Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym

-20%

Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: epub

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na: 1.08.2010 r.


Przedmiotem prezentowanej książki jest sądowy proces decyzyjny w postępowaniu cywilnym. Na treść publikacji składają się zagadnienia dotyczące istoty i znaczenia sądowych aktów jurysdykcyjnych w kontekście prawa do sądu oraz ogólnej teorii decyzji. W celu omówienia zasad i przebiegu sądowego procesu decyzyjnego, a także procesowo-technicznych reguł orzekania wykorzystano liczne wypowiedzi Sądu Najwyższego oraz dorobek nauki. Rozważania dogmatyczne wzbogacono załączonymi wzorami wybranych orzeczeń (tenorów).
Problematyka, której dotyczy opracowanie, stanowi newralgiczny punkt stosowania prawa przez sądy, a tym samym budzi zainteresowanie nie tylko osób naukowo zajmujących się postępowaniem cywilnym, ale także sędziów, asystentów sędziów, referendarzy oraz adwokatów i radców prawnych, którzy reprezentując strony postępowań cywilnych współuczestniczą w nich, a decyzje sądowe czynią niejednokrotnie przedmiotem zaskarżenia.


Liczba stron272
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2340-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  Wprowadzenie     13
  Rozdział pierwszy Znaczenie sądowych aktów decyzyjnych w postępowaniu cywilnym     15
  1. Znaczenie decyzji sądowych dla realizacji prawa do sądu     15
  2. Orzecznicze stosowanie prawa a niezawisłość sędziowska     19
  3. Sądowe akty jurysdykcyjne w kontekście ogólnej teorii decyzji     23
  3.1. Decyzje sądowego stosowania prawa jako szczególne decyzje prawne     23
  3.2. Elementy decyzji sądowej     25
  3.2.1. Podmiot decyzyjny     25
  3.2.2. Wolna wola     26
  3.2.3. Odpowiedzialność     28
  3.2.4. Cel decyzji     29
  3.2.5. Problem decyzyjny     30
  3.3. Rola procesów przeddecyzyjnych (psychologicznych i intelektualnych) w podejmowaniu decyzji prawnych     31
  3.4. Struktura procesu decyzyjnego     34
  3.5. Cechy decyzji sądowych     39
  3.5.1. Racjonalność     39
  3.5.2. Pewność treści     41
  3.5.3. Legalność     44
  3.5.4. Wiążący charakter     45
  3.5.5. Skuteczność     46
  3.5.6. Sprawiedliwość     47
  Rozdział drugi Charakterystyka i klasyfikacja czynności decyzyjnych organów procesowych     51
  1. Czynności decyzyjne sądów jako szczególne czynności procesowe     51
  2. Uwagi ogólne o rodzajach i klasyfikacji orzeczeń     55
  3. Kryterium postaci aktów decyzyjnych     61
  3.1. Postacie orzeczeń     61
  3.1.1. Wyroki     61
  3.1.2. Postanowienia     62
  3.1.3. Nakazy zapłaty     64
  3.1.4. Wpisy w księdze wieczystej     64
  3.2. Orzeczenia a zarządzenia     65
  4. Kryterium stosunku orzeczenia do żądania     69
  4.1. Orzeczenia uwzględniające żądanie     69
  4.2. Orzeczenia oddalające żądanie     72
  5. Podział orzeczeń ze względu na skutki prawne     73
  5.1. Uwagi wstępne     73
  5.2. Orzeczenia deklaratywne     75
  5.3. Orzeczenia konstytutywne     76
  6. Kryterium sposobu poszukiwanej ochrony prawnej     79
  6.1. Orzeczenia zasądzające     79
  6.2. Orzeczenia ustalające     84
  6.3. Orzeczenia kształtujące     86
  7. Kryterium zachowania się pozwanego     87
  7.1. Orzeczenia zaoczne     87
  7.2. Orzeczenia kontradyktoryjne     90
  7.3. Orzeczenia z uznania     91
  8. Podział orzeczeń ze względu na zakres rozstrzygnięcia     92
  8.1. Orzeczenia zwykłe     92
  8.2. Orzeczenia częściowe     92
  8.3. Orzeczenia wstępne     93
  8.4. Orzeczenia końcowe     96
  8.5. Orzeczenia łączne     97
  8.6. Orzeczenia uzupełniające     98
  9. Orzeczenia zapadające na skutek wniesienia środka zaskarżenia     98
  9.1. Uwagi ogólne     98
  9.2. Orzeczenia reformatoryjne     101
  9.3. Orzeczenia kasatoryjne     102
  9.4. Rozstrzygnięcia skutkujące utrzymaniem w mocy zaskarżonej decyzji     103
  Rozdział trzeci Zasady orzekania     105
  1. Znaczenie zasad orzekania w kształtowaniu decyzji sądowej     105
  2. Relacje między przedmiotem postępowania a przedmiotem orzeczenia     106
  2.1. Charakterystyka przedmiotu postępowania     106
  2.1.1. Pojęcie przedmiotu postępowania     106
  2.1.2. Przedmiot sądowego postępowania cywilnego     111
  2.1.3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego     114
  2.1.4. Przedmiot postępowania zabezpieczającego     116
  2.2. Stosunek zakresu żądań do zakresu orzekania     118
  2.3. Związanie sądu żądaniami stron     122
  2.4. Szczególne zasady odnoszące się do przedmiotu orzekania     132
  2.4.1. Ograniczenie odpowiedzialności pozwanego     132
  2.4.2. Rozłożenie świadczenia na raty     133
  2.4.3. "Miarkowanie sędziowskie"     137
  3. Czas orzekania     139
  4. Należyte ukształtowanie podstaw orzekania     142
  4.1. Podstawa faktyczna     142
  4.2. Podstawa prawna     145
  4.3. Podstawa kompetencyjna     153
  Rozdział czwarty Okoliczności poprzedzające sądowy proces decyzyjny i jemu towarzyszące     155
  1. Dopuszczalność orzekania     155
  1.1. Uwagi wstępne     155
  1.2. Relacje między postacią, formą i treścią rozstrzygnięcia a przedmiotem postępowania     157
  2. Czynności związane z tokiem postępowania     159
  2.1. Przygotowanie sprawy     159
  2.2. Określenie podmiotowych i przedmiotowych granic orzekania     161
  2.3. Właściwa kwalifikacja sprawy     162
  3. Czynności procesowe sądu towarzyszące kreowaniu orzeczeń     164
  3.1. Narada     164
  3.1.1. Rozważanie nad treścią orzeczenia     164
  3.1.2. Spisanie     168
  3.2. Podpisanie     171
  3.2.1. Charakter prawny podpisu     171
  3.2.2. Zasady podpisywania orzeczeń     176
  3.3. Notyfikacja orzeczeń     178
  Rozdział piąty Procesowo-techniczne aspekty tworzenia orzeczenia     183
  1. Wybór właściwej postaci rozstrzygnięcia     183
  2. Struktura sentencji decyzji sądowej     184
  2.1. Uwagi ogólne     184
  2.2. Budowa sentencji     187
  2.2.1. Komparycja     187
  2.2.1.1. Oznaczenie sądu i sędziów     187
  2.2.1.2. Oznaczenie protokolanta oraz prokuratora     189
  2.2.1.3. Wymienienie daty i miejsca rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia     190
  2.2.1.4. Wymienienie stron     190
  2.2.1.5. Oznaczenie przedmiotu rozstrzygnięcia     192
  2.2.2. Formuła sentencji     193
  2.2.2.1. Rozstrzygnięcie o żądaniu głównym     193
  2.2.2.2. Rozstrzygnięcia dodatkowe     200
  2.2.2.2.1. Orzeczenie o kosztach     200
  2.2.2.2.2. Rygor natychmiastowej wykonalności     204
  2.2.2.2.3. Orzeczenie restytucyjne     206
  2.2.2.2.4. Wstrzymanie wykonania lub skuteczności orzeczenia     207
  2.3. Rozstrzygnięcia wydawane w niektórych postępowaniach szczególnych.....213
  2.3.1. Orzeczenia w sprawach małżeńskich     213
  2.3.1.1. Sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa     213
  2.3.1.2. Sprawy o unieważnienie małżeństwa     213
  2.3.1.3. Rozstrzyganie o roszczeniach niemajątkowych i majątkowych w sprawach o rozwód     214
  2.3.2. Orzeczenia w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi     217
  2.3.3. Orzeczenia w sprawach o naruszenie posiadania     218
  2.3.4. Orzeczenia w postępowaniu z zakresu prawa osobowego     219
  2.3.5. Orzeczenia w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie     220
  2.3.6. Orzeczenia w postępowaniu z zakresu prawa rodzinnego, opieki i kurateli     220
  2.3.7. Orzeczenia w sprawach z zakresu prawa rzeczowego     222
  2.3.8. Orzeczenia w sprawach z zakresu prawa spadkowego     224
  2.3.9. Orzeczenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym     224
  3. Konstruowanie uzasadnienia     225
  3.1. Znaczenie i forma pisemnych motywów orzeczenia sądowego     225
  3.2. Zakres uzasadnienia     228
  3.3. Konstrukcja uzasadnienia orzeczenia merytorycznego     229
  3.3.1. Część "historyczna"     229
  3.3.2. Ustalenia faktyczne     230
  3.3.3. Ocena materiału dowodowego     232
  3.3.4. Wyjaśnienie podstawy prawnej     233
  3.4. Uzasadnienie orzeczenia sądu drugiej instancji     234
  3.5. Struktura uzasadnienia postanowień niemerytorycznych     236
  Załączniki     237
  Bibliografia     261
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia