkody w osiąganiu dojrzałości uczuciowej i moralnej. Alexandra Sutherlanda Neilla geneza nieprawdomówności /    125
   • Celebrowanie pozoru i pokrętny styl wyjaśniania zdarzeń przez dorosłych — Janusza Korczaka odkrywanie prawdy o dzieciństwie /    129
   • Niedobory obcowania z prawdą, miłością i pięknem — źródło zakłamania. Reinterpretacja Rabindranatha Tagorego koncepcji harmonizowania człowieka /    132
   „Etiologia” nieprawdomówności — wnioski z własnych badań /    136
   • Motywy nieprawdomówności /    136
   • Przyczyny mówienia nieprawdy /    138
  Wyznaczniki prawdomówności /    143
   • Prawda a demokracja. Społeczno-polityczne warunki rozwoju prawdomówności /    143
   • Sytuacyjne czynniki prawdomówności /    149
   • Naturalistyczne, kulturowe, religijne i edukacyjne podpory prawdomówności /    150
  
  Rozdział piąty
  W obronie prawdy. Respektowanie normy prawdomówności w procesie wychowania dzieci i młodzieży
  Prawdomówność jako komponent ideału wychowania, zasada wychowania, powinność wobec prawdy oraz zobowiązanie wobec siebie i innych /    155
  Prawdomówność — cel dialogu wychowawczego, zadanie i cecha pedagoga, nauczyciela, opiekuna /    159
  Rozpoznawanie przeciwieństw prawdy i prawdomówności w relacjach oraz sytuacjach wychowawczych /    161
  Sankcje wychowawcze związane z okłamywaniem rodziców bądź nauczycieli /    164
  Oczekiwanie prawdomówności jako sposób kształtowania sfery wolicjonalnej wychowanków /    166
  Wychowanie człowieka prawdomównego — proces, treść i rezultat /    170
  
  Zakończenie /    183
  
  Aneks /    189
  Bibliografia /    221
  Indeks osobowy /    235
  
  Summary /    241
  Zusammenfassung /    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia