Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,00

Format: epub

79,00

cena zawiera podatek VAT

Łukasz Siudak doktor nauk prawnych, radca prawny z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie nieruchomości i procesu inwestycyjnego; autor wielu artykułów w prasie branżowej; prowadzi kancelarię radcowską.
Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw:
prawo budowlane,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
o gospodarce nieruchomościami,
prawo ochrony środowiska,
o dostępie do informacji publicznej.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów, którym będzie niezbędna przy sporządzaniu zarzutów materialnych do decyzji organów administracji i podczas egzaminu zawodowego, jak również dla:
architektów, którym wskaże możliwe interpretacje prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, w którym będą uczestniczyć,
inwestorów budowlanych, którym pozwoli na optymalizację skutków samowoli budowlanej w celu uniknięcia kar administracyjnych,
inżynierów budownictwa, którym podpowie, jak poprawnie przygotować i złożyć projekt zamienny i jak rozumieć pojęcie istotne odstępstwo ,
urzędników administracji budowlanej, którym będzie przydatna podczas wydawania decyzji administracyjnych.


Liczba stron336
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-097-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  Źródła    16
  Wstęp    17
  Art. 3 [Definicje] - pkt 1, 2 19 Art. 3 [Definicje] - pkt 2 30 Art. 3 [Definicje] - pkt 3 31 Art. 3 [Definicje] - pkt 4 32 Art. 3 [Definicje] - pkt 5 33 Art. 3 [Definicje] - pkt 6 37 Art. 3 [Definicje] - pkt 7 39 Art. 3 [Definicje] - pkt 7a 43 Art. 3 [Definicje] - pkt 8 47 Art. 3 [Definicje] - pkt 9 51 Art. 3 [Definicje] - pkt 10-11 55 Art. 3 [Definicje] - pkt 12 57 Art. 3 [Definicje] - pkt 20 57 Art. 4 [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej (zasada wolności budowlanej)] 60 Art. 5 [Obiekt budowlany - zasady projektowania; zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] - ust. 1 61 Art. 6 [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] 64 Art. 7 [Przepisy techniczno-budowlane] - ust. 1 65 Art. 9 [Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych] - ust. 1 65 Art. 17 [Uczestnicy procesu budowlanego] - pkt 1 67 Art. 20 [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu] - ust. 1 68 Art. 21a [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] - ust. 1 68 Art. 28 [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę] - ust. 1 69 Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 73 Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 2 pkt 1-1c . 81 Art. 29a [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 85 Art. 30 [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych] - ust. 1 86 Art. 31 [Rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; termin rozpoczęcia robót zabezpieczających i rozbiórkowych] - ust. 1 88 Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 89 Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 pkt 1 92 Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 4 95 Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 1 96 Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 4 97 Art. 34 [Projekt budowlany - wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 3 98 Art. 34 [Projekt budowlany - wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 4 98 Art. 35 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara] - ust. 1 99 Art. 35a [Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę; wstrzymanie wykonania decyzji; kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora] - ust. 1 100 Art. 36a [Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę] - ust. 1 101 Art. 39 [Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym objętym ochroną zabytków] - ust. 1 105 Art. 40 [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania] - ust. 1 106 Art. 41 [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze] - ust. 1 108 Art. 45 [Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki] - ust. 1 109 Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 1 112 Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 2 115 Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 3 119 Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 1 120 Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 3 132 Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 4 133 Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 134 Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 pkt 1-3 136 Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 2 140 Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 3 141 Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 1 142 Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 2 146 Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 1 149 Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 2 pkt 1-2 153 Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 3 155 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 1 pkt 1 158 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 2 165 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 3 166 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 4 167 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 5 169 Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 7 170 Art. 52 [Zasady ponoszenia kosztów wykonania decyzji] 171 Art. 54 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - zawiadomienie organu o zakończeniu budowy] 174 Art. 55 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] - ust. 1 pkt 1 176 Art. 56 [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania] - ust. 1 177 Art. 57 [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 179 Art. 59 [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; strona w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 182 Art. 59a [Kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę] - ust. 1 183 Art. 59c [Termin przeprowadzenia kontroli budowy; uczestnictwo inwestora w kontroli budowy] - ust. 1 184 Art. 59f [Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli] - ust. 1 185 Art. 61 [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] - pkt 1 186 Art. 66 [Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym; decyzja o zakazie użytkowania obiektu] - ust. 1 pkt 1 188 Art. 67 [Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego] - ust. 1 191 Art. 68 [Nakazy i zarządzenia związane z potrzebą opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi] 192 Art. 69 [Stosowanie środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa] - ust. 1 194 Art. 71 [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie zmiany, sprzeciw] 194 Art. 71a [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia; opłata legalizacyjna; decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części] - ust. 1 pkt 1-2 196 Art. 81c [Uprawnienia organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] - ust. 2    197
  Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] - ust. 2 199 Art. 2 [Definicje] - pkt 4-5 203 Art. 2 [Definicje] - pkt 14 204 Art. 2 [Definicje] - pkt 19 205 Art. 3 [Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej] - ust. 1 206 Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 1 206 Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 2 208 Art. 6 [Ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości] - ust. 1 209 Art. 7 [Szczególne zasady procedowania aktów planistycznych] 210 Art. 9 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] 211 Art. 10 [Elementy uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] - ust. 1 213 Art. 11 [Procedura planistyczna] 214 Art. 14 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego] - ust. 1 215 Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 1 216 Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 1 216 Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 8 217 Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 10 218 Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 12 219 Art. 16 [Zakres i skala projektu planu miejscowego] - ust. 1 220 Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 1 221 Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 9 222 Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 12 223 Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 13 223 Art. 18 [Uwagi do projektu planu miejscowego] - ust. 1 224 Art. 20 [Uchwalenie planu miejscowego] - ust. 1 225 Art. 27 [Tryb zmiany aktu planistycznego] 226 Art. 28 [Nieważność aktu planistycznego] - ust. 1 227 Art. 35 [Tymczasowe zagospodarowanie terenów] 230 Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 1 pkt 1-2 230 Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 3 231 Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 4 233 Art. 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] - ust. 1 234 Art. 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] - ust. 3 235 Art. 50 [Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 236 Art. 52 [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 239 Art. 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 240 Art. 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 7 241 Art. 54 [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] 242 Art. 56 [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] 242 Art. 59 [Decyzja o warunkach zabudowy - istota] - ust. 1 243 Art. 60 [Właściwość organów w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Biegły urbanista] - ust. 1 247 Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 248 Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 2 252 Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 3 253 Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 4 254 Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 5    255
  Art. 59 [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] 259 Art. 62 [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 2 261 Art. 63 [Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 262 Art. 64 [Obowiązek zasięgnięcia opinii] - ust. 1 264 Art. 66 [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 267 Art. 71 [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 270 Art. 72 [Przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe] - ust. 1 272 Art. 74 [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 273 Art. 77 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 273 Art. 80 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 274 Art. 82 [Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 Art. 84 [Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1    276
  Art. 6 [Cele publiczne] - ust. 1 278 Art. 62 [Treść umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste] - ust. 1 279 Art. 63 [Dodatkowe terminy i opłaty] - ust. 1 281 Art. 64 [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] - ust. 1 281 Art. 93 [Warunki dopuszczalności podziału nieruchomości] - ust. 1 282 Art. 98 [Wydzielenie działek pod drogi] - ust. 1 284 Art. 98a [Opłata adiacencka] - ust. 1 284 Art. 112 [Wywłaszczenie nieruchomości] - ust. 3 288 Art. 124 [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości] - ust. 1 289 Art. 129 [Ustalenie odszkodowania] - ust. 1 291 Art. 137 [Zbędność na cel wywłaszczenia] - ust. 1 pkt 1 293 Art. 140 [Zwrot odszkodowania lub nieruchomości zamiennej] - ust. 1 293 Art. 144 [Opłaty adiacenckie] - ust. 1 294 Art. 145 [Ustalenie opłaty adiacenckiej] - ust. 2 297 Art. 146 [Wysokość opłaty adiacenckiej] - ust. 2 Art. 154 [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] - ust. 1    299
  Art. 180 [Dopuszczalność eksploatacji instalacji] - pkt 1 301 Art. 184 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia] - ust. 1 302 Art. 185 [Strony postępowania o wydanie pozwolenia] - ust. 1 303 Art. 195 [Fakultatywne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] - ust. 2 304 Art. 363 [Decyzja nakazująca czynności zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko] - ust. 1 305 Art. 367 [Kompetencje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] - ust. 1    306
  Art. 1 [Definicja informacji publicznej; zakres obowiązywania ustawy] - ust. 1 308 Art. 14 [Forma udostępnienia informacji publicznej] - ust. 1 312 Art. 16 [Stosowanie przepisów k.p.a.] - ust. 1    316
  Wykaz orzecznictwa    319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia