Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

-20%

Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

103,20  129,00

Format: pdf

103,20129,00

cena zawiera podatek VAT

Monografia jest jedynym na rynku kompleksowym opracowaniem problematyki umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniach społecznych. Ujęcie interdyscyplinarne omawianych kwestii powoduje, że publikacja ma charakter całościowy i wyjaśnia niełatwe zagadnienia znajdujące się na styku różnych dziedzin prawa. Opracowanie zawiera kilkadziesiąt artykułów dotyczących szczegółowych zagadnień (praktycznych problemów), które pomogą w zrozumieniu omawianej materii.


W publikacji przedstawiono m.in. problematykę: ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na umowy cywilnoprawne; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zatrudnienia na podstawie kilku umów; prawa do zasiłku macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych; skutków prawnopodatkowych przekwalifikowania umów cywilnoprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; umowy zlecenia w kontekście umowy o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych.


Liczba stron432
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9475-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     15
  Słowo wstępne     19
  Wprowadzenie     23
  Część I Umowy cywilnoprawne - obowiązek ubezpieczenia społecznego i prawo do świadczeń     27
  Renata Babińska-Górecka Ewolucja treści ryzyka socjalnego osób "zatrudnionych" na podstawie umów cywilnoprawnych w ubezpieczeniu społecznym     29
  1. Istota ryzyka socjalnego (ubezpieczeniowego) oraz związek tego ryzyka z zatrudnieniem 29 2. Problem ryzyka socjalnego w przypadku umów cywilnoprawnych 34 3. "Zatrudnienie" cywilnoprawne jako nowa tendencja na rynku pracy i jej konsekwencje w zakresie ewolucji treści ryzyka "zatrudnionych" na podstawie umów cywilnoprawnych 37 4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na umowy cywilnoprawne     40
  Daria Świerblewska Ratio legis ostatnich zmian w zakresie oskładkowania umów o świadczenie usług     46
  1. Wprowadzenie 46 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczenia społecznego 47 3. Moment wejścia w życie ustawy nowelizującej - długość vacatio legis 52 4. Wpływ nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na waloryzację umowy w sprawie zamówienia publicznego 55 5. Podsumowanie     56
  Wioletta Witoszko Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniu wypadkowym     58
  1. Pojęcie i cechy ubezpieczenia wypadkowego 58 2. Obowiązek ubezpieczenia wypadkowego umów cywilnoprawnych 59 3. Wyłączenie obowiązku ubezpieczenia wypadkowego 63 4. Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 64 5. Pojęcie wypadku przy pracy 68 6. Wnioski     70
  Dorota Dzienisiuk Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych     73
  1. Zasiłek macierzyński jako świadczenie przysługujące ze społecznego ubezpieczenia chorobowego 73 2. Przesłanki nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego 75 3. Sytuacja uprawnionego do zasiłku macierzyńskiego 81 4. Wnioski     87
  Damian Wąsik Umowy cywilnoprawne pielęgniarek i położnych o udzielanie świadczeń zdrowotnych - wybrane zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych     90
  1. Wprowadzenie 90 2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło na gruncie działalności leczniczej 92 3. Działalność lecznicza w świetle wykładni art. 8 ust. 2a u.s.u.s. 96 4. Wnioski     99
  Jakub Szmit Wolontariat a zabezpieczenie społeczne     101
  1. Uwagi wstępne 101 2. Charakterystyka prawna wolontariatu 103 3. Wolontariat jako tytuł do świadczeń z zabezpieczenia społecznego 108 4. Uwagi końcowe     114
  Część II Rodzaj umowy cywilnoprawnej a zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym     117
  Bogusław Lackoroński Zlecenie a umowa o dzieło w systemie ubezpieczeń społecznych - perspektywa cywilnoprawna     119
  1. Wprowadzenie - zlecenie i umowa o dzieło w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 119 2. Zlecenie i umowa o dzieło w prawie cywilnym 128 2.1. Wprowadzenie - podobieństwa między zleceniem i umową o dzieło oraz kryteria rozróżnienia 128 2.2. Umowy starannego działania i umowy rezultatu 134 2.3. Rozkład ryzyka związanego z zaciągnięciem i wykonywaniem zobowiązania - znaczenie zakresu niezbędnych nakładów 138 2.4. Obustronna albo jednostronna nietrwałość zobowiązania 142 2.5. Podsumowanie - wybrane kryteria, które nie odróżniają zlecenia od umowy o dzieło 143 3. Umowy mieszane - zlecenie i umowa o dzieło 146 4. Zasady ubezpieczeń społecznych i ich wpływ na wykładnię i kwalifikację umów cywilnoprawnych 148 5. Podsumowanie     152
  Monika Wałachowska Umowy o dzieło i umowy zlecenia - czy istnieje wymóg przeniesienia praw autorskich, aby uniknąć ich oskładkowania?     156
  Michał P. Ziemiak Swoboda w kształtowaniu treści umowy cywilnoprawnej a ubezpieczenia społeczne     175
  1. Wstęp 175 2. Zasada swobody umów - ujęcie ogólne 176 3. Umowa o dzieło i umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług) a zasada swobody umów 181 4. Umowa o dzieło i umowa zlecenia - orzecznictwo sądowe i praktyka organu rentowego 190 5. Kwestia umów mieszanych 196 6. Konkluzje     199
  Damian Walczak Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług - skutki finansowe dla przedsiębiorcy     200
  1. Wprowadzenie 200 2. Koszty pracy w Polsce 200 3. Oskładkowanie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia 205 4. Podsumowanie     209
  Katarzyna Roszewska Umowa o pracę nakładczą jako tytuł do ubezpieczeń społecznych     210
  Robert Musiałkiewicz Problematyka składek na ubezpieczenia społeczne w umowach stażowych     221
  1. Uwagi wprowadzające 221 2. Staże jako instrument aktywizacji zawodowej bezrobotnych stosowany przez powiatowe urzędy pracy / 223 3. Staże w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 225 4. Charakter prawny umów o staż organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 228 5. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w zakresie organizacji staży 230 6. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez uczestników staży 234 7. Wnioski końcowe     235
  Część III Kwalifikacja umowy cywilnoprawnej w orzeczeniach sądów oraz organów rentowych lub podatkowych     239
  Piotr Prusinowski Uprawnienie sądu ubezpieczeń społecznych w zakresie kwalifikacji rodzaju prawnego zatrudnienia     241
  1. Wprowadzenie 241 2. Metoda typologiczna 244 3. Postępowanie przed organem rentowym 248 4. Sądowa weryfikacja rodzaju prawnego umowy 251 5. Zakończenie     256
  Agnieszka Laskowska-Hulisz Prawomocny wyrok sądu cywilnego wydany w sprawie roszczeń wynikających z umowy a kwalifikacja prawna umowy dokonywana przez organ rentowy lub podatkowy     258
  1. Uwagi wprowadzające 258 2. Kilka uwag na temat umów cywilnoprawnych, których zawarcie wiąże się z powstaniem obowiązków publicznoprawnych w postaci uiszczenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy 260 3. Kilka uwag na temat prawomocności 261 4. Analiza wpływu prawomocnego wyroku sądu cywilnego wydanego w sprawie roszczeń wynikających z umowy na kwalifikację prawną umowy dokonywaną przez organ rentowy lub podatkowy 267 5. Wnioski     276
  Maciej Kempa Procesowe aspekty postępowań o ustalenie istnienia ubezpieczeń społecznych i o należności z tytułu składek     278
  1. Wstęp 278 2. Faza postępowania przed organem rentowym 279 2.1. Źródła regulacji postępowania przed organem rentowym oraz wzajemna ich relacja 279 2.2. Kontrola prowadzona przez organ rentowy 280 2.2.1. Czas trwania kontroli 281 2.2.2. Zakres kontroli 282 3. Decyzja administracyjna 284 3.1. Podstawa prawna decyzji administracyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 284 3.2. Nieprawidłowości w zakresie doręczania decyzji 285 3.3. Regulacja dotycząca odwołania od decyzji organu rentowego zawarta w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 287 4. Faza postępowania przed sądem powszechnym 288 5. Stawki wynagrodzenia adwokackiego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych     298
  Tomasz Brzezicki, Jacek Wantoch-Rekowski O zasadach decyzji interpretacyjnych wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych     300
  1. Wprowadzenie 300 2. Interpretacje przepisów składkowych i związane z nimi zasady 301 3. Zasada prostoty (braku formalizmu) 302 4. Zasada taniości 304 5. Zasada szybkości 305 6. Zasada ochrony 306 7. Zasada stabilizacji 307 8. Zasada jawności 308 9. Podsumowanie     309
  Paweł Majka Skutki prawnopodatkowe przekwalifikowania umów cywilnoprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych     310
  1. Wstęp 310 2. Skutki podatkowe umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług 311 3. Przekwalifikowanie umowy o dzieło przez ZUS - materialnoprawne skutki podatkowe 317 4. Związanie organów podatkowych ustaleniami ZUS 325 5. Podsumowanie     328
  Część IV Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w sytuacji zatrudnienia na podstawie kilku umów     331
  Andrzej Kurzych Multiplikacja podmiotów zatrudniających a stosunki ubezpieczenia społecznego     333
  1. Uwagi wstępne 333 2. Defragmentacja stosunku pracy 334 3. Duplikacja podmiotów zatrudniających przy wykorzystaniu konstrukcji trójkąta umów 336 4. Multiplikacja w ramach struktur kapitałowych 338 5. Zwielokrotnienie umów zlecenia 341 6. Wpływ nowelizacji z dnia 23 października 2014 r. na zjawisko multiplikacji podmiotów zatrudniających     343
  Marzena Szabłowska-Juckiewicz Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych z własnym pracodawcą     345
  1. Wprowadzenie 345 2. Umowy cywilnoprawne jako jedna z form zatrudnienia 347 2.1. Dopuszczalność wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych 347 2.2. Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych z własnym pracodawcą 351 3. Umowy cywilnoprawne zawierane z własnym pracodawcą jako ustawowy tytuł obowiązku ubezpieczeniaspołecznego 353 3.1. Konstrukcja uznania za pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych 353 3.2. Zakres obowiązku ubezpieczenia społecznego 356 4. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady ich finansowania i opłacania 358 5. Podsumowanie     360
  Michał Raczkowski Zatrudnienie pracownika u kontrahenta pracodawcy     362
  1. Wprowadzenie 362 2. Uznanie za pracownika w prawie ubezpieczeń społecznych 362 3. Oskładkowanie przychodu u kontrahenta a ochrona danych osobowych 366 4. Informacja o wynagrodzeniu jako składnik prawa do prywatności 369 5. Zakaz zatrudnienia u kontrahenta pracodawcy 371 6. Wnioski     372
  Katarzyna Wesołowska Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie kilku umów o świadczenie usług     374
  1. Wstęp 374 2. Obowiązek ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług 375 3. Wykonywanie pracy na podstawie kilku umów o świadczenie usług a obowiązek ubezpieczenia społecznego 376 4. Konkluzje     386
  Łukasz Jurek Zleceniobiorcy a zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda     387
  Monika Smusz-Kulesza Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez sędziów podejmujących dodatkowe zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych     397
  1. Uwagi wprowadzające 397 2. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów 400 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez sędziów podejmujących dodatkowe zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych 402 4. Wnioski     405
  Głos w dyskusji     409
  Justyna Świątek-Rudoman Sytuacja osoby rozpoczynającej prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej będącej jednocześnie zleceniobiorcą     411
  Literatura     415
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia