Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości

-15%

Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

92,82  109,20

Format: pdf

92,82109,20

cena zawiera podatek VAT

Przedmiotem prezentowanej monografii jest jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości według rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Obecnie coraz częściej wszczęcie postępowania upadłościowego wywołuje skutki ponadgraniczne. Rodzi to konieczność takiej koordynacji działań podejmowanych wobec majątku niewypłacalnego dłużnika, która zagwarantuje skuteczne i sprawne funkcjonowanie postępowań upadłościowych. Pierwszym działaniem z zakresu tej koordynacji jest wskazanie państwa czy też państw, których sądy są właściwe do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej zasadnicze znaczenie dla określenia właściwości międzynarodowej sądów państw członkowskich w sprawach o ogłoszenie upadłości mają przepisy prawa unijnego. W prezentowanej monografii rozważono istotę jurysdykcji krajowej ukształtowanej normami rozporządzenia, poddano analizie łączniki jurysdykcyjne, przedstawiono zagadnienia procesowe związane z badaniem jurysdykcji oraz omówiono problematykę pozytywnych i negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych.


Liczba stron504
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-0975-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     13
  Wstęp     17
  Rozdział I Zagadnienia ogólne prawa i postępowania upadłościowego w prawie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w prawie unijnym     29
  1. Uwagi wprowadzające     29
  2. Prawo i postępowanie upadłościowe w systemach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej     31
  2.1. Podstawy prawne - modele regulacji prawa upadłościowego     31
  2.2. Nazwy postępowań upadłościowych     34
  2.3. Charakter prawny postępowań upadłościowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej     36
  2.4. Zdolność upadłościowa     41
  2.5. Podstawy ogłoszenia upadłości     46
  2.5.1. Niewypłacalność     47
  2.5.2. Zagrożenie niewypłacalnością     51
  2.5.3. Inne podstawy     55
  2.6. Właściwość miejscowa sądu (innego organu prowadzącego postępowanie upadłościowe)     56
  3. Postępowanie upadłościowe w systemie prawa unijnego     60
  3.1. Ogólne uwagi o prawie unijnym     61
  3.1.1. Zagadnienia terminologiczne     61
  3.1.2. Charakter prawa unijnego     63
  3.2. Źródła prawa unijnego     67
  3.3. Historia powstania rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego     70
  3.4. Wykładnia przepisów rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego jako aktu prawa unijnego     76
  3.5. Stosunek rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego do przepisów polskiego międzynarodowego prawa upadłościowego     83
  4. Zakres stosowania rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego     86
  4.1. Zakres podmiotowy stosowania rozporządzenia     86
  4.2. Zakres przedmiotowy stosowania rozporządzenia     89
  4.3. Zakres terytorialny stosowania rozporządzenia     98
  4.4. Zakres czasowy stosowania rozporządzenia     101
  5. Charakter postępowania upadłościowego na gruncie rozporządzenia nr 1346/2000     102
  5.1. Uwagi ogólne     102
  5.2. Modele regulacji skutków międzynarodowego postępowania upadłościowego - konstrukcje teoretyczne     105
  5.3. Model skutków postępowania upadłościowego przyjęty w rozporządzeniu nr 1346/2000     112
  5.4. Postępowanie główne i uboczne - zagadnienia terminologiczne     114
  5.5. Konstrukcja głównego, ubocznego i wtórnego postępowania upadłościowego     118
  5.6. Moment wszczęcia postępowania upadłościowego     122
  5.7. Relacja pomiędzy postępowaniem głównym a postępowaniem ubocznym     129
  5.7.1. Samoistne postępowanie uboczne     129
  5.7.2. Wtórne postępowanie upadłościowe     131
  5.7.3. Samoistne postępowanie uboczne wobec następczego wszczęcia postępowania głównego     134
  Rozdział II Pojęcie i charakter jurysdykcji krajowej w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego     135
  1. Uwagi wprowadzające     135
  2. Geneza regulacji dotyczącej jurysdykcji krajowej w sprawach o ogłoszenie upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia     139
  3. Pojęcie jurysdykcji krajowej na gruncie rozporządzenia     145
  4. Aksjologiczne uzasadnienie treści norm jurysdykcyjnych     151
  5. Bezpośredni charakter jurysdykcji krajowej     155
  6. Zagadnienie wyłączności jurysdykcji krajowej     160
  7. Bezwzględny charakter jurysdykcji krajowej     165
  8. Ogólny charakter jurysdykcji krajowej     166
  9. Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania rozporządzenia a jurysdykcja nadmierna     168
  10. Stosowanie doktryny forum non conveniens na gruncie rozporządzenia     176
  Rozdział III Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawie o ogłoszenie upadłości     180
  1. Podstawa jurysdykcji określona w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1346/2000 (główne postępowanie upadłościowe)     180
  1.1. Ogólna charakterystyka łącznika jurysdykcyjnego     182
  1.1.1. Zagadnienia terminologiczne     182
  1.1.2. Charakter prawny łącznika     183
  1.1.3. Definicja legalna głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika     187
  1.1.4. Zasady ustalania miejsca położenia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika     190
  1.1.4.1. Uwagi ogólne     190
  1.1.4.2. Zasada pierwszeństwa faktycznego zarządzania     190
  1.1.4.3. Zasada pierwszeństwa odczuć osób trzecich     196
  1.1.4.4. Zasada jedności     204
  1.1.5. Krytyczna analiza teorii dotyczących ustalania miejsca położenia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika     205
  1.1.5.1. Teoria wewnętrzna     205
  1.1.5.2. Teoria mieszana     211
  1.1.5.3. Teoria obiektywna (teoria miejsca aktywności ekonomicznej dłużnika)     213
  1.2. Główny ośrodek podstawowej działalności osoby fizycznej     214
  1.2.1. Główny ośrodek podstawowej działalności osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej     214
  1.2.2. Główny ośrodek podstawowej działalności osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową     224
  1.3. Główny ośrodek podstawowej działalności spółki i osoby prawnej     227
  1.3.1. Uwagi ogólne     227
  1.3.2. Domniemanie z art. 3 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia     229
  1.3.2.1. Zagadnienia terminologiczne     229
  1.3.2.2. Charakter prawny domniemania     232
  1.3.3. Główny ośrodek podstawowej działalności spółki, której siedziba nie znajduje się na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej     240
  1.3.4. Główny ośrodek podstawowej działalności spółki zależnej     243
  1.3.4.1. Funkcjonujące w literaturze i w orzecznictwie koncepcje ustalania COMI spółki zależnej     245
  1.3.4.2. Analiza krytyczna funkcjonujących poglądów     256
  1.4. Definicja głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika - uwagi de lege ferenda     266
  2. Podstawa jurysdykcji określona w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (uboczne postępowanie upadłościowe)     272
  2.1. Geneza przyjętego łącznika jurysdykcyjnego i inne możliwe rozwiązania     272
  2.2. Ogólna charakterystyka łącznika jurysdykcyjnego przyjętego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia     275
  2.3. Posiadanie oddziału na terytorium państwa członkowskiego     276
  Rozdział IV Jurysdykcja krajowa w toku postępowania upadłościowego - zagadnienia wybrane     285
  1. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa w postępowaniu upadłościowym     285
  1.1. Procesowy charakter jurysdykcji krajowej na gruncie rozporządzenia     285
  1.2. Problematyka przesłanek procesowych w polskiej nauce prawa     287
  1.3. Jurysdykcja krajowa jako ogólna przesłanka procesowa postępowania upadłościowego - zagadnienie elementu zagranicznego     289
  1.4. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa bezwzględna     298
  1.5. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa dodatnia i zewnętrzna     305
  1.6. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa dotycząca sądu     305
  2. Badanie jurysdykcji krajowej w postępowaniu upadłościowym     308
  2.1. Uwagi wprowadzające     308
  2.2. Kolejność badania     309
  2.2.1. Jurysdykcja krajowa a badanie istnienia władzy jurysdykcyjnej     311
  2.2.2. Jurysdykcja krajowa a badanie dopuszczalności drogi sądowej     312
  2.2.3. Jurysdykcja krajowa a badanie właściwości miejscowej sądu     313
  2.2.3.1. Uwagi ogólne     313
  2.2.3.2. Stosunek jurysdykcji krajowej wynikającej z rozporządzenia do właściwości miejscowej sądu państwa członkowskiego     315
  2.3. Ustalanie właściwej podstawy jurysdykcyjnej     324
  2.3.1. Rozgraniczenie zakresu zastosowania norm jurysdykcyjnych rozporządzenia i norm prawa krajowego     324
  2.3.2. Badanie łącznika jurysdykcyjnego     345
  2.4. Obowiązek ujawniania podstawy jurysdykcyjnej w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości     347
  3. Aspekt czasowy istnienia jurysdykcji krajowej     368
  3.1. Uwagi ogólne     368
  3.2. Aspekt czasowy istnienia jurysdykcji krajowej w głównym postępowaniu upadłościowym     370
  3.2.1. Problem istnienia subokreślnika temporalnego w normie jurysdykcyjnej zawartej w art. 3 ust. 1 rozporządzenia     370
  3.2.2. Następcze odpadnięcie podstaw jurysdykcji krajowej     376
  3.2.3. Następcze zaistnienie podstaw jurysdykcji krajowej     379
  3.3. Moment określania jurysdykcji krajowej w postępowaniu ubocznym     382
  4. Skutki braku jurysdykcji krajowej     389
  Rozdział V Konflikty jurysdykcyjne     393
  1. Uwagi wprowadzające     393
  2. Pozytywne konflikty jurysdykcyjne     394
  2.1. Uwagi ogólne o pozytywnych konfliktach jurysdykcyjnych w postępowaniu cywilnym     394
  2.1.1. Pojęcie pozytywnego konfliktu jurysdykcyjnego     394
  2.1.2. Rozwiązania zmierzające do usuwania przyczyn występowania pozytywnych konfliktów jurysdykcyjnych     397
  2.1.3. Rozwiązania zmierzające do zapobiegania skutkom pozytywnych konfliktów jurysdykcyjnych     398
  2.2. Pozytywne konflikty jurysdykcyjne na gruncie regulacji rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego     404
  2.2.1. Uwagi ogólne     404
  2.2.2. Przyczyny powstawania pozytywnych konfliktów jurysdykcyjnych na gruncie rozporządzenia     405
  2.2.3. Możliwe rozwiązania zmierzające do usuwania przyczyn występowania pozytywnych konfliktów jurysdykcyjnych - uwagi de lege ferenda     413
  2.2.4. Rozwiązywanie zmierzające do zapobiegania skutkom pozytywnych konfliktów jurysdykcyjnych     415
  2.2.4.1. Rozwiązywanie konfliktów jurysdykcyjnych na zasadzie priorytetu czasowego     415
  2.2.4.2. Inne przypadki     429
  2.2.4.3. Pozorny pozytywny konflikt jurysdykcyjny     430
  3. Negatywne konflikty jurysdykcyjne     439
  3.1. Pojęcie negatywnego konfliktu jurysdykcyjnego     439
  3.2. Normatywne modele rozwiązywania negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych     441
  3.2.1. Jurysdykcja krajowa na podstawie odesłania     442
  3.2.2. Jurysdykcja konieczna     443
  3.3. Negatywne konflikty jurysdykcyjne na gruncie rozporządzenia w sprawie postępowania upadłościowego     447
  3.3.1. Uwagi ogólne     447
  3.3.2. Przyczyny powstawania negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych     448
  3.3.3. Sposoby rozwiązywania negatywnych konfliktów jurysdykcyjnych     449
  Wnioski     453
  Bibliografia     471
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia