Zawód: psycholog

Regulacje prawne i etyka zawodowa

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,50  35,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,5035,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niezależnie od charakteru i obszaru działalności wspólna dla psychologów jest szczególna natura więzi z podmiotem oddziaływań i wynikające z niej zobowiązania etyczne.
Książka porządkuje wiedzę dotyczącą:
- kontekstu prawnego wykonywania zawodu psychologa
- obowiązujących zasad i standardów etycznych oraz sposobów ich realizacji.
Psychologowie praktycy oraz studenci psychologii zyskają dzięki tej książce możliwość pogłębionego zrozumienia etycznego wymiaru pracy psychologa, a także odnajdą w niej wyczerpujący zbiór zasad do zastosowania w codziennej pracy.


Liczba stron356
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18696-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    13
  Wstęp    15
  1. Zawód psychologa w świetle prawa    19
    1.1. Prawna definicja zawodu psychologa    19
    1.2. Psycholog jako zawód zaufania publicznego    20
      1.2.1. Prawne koncepcje zawodu zaufania publicznego i zawodu regulowanego    20
      1.2.2. Zawody zaufania publicznego w świadomości współczesnych Polaków    26
    1.3. Samorząd zawodowy i inne organizacje zawodowe    27
      1.3.1. Regulacje prawne i organizacje zawodowe psychologów w innych krajach    27
      1.3.2. Sytuacja prawna innych zawodów zaufania publicznego w Polsce    30
      1.3.3. Samorząd zawodowy psychologów w Polsce    33
      1.3.4. Zrzeszenia psychologów w Polsce    33
      1.3.5. Międzynarodowe zrzeszenia psychologów    36
    1.4. Prawo do wykonywania zawodu psychologa    38
      1.4.1. Prawo do wykonywania zawodu psychologa w zapisie ustawy    38
      1.4.2. Faktyczne prawo do wykonywania zawodu psychologa    39
      1.4.3. Konsekwencje niejasności prawnych w regulacji zawodu psychologa i losy ustawy    48
  2. Odpowiedzialność w zawodzie psychologa    57
    2.1. Rodzaje odpowiedzialności psychologów w praktyce zawodowej    57
      2.1.1. Odpowiedzialność karna    57
      2.1.2. Odpowiedzialność cywilna    59
      2.1.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna    60
    2.2. Prawa klienta/pacjenta w kontekście odpowiedzialności zawodowej psychologa    66
  3. Źródła zasad etycznych w zawodzie psychologa    71
    3.1. Etyka filozoficzna a etyka stosowana    71
    3.2. Kodeksy etyki różnych zawodów    75
    3.3. Etyka zawodowa w zawodzie psychologa    77
      3.3.1. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego    78
      3.3.2. Zasady etyczne psychologa i kodeks postępowania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego    80
    3.4. Zasady etyczne a regulacje prawne    81
      3.4.1. Konflikt zasad etycznych i przepisów prawa    82
      3.4.2. Konflikt zasad etycznych i wymogów organizacji    82
      3.4.3. Absolutny zakaz łamania praw człowieka    83
    3.5. Kontrowersje wokół kodeksów etyki    83
    3.6. Jak rozstrzygać wątpliwości etyczne?    85
  4. Podstawowe zasady etyczne w pracy psychologa    89
    4.1. Zasada A: Działanie dla dobra i nieszkodzenie    91
    4.2. Zasada B: Wierność i odpowiedzialność    94
    4.3. Zasada C: Uczciwość i prawość    115
    4.4. Zasada D: Sprawiedliwość    117
    4.5. Zasada E: Szacunek dla ludzkich praw i ludzkiej godności    118
  5. Tajemnica zawodowa    125
    5.1. Pojęcie tajemnicy zawodowej    125
    5.2. Tajemnica w zawodzie psychologa – podstawy prawne    126
    5.3. Jak długo obowiązuje tajemnica zawodowa?    127
    5.4. Ograniczenia tajemnicy zawodowej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia    128
    5.5. Tajemnica zawodowa a obowiązki społeczne i prawne obywateli    130
      5.5.1. Poufność w kontekście informacji o przestępstwach    130
      5.5.2. Możliwość zwolnienia z tajemnicy zawodowej w procesie karnym    132
      5.5.3. Obowiązek dochowania tajemnicy w sądowym postępowaniu cywilnym lub rodzinnym    134
      5.5.4. Obszary wymagające dopracowania standardów: ofiary przemocy    135
    5.6. Poufność w kontekście pacjentów z zaburzeniami psychicznymi    140
    5.7. Zagrożenie poufności w kontekście terapii grupowej lub terapii par oraz w usługach na odległość    141
    5.8. Ograniczenia poufności w usługach na zlecenie strony trzeciej    142
    5.9. Tajemnica w pracy biegłego sądowego    142
    5.10. Ujawnienie informacji w celach dydaktycznych    144
    5.11. Ujawnienie informacji w celu uzyskania konsultacji    145
    5.12. Ujawnienie informacji poufnej na życzenie klienta    145
    5.13. Dokumentacja: poufność, czas i sposób przechowywania    146
      5.13.1. Regulacje prawne związane z dokumentacją w Polsce    146
      5.13.2. Dokumentacja medyczna i dokumentacja psychologiczna w kontekście świadczeń medycznych    156
      5.13.3. Rodzaje dokumentacji psychologicznej i jej zabezpieczenie    158
      5.13.4. Sposób przechowywania dokumentacji psychologicznej    165
      5.13.5. Okres przechowywania dokumentacji psychologicznej    166
  6. Świadoma zgoda na usługę psychologiczną    173
    6.1. Prawo klienta do dobrowolnego i świadomego korzystania z usług psychologicznych    173
      6.1.1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych    174
      6.1.2. Zgoda na usługę psychologiczną osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych    174
      6.1.3. Usługa psychologiczna bez zgody    175
    6.2. Informacje niezbędne do podjęcia świadomej zgody    181
      6.2.1. Rzetelna informacja o kwalifikacjach psychologa    182
      6.2.2. Rzetelna informacja o metodzie pracy i jej alternatywach    182
      6.2.3. Rzetelna informacja o poufności i jej ograniczeniach    183
      6.2.4. Uzgodnienie celu, zakresu i sposobu realizacji usługi    183
      6.2.5. Rzetelna informacja o prawach klienta    184
    6.3. Uzgodnienie praktycznych aspektów usługi    186
      6.3.1. Konflikt interesów i różnorodność ról    186
      6.3.2. Odpłatność    186
      6.3.3. Wymiar czasowy    187
  7. Standardy etyczne w diagnozie psychologicznej    189
    7.1. Opinia psychologiczna na podstawie badania diagnostycznego    189
    7.2. Zasady ogólne etycznego postępowania diagnostycznego    190
    7.3. Podmiotowe traktowanie klienta    190
      7.3.1. Minimalizacja wtargnięcia    191
      7.3.2. Diagnoza a badania naukowe    191
    7.4. Zapewnienie optymalnego funkcjonowania klienta    192
    7.5. Dobór narzędzi diagnostycznych    193
      7.5.1. Odpowiedzialne rozróżnienie między diagnozą psychologiczną a badaniem testowym    193
      7.5.2. Kontrowersje wokół technik projekcyjnych    195
      7.5.3. Prawo do stosowania narzędzia diagnostycznego    196
      7.5.4. Kwalifikacje użytkownika narzędzi diagnostycznych    198
    7.6. Przedstawienie wniosków diagnostycznych    199
      7.6.1. Pisemna opinia, orzeczenie, raport    200
      7.6.2. Ustna informacja zwrotna    201
    7.7. Przechowywanie dokumentacji    202
    7.8. Diagnoza grup szczególnych (niepełnosprawność, obca kultura/obcy język)    203
      7.8.1. Bariera językowa    203
      7.8.2. Bariera kulturowa    205
      7.8.3. Modyfikacja procedury i niedostosowanie prób normalizacyjnych    206
  8. Standardy etyczne w pomocy psychologicznej    213
    8.1. Kwalifikacje do udzielania pomocy psychologicznej    214
      8.1.1 Kontekst prawny    215
    8.2. Pomoc psychologiczna a autonomia i integralność klienta    215
    8.3. Zawarcie kontraktu na pomoc psychologiczną    217
    8.4. Terapia dla rodzin lub grup    218
    8.5. Terapia dla osób znajdujących się już pod opieką psychologa    219
    8.6. Przerwanie terapii    220
    8.7. Zakończenie terapii    220
  9. Usługi psychologiczne na zlecenie strony trzeciej – problem dobrowolności, podmiotowości i poufności    223
    9.1. Diagnoza psychologiczna w procesie ubiegania się o pracę    226
    9.2. Prawnie wymagana ocena psychologiczna w celu określenia zdolności do wykonywania zawodu lub funkcji    227
    9.3. Pobór do wojska    227
    9.4. Usługa psychologiczna na zlecenie pracodawcy    228
    9.5. Przymusowe badanie psychologiczne na zlecenie wymiaru sprawiedliwości    229
    9.6. Dokumentacja psychologiczna w systemie oświaty    230
  10. Przeciwdziałanie dyskryminacji w praktyce psychologicznej    233
    10.1. Dyskryminacja – kontekst prawny    233
    10.2. Przejawy dyskryminacji w praktyce psychologicznej    236
      10.2.1. Odmowa świadczenia    236
      10.2.2. Niezróżnicowane postrzeganie osób należących do mniejszości    241
      10.2.3. Niedostosowanie świadczenia do specyficznych potrzeb osób należących do mniejszości    241
      10.2.4. Nieuwzględnianie zagrożenia stereotypem    242
      10.2.5. Przeżywanie negatywnych uczuć    244
    10.3. Dyskryminacja wynikająca z ograniczeń kompetencji psychologów    244
      10.3.1. Ograniczenia kompetencji w usługach dla klientów z zaburzeniami somatycznymi    245
      10.3.2. Ograniczenia kompetencji w usługach dla klientów z grup mniejszościowych    247
    10.4. Dyskryminacja wynikająca z uprzedzeń żywionych przez psychologa    248
      10.4.1. Obowiązek eliminowania uprzedzeń    249
      10.4.2. Zalecenia dla psychologów świadczących usługi populacjom zróżnicowanym etnicznie, językowo, kulturowo i seksualnie    255
  11. Standardy etyczne w usługach psychologicznych na odległość    263
    11.1. Czy możliwa jest etyczna usługa psychologiczna na odległość?    263
    11.2. Opracowania dotyczące zasad etycznych w usługach na odległość    264
    11.3. Zalety kontaktu psychologicznego na odległość    265
    11.4. Zagrożenia dla praw klienta w usługach na odległość    266
      11.4.1. Poufność w usługach na odległość    266
      11.4.2. Sytuacja kryzysowa w usługach na odległość    267
      11.4.3. Świadoma zgoda w usługach na odległość    269
      11.4.4 Wyznaczanie granic    269
    11.5. Specyfika telepsychoterapii    270
    11.6. Diagnoza psychologiczna przez internet    271
      11.6.1. Zalety i ograniczenia    271
      11.6.2. Testy do samodzielnego rozwiązania w celu rozwoju osobistego i pogłębienia samoświadomości vs. diagnoza psychologiczna    272
    11.7. Bezpieczeństwo narzędzi diagnostycznych w internecie    278
  12. Usługi psychologiczne na rzecz dzieci    281
    12.1. Zgoda na usługę psychologiczną wobec dzieci    282
      12.1.1. Władza rodzicielska – aspekt prawny    282
      12.1.2. Wyrażenie zgody na usługę psychologiczną wobec dziecka – kwestie prawne    284
      12.1.3. Zgoda na usługę psychologiczną na terenie instytucji, pod której opieką znajduje się dziecko    284
      12.1.4. Kontrowersje wokół minimalnego wieku dla wyrażenia świadomej zgody – regulacje w kodeksie cywilnym    286
      12.1.5. Kontrowersje wokół minimalnego wieku dla wyrażenia świadomej zgody – jak kwestia zgody dziecka jest regulowana w zawodzie lekarza    287
      12.1.6. Wyrażenie przyzwolenia na usługę psychologiczną przez dziecko    289
    12.2. Odpowiedzialność za samopoczucie dziecka w trakcie kontaktu    294
      12.2.1. Obecność osoby bliskiej    294
    12.3. Poszanowanie podmiotowości dziecka    296
      12.3.1. Poszanowanie podmiotowości dziecka a wywiad z rodzicami    296
      12.3.2. Poszanowanie podmiotowości dziecka a udzielanie informacji zwrotnych    296
      12.3.3. Zdefiniowanie obszaru świadczenia i minimalizacja wtargnięcia    297
    12.4. Dylemat klient-dziecko czy klient-rodzic    298
    12.5. Zasada poufności i jej ograniczenia w usługach wobec dzieci    300
    12.6. Dziecko w badaniach naukowych    302
      12.6.1. Dobrowolność udziału dzieci w psychologicznych badaniach naukowych    302
      12.6.2. Czy badania naukowe z udziałem dzieci są konieczne?    302
  13. Zasady etyki w naukowych badaniach psychologicznych    307
    13.1. Prawne aspekty przestrzegania zasad etyki w psychologicznych badaniach naukowych    308
      13.1.1. Regulacja badań biomedycznych    308
      13.1.2. Regulacje w badaniach naukowych z udziałem ludzi w innych krajach    312
      13.1.3. Regulacje w badaniach naukowych z udziałem zwierząt. Zasady humanitarnej opieki i wykorzystania zwierząt w badaniach    314
      13.1.4. Polskie regulacje w psychologicznych badaniach naukowych z udziałem ludzi    316
    13.2. Świadoma zgoda na udział w badaniu    317
      13.2.1. Regulacje prawne dotyczące przetwarzania wrażliwych danych osobowych    320
      13.2.2. Świadoma zgoda na rejestrację głosu i wizerunku    321
      13.2.3. Zgoda na ujawnienie dodatkowych informacji    322
      13.2.4. Zgoda na udział w badaniach osób bez zdolności lub z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych    322
      13.2.5. Odstąpienie od świadomej zgody w badaniach naukowych    323
    13.3. Poufność informacji w badaniach naukowych    324
      13.3.1. Przechowywanie danych    324
      13.3.2. Ujawnienie osobie badanej wrażliwych danych z badania naukowego    325
    13.4. Zgoda instytucji    327
    13.5. Udział w badaniu osób podległych (klient/pacjent, student)    328
    13.6. Problemy związane z wykluczaniem osób z badań    328
    13.7. Wynagrodzenie za udział w badaniach    329
    13.8. Procedury maskujące    330
      13.8.1. Procedura odkłamania    331
      13.8.2. Odstąpienie od procedury odkłamania    332
    13.9. Minimalizowanie szkód    332
    13.10. Badanie naukowe weryfikujące skuteczność terapii    333
    13.11. Badania naukowe przez internet    334
      13.11.1. Poufność w badaniach internetowych    334
      13.11.2. Problem świadomej zgody w badaniach internetowych    335
      13.11.3. Maskowanie, odkłamanie i dyskomfort w badaniach internetowych    335
  14. Zasady etycznego postępowania podczas rozpowszechniania wyników badań, wiedzy psychologicznej i popularyzacji    343
    14.1. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy naukowej    343
      14.1.1. Plagiatorstwo    344
      14.1.2. Zasady powoływania się na literaturę cytowaną    347
      14.1.3. Zasady cytowania i parafrazowania    347
      14.1.4. Zgoda na reprodukcję    349
    14.2. Autorstwo publikacji    350
    14.3. Powtórna publikacja danych    351
    14.4. Udostępnianie danych do weryfikacji    352
    14.5. Recenzja naukowa    352
    14.6. Unikanie konfliktu interesów    352
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia