Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka omawia zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu techniczno-technologicznym. Podaje metody oczyszczania powietrza, wody i gleby skażanej podczas produkcji energii w zawodowych zakładach energetycznych, zakładach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych. Zaletą książki jest zebranie w jednej publikacji wszystkich metod ochrony środowiska. Kompleksowo przedstawiono sposoby realizacji, parametry, wady, zalety, skuteczność każdej z omawianych metod. Jednocześnie każda z omawianych grup metod (ochrona powietrza, wody i gleby) jest poprzedzona charakterystyką rodzaju skażeń i wielkością emisji.


Liczba stron485
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18851-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń, jednostek, czynników konwersji i przedrostków do tworzenia nazw i symboli     15
  
  Przedmowa     19
  
  Wstęp     21
  
  Wprowadzenie     23
  1. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska     29
    1.1. Wprowadzenie     29
    1.2. Antropogeniczne zanieczyszczenia atmosfery     29
      1.2.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosfery     33
      1.2.2. Tlenki azotu NOx     33
      1.2.3. Tlenki siarki     34
      1.2.4. Tlenki węgla     36
      1.2.5. Związki organiczne w spalinach     38
      1.2.6. Sadza     39
      1.2.7. Pyły i popioły     39
      1.2.8. Pozostałe szkodliwe produkty spalania węgla     40
      1.2.9. Fluorowodór     41
      1.2.10. Ozon     42
    1.3. Antropogeniczne zanieczyszczenia wód     43
      1.3.1. Znaczenie wody dla organizmów żywych     43
      1.3.2. Rodzaje zanieczyszczeń wody     44
      1.3.3. Zanieczyszczenia wody związane z energetyką     47
    1.4. Antropogeniczne zanieczyszczenia gleby     49
      1.4.1. Charakterystyka zanieczyszczeń gleby     49
      1.4.2. Metale ciężkie     49
      1.4.3. Odpady paleniskowe żużel, popiół i pozostałości z odsiarczania     52
    1.5. Skażenie środowiska ciepłem     53
      1.5.1. Przyczyny skażenia środowiska ciepłem     53
      1.5.2. Skutki zrzutów ciepła do środowiska     54
      1.5.3. Sposoby przeciwdziałania skażeniu środowiska ciepłem     55
    1.6. Przyczyny skażenia środowiska promieniowaniem     56
      1.6.1. Skutki oddziaływania promieniowania na środowisko     57
      1.6.2. Sposoby przeciwdziałania skażenia środowiska promieniowaniem     60
    1.7. Skutki zanieczyszczeń środowiska     61
    1.8. Podsumowanie     61
    Bibliografia     62
  
  2. Skażenie powietrza w Polsce i udział w nim ditlenku węgla     66
    2.1. Wprowadzenie     66
    2.2. Skażenie środowiska w Polsce     66
    2.3. Źródła i rodzaje skażeń     68
      2.3.1. Przemysłowe skażenie środowiska     69
      2.3.2. Energetyka i skażenie środowiska     71
    2.4. Ditlenek węgla i jego rola w środowisku     71
      2.4.1. Efekt cieplarniany     72
      2.4.2. Ditlenek węgla a globalne ocieplenie     73
      2.4.3. Rehabilitacja ditlenku węgla     77
    2.5. Co dalej z ditlenkiem węgla     79
      2.5.1. O konieczności redukcji emisji CO2     79
      2.5.2. Metody usuwania CO2     80
    2.6. Podsumowanie     81
    Bibliografia     81
  
  3. Ochrona powietrza – odpylanie suche     84
    3.1. Wprowadzenie     84
    3.2. Główne źródła zapylenia powietrza w Polsce     84
      3.2.1. Budowa autostrad     85
      3.2.2. Budownictwo mieszkaniowe     85
      3.2.3. Zapylenie i skażenie wywołane odzyskiem materiałów     86
    3.3. Metody usuwania zanieczyszczeń z powietrza     86
    3.4. Podział i skuteczność odpylaczy     87
    3.5. Odpylacze grawitacyjne     87
      3.5.1. Typy grawitacyjnych odpylaczy     87
      3.5.2. Podstawy teoretyczne grawitacyjnego odpylacza komorowego     89
      3.5.3. Rodzaje grawitacyjnych odpylaczy komorowych     90
      3.5.4. Grawitacyjne odpylacze półkowe     91
      3.5.5. Grawitacyjne odpylacze przewodowe     92
      3.5.6. Charakterystyka techniczna odpylaczy grawitacyjnych     93
    3.6. Odpylacze inercyjne     94
      3.6.1. Odpylacze inercyjno-uderzeniowe     95
      3.6.2. Odpylacze inercyjno-odśrodkowe     95
      3.6.3. Multicyklony     100
    3.7. Odpylacze filtracyjne     101
      3.7.1. Filtracja     101
      3.7.2. Etapy filtrowania     102
      3.7.3. Filtry z tkaninami filtracyjnymi     104
      3.7.4. Charakterystyka filtrów tkaninowych     105
      3.7.5. Rodzaje filtrów tkaninowych     105
      3.7.6. Filtry z wypełnieniem warstwowym     108
      3.7.7. Filtry z wypełnieniem ceramicznym     111
    3.8. Elektrofiltry     111
      3.8.1. Zależności opisujące zjawisko elektrofiltracji     112
      3.8.2. Elektrofiltry     113
      3.8.3. Elektrostatyczny separator     114
    3.9. Podsumowanie     116
    Bibliografia     116
  
  4. Odpylanie i oczyszczanie mokre     118
    4.1. Wprowadzenie     118
    4.2. Mechanizm odpylania mokrego     118
    4.3. Płuczki bez wypełnienia – Skrubery     120
      4.3.1. Odpylacze natryskowe     120
      4.3.2. Mokre odpylacze inercyjne     121
      4.3.3. Skrubery Venturiego     122
      4.3.4. Skrubery odśrodkowe     124
    4.4. Skrubery z wypełnieniem do odpylania i oczyszczania gazu     124
      4.4.1. Sposoby rozwinięcia powierzchni wymiany masy     125
      4.4.2. Rodzaje wypełnień stałych     126
      4.4.3. Skrubery z wypełnieniem stałym     126
      4.4.4. Skrubery z wypełnieniem ciekłym, barbotażowe i półkowe     128
      4.4.5. Skrubery pianowe     130
    4.5. Podsumowanie     131
    Bibliografia     132
  
  5. Odsiarczanie węgla – separatory     133
    5.1. Wprowadzenie     133
    5.2. Metody odsiarczania paliw stałych     133
    5.3. Grawitacyjne odsiarczanie węgla i usuwanie skały płonnej     135
      5.3.1. Podstawy teoretyczne separacji grawitacyjnej w płynie     135
      5.3.2. Podstawy teoretyczne separatorów odśrodkowych– –hydrocyklonów     137
      5.3.3. Rodzaje separatorów     139
    5.4. Grawitacyjno-inercyjne odsiarczanie węgla     141
      5.4.1. Osadzarki     141
      5.4.2. Wzbogacalniki stożkowe     143
      5.4.3. Wzbogacalniki strumieniowe     143
      5.4.4. Wzbogacalniki zawiesinowe     144
      5.4.5. Wzbogacalniki zawiesinowe odśrodkowe     146
      5.4.6. Wzbogacanie węgla na stołach koncentracyjnych     147
      5.4.7. Podsumowanie grawitacyjno-inercyjnego odsiarczania węgla     148
    5.5. Odsiarczanie przez flotacyjne wzbogacanie węgla     149
      5.5.1. Proces flotacji     149
      5.5.2. Środki flotacyjne     150
      5.5.3. Flotatory do wzbogacania węgla     150
    5.6. Podsumowanie     152
    Bibliografia     153
  
  6. Odsiarczanie gazu, ropy naftowej i ropopochodnych     155
    6.1. Wprowadzenie     155
    6.2. Zestawienie metod odsiarczania     155
    6.3. Odsiarczanie surowej ropy     156
      6.3.1. Termiczne odsiarczanie surowej ropy     156
      6.3.2. Biotechnologiczne odsiarczanie surowej ropy     157
    6.4. Odsiarczanie gazów     157
      6.4.1. Odsiarczanie aminowe gazów zawierających siarkowodór     158
      6.4.2. Redukcyjno-utleniająca konwersja H2S     160
      6.4.3. Adsorpcyjna metoda desulfuryzacji gazów zasiarczonych     160
      6.4.4. Proces Clausa     161
    6.5. Odsiarczanie produktów z ropy naftowej     162
      6.5.1. Wstępna rafinacja ropopochodnych     163
      6.5.2. Hydroodsiarczanie HDS     163
      6.5.3. Desulfuryzacja oksydacyjna     164
      6.5.4. Technologia ULSD     166
      6.5.5. Proces Merox     167
    6.6. Charakterystyka aparatury do odsiarczania ropopochodnych     168
      6.6.1. Płuczka wstępnego ługowania     168
      6.6.2. Reaktor Merox     169
      6.6.3. Filtr piaskowy     169
      6.6.4. Oddzielacz ługu     171
      6.6.5. Płuczka wodna     171
      6.6.6. Filtr solny     171
      6.6.7. Filtr z ziemią bielącą Fullera     172
    6.7. Podsumowanie     172
    Bibliografia     172
  
  7. Ochrona powietrza przez odsiarczanie spalin     175
    7.1. Wprowadzenie     175
    7.2. Odsiarczanie spalin w palenisku     175
    7.3. Podział technologii odsiarczania spalin     176
      7.3.1. Odsiarczanie mokre     177
      7.3.2. Metoda sucha     180
      7.3.3. Odsiarczanie półsuche     181
      7.3.4. Odsiarczanie adsorpcyjno-utleniające     185
      7.3.5. Odsiarczanie metodą RESOX     186
    7.4. Absorbery     187
      7.4.1. Wprowadzenie     187
      7.4.2. Przegląd absorberów     187
    7.5. Podsumowanie     190
    Bibliografia     190
  
  8. Ochrona powietrza przez ograniczanie emisji NOx     193
    8.1. Wprowadzenie     193
    8.2. Ograniczenie powstawania NOx w procesie spalania     195
    8.3. Mechanizmy powstawania NOx     196
      8.3.1. Mechanizm termiczny     196
      8.3.2. Mechanizm szybki     197
      8.3.3. Mechanizmy paliwowy     197
      8.3.4. Mechanizmy powstawania NO za pośrednictwem N2O     198
      8.3.5. Mechanizm tworzenia się ditlenku azotu NO2     199
      8.3.6. Porównanie metod powstawania NOx w procesach spalania     199
    8.4. Metody pierwotne obniżania emisji NOx w spalinach     200
      8.4.1. Palniki niskoemisyjne     201
      8.4.2. Obniżenie temperatury spalania przez recyrkulację spalin     203
      8.4.3. Niskoemisyjne paleniska     203
      8.4.4. Wielostrefowe spalanie paliwa     204
      8.4.5. Zastosowanie wiru niskotemperaturowego     205
      8.4.6. Redukcja NOx przez spalanie paliw w cyrkulującej warstwie fluidalnej     207
    8.5. Podsumowanie     209
    Bibliografia     210
  
  9. Metody usuwania NOx ze spalin     212
    9.1. Wprowadzenie     212
    9.2. Przegląd suchych metod usuwania tlenków azotu ze spalin     213
      9.2.1. Selektywna niekatalityczna redukcja NOx     213
      9.2.2. Selektywna sucha redukcja katalityczna NOx     215
      9.2.3. Nieselektywna sucha redukcja katalityczna NOx     216
      9.2.4. Katalityczny suchy rozkład NOx     217
      9.2.5. Sucha adsorpcja NOx     218
      9.2.6. Sucha radiacyjna metoda usuwania NOx     220
    9.3. Wtórne mokre metody obniżania emisji NOx w spalinach     222
      9.3.1. Usuwanie NOx w ciekłych absorberach alkalicznych     223
      9.3.2. Adsorpcja w EDTA     223
      9.3.3. Metody utleniająco-absorpcyjne     224
      9.3.4. Metody z zastosowaniem silnych utleniaczy i absorpcji     224
      9.3.5. Metody absorpcyjne redukujące     226
    9.4. Biotechnologiczne metody usuwania NOx i CO2 ze spalin     226
    9.5. Nakłady inwestycyjne na redukcję NOx     228
    9.6. Jednoczesne usuwanie NOx i SO2     228
      9.6.1. Metoda SHL     229
      9.6.2. Metoda WSA-SNOX     229
      9.6.3. Zmodyfikowana metoda suszenia rozpyłowego SDA     231
    9.7. Katalityczne utlenianie CO, węglowodorów i SO2     231
      9.7.1. Dopalanie katalityczne     232
      9.7.2. Technologia Swingtherm     232
    9.8. Fotokataliza heterogeniczna     233
      9.8.1. Mechanizm fotokatalizy heterogenicznej     233
      9.8.2. Reakcje fotokatalitycznego rozkładu NOx, SO2 i VOC     234
      9.8.3. Reaktory fotokatalityczne     235
    9.9. Technologie związane z CO2     236
      9.9.1. Metody usuwania ditlenku węgla z gazów     236
      9.9.2. Metody zagospodarowania ditlenku węgla     241
      9.9.3. Wykorzystanie ditlenku węgla w przemyśle chemicznym     241
      9.9.4. Niekonwencjonalne sposoby wykorzystania ditlenku węgla     243
    9.10. Podsumowanie     244
    Bibliografia     245
  
  10. Wpływ energetyki i przemysłu na hydrosferę Polski     250
    10.1. Wprowadzenie     250
    10.2. Hydrosfera     250
      10.2.1. Zasoby hydrologiczne świata     250
      10.2.2. Światowy potencjał hydroenergetyczny     251
      10.2.3. Zasoby wodne Polski     253
      10.2.4. Zasoby hydroenergetyczne Polski     253
    10.3. Wpływ energetyki wodnej na środowisko wodne Polski     254
      10.3.1. Zalety i wady DEW     254
      10.3.2. Wpływ MEW na środowisko     256
    10.4. Wpływ energetyki konwencjonalnej na hydrosferę Polski     257
      10.4.1. Skażenie wód produktami spalania     258
      10.4.2. Straty ekologiczne związane z uzdatnianiem wody     258
      10.4.3. Straty wody w procesach technologicznych elektrowni     259
      10.4.4. Straty wody związane z odprowadzaniem żużla     259
      10.4.5. Pośrednie oddziaływanie energetyki parowej na środowisko     259
    10.5. Podsumowanie     260
    Bibliografia     260
  
  11. Gospodarka wodna w zakładzie energetycznym     262
    11.1. Wprowadzenie     262
    11.2. Gospodarka wodna w elektrociepłowni     262
    11.3. Charakterystyka obiegów wodnych w energetyce     264
      11.3.1. Obieg wodno-parowy     264
      11.3.2. Obieg chłodzący     265
      11.3.3. Obieg wody ruchowej     267
      11.3.4. Obieg hydrotransportu żużla     267
      11.3.5. Obiegi ciepłownicze     270
    11.4. Wpływ otwartych obiegów w elektrowni na środowisko     272
      11.4.1. Charakterystyka zagrożeń związanych ze wzrostem temperatury     272
      11.4.2. Wpływ temperatury na skład chemiczny wód powierzchniowych     273
      11.4.3. Wpływ temperatury na procesy biologiczne wód powierzchniowych     274
      11.4.4. Metody walki ze skażeniem bakteryjnym wód chłodzących     275
      11.4.5. Wpływ otwartego obiegu wód chłodzących na życie flory i fauny     275
      11.4.6. Wpływ zamkniętych obiegów chłodni na otoczenie     277
    11.5. Podsumowanie     278
    Bibliografia     279
  
  12. Procesy mechaniczne gospodarki wodnej     281
    12.1. Wprowadzenie     281
    12.2. Operacje mechaniczne w czerpaniu i uzdatnianiu wody     281
      12.2.1. Podział urządzeń mechanicznych stosowanych w gospodarce wodnej     282
    12.3. Urządzenia oczyszczania wstępnego     283
      12.3.1. Kraty     283
      12.3.2. Sita     284
      12.3.3. Przykłady krat i sit     285
      12.3.4. Urządzenia do transportu i zagęszczania skratek     287
      12.3.5. Mikrosita     287
      12.3.6. Przykłady mikrosit     289
    12.4. Urządzenia separacji z wykorzystaniem różnicy gęstości     290
      12.4.1. Podstawy teoretyczne separacji grawitacyjnej     290
      12.4.2. Piaskowniki     292
      12.4.3. Tłuszczowniki – separatory tłuszczu     293
      12.4.4. Flotatory     294
      12.4.5. Osadniki     297
    12.5. Operacje mieszania cieczy i rodzaje mieszalników     298
      12.5.1. Metody mieszania cieczy i rodzaje mieszalników     299
      12.5.2. Mieszanie pneumatyczne     299
      12.5.3. Mieszanie hydrauliczne     301
      12.5.4. Mieszanie mechaniczne     303
      12.5.5. Mieszalniki     306
    12.6. Napowietrzanie wody – aeratory     306
      12.6.1. Podstawy teoretyczne     307
      12.6.2. Podział aeratorów     310
      12.6.3. Aeratory stosowane do odżelaziania wody     314
      12.6.4. Aeratory stosowane do oczyszczania ścieków     317
    12.7. Podsumowanie     318
    Bibliografia     319
  
  13. Urządzenia hydromechaniczne i ich wpływ na środowisko     321
    13.1. Wprowadzenie     321
    13.2. Operacje hydrotransportu     321
      13.2.1. Podział pomp     321
      13.2.2. Pompy wyporowe     322
      13.2.3. Pompy wirowe     324
      13.2.4. Współpraca pompy z rurociągiem     326
      13.2.5. Pompowanie hydromieszanin (płynu i zawiesin)     326
      13.2.6. Rodzaje pomp     328
      13.2.7. Pompy obiegu głównego zasilania kotłów     328
      13.2.8. Pompy obiegów chłodniczych     329
      13.2.9. Pompy obiegów pomocniczych i wspomagających     330
    13.3. Rurociągi     330
      13.3.1. Rury     330
      13.3.2. Łączenie rur     332
    13.4. Zawory     334
      13.4.1. Typy i budowa zaworu     335
      13.4.2. Zawory wzniosowe     336
      13.4.3. Zawory zasuwowe     341
      13.4.4. Zawory klapowe     342
      13.4.5. Zawory kurkowe     342
      13.4.6. Zawory specjalne     345
    13.5. Uszczelnienia i zadławienia     346
      13.5.1. Uszczelnienia spoczynkowe     346
      13.5.2. Podstawy teoretyczne płaskich uszczelnień kołnierzowych     347
      13.5.3. Przykłady spoczynkowych uszczelnień kołnierzowych     348
      13.5.4. Uszczelnienia ruchowe (zadławienia)     349
    13.6. Podsumowanie     351
    Bibliografia     351
  
  14. Operacje fizykochemiczne stosowane w uzdatnianiu wody     352
    14.1. Wprowadzenie     352
    14.2. Pierwszy etap uzdatniania wody – klarowanie przez koagulację koloidalnych zanieczyszczeń     354
      14.2.1. Teoria koloidów     355
      14.2.2. Koagulacja koloidów     357
      14.2.3. Koagulanty     358
      14.2.4. Mechanizm działania koagulantów     359
      14.2.5. Technologia koagulacji     360
      14.2.6. Przygotowanie roztworów koagulantów     361
      14.2.7. Reaktory koagulacyjne     362
      14.2.8. Komory flokulacji     363
      14.2.9. Osadzanie zanieczyszczeń i klarowanie     366
    14.3. Filtracja     368
      14.3.1. Podstawy teoretyczne filtracji     369
      14.3.2. Podział filtrów     370
      14.3.3. Rodzaje filtrów piaskowych stosowanych do uzdatniania wody     370
    14.4. Mikro i ultrafiltracja     372
      14.4.1. Mikrofiltracja     372
      14.4.2. Ultrafiltracja     373
      14.4.3. Mikro i ultrafiltracja w obiegach chłodzących w energetyce     373
    14.5. Podsumowanie     374
    Bibliografia     374
  
  15. Procesy chemiczne uzdatniania wody     376
    15.1. Wprowadzenie     376
    15.2. Odżelazianie wody     377
      15.2.1. Formy występowania żelaza w wodzie     377
      15.2.2. Odżelazianie wód obojętnych i lekko zasadowych     377
      15.2.3. Odżelazianie wód kwaśnych     378
      15.2.4. Odżelazianie wód powierzchniowych     379
      15.2.5. Urządzenia do odżelaziania wody     379
    15.3. Odmanganianie wody     380
      15.3.1. Reakcje odmanganiania     381
      15.3.2. Urządzenia do odmanganiania wody     381
      15.3.3. Inne metody i uwarunkowania odmanganiania wody     382
    15.4. Odgazowanie wody     382
      15.4.1. Korozyjne działanie gazów rozpuszczonych w wodzie     383
      15.4.2. Metody odgazowania wody     384
      15.4.3. Odgazowywacze     387
      15.4.4. Zastosowania praktyczne odgazowywaczy     390
    15.5. Fotokatalityczne uzdatnianie wody     391
      15.5.1. Mechanizm fotokatalitycznego oczyszczania wody     391
      15.5.2. Reaktory do fotokatalitycznego oczyszczania wody     392
    15.6. Podsumowanie     393
    Bibliografia     393
  
  16. Zmiękczanie wody     396
    16.1. Wprowadzenie     396
    16.2. Metody zmiękczania     398
    16.3. Dekarbonizacja termiczno-chemiczna     398
    16.4. Dekarbonizacja chemiczna     399
      16.4.1. Zmiękczanie wody wapnem     400
      16.4.2. Zmiękczanie sodą     403
      16.4.3. Zmiękczanie wody ługiem sodowym     404
      16.4.4. Zmiękczanie wapnem i sodą     405
      16.4.5. Metoda fosforanowa     406
    16.5. Jonitowe zmiękczanie wody     409
      16.5.1. Charakterystyka wymiany jonowej     409
      16.5.2. Układy wymienników jonowych     412
      16.5.3. Jonitowe sposoby zmiękczania wody     412
      16.5.4. Budowa wymienników jonowych     415
      16.5.5. Cykl pracy wymienników jonowych     416
    16.6. Membranowe techniki zmiękczania wody     418
      16.6.1. Przegląd technik membranowych     418
      16.6.2. Podstawy teoretyczne technik membranowych     419
      16.6.3. Zjawiska osmozy w demineralizacji wody     420
      16.6.4. Odwrócona osmoza     421
      16.6.5. Wykorzystanie odwróconej osmozy w energetyce     423
      16.6.6. Elektrodializa ED     424
      16.6.7. Elektrodializa odwracalna EDR     426
      16.6.8. Elektrodejonizacja     428
      16.6.9. Membranowe układy hybrydowe demineralizacji wody     429
    16.7. Analiza wpływu poszczególnych etapów uzdatniania wody na środowisko     429
      16.7.1. Środowiskowe oddziaływanie gospodarki wodnej elektrociepłowni     430
      16.7.2. Oddziaływanie mechanicznych metod oczyszczania wody na środowisko     430
      16.7.3. Wpływ pracy hydromechanicznych urządzeń na środowisko     431
      16.7.4. Operacje fizykochemiczne uzdatniania wody i ich wpływ na środowisko     431
      16.7.5. Chemiczne uzdatnianie wody w aspekcie ochrony środowiska     432
      16.7.6. Oddziaływanie produktów zmiękczania, dekarbonizacji i demineralizacji wody na środowisko     432
    16.8. Podsumowanie     433
    Bibliografia     433
  
  17. Litosfera i wpływ na nią energetyki konwencjonalnej     435
    17.1. Wprowadzenie     435
    17.2. Gleba     436
      17.2.1. Procesy glebotwórcze     436
      17.2.2. Rodzaje gleb     437
      17.2.3. Charakterystyka gleb     438
      17.2.4. Gleby antropogeniczne     439
      17.2.5. Zanieczyszczenia gleby     440
      17.2.6. Czynniki wpływające na samooczyszczanie się gleby     442
    17.3. Wpływ produktów spalania na litosferę     442
      17.3.1. Skutki zmiany pH gleby     442
    17.4. Odpady z przemysłu paliwowo-energetycznego     444
      17.4.1. Zagospodarowanie odpadów przemysłu wydobywczo- -paliwowego     444
      17.4.2. Wtórne odpady przemysłu energetycznego i ich zastosowanie     445
      17.4.3. Charakterystyka popiołów i żużli węglowych     446
      17.4.4. Skład chemiczny popiołów i żużli węglowych     447
      17.4.5. Promieniotwórczość węgla i produktów jego spalania     448
    17.5. Mokre składowanie odpadów paleniskowych     450
      17.5.1. Własności filtracyjne popiołów i żużli paleniskowych     450
      17.5.2. Charakterystyka wody nadosadowej w składowiskach mokrych     451
      17.5.3. Wpływ składowisk popiołów i żużli na hydrosferę     452
    17.6. Suche składowanie odpadów paleniskowych     453
      17.6.1. Składowanie odpadów paleniskowych z kotłów fluidalnych     453
      17.6.2. Wpływ składowisk popiołów i żużli na atmosferę     454
      17.6.3. Wpływ stałych produktów spalania na organizmy żywe     455
      17.6.4. Metody przeciwdziałające pyleniu składowisk     457
      17.6.5. Rekultywacja składowisk odpadów paleniskowych     457
    17.7. Składowanie odpadów z odsiarczania spalin     459
      17.7.1. Odpady z mokrej IOS     459
      17.7.2. Specyfika składowania odpadów z mokrej IOS     459
      17.7.3. Odpady z półsuchej technologii odsiarczania spalin     460
    17.8. Zagospodarowanie odpadów z przemysłu energetycznego     460
      17.8.1. Tradycyjne sposoby recyklingu odpadów z energetyki     460
      17.8.2. Typy, rodzaje, sortymenty i gatunki pyłów i żużli     461
      17.8.3. Wytwarzanie i zagospodarowanie popiołów lotnych w Polsce     463
      17.8.4. Zagospodarowanie UPS w Polsce, UE i USA     464
    17.9. Lekkie kruszywa budowlane z suchych popiołów lotnych     465
      17.9.1. Technologia pollytag     465
      17.9.2. Własności mechaniczne kruszyw lekkich pollytag     467
      17.9.3. Mit o radioaktywności kruszyw lekkich pollytag     467
      17.9.4. Zalety kruszyw lekkich pollytag     469
      17.9.5. Proekologiczność pollytagu i prognozy jego dalszych zastosowań     470
      17.9.6. Postscriptum     471
    17.10. Technologia otrzymywania z żużlu i popiołu budowlanej wełny mineralnej     472
      17.10.1. Chińska jednoczesna produkcja energii i materiałów budowlanych     472
      17.10.2. Technologia produkcji materiałów budowlanych z ciekłego żużla     472
      17.10.3. Wełna mineralna z ciekłego żużla     473
    17.11. Podsumowanie     475
    Bibliografia     476
  
  Skorowidz     479
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia