Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

-12%

Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

1 ocena

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

175,12  199,00

Format: epub

175,12199,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera ponad 200 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach restrukturyzacyjnych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez nadzorcę i zarządcę. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania restrukturyzacyjnego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza. W książce zaprezentowano określone zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego z perspektywy nie tylko jego uczestników, lecz także organów tego postępowania. Opracowanie zawiera wzory pism, które mogą być wykorzystywane w praktyce sądowej.


Książka przeznaczona jest zarówno dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.


Liczba stron752
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
TłumaczenieAnna Michalska, Małgorzata Brzozowska
ISBN-13978-83-8092-471-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    17
  SŁOWO WSTĘPNE    19
  Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 23 1. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu 25 2. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu częściowego w toku postępowania o zatwierdzenie układu 35 3. Wzór karty do głosowania nad układem częściowym w postępowaniu o zatwierdzenie układu 45 4. Zastrzeżenia wierzyciela co do kryteriów wyboru objęcia układem częściowym 50 5. Wniosek wierzyciela o udzielenie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu    53
  Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 57 6. Wniosek dłużnika o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 59 7. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania układowego 67 8. Wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego 76 9. Wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego 86 10. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania układowego 93 11. Zażalenie dłużnika na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego 100 12. Zażalenie dłużnika na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym 105 13. Propozycja innych kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym 110 14. Zażalenie wierzyciela prowadzącego egzekucję na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i zajęciu rachunku bankowego (na etapie rozpoznawania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego)    114
  Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 119 15. Oświadczenie dłużnika o wskazaniu i wydaniu majątku oraz o wydaniu dokumentów (postępowanie sanacyjne) 121 16. Wniosek dłużnika o uchylenie zajęcia dokonanego przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym 124 17. Wniosek dłużnika o stwierdzenie przez sędziego -komisarza zawieszenia postępowania egzekucyjnego (postępowanie układowe) 128 18. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności nieobjętych układem (postępowanie układowe) 132 19. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęcia rachunku (na etapie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego) 136 20. Wniosek dłużnika o zmianę nadzorcy sądowego lub zarządcy 140 21. Zażalenie na postanowienie sędziego -komisarza w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego zarządcy 144 22. Wniosek dłużnika o powołanie nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym albo zarządcy w postępowaniu sanacyjnym 147 23. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego zarządcy 151 24. Uchwała zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy 155 25. Oświadczenie dłużnika o poparciu uchwały zgromadzenia wierzycieli w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia zarządcy 157 26. Wniosek wierzyciela o dopuszczenie do udziału w sprawie 159 27. Wniosek dłużnika o ustanowienie rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym 163 28. Wniosek wierzycieli o powołanie na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym 166 29. Wniosek wierzyciela o zmianę składu rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub w postępowaniu sanacyjnym 171 30. Regulamin rady wierzycieli 176 31. Zastrzeżenia dłużnika co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku przyspieszonego postępowania układowego 182 32. Sprzeciw wierzyciela co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu układowym 185 33. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w toku postępowania sanacyjnego 190 34. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi ze spisu wierzytelności 196 35. Wniosek wierzyciela o dokonanie zwrotu dokumentów złożonych w celu udowodnienia wierzytelności 199 36. Wniosek wierzyciela, którego wierzytelność jest sporna i została uprawdopodobniona, o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem w toku przyspieszonego postępowania układowego 202 37. Propozycje układowe składane przez dłużnika 206 38. Propozycje układowe nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych 217 39. Propozycje układowe dłużnika (układ częściowy) 223 40. Zastrzeżenia uczestników postępowania przeciwko przyjętemu układowi 227 41. Oświadczenie wierzyciela o potrąceniu    231
  Rozdział IV. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego 235 42. Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 237 43. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego 241 44. Uproszczony wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego 245 45. Uproszczony wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości    251
  Rozdział V. Zmiana i uchylenie układu 257 46. Wniosek wierzyciela o dokonanie zmiany zatwierdzonego układu 259 47. Wniosek wierzyciela o uchylenie układu 263 48. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu 267 49. Wniosek dłużnika o wydanie postanowienia o wykonaniu układu    272
  50. Wstępny plan restrukturyzacyjny 279 51. Plan restrukturyzacyjny 286 52. Oświadczenie zarządcy o braku przeszkód do pełnienia funkcji 306 53. Oświadczenie zarządcy o zawarciu umowy ubezpieczenia 308 54. Wniosek o zmianę zarządcy 311 55. Zawiadomienie o ustanowieniu zarządcy oraz utracie prawa zarządu 314 56. Okresowe sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego 320 57. Okresowe sprawozdanie z czynności zarządcy 323 58. Okresowe sprawozdanie rachunkowe zarządcy 327 59. Sprawozdanie końcowe zarządcy 330 60. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę układu o odpowiedzialności karnej 333 61. Pouczenie dłużnika przez nadzorcę sądowego o odpowiedzialności karnej 337 62. Spis wierzytelności 340 63. Spis wierzytelności spornych 346 64. Wniosek nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia 349 65. Spis inwentarza w postępowaniu sanacyjnym 354 66. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia wstępnego (postępowanie sanacyjne) 358 67. Wniosek zarządcy o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego (postępowanie sanacyjne) 364 68. Sprawozdanie zarządcy z wykonania planu restrukturyzacyjnego 370 69. Opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu 375 70. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu 379 71. Wniosek zarządcy do rady wierzycieli o wyrażenie zgody na dzierżawę przedsiębiorstwa 384 72. Okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu 387 73. Wniosek tymczasowego nadzorcy sądowego o ustalenie wynagrodzenia 391 74. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w całości 394 75. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej w części 398 76. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w całości 402 77. Oświadczenie zarządcy o odstąpieniu od umowy wzajemnej w części 404 78. Zawiadomienie dłużnika o ustanowieniu nadzorcy sądowego 406 79. Pozew zarządcy o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej 412 80. Wniosek zarządcy do sędziego-komisarza o uznanie części wynagrodzenia reprezentanta lub pracownika dłużnika za bezskuteczne 416 81. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania sądowoadministracyjnego 421 82. Oświadczenie nadzorcy sądowego o wstąpieniu do postępowania cywilnego 423 83. Oświadczenie zarządcy o wstąpieniu do postępowania cywilnego 426 84. Wniosek zarządcy do sędziego -komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż mienia 428 85. Odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej    432
  Rozdział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu 439 1. Formalna kontrola wniosku o zatwierdzenie układu 441 86. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zatwierdzenie układu 441 87. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu nadzorcy układu do uzupełnienia braków formalnych sprawozdania 445 88. Zarządzenie przewodniczącego informujące dłużnika, że nadzorca nie uzupełnił braków formalnych sprawozdania i go nie poprawił 448 89. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego 451 2. Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu 453 90. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o zatwierdzenie układu 453 91. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania 457 92. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu 460 93. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu    466
  Rozdział II. Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 471 1. Formalna kontrola wniosku restrukturyzacyjnego 473 1.1. Formalna kontrola wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 473 94. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 473 95. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia zaliczki 476 96. Postanowienie sądu o żądaniu dalszej zaliczki 478 97. Postanowienie sądu o zawiadomieniu organu założycielskiego o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu przedsiębiorstwa państwowego 480 1.2. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania układowego 482 98. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania układowego 482 99. Postanowienie sądu o żądaniu zaliczki 485 1.3. Formalna kontrola wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 487 100. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez dłużnika 487 101. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego złożonego przez wierzyciela 491 102. Zarządzenie przewodniczącego o wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 494 2. Przekazanie sprawy według właściwości 497 103. Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego według właściwości 497 3. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego 500 104. Postanowienie sądu o zawiadomieniu sądu upadłościowego o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego 500 105. Postanowienie sądu o wstrzymaniu rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się ogłoszenia upadłości dłużnika 503 106. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika 506 107. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego wskutek uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika 509 4. Zabezpieczenie majątku dłużnika 513 108. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego 513 109. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego 520 110. Postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego zarządcy 525 111. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia tymczasowego zarządcy 532 112. Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego i uchyleniu zajęcia rachunku bankowego 5365. Orzeczenia w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego 540 113. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego 540 114. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o otwarcie postępowania układowego 543 115. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego 546 116. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania układowego 553 117. Postanowienie sądu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego 556 118. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego z wniosku dłużnika (na przykładzie postępowania sanacyjnego) 563 119. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela    573
  Rozdział III. Postępowanie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 587 1. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika 589 120. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) 589 121. Postanowienie sądu o cofnięciu dłużnikowi zezwolenia na wykonywanie zarządu nad całością lub częścią majątku (postępowanie sanacyjne) 593 122. Postanowienie sędziego -komisarza o tym, aby ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego (postępowanie układowe) 595 2. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika, majątkowych stosunków małżeńskich oraz spadków nabytych przez dłużnika 597 123. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na odstąpienie od umowy wzajemnej (postępowanie sanacyjne) 597 124. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zbycie składników majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) 601 3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do innych postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych oraz przed sądami polubownymi 604 125. Postanowienie sędziego -komisarza o stwierdzeniu zawieszenia postępowania egzekucyjnego (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) 604 126. Postanowienie sędziego -komisarza o uchyleniu zajęć (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) 607 4. Bezskuteczność czynności dłużnika 610 127. Postanowienie sędziego-komisarza o uznaniu, że określona część wynagrodzenia reprezentanta dłużnika jest bezskuteczna wobec masy sanacyjnej (postępowanie sanacyjne) 610 128. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zwolnienie drugiej strony bezskutecznej czynności prawnej dłużnika z obowiązku przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika (postępowanie sanacyjne) 615 129. Postanowienie sędziego-komisarza o wskazaniu osoby obowiązanej do przekazania do majątku dłużnika tego, co wskutek czynności bezskutecznej ubyło z tego majątku i określenie zakresu jej obowiązku (postępowanie sanacyjne) 619 5. Plan restrukturyzacyjny 623 130. Postanowienie sędziego-komisarza o wyrażeniu zgody na zlecenie sporządzenia planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim 623 131. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego (postępowanie sanacyjne) 625 132. Postanowienie sędziego-komisarza o zakazaniu wdrażania niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym (postępowanie sanacyjne) 628 6. Sąd i sędzia-komisarz 631 133. Postanowienie o powołaniu zastępcy sędziego-komisarza 631 134. Postanowienie sędziego-komisarza o oznaczeniu czynności, których wykonywanie przez nadzorcę sądowego/zarządcę jest niedopuszczalne bez zezwolenia sędziego-komisarza lub rady wierzycieli 633 7. Nadzorca, nadzorca sądowy, zarządca 636 135. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na jego wniosek 636 136. Postanowienie sądu o zmianie nadzorcy sądowego na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133 ust. 2 pr. rest. 639 137. Postanowienie sądu o zmianie zarządcy na wniosek dłużnika 642 138. Postanowienie sądu o odmowie zmiany zarządcy na wniosek dłużnika 645 139. Postanowienie sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji zarządcy 648 140. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu uchybienia w czynnościach nadzorcy sądowego 651 141. Postanowienie sędziego-komisarza o upomnieniu nadzorcy sądowego 654 142. Postanowienie sędziego-komisarza o nałożeniu grzywny na zarządcę 659 143. Postanowienie sądu o odwołaniu zarządcy 664 144. Postanowienie sądu o zawieszeniu zarządcy w wykonywaniu jego czynności 671 145. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego zarządcy 674 146. Postanowienie sędziego-komisarza o odmowie uznania określonego wydatku 679 147. Postanowienie sędziego-komisarza o sprostowaniu sprawozdania rachunkowego zarządcy 685 148. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego zarządcy 689 149. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia sprawozdania końcowego zarządcy 694 150. Postanowienie sądu o ustaleniu wynagrodzenia nadzorcy sądowego 700 151. Postanowienie sądu o ustaleniu wstępnego wynagrodzenia zarządcy 708 152. Postanowienie sędziego-komisarza o dalszych zaliczkach na wynagrodzenie zarządcy 714 153. Postanowienie sądu o wynagrodzeniu zarządcy 716 8. Uczestnicy postępowania 724 8.1. Dłużnik 724 154. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla dłużnika 724 155. Postanowienie sędziego-komisarza o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków kuratora ustanowionego dla dłużnika 728 156. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobierców dłużnika 734 157. Postanowienie sądu o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy 737 8.2. Wierzyciele 744 158. Postanowienie sędziego-komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w sprawie 744 159. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela 746 9. Spis wierzytelności 749 160. Postanowienie sędziego-komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu wierzyciela co do pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności 749 161. Postanowienie sądu rozpoznające zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza rozpoznające sprzeciw od spisu wierzytelności 756 162. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym 768 163. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym 770 164. Postanowienie sędziego-komisarza o wykreśleniu z urzędu wierzytelności ze spisu wierzytelności 772 165. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności 776 166. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie spisu wierzytelności (drugi wariant w przyspieszonym postępowaniu układowym) 779 10. Rada wierzycieli 781 167. Postanowienie sędziego-komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli 781 168. Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli, który nie pełni należycie swoich obowiązków 786 169. Postanowienie sędziego-komisarza o zmianie składu rady wierzycieli na podstawie art. 126 ust. 1 pr. rest. 790 170. Postanowienie sędziego-komisarza o pozostawieniu bez rozpoznania zarzutów od uchwały rady wierzycieli 793 171. Postanowienie sędziego-komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli na skutek rozpoznania zarzutów 796 11. Zgromadzenie wierzycieli 802 172. Postanowienie sędziego-komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli 802 173. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia uchwały zgromadzenia wierzycieli 806 174. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia i uchyleniu uchwały zgromadzenia wierzycieli 810 12. Postanowienia ogólne wydawane po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego 813 175. Postanowienie sądu o połączeniu do wspólnego rozpoznania spraw restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej 813 13. Układ 815 176. Postanowienie sędziego-komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu 815 177. Postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu częściowego 820 178. Postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu 823 179. Postanowienie sądu o wykonaniu układu 825 180. Postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu 829 181. Postanowienie sądu o uchyleniu układu 833 14. Umorzenie i zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego 837 182. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (obligatoryjne) 837 183. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (fakultatywne) 841 184. Postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego (art. 326 ust. 1 pr. rest.) 847 185. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 2 pr. rest.) 852 186. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) 858 187. Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o umorzenie postępowania sanacyjnego (art. 326 ust. 3 pr. rest.) 864 188. Postanowienie sądu nakazujące przymusowe odebranie majątku od zarządcy 870 189. Postanowienie sądu o zasądzeniu kosztów przechowania ksiąg, korespondencji i dokumentów dłużnika od osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika 873 190. Postanowienie sądu o zarządzeniu likwidacji majątku dłużnika i określeniu sposobu likwidacji    877
  BIBLIOGRAFIA    881
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia