Przebieg procesu cywilnego

Przebieg procesu cywilnego

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

169,00

Format: epub

169,00

cena zawiera podatek VAT

W drugim wydaniu opracowania uwzględniono najważniejsze - z punktu widzenia przedstawionej problematyki - zmiany wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego od czasu pierwszej edycji publikacji w 2008 r.


Autor zaprezentował poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe, biorąc przy tym pod uwagę nowelizacje dotyczące m.in.: zmiany w zakresie międzynarodowego postępowania cywilnego, nowej regulacji koncentracji materiału procesowego przed sądem pierwszej instancji, zniesienia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Szczegółowe rozwiązania poświęcone konstrukcji procesu cywilnego wzbogacone zostały o ogólne zagadnienia, odnoszące się do zasad postępowania cywilnego i wybranych instytucji procesowych, mających wpływ na konstrukcję procesu cywilnego (pozew, wyrok, apelacja itp.).


W książce wykorzystano dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również zainteresować studentów wydziałów prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Liczba stron480
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6129-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Przedmowa    13
  Rozdział pierwszy Pojęcie, cel i elementy składowe procesu cywilnego    15
  I. Uwagi wstępne    15
  II. Stadialna konstrukcja procesu cywilnego    20
  1. Uwagi ogólne    20
  2. Czynności procesowe    22
  3. Charakter przepisów prawa procesowego    30
  4. Rozwojowy charakter procesu cywilnego    33
  5. Postępowania odrębne (ogólna charakterystyka)    37
  6. Postępowanie nieprocesowe    42
  Rozdział drugi Zasady postępowania cywilnego    45
  I. Ogólna charakterystyka zasad postępowania cywilnego    45
  II. Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości    46
  1. Uwagi ogólne    46
  2. Zasada rzetelnego postępowania    47
  3. Zasada instancyjności    48
  III. Zasady ogólne postępowania cywilnego    53
  1. Uwagi ogólne i klasyfikacja    53
  2. Zasada prawdy materialnej i prawdy formalnej (zasada prawdy)    55
  3. Zasada kontradyktoryjności    59
  4. Zasada dyspozycyjności    61
  5. Zasada bezpośredniości    63
  6. Zasada koncentracji materiału procesowego    65
  7. Zasada swobodnej oceny dowodów    74
  Rozdział trzeci Postępowanie przed sądem pierwszej instancji    82
  I. Wszczęcie procesu    82
  1. Złożenie pozwu (wytoczenie powództwa)    82
  2. Pojęcie powództwa i jego rodzaje    88
  3. Skutki prawne złożenia pozwu    91
  3.1. Skutki procesowe    91
  3.2. Skutki materialnoprawne    93
  4. Skutki prawne doręczenia pozwu    94
  4.1. Skutki procesowe    94
  4.2. Skutki materialnoprawne    97
  II. Kontrola sprawy z punktu widzenia przepisów o wyłączeniu sędziego    99
  1. Wprowadzenie    99
  2. Sprawdzenie przez sędziego podstawy do ewentualnego wyłączenia się od podejmowania czynności w sprawie    100
  2.1. Uwagi ogólne    100
  2.2. Podstawy wyłączenia sędziego z mocy ustawy i na podstawie orzeczenia sądu    101
  III. Kontrola wymagań formalnych i fiskalnych pozwu w aspekcie możliwości nadania sprawie biegu procesowego    104
  1. Uwagi wstępne    104
  2. Kontrola zachowania wymagań formalnych i fiskalnych pozwu    105
  3. Kontrola pozwu w zakresie oznaczenia wartości przedmiotu sporu    108
  IV. Sprawdzenie właściwości sądu    110
  1. Uwagi ogólne    110
  2. Właściwość rzeczowa    111
  3. Właściwość miejscowa    113
  4. Właściwość funkcjonalna    118
  5. Ustalanie właściwości sądu i następstwa niewłaściwości    120
  V. Sprawdzenie dopuszczalności drogi sądowej oraz istnienia jurysdykcji krajowej, immunitetu sądowego i immunitetu parlamentarnego    122
  1. Uwagi ogólne    122
  2. Przesłanki procesowe. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa    123
  2.1. Przesłanki procesowe    123
  2.2. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna i legitymacja procesowa    128
  3. Dopuszczalność drogi sądowej    132
  3.1. Charakterystyka ogólna    132
  3.2. Prejudycjalne ograniczenie dopuszczalności drogi sądowej    136
  3.3. Spory kompetencyjne    140
  4. Jurysdykcja krajowa i immunitet sądowy    144
  4.1. Rodzaje jurysdykcji krajowej i skutki procesowe jej nieistnienia    144
  4.2. Immunitet sądowy i jego skutki procesowe    150
  5. Immunitet parlamentarny i jego skutki procesowe    153
  6. Kolejność kontrolowania drogi sądowej, jurysdykcji krajowej i właściwości sądu    159
  VI. Sprawdzenie sprawy z punktu widzenia jej rozpoznania we właściwym trybie i w postępowaniu odrębnym    164
  1. Zmiana trybu postępowania    164
  2. Zakwalifikowanie sprawy do postępowania odrębnego    165
  VII. Zawieszenie postępowania    168
  VIII. Rozprawa    173
  1. Uwagi wstępne    173
  2. Doręczenia pism sądowych i terminy procesowe    177
  2.1. Doręczenia sądowe    177
  2.2. Terminy procesowe    183
  3. Czynności przygotowawcze przed rozprawą    185
  4. Zachowanie się pozwanego w procesie cywilnym. Złożenie odpowiedzi na pozew. Powództwo wzajemne, zarzut potrącenia i prawa zatrzymania    190
  4.1. Uwagi ogólne    190
  4.2. Złożenie odpowiedzi na pozew    193
  4.3. Uznanie powództwa    194
  4.4. Powództwo wzajemne    197
  4.5. Zarzut potrącenia i prawa zatrzymania    199
  4.6. Ugoda sądowa    203
  5. Kierownictwo rozprawą    206
  6. Przebieg rozprawy    209
  6.1. Uwagi ogólne    209
  6.2. Wywołanie sprawy    213
  6.3. Odroczenie rozprawy    214
  6.4. Przedstawienie przez strony swoich stanowisk (rozpoczęcie rozprawy)    216
  7. Postępowanie dowodowe    220
  7.1. Uwagi wstępne    220
  7.2. Zbyteczność dowodzenia (fakty notoryjne, przyznanie, domniemania faktyczne i prawne, dowód prima facie)    222
  7.3. Udowodnienie a uprawdopodobnienie    227
  7.4. Ograniczenia dowodowe    228
  7.5. Zasady określające ciężar przytoczenia faktów i ich dowodu    230
  7.6. Dopuszczenie dowodu z urzędu    236
  7.7. Zasada bezpośredniości postępowania dowodowego    239
  7.8. Dopuszczanie dowodów i przeprowadzanie postępowania dowodowego    241
  7.9. Środki dowodowe (pojęcie i klasyfikacja)    243
  7.10. Dowód z dokumentów    245
  7.11. Dowód z zeznań świadków    252
  7.12. Dowód z opinii biegłego    257
  7.13. Dowód z przesłuchania stron    267
  7.14. Roztrząsanie wyników postępowania dowodowego    271
  7.15. Zamknięcie rozprawy    272
  IX. Reguły wyrokowania oraz kończenia postępowania w inny sposób    275
  1. Uwagi ogólne    275
  2. Przedmiot wyrokowania    275
  3. Stan sprawy jako podstawa wyrokowania    279
  4. Podstawa wyrokowania    280
  5. Pojęcie i rodzaje wyroków, a także postanowień kończących postępowanie w sprawie    282
  5.1. Uwagi wstępne    282
  5.2. Rodzaje wyroków    283
  5.3. Rodzaje postanowień i zasadnicze powody wydawania postanowień kończących postępowanie w sprawie    292
  X. Wyrokowanie    294
  1. Uwagi wstępne    294
  2. Narada sędziów    294
  3. Zdanie odrębne    297
  4. Ogłoszenie wyroku    297
  5. Pisemne uzasadnienie wyroku    300
  XI. Sprostowanie, uzupełnienie, wykładnia wyroku    303
  1. Uwagi ogólne    303
  2. Sprostowanie    304
  3. Uzupełnienie    305
  4. Wykładnia    306
  Rozdział czwarty Ogólna charakterystyka systemu zaskarżania orzeczeń sądowych    308
  Rozdział piąty Apelacja    321
  I. Dopuszczalność apelacji w procesie    321
  1. Uwagi wprowadzające    321
  2. Dopuszczalność apelacji ze względu na rodzaj orzeczenia    323
  3. Dopuszczalność apelacji ze względu na wymagania formalne    324
  3.1. Uwagi wprowadzające    324
  3.2. Ogólne i szczególne wymagania formalne apelacji    324
  3.3. Zakres zaskarżenia    325
  3.4. Wskazanie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie    326
  3.5. Wniosek apelacyjny    335
  3.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia    337
  4. Dopuszczalność apelacji ze względu na termin    338
  5. Legitymacja do wniesienia apelacji    339
  6. Interes prawny (gravamen)    341
  II. Postępowanie sprawdzające. Odpowiedź na apelację    343
  1. Postępowanie sprawdzające przed sądem pierwszej instancji    343
  2. Odpowiedź na apelację    344
  3. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji    346
  III. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji    346
  1. Uwagi wprowadzające    346
  2. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym    348
  3. Rozpoznanie apelacji na rozprawie    349
  3.1. Wyznaczenie rozprawy    349
  3.2. Przebieg rozprawy    352
  4. Zakres rozpoznania sądowego w postępowaniu apelacyjnym    355
  4.1. Uwagi wprowadzające    355
  4.2. Zakres przedmiotowy rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym    356
  4.3. Zakres podmiotowy rozpoznania apelacyjnego    359
  4.4. Zakres rozpoznania apelacyjnego ze względu na konieczność ustalenia stanu faktycznego    361
  4.5. Ius novorum    366
  IV. Orzeczenia sądu drugiej instancji    371
  1. Uwagi wprowadzające    371
  2. Rodzaje rozstrzygnięć sądu drugiej instancji    371
  2.1. Uwagi ogólne    371
  2.2. Oddalenie apelacji    372
  2.3. Zmiana zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy    373
  2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku    375
  2.5. Związanie oceną prawną    381
  2.6. Umorzenie postępowania apelacyjnego    382
  2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy    382
  3. Apelacja w postępowaniu uproszczonym    384
  V. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń sądu drugiej instancji    386
  1. Uzasadnianie orzeczeń    386
  2. Doręczanie orzeczeń    387
  Rozdział szósty Zażalenie    388
  I. Uwagi ogólne    388
  II. Zażalenie do sądu drugiej instancji    388
  III. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji    391
  IV. Zażalenie do Sądu Najwyższego    392
  Rozdział siódmy Skarga kasacyjna    397
  I. Uwagi wstępne dotyczące charakteru prawnego skargi kasacyjnej    397
  II. Dopuszczalność skargi kasacyjnej    402
  1. Uwagi wprowadzające    402
  2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na rodzaj orzeczenia    402
  3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na wymagania konstrukcyjne i formalne    404
  4. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na termin    407
  5. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na przymus adwokacko-radcowski    410
  6. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej    411
  III. Podstawy skargi kasacyjnej    412
  1. Uwagi wprowadzające    412
  2. Naruszenie prawa materialnego    416
  3. Naruszenie przepisów postępowania    420
  IV. Postępowanie sprawdzające przed sądem drugiej instancji    422
  V. Odpowiedź na skargę kasacyjną    425
  VI. Postępowanie przed Sądem Najwyższym    426
  1. Postępowanie sprawdzające    426
  2. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania    426
  3. Postępowanie rozpoznawcze    428
  VII. Wyrokowanie przez Sąd Najwyższy    430
  1. Podstawa wyrokowania    430
  2. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne    432
  2.1. Uwagi wprowadzające    432
  2.2. Oddalenie skargi kasacyjnej    433
  2.3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania    433
  2.4. Uchylenie zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy    435
  2.5. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania    438
  2.6. Umorzenie postępowania kasacyjnego    439
  2.7. Przedstawianie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego    439
  2.8. Uzasadnianie i doręczanie orzeczeń Sądu Najwyższego    440
  Rozdział ósmy Skarga o wznowienie postępowania    442
  I. Uwagi wstępne (pojęcie prawomocności orzeczeń sądowych, prawomocność formalna i materialna, powaga rzeczy osądzonej)    442
  II. Podstawy wznowienia postępowania    443
  III. Przebieg postępowania wznowieniowego    446
  Bibliografia    451
  Skorowidz rzeczowy    467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia