Skarb państwa a działalność gospodarcza

Skarb państwa a działalność gospodarcza

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Skarb Państwa a działalność gospodarcza" zorganizowanej m.in. przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS, która odbyła się w Lublinie w dniu 24 października 2013 r. Książka stanowi zbiór publikacji przygotowanych przez uczestników konferencji, które dotyczą teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania Skarbu Państwa w działalności gospodarczej.


Celem oddawanego do rąk czytelników opracowania jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, jaka powinna być skala zaangażowania państwa w procesy prowadzenia działalności gospodarczej oraz jaka forma tego zaangażowania byłaby najbardziej optymalna.


Biorąc pod uwagę tak postawiony cel monografii, może ona stanowić interesującą pozycję dla szeregu odbiorców - nie tylko teoretyków zajmujących się problematyką uczestnictwa Skarbu Państwa w działalności gospodarczej, ale również osób spotykających się w codziennej praktyce z licznymi problemami, jakie udział Skarbu Państwa w tej działalności wywołuje.


Liczba stron288
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    13
  Uwagi wstępne    15
  Część I Skarb Państwa i spółki Skarbu Państwa w działalności gospodarczej    17
  Maria Aluchna Dobre praktyki corporate governance. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówka dla spółek Skarbu Państwa    19
  1. Wprowadzenie    19
  2. Nadzór korporacyjny    20
  A. Cele nadzoru korporacyjnego    20
  B. Praktyka nadzoru korporacyjnego    22
  3. Dobre praktyki corporate governance    26
  A. Założenia dobrych praktyk    26
  B. Obszary dobrych praktyk    29
  4. Dobre praktyki spółek giełdowych w spółkach Skarbu Państwa    33
  A. Dobre praktyki nadzoru korporacyjnego w Polsce    33
  B. Doświadczenia spółek giełdowych jako wskazówki dla spółek Skarbu Państwa    40
  5. Wnioski    43
  Małgorzata Dumkiewicz Działanie w interesie spółki w kontekście podmiotów należących do grupy kontrolowanej przez Skarb Państwa    45
  1. Wprowadzenie    45
  2. Specyfika funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w ramach procesów komercjalizacji i prywatyzacji oraz jej wpływ na treść obowiązku działania w interesie spółki    45
  3. Uwzględnianie interesu grupy spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (lub poszczególnych spółek należących do tej grupy) a odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki (art. 293 i 483 k.s.h.)    50
  4. Wnioski    55
  Bartłomiej Gliniecki Nadzór nad strukturami holdingowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa    57
  1. Wprowadzenie    57
  2. Grupy kapitałowe z udziałem spółek Skarbu Państwa - wolnorynkowa działalność finansowana z publicznych środków    58
  3. Optymalizacja rozbudowanej struktury organizacyjnej czy ucieczka przed nadzorem państwowym?    59
  4. Nadzór nad grupami kapitałowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa de lege lata    61
  5. Wnioski    64
  Filip Grzegorczyk Spółki z udziałem Skarbu Państwa - zagadnienie nadzoru w ujęciu systemowym    66
  1. Wprowadzenie    66
  2. Nadzór z perspektywy podmiotów, których nadzór dotyczy    67
  3. Nadzór z perspektywy nadzorującego    71
  4. Wnioski    75
  Wojciech J. Katner, Wiktor P. Matysiak Warunki prawne uczestnictwa państwa w gospodarce III Rzeczypospolitej    78
  1. Wprowadzenie    78
  2. Udział bezpośredni państwa w gospodarce    82
  3. Pośredni udział państwa w gospodarce - akcjonariat Skarbu Państwa    85
  4. Udział pośredni Skarbu Państwa w gospodarce - problem interesu publicznego i interwencjonizmu państwowego    87
  5. Działalność gospodarcza o szczególnym znaczeniu - problem tzw. złotej akcji    91
  Remigiusz Lewandowski Narodowy wytwórca banknotów, dokumentów i towarzyszących im systemów IT we współczesnej gospodarce - studium przypadku PWPW S.A.    98
  1. Wprowadzenie    98
  2. Znaczenie PWPW dla państwa i gospodarki narodowej    100
  A. Skala działalności PWPW    102
  B. Udział PWPW w systemie bezpieczeństwa narodowego    103
  1. Wybrane przepisy regulujące realizację misji bezpieczeństwa państwa przez podmioty gospodarcze    103
  2. Działalność PWPW a podstawowy interes bezpieczeństwa państwa    106
  3. Działalność PWPW a bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo państwa    107
  3. Potencjał własny PWPW    116
  A. Innowacyjność PWPW    116
  B. Ekspansja zagraniczna PWPW    118
  4. W kierunku strategii narodowych czempionów    122
  5. Wnioski    125
  Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska Uczestniczenie państwa w obrocie gospodarczym na przykładzie przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych    127
  1. Wprowadzenie    127
  2. Cel działalności przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw komunalnych    130
  3. Podstawowe zasady uczestniczenia państwa w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach komunalnych    135
  4. Wyniki badań statystycznych    139
  5. Wnioski    140
  Przemysław Malinowski Pozycja prawna Skarbu Państwa w spółkach partnerstwa publiczno-prywatnego - wybrane zagadnienia    142
  1. Wprowadzenie    142
  2. Zawiązanie spółki - kilka uwag na tle ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym    142
  3. Zasada jednomyślności w odniesieniu do art. 15 u.p.p.p.    149
  4. Pozycja Skarbu Państwa w odniesieniu do regulacji art. 16 i 11 u.p.p.p.    151
  5. Wnioski    156
  Aldona Piotrowska Bank Gospodarstwa Krajowego jako bank państwowy    158
  1. Wprowadzenie    158
  2. Specyfika udziału Skarbu Państwa w działalności gospodarczej    158
  3. BGK jako przedsiębiorstwo publiczne    163
  4. Powstanie BGK a nadzór wstępny KNF    165
  5. Bank państwowy a swoboda przedsiębiorczości    168
  6. Kapitał banku państwowego    170
  7. Nadzór struktury organów BGK    172
  8. Zakres działalności banku a ryzyko związane z działalnością    176
  9. Wnioski    177
  Tomasz Siemiątkowski Spółka Skarbu Państwa to nie przedsiębiorstwo państwowe    179
  1. Wprowadzenie    179
  2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w praktyce spółek Skarbu Państwa    180
  3. Polityka personalna w spółkach Skarbu Państwa    185
  4. Środki umożliwiające profesjonalizację spółek Skarbu Państwa    186
  5. Wnioski    188
  Piotr Wiatrowski Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa    189
  1. Wprowadzenie    189
  2. Procedura obsadzania rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa    191
  3. Naruszenia zasad konstytucyjnych    194
  4. Wnioski    198
  Jakub Jan Zięty Rozwiązanie rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa z mocy prawa    199
  1. Wprowadzenie    199
  2. Zakres podmiotowy art. 14 ust. 1 u.w.o.k.p.    200
  3. Przesłanki rozwiązania rady nadzorczej z mocy prawa    208
  4. Przykładowe sposoby naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu    209
  5. Skutki naruszenia przepisów ustawy o wynagradzaniu    215
  6. Wnioski    216
  Część II Skarb Państwa w stosunkach obligacyjnych    219
  Anna Fermus-Bobowiec Skarb Państwa jako strona umowy w sprawie zamówienia publicznego zawieranej z przedsiębiorcą a zasada swobody umów    221
  1. Wprowadzenie    221
  2. Podjęcie decyzji co do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego    223
  3. Wybór kontrahenta    226
  4. Kształtowanie treści umowy w sprawie zamówienia publicznego    227
  5. Zmiana treści umowy w sprawie zamówienia publicznego    233
  6. Forma umowy w sprawie zamówienia publicznego    238
  7. Wnioski    239
  Jan Lic Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa    240
  1. Wprowadzenie    240
  2. Potrącenie z wierzytelności Skarbu Państwa w orzecznictwie sądowym    241
  3. Stanowisko doktryny    243
  4. Rozstrzygnięcie ustawowe    245
  5. Stanowisko własne    247
  6. Wnioski    255
  Sylwia Łazarewicz Szczególna ochrona podwykonawców robót budowlanych w inwestycjach Skarbu Państwa - przesadna zapobiegliwość czy uzasadniona konieczność?    256
  1. Wprowadzenie    256
  2. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w kodeksie cywilnym    257
  A. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (art. 6471 k.c.)    258
  B. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane (art. 6491-6495 k.c.)    259
  3. Ochrona podwykonawców robót budowlanych przewidziana w ustawie o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych    261
  A. Zakres podmiotowy ustawy    261
  B. Zakres roszczeń podlegających zaspokojeniu na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców    262
  4. Styk regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców    263
  5. Wnioski    266
  Anna Rzetelska Sytuacja prawna Skarbu Państwa jako poręczyciela (gwaranta) na podstawie ustawy z 1997 r.    268
  1. Wprowadzenie    268
  2. Zakres zastosowania ustawy z dnia 8 maja 1997 r.    270
  3. Ogólne zasady udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa    273
  4. Ustawa z 1997 r. w orzecznictwie    277
  5. Wnioski    283
  Noty o autorach    285
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia