Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,00

Format: epub

69,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.: przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda), okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ, zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej, środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.


Liczba stron246
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9529-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wprowadzenie    13
  Rozdział I Przegląd źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawcy z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    17
  § 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 17 § 2. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 23 § 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych § 4. Kodeks cywilny    26
  Rozdział II Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    28
  § 1. Charakter prawny umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 28 § 2. Treść zobowiązania z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 34 § 3. Sposób wykonania zobowiązań z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej    35
  Rozdział III Kara umowna w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    39
  § 1. Dopuszczalność stosowania kar konwencjonalnych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 40 § 2. Funkcje kary umownej w kontraktach z Funduszem    43
  Rozdział IV Przesłanki nałożenia kary umownej    49
  § 1. Niezachowanie wymaganych warunków i sposobu udzielania świadczeń określonych w obowiązujących przepisach lub umowie 52 § 2. Udzielanie świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny 66 § 3. Nieudzielanie świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w umowie 81 § 4. Przedstawienie przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał płatności nienależnych środków finansowych 89 § 5. Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 97 § 6. Obciążanie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy o świadczeniach 115 § 7. Nieuzasadniona odmowa udzielenia świadczeniobiorcy świadczeń 118 § 8. Nieumieszczenie informacji, o której mowa w § 11 ust. 2 i 3 załącznika do OWU 125 § 9. Niepodanie do wiadomości świadczeniobiorców zasad rejestracji i organizacji udzielania świadczeń, zgodnie z § 11 ust. 1, 4 i 5 załącznika do OWU 126 § 10. Nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w § 9 ust. 2 i § 34 ust. 1 załącznika do OWU 127 § 11. Nieprowadzenie list oczekujących na udzielenie świadczenia lub prowadzenie tych list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa 131 § 12. Nieprzekazywanie danych dotyczących list oczekujących w terminie 143 § 13. Udaremnianie kontroli 145 § 14. Niewykonanie przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych 146 § 15. Gromadzenie informacji lub prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa 148 § 16. Wystawienie recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych 153 § 17. Niedopełnienie obowiązku uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ    164
  Rozdział V Wysokość kary umownej    168
  Rozdział VI Charakter prawny postępowania w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej    174
  § 1. Kontrola realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 176 § 2. Zażalenie na czynności Funduszu dotyczące realizacji umowy związane z kontrolą realizacji umów i wniosek o ponowne rozpatrzenie zażalenia    190
  Rozdział VII Pozostałe skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej    195
  § 1. Odszkodowanie 196 § 2. Zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych 198 § 3. Odsetki 204 § 4. Potrącenie lub ugoda    205
  Rozdział VIII Kontrola sądowa realizacji kontraktu z Funduszem    207
  Rozdział IX Przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej    210
  Rozdział X Wnioski    215
  Literatura    223
  Orzecznictwo    237
  Inne źródła    243
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia