mpt button buy
mpt button rent

X

  Wstęp 17
  Introduction 20
  Część pierwsza. Żywioł, radość i kultura zabawy – poszukiwanie zagubionej istoty ludycznej edukacji 27
    Jerzy Dymara; O kształtowaniu kultury zabawy 27
      Zabawa jako potrzeba egzystencjalna 27
      Zabawa jako wartość, cechy dobrze zorganizowanej zabawy 28
      Kultura ludycznej edukacji 29
      Bogactwo i różnorodność projektujących działań uczniów 30
      Przeżycie, radość i kultura współbycia – homo ludens i homo creator 32
    Bronisława Dymara; Żywioł i radość zabawy, czyli o zagubionych wartościach ludycznej edukacji 35
      Wokół wybranych znaczeń żywiołu 35
      Zabawa, gra i taniec – radość bawienia się i istnienia w zabawie 37
      Zagubienie wartości ludycznej edukacji – „zmęczenie zabawą” 39
      Miejsce zabawy w serii „Nauczyciele – Nauczycielom” i pedagogice twórczego współbycia 43
      Sztuka bycia nauczycielem, wychowawcą i inspiratorem dobrej zabawy 45
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 47
      Streszczenie – Summary 48
    Jerzy Oszelda; Zabawa z naturą istnienia 49
      Uwagi wstępne 49
      Na początku było słowo 50
      Duchowe korzenie zabawy 51
      Jesteśmy Jednym z... 52
      W stronę wychowania i edukacji integralnej 55
      Aneks 1 57
      Aneks 2 59
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 66
      Streszczenie – Summary 66
    Danuta Waloszek; Zabawa jako stan istnienia dziecka 67
      Tło problemu 67
      Uszczegółowienie 69
      Semantyka zabawy 75
      Interpersonalizm zabawy 77
      Zadaniowy kontekst zabawy 80
      Kulturowy kontekst zabawy 82
      Uogólnienie – podsumowanie 84
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 85
      Streszczenie – Summary 86
    Agnieszka Olczak; Zabawy w role jako sposób uczenia się przez dzieci zachowań demokratycznych 89
      Wprowadzenie 89
      Kilka słów o specyfice zabaw w role 90
      Zabawy w role źródłem wiadomości o ludziach i sobie 94
      Zabawy w role uczą działania wspólnotowego 97
      Postawy nauczycieli wspierające dziecięce zabawy w role 98
      Zalety zabaw w role – krótkie podsumowanie 100
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 101
      Streszczenie – Summary 101
    Genowefa Koć-Seniuch; Przeżycie symboliczne dziecka w zabawie tematycznej 103
      Symbol w zabawie dziecięcej 103
      Wyobraźnia dziecka jako forma aktywności w zabawach tematycznych 106
      Potrzeba badań symboliki dziecięcej 107
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 109
      Streszczenie – Summary 109
    Ewa Kochanowska; Zabawy ze słowem – o twórczości poetyckiej dzieci w młodszym wieku szkolnym 111
      Rozważania wstępne, czyli o istocie zabaw ze słowem 111
      Twórcze aspekty dziecięcych zabaw w poetyzowanie 113
      Zabawy w „rym dany” 114
      Dziecko jako odbiorca i twórca „naopaków” – wierszyków „wywracanek” 118
      Jak stymulować potrzeby i rozwój dziecka do zabaw ze słowem? Refleksje końcowe 120
      Aneks 122
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 124
      Streszczenie – Summary 124
    Barbara Bogołębska; Tuwimowskie inspiracje intelektualno-twórczych zabaw uczniowskich 125
      Ludyczne formy poezjowania 125
      Tuwim – zbieracz osobliwości 129
      Tuwima i Słonimskiego formy nonsensowe i absurdalne 131
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 132
      Streszczenie – Summary 132
    Katarzyna Marcol; Zabawy słowne dzieci na Śląsku Cieszyńskim 133
      W co się bawią dzieci? 133
      Tradycja i nowoczesność w dziecięcych tekstach 134
      Źródła inspiracji współczesnych zabaw słownych 136
      Dziecięce poczucie piękna 138
      Specyfika zabaw słownych na Śląsku Cieszyńskim 139
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 140
      Streszczenie – Summary 141
    Małgorzata Iwanowicz; Zabawy i gry językowe w szkole 143
      Wprowadzenie 143
      Rola zabaw i gier językowych w szkolnym kształceniu polonistycznym 144
      Typy zabaw językowych 145
      Krzyżówki i labirynty 146
      Szarady, rebusy, łamigłówki 146
      Zabawy wyrazami i dowcipy słowne 148
      Gry językowe 148
      Rola grafiki w zabawach i grach językowych 149
      Przykłady zastosowania zabaw i gier w kształceniu językowym 150
      Podsumowanie 150
      Aneks 152
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 155
      Streszczenie – Summary 155
    Anna Kurzeja; Dziecko w świecie bajek i baśni. Baśń i bajka – źródłem radości i zabawy 157
      Czym jest baśń? 157
      Uwagi o historii baśni 159
      Dom, w którym dzieciom opowiada się bajki – radość słuchania 160
      Rola baśni w wychowywaniu dzieci – radość tworzenia 162
      Symbolika i jej poznawanie jako droga do rozwoju wyobraźni dziecka 163
      Bajka terapeutyczna – podstawą do zabawy i samopoznania 165
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 168
      Streszczenie – Summary 168
    Barbara Pierzchała; Zabawa jako podstawa rozwoju wyobraźni 171
      Rozważania o cechach wyobraźni 171
      Wyobraźnia i jej „typy” u dziecka 172
      Dziecko jako osoba wrażliwa 174
      Zajęcia kształtujące wyobraźnię 175
      Dziecko a twórcza moc słowa 176
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 177
      Streszczenie – Summary 177
    Krzysztof Szczepański; Zabawa jako źródło i podstawa twórczości 179
      Człowiek w „pułapce radości” 179
      Stać się twórcą 180
      Dziecko w pustym pokoju 182
      Czym właściwie jest zabawa? 182
      Żywioły – zabawa twórcza 184
      Podsumowanie 187
      Aneks 189
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 191
      Streszczenie – Summary 191
    Szczepan Kutrowski; Zabawa – wyuzdanie czy sprawianie dobra? 193
      Zabawa – zamówienie na pokorę i troskę 193
      Zabawa – szansa czy bariera dla wspólnego języka? 194
      Zabawa – w obliczu argumentów siły czy siły argumentów? 195
      Zabawa – plan technosfery 196
      Jak daleko (zabawie) do przeciętniactwa, a jak blisko do sztuki? 196
      Zabawa contra subiektywizm 197
      Zabawa – inspiracje dziecięce 197
      Aneks 199
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 201
      Streszczenie – Summary 201
  Część druga. Społeczne, indywidualne i kulturowe wartości zabawy. Cechy, formy, funkcje 205
    Jadwiga Bińczycka; Janusz Korczak o zabawie – wybór tekstów 205
      Czym jest zabawa? 205
      Prawidła zabawy 209
    Antoni Gwizdak; Zabawa w pedagogice Aleksandra Kamińskiego 213
      Psychologiczne uwarunkowania zabawy 213
      Eksperyment mikołowski – zarys problemu 214
      Zabawa jako element eksperymentu mikołowskiego w ujęciu Aleksandra Kamińskiego 216
      Zabawa w nauczaniu szkolnym w ujęciu Aleksandra Kamińskiego 218
      Zakończenie 219
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 220
      Streszczenie – Summary 220
    Beata Oelszlaeger; Zabawa i praca. Kilka uwag o uczeniu się dzieci w klasie freinetowskiej 221
      Zabawa i praca w koncepcji Celestyna Freineta 221
      Związek pracy z zabawą – swoistość poglądów 222
      Swobodne teksty jako praca i zabawa 224
      Wybieranie jako poczucie wolności i zabawa 225
      Swoboda tworzenia i współbycia w interpersonalnej przestrzeni 226
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 227
      Streszczenie – Summary 227
    Lidia Wollman; Różnorodność i znaczenie dziecięcych zabaw w kontaktach z przyrodą 229
      Zabawy tematyczne 230
      Zabawy odkrywcze (badawcze) 231
      Zabawy ruchowe i sprawnościowe w świecie przyrody 232
      Zabawy terapeutyczne – znaczenie ciszy 233
      Zabawy w kontakcie z dorosłymi 234
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 236
      Streszczenie – Summary 236
    Ewa Ogrodzka-Mazur; Nabywanie przez dziecko kompetencji komunikatywnych w czasie zabaw tematycznych 239
      Wstęp 239
      Kulturowo-społeczny kontekst zabaw tematycznych w okresie późnego dzieciństwa 240
      Język w komunikowaniu się dzieci w zabawach tematycznych 243
        Mimika 245
        Gesty i inne ruchy ciała 245
        Postawa ciała 246
        Dotyk 246
        Wygląd i ubiór 246
        Wokalizacja 247
      Wyznaczniki procesu komunikowania się w zabawach tematycznych 247
        Język rodzinny – językiem dziecka 247
        Wzór językowy nauczyciela wychowawcy 249
        Współczesne technologie komunikacyjne 251
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 253
      Streszczenie – Summary 253
    Adam Adamski; Ruch, zabawa i muzyka jako czynniki aktywizujące osobowość dziecka 255
      Wstęp 255
      Wpływ ruchu na rozwój psychofizyczny dziecka 255
      Zabawa jako główna forma aktywności i działalności dziecka 257
      Wpływ muzyki i tańca na kształtowanie osobowości dziecka 259
      Terapeutyczne funkcje zabaw muzycznych 262
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 263
    Maria Noga; Zabawa jako źródło twórczych działań dziecka 265
      Wstęp 265
      Twórcze zabawy ze słowem 266
      Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka – aspekt społeczny 267
      Zabawa jako źródło aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym 269
      Zabawy i gry dydaktyczne jako szczególny rodzaj aktywności dziecka 270
      Rola nauczyciela w swobodnych zabawach dzieci 271
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 272
      Streszczenie – Summary 273
    Małgorzata Znaj; Tworzenie więzi w klasie szkolnej przez zabawę i pracę 275
      Związki między zabawą i pracą dziecka w kontekście wybranych teorii zabawy 275
      Klasa szkolna jako źródło inspiracji, poszukiwań i aktywności 276
      Współudział dzieci i wychowawcy w przygotowaniu przedstawień teatralnych 278
      Terapeutyczne i rozwojowe funkcje bawienia się w teatr 280
      Artystyczne, społeczne i indywidualne rezultaty wspólnych działań 281
      Przejawy radości i ich wartość istotą rozwoju osobowości dzieci 283
      Aneks 1 285
      Aneks 2 293
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 296
      Streszczenie – Summary 296
    Wacław Korzeniowski; Zabawka mechaniczna w świecie dziecka. Szkic z dziejów bawienia się i wychowania 297
      Wprowadzenie: homo ludens, faber i creator 297
      Zabawy i zabawki w ciągu wieków 298
      Zabawki mechaniczne w kulturze ludowej 300
      Zabawki mechaniczne w kulturze industrialnej 301
      Podsumowanie 304
      Aneks 305
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 306
      Streszczenie – Summary 306
    Katarzyna Moroz; Bliżej edukacji ludycznej – zabawy i zabawki naszych dzieci 307
      Najpiękniejsze są zabawy z rodzicami 307
      W świecie pluszowego misia, czyli o potrzebie zabawek w życiu dziecka 309
      O wspólnej zabawie dzieci w grupach 311
      Problematyka zabawy w edukacji wczesnoszkolnej 314
      Scenariusz zajęć w klasie III pt. „Wielka zabawa”, nawiązujący do uczenia się – nauczania kompleksowego 316
      Uwagi końcowe 321
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 321
      Streszczenie – Summary 322
    Edyta Łobaziewicz-Jania; Zabawy i zabawki naszych matek, babek i dzieci. Ich bogactwo i znaczenie dla rozwoju 323
      Rozważania wstępne 323
      Zabawy i zabawki w latach 1930–1949 324
      Zabawy i zabawki naszych matek w latach 1950–1969 326
      Zabawki i zabawy w latach 1970–1989 327
      Najnowsze zabawki i zabawy (1990–2004) 329
      Bogactwo zabaw i zabawek – ich znaczenie dla rozwoju dziecka 330
      Międzypokoleniowe przekazy – refleksje końcowe 333
      Aneks 1 335
      Aneks 2 336
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 337
      Streszczenie – Summary 337
    Leonia Wałczyk; Przez zabawę do esperanto. Per ludado al esperanto 339
      Uwagi wstępne 339
      Sposoby powstawania grup wspólnotowych 340
      Baw się z nami (ludu kun ni), czyli główne metody i formy pracy 341
      Gry i zabawy z papierem – origami drogą do poznania języka 343
      Rezultaty uczenia się języka 344
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 344
      Streszczenie – Summary 345
    Wiesław Kluz; Gry komputerowe w życiu dziecka – korzyści i zagrożenia 347
      Współbycie dziecka z komputerem 347
      Kategorie i rodzaje gier komputerowych 349
      Wpływ gier komputerowych na rozwój fizyczny i emocjonalno-psychiczny dzieci 351
      Zastosowanie gier komputerowych w edukacji i wychowaniu 353
      Wnioski końcowe 355
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 355
      Streszczenie – Summary 355
  Część trzecia. Znaczenie zabawy i zabawek w rozwoju i społecznej integracji dziecka niepełnosprawnego 359
    Ryszard Cibor; Patologia zabawy 359
      Dwa oblicza zabawy 359
      Zabawki – jako źródło zagrożeń 360
      Zabawy ekstremalne 361
      Gry komputerowe – szczególny rodzaj zagrożenia 361
      Zabawy uzależniające 362
      Agresja – przemoc – okrucieństwo 363
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 364
      Streszczenie – Summary 364
    Elżbieta Maria Minczakiewicz; Zabawa symboliczna w rozwijaniu aktywności komunikacyjnej u dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju 367
      Wstęp 367
      Założenia teoretyczne i pragmatyczne podstawy rozwoju zabawy symbolicznej 368
      Dialog matki z dzieckiem źródłem doznań inspirujących rozwój zabawy symbolicznej 369
      Rozwój funkcji semiotycznej w zabawie dziecka 374
      Obiekt przejściowy i jego funkcja w zabawie dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju 379
      Zabawa symboliczna formą dialogu dziecka z otoczeniem 383
      Poznawczo-komunikacyjny aspekt rozwoju zabawy symbolicznej 385
      Próba podsumowania i wnioski końcowe 387
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 389
      Streszczenie – Summary 389
    Aneta Soroka-Fedorczuk; Zabawy badawcze dzieci jako podstawa spostrzegania inności 391
      Zabawy badawcze w poznawaniu świata przez dzieci 391
      Uczenie się przez dzieci spostrzegania inności w zabawach badawczych 396
      Warunki sprzyjające aktywności dzieci w zabawie badawczej 397
      Podsumowanie 398
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 399
      Streszczenie – Summary 399
    Aleksandra Miklewska, Agnieszka Miklewska; Oswoić świat. Kilka słów o zabawie dzieci „trudnych” 401
      Wprowadzenie 401
      Trudne dzieci? Znaczenie temperamentu w przystosowaniu do wymagań stawianych przez otoczenie 402
      Zabawy małych dzieci jako sposób na radzenie sobie w świecie i ze światem 405
      Czy w szkole można się bawić? 408
      Zakończenie 410
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 410
      Streszczenie – Summary 411
    Zenon Gajdzica; O integrującej funkcji zabawy w kształceniu dziecka niepełnosprawnego 413
      W świecie ograniczeń, czyli o rozwoju dziecka niepełnosprawnego 413
      Portret Piotrka i Kasi 414
      Zabawa a rytuały marginalizujące i stygmatyzujące 415
      Zabawa a rytuały sprzyjające integracji 417
      Zamiast zakończenia 418
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 419
      Streszczenie – Summary 420
    Beata Wojtal; Rozwojowe i terapeutyczne znaczenie zabawy w życiu dziecka niepełnosprawnego 421
      Klasa integracyjna a pojęcie integracji 421
      Piękno i pożytek dobrej zabawy 423
      Ogólnorozwojowe i terapeutyczne funkcje zabawy 424
      Rola nauczyciela i rodziców w kształtowaniu związku dziecka z dobrą zabawą 426
      Dynamika i harmonia dobrej zabawy – przykłady 427
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 433
      Streszczenie – Summary 433
    Anna Zielińska; „Fikołki”. Zabawowe formy stymulacji rozwoju małego dziecka w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 435
      Problemy 436
      Rozwiązaniem jest zabawa 436
      Sytuacje 440
      Przykładowy scenariusz zajęć w małej grupie 441
      Przykładowy scenariusz zajęć z dominacją pląsów 443
      Zakończenie 446
      Rezultaty 447
      Podsumowanie 448
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 449
      Streszczenie – Summary 449
    Karolina Kmiecik; Znaczenie zabawy w zajęciach hipoterapeutycznych 453
      Podstawowa wiedza o hipoterapii 453
      Jeździectwo jako praca, zabawa i terapia 456
      Ćwiczenia na koniu jako forma zabawy 458
      Rajdy konne i inne formy zabawy 460
      Wpływ kontaktów dziecka z koniem na naukę i wychowanie 461
      Aneks 463
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 466
      Streszczenie – Summary 466
    Krystyna Dmyterko; Współbycie z dzieckiem w zabawie. Refleksja z praktyki współbycia w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym 467
      Wstęp 467
      Rozwój dziecka jak „górski potok” 467
      Poszukiwanie źródeł motywacji dla zabawowych działań dziecka 468
      Teoria relacji z obiektem a potrzeba więzi 469
      Zabawa jako romans dziecka ze światem 470
      Trudna sztuka współodczuwania i współbycia dorosłego z dzieckiem 471
      Zabawa jako forma poznawania, współbycia i rozwoju 472
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje 474
      Streszczenie – Summary 474
Dziecko w świecie zabawy
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

476

Kategoria

Edukacja

ISBN-13

978-83-7850-340-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 38,47 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Bronisława Dymara
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

38,00

26,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka stanowi oryginalną, innowacyjną, przystępną pozycję traktującą o edukacyjnych, kreacyjnych i egzystencjalnych wartościach zabawy. Składa się ona z trzech części, stanowiących zwarte bloki tematyczne.


          Książka jest owocem pracy 37 autorów. Bogactwo oraz różnorodność zarówno problematyki ludycznej, jak i sposobów pisania o zabawie wynika z warunków ich pracy i życia. Wśród autorów przeważają bowiem pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, ale mamy także 8 nauczycieli, 2 terapeutów i 2 dziennikarzy.


          Wszyscy jednakże – na podstawie wnikliwych studiów, badań i własnej praktyki - próbują uzasadnić, że zabawa jest formą egzystencji, spotkaniem i niespodzianką, tworzeniem i odtwarzaniem. Ponadto w książce akcentuje się, co dzieje się w umyśle i sercu bawiącego się dziecka i jak to wpływa na jego rozwój, radość i szczęście.


          Publikacja przybliża problematykę rozwoju języka, wrażliwości i wyobraźni w toku właściwie inspirowanych zabaw. Podkreśla bogactwo możliwości uspołeczniania dziecka. Uzasadnia również, że zabawa jako stan istnienia jest fenomenem, a zarazem potrzebą każdego człowieka.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!