Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

119,00

Format: epub

119,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne.


W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy.


Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych.


Adresaci:
Publikacja może być zarówno praktycznym komentarzem dla osób przygotowujących się do zawodu mediatora, jak i przydatnym uzupełnieniem wiedzy dla mediatorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także strony, które pragną rozwiązania swojego sporu w sposób polubowny.


Liczba stron224
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7632-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Przedmowa    13
  Rozdział I Geneza instytucji mediacji    15
  1. Mediacja w czasach starożytności    15
  2. Mediacja w średniowieczu    18
  3. Historia mediacji w państwach anglosaskich    19
  4. Recepcja mediacji w Europie    22
  4.1. Mediacja w konfliktach międzynarodowych    22
  4.2. Recepcja mediacji w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej    22
  5. Geneza mediacji w Polsce    25
  Wykorzystana literatura    31
  Rozdział II Mediacja w polskim prawie cywilnym    33
  1. Regulacje prawne mediacji    33
  1.1. Regulacja mediacji w kodeksie postępowania cywilnego    33
  1.2. Regulacja mediacji w innych aktach prawnych    37
  1.2.1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)    37
  1.2.2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)    38
  1.2.3. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128)    38
  1.2.4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 218)    39
  1.2.5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, s. 3)    40
  2. Kodeksy etyki mediatora i standardy prowadzenia mediacji oraz szkolenia mediatorów    47
  2.1. Kodeks Etyki Mediatora - Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów    48
  2.2. Europejski kodeks postępowania dla mediatorów (dokument nieformalny, przyjęty na konferencji w Brukseli w dniu 2 lipca 2004 r. przez Komisję Europejską)    48
  2.3. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich (uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości)    51
  2.4. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r.)    52
  2.5. Standardy szkolenia mediatorów (uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.)    56
  3. Rodzaj spraw podlegających mediacji oraz wyłączonych spod niej    59
  4. Ugoda a porozumienie (pojednanie)    60
  Wykorzystana literatura i źródła internetowe    61
  Rozdział III Rodzaje mediacji    62
  1. Uwagi ogólne    62
  2. Mediacja facylitatywna i mediacja ewaluatywna    63
  3. Mediacja oparta na interesach stron i mediacja transformatywna    64
  4. Mediacja narratywna    65
  5. Mediacja humanistyczna    66
  Wykorzystana literatura    67
  Rozdział IV Naczelne zasady mediacji    68
  1. Uwagi ogólne    68
  2. Zasada dobrowolności    70
  3. Zasada poufności    73
  4. Zasada elastyczności - zmniejszonego formalizmu    76
  5. Zasada szybkości postępowania    77
  6. Zasada bezstronności i neutralności mediatora (działanie fair play)    81
  7. Zasada niskich kosztów mediacji    82
  8. Zasada autonomii konfliktu    85
  9. Zasada poszanowania godności wszystkich uczestników    86
  10. Zasada satysfakcji dla obydwu stron    87
  Wykorzystana literatura i źródła internetowe    87
  Rozdział V Cechy i zadania dobrego mediatora    90
  1. Przymioty dobrego mediatora    90
  1.1. Neutralność i bezstronność    90
  1.2. Predyspozycje osobowościowe mediatora    93
  1.3. Umiejętności mediatora    97
  2. Role i zadania mediatora    98
  2.1. Prowadzenie mediacji oraz czuwanie nad jej tokiem    98
  2.2. Wspieranie stron mediacji w dążeniu do porozumienia    100
  2.3. Tworzenie wariantów zakończenia sporu    102
  Wykorzystana literatura    104
  Rozdział VI Fazy i etapy mediacji    105
  1. Zainicjowanie postępowania mediacyjnego    105
  1.1. Mediacja instytucjonalna    105
  1.2. Mediacja umowna (kontraktowa) lub wnioskowa    107
  1.3. Umowa o przeprowadzenie mediacji    111
  2. Działania mediatora przed rozpoczęciem posiedzenia mediacyjnego    112
  2.1. Nawiązanie relacji ze stronami    112
  2.2. Wstępne gromadzenie materiału    115
  2.3. Opracowanie planu mediacji    117
  2.4. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego    118
  3. Działania mediatora po wdaniu się w rozwiązywanie konfliktu    120
  3.1. Wprowadzenie do mediacji przez mediatora - aranżacja miejsca mediacji, określenie roli stron i mediatora oraz porządku mediacji    120
  3.2. Prezentacja stanowiska przez każdą ze stron    126
  3.3. Cyrkulacja pomiędzy stronami - konwersacja    127
  3.4. Zbliżanie się do kompromisu i sposoby porozumienia - uzgadnianie stanowisk stron    129
  4. Zakończenie mediacji    130
  4.1. Sformalizowanie ugody lub porozumienia. Protokół z mediacji    130
  4.2. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie lub nadanie klauzuli wykonalności ugodzie mediacyjnej (ewentualnie pisma o cofnięcie pozwu lub wniosku) oraz odpowiednie czynności sądu    133
  Wykorzystana literatura i źródła internetowe    135
  Rozdział VII Bariery w negocjacjach i mediacji. Sposoby przeciwdziałania    137
  1. Bariery komunikacyjne    137
  1.1. Bariery w komunikacji i ich źródła    138
  1.2. Przezwyciężanie barier komunikacyjnych    141
  1.3. Rola mediatora w przezwyciężaniu barier komunikacyjnych    143
  2. Emocje    147
  2.1. Emocje    147
  2.2. Emocje negatywne    149
  2.3. Przyczyny i skutki negatywnych emocji    149
  2.4. Przeciwdziałanie negatywnym emocjom    151
  2.5. Wzmacnianie i rozwijanie emocji pozytywnych    152
  3. Brak zaufania    153
  3.1. Brak zaufania i jego skutki    153
  3.2. Budowa zaufania    154
  4. Bariery percepcyjne    156
  4.1. Stereotypy    156
  4.2. Bariery percepcyjne i ich zwalczanie    157
  Wykorzystana literatura    159
  1. Wzór umowy o przeprowadzenie mediacji między stronami a mediatorem (nr 1)    163
  2. Wzór umowy o przeprowadzenie mediacji między stronami a mediatorem (nr 2)    164
  3. Wzór umowy o przeprowadzenie mediacji między stronami a mediatorem (nr 3)    166
  4. Wzór umowy mediacyjnej zawieranej między stronami    169
  5. Wzór klauzuli mediacyjnej zamieszczanej w treści umowy o przeprowadzenie mediacji    171
  6. Wzór odmowy przeprowadzenia mediacji kierowany do sądu    172
  7. Wzór odmowy przeprowadzenia mediacji kierowany do strony    173
  8. Wzór odmowy przeprowadzenia mediacji kierowany do pełnomocnika strony    174
  9. Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji (nr 1)    175
  10. Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji (nr 2)    176
  11. Wzór zgody strony na przeprowadzenie mediacji i osobę mediatora    178
  12. Wzór zgody strony na przeprowadzenie mediacji bez zgody na osobę mediatora    179
  13. Wzór zaproszenia na mediację (nr 1)    180
  14. Wzór zaproszenia na mediację kierowanego do pełnomocnika strony    181
  15. Wzór zaproszenia na mediację (nr 2)    182
  16. Wzór wniosku o przedłużenie terminu mediacji    184
  17. Wzór wniosku o zapoznanie się z aktami sprawy    185
  18. Wzór wniosku o zawieszenie postępowania sądowego    186
  19. Wzór wniosku o podjęcie postępowania sądowego    187
  20. Wzór ugody zawartej przed mediatorem    188
  21. Wzór ugody - Zniesienie współwłasności rzeczy ruchomych    190
  22. Wzór ugody - Podział majątku dorobkowego    192
  23. Wzór ugody - Zapłata długu    194
  24. Wzór ugody z tytułu roszczeń wynikających z umowy sprzedaży    196
  25. Wzór ugody obejmującej rozwód i załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi z tzw. planem wychowawczym    197
  26. Wzór porozumienia - Plan wychowawczy    201
  27. Wzór porozumienia z opieką naprzemienną nad małoletnim dzieckiem    203
  28. Wzór ugody o naprawienie szkody przez pracownika    205
  29. Wzór ugody z tytułu odszkodowania za dyskryminację    207
  30. Wzór ugody w zakresie zmiany rozwiązania umowy o pracę    208
  31. Wzór protokołu z przeprowadzonej mediacji instytucjonalnej    209
  32. Wzór protokołu z mediacji kontraktowej (wnioskowej) - uproszczony    211
  33. Wzór protokołu z mediacji prowadzonej przez Internet    212
  34. Wzór deskrypcji z przeprowadzonej mediacji kontraktowej (lub wnioskowej), gdy nie doszło do zawarcia ugody    213
  35. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym (nr 1)    214
  36. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym (nr 2)    215
  37. Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym (nr 1)    216
  38. Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym (nr 2)    217
  39. Wzór cofnięcia pozwu w postępowaniu sądowym    218
  40. Wzór rachunku za przeprowadzoną mediację    219
  41. Wzór wezwania do uiszczenia należności za przeprowadzoną mediację    220
  Literatura wykorzystana do opracowania wzorów pism    221
  Autorzy    223
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia