System prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

280,00

Format: pdf

280,00

cena zawiera podatek VAT

Tom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy.


W opracowaniu opisano wszystkie najważniejsze formy wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in.: cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki, niepracownicze zatrudnienie dzieci, zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy, zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zatrudnienie sportowców profesjonalnych, naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze, administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze, ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze, penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze, pracę nierejestrowaną.


Liczba stron836
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9541-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    17
  Rozdział 1 Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego    21
  Rozdział 2 Zatrudnienie niepracownicze z perspektywy polityki społecznej i rynku pracy    27
  2.1. Zatrudnienie niepracownicze a system prawa pracy 27 2.2. Wymiary elastyczności rynku pracy a zatrudnienie niepracownicze 30 2.3. Deregulacja, elastyczność i atypowe formy zatrudnienia a zatrudnienie niepracownicze 34 2.4. Zatrudnienie niepracownicze na polskim rynku pracy 39 2.5. Zatrudnienie niepracownicze na rynku pracy a system prawa pracy - wnioski de lege lata i de lege ferenda    42
  Rozdział 3 Cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze    47
  3.1. Uwagi wstępne 47 3.2. Swoboda wyboru podstaw i ram prawnych zatrudnienia 57 3.3. Wspólne właściwości (communis specialitatis) zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego 68 3.4. Cechy wyróżniające (differentia specifica) niepracownicze zatrudnienie o charakterze cywilnoprawnym 114 3.4.1. Differentia specifica cywilnoprawnego zatrudnienia wypracowane w judykaturze 114 3.4.2. Umowa zlecenia 133 3.4.3. Umowy o świadczenie usług 138 3.4.4. Umowa agencyjna 138 3.4.5. Umowa o dzieło 139 3.4.6. Kontrakt menedżerski 143 3.4.6.1. Kontrakt menedżerski w sektorze publicznym 145 3.4.6.2. Kontrakt menedżerski w sektorze prywatnym 151 3.4.7. Podsumowanie 156 3.5. Stosunek zatrudnienia fundamentum institutiae societatis    158
  Rozdział 4 Zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych    161
  4.1. Uwagi wstępne 161 4.2. Stosunek członkostwa jako podstawa świadczenia pracy w spółdzielniach produkcji rolnej oraz innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną 162 4.3. Umowy prawa cywilnego jako podstawa świadczenia pracy w organizacjach spółdzielczych 180 4.3.1. Spółdzielnie produkcji rolnej oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną 180 4.3.2. Spółdzielnie pracy    184
  Rozdział 5 Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą    191
  5.1. Umowa o pracę nakładczą jako pojęcie języka prawnego 191 5.2. Umowa o pracę nakładczą jako podstawa zatrudnienia 193 5.3. Źródła prawa kształtujące sytuację prawną osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą 197 5.4. Zakres uprawnień pracowniczych przyznanych wykonawcom pracy nakładczej 208 5.4.1. Uprawnienia w zakresie ochrony sytuacji materialnej wykonawców pracy nakładczej 209 5.4.2. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę nakładczą 214 5.4.3. Ochrona zdrowia i życia wykonawców pracy nakładczej 217 5.4.4. Uprawnienia urlopowe 218 5.4.5. Zaliczanie okresów pracy nakładczej i rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy nakładczej 219 5.4.6. Uprawnienia zbiorowe wykonawców pracy nakładczej 219 5.5. Charakter prawny zatrudnienia nakładczego    220
  Rozdział 6 Zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki    224
  6.1. Charakter prawny 224 6.2. Nawiązanie umowy o staż absolwencki 227 6.3. Treść umowy o praktykę absolwencką 230 6.4. Rozwiązanie umowy o praktykę absolwencką 234 6.5. Stosunek prawny stażu 235 6.5.1. Charakter prawnego stosunku stażu 235 6.5.2. Nawiązanie prawnego stosunku stażu 243 6.5.3. Treść stażowego stosunku prawnego 248 6.5.4. Ustanie stażowego stosunku prawnego    254
  Rozdział 7 Niepracownicze zatrudnienie dzieci    256
  Rozdział 8 Zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy    274
  8.1. Uwagi wstępne 274 8.2. Zakres znaczeniowy pojęcia "wolontariusz" 277 8.3. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń 281 8.3.1. Strony porozumienia 281 8.3.2. Forma porozumienia 285 8.3.3. Treść porozumienia 286 8.3.4. Charakter prawny porozumienia 288 8.4. Obowiązki korzystającego 289 8.5. Uprawnienia wolontariusza 294 8.6. Wolontariat międzynarodowy 296 8.7. Podsumowanie    297
  Rozdział 9 Zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej    298
  9.1. Geneza samozatrudnienia 298 9.2. Pojęcie samozatrudnienia 306 9.2.1. Terminologia 306 9.2.2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 309 9.2.3. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 310 9.2.4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 312 9.2.5. Podejście doktrynalne do pojęcia samozatrudnienie 314 9.3. Zakładanie działalności gospodarczej 316 9.3.1. Formalności urzędowe 316 9.3.2. Biznesplan przedsięwzięcia 318 9.3.3. Finansowanie działalności 320 9.4. Koszty prowadzenia działalności 323 9.4.1. Opodatkowanie 324 9.4.2. Ubezpieczenia społeczne 325 9.5. Prawa i obowiązki samozatrudnionego w trakcie prowadzenia działalności 327 9.6. Zakaz dyskryminacji 329 9.7. Zawieszenie prowadzenia działalności 331 9.8. Zakończenie działalności gospodarczej    333
  Rozdział 10 Statusy zatrudnienia sportowców profesjonalnych    334
  10.1. Uwagi wstępne 334 10.2. Statusy sportowców profesjonalnych w świetle ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 335 10.3. Statusy sportowców profesjonalnych według regulacji wybranego polskiego związku sportowego 337 10.4. Statusy zawodników profesjonalnych w świetle regulacji klubów sportowych 339 10.5. Statusy sportowców profesjonalnych według zawieranych z nimi kontraktów 341 10.6. Ujednolicenie statusu pracowniczego oraz statusu cywilnoprawnego sportowców profesjonalnych 344 10.7. Samozatrudnienie sportowców profesjonalnych 345 10.8. Status stypendysty sportowego 349 10.9. Regulacje ochronne statusów zawodników profesjonalnych 351 10.10. Kary zawodników profesjonalnych stosowane przez kluby sportowe 352 10.11. Nagrody za wyniki sportowe 355 10.12. Swoboda wyboru form zatrudnienia sportowców profesjonalnych 356 10.13. Wielowarstwowe regulacje statusów sportowców 357 10.14. Problemy regulacyjne w zakresie statusów sportowców profesjonalnych 359 10.15. Stosunki prawne sportowców ze związkami oraz federacjami sportowymi 10.16. Podsumowanie    362
  Rozdział 11 Naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze    366
  11.1. Uwagi wstępne 366 11.2. Kształcenie młodych kadr naukowych w ujęciu porównawczym 368 11.3. Studia doktoranckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych 371 11.3.1. Wpływ procesu bolońskiego na kształt prawny studiów doktoranckich w Polsce 371 11.3.2. Charakter prawny statusu uczestnika studiów doktoranckich 372 11.3.3. Możliwość łączenia statusu doktoranta ze statusem pracownika 375 11.3.4. Możliwość zaliczania okresu studiów doktoranckich do okresu pracy warunkującego uprawnienia pracownicze 377 11.3.5. Status prawny doktoranta a jego obowiązki 378 11.3.6. Status prawny doktoranta a jego uprawnienia 384 11.4. Podsumowanie    389
  Rozdział 12 Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze    391
  12.1. Charakter prawny niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 391 12.1.1. Uwagi wstępne 391 12.1.2. Poglądy literatury i orzecznictwa na temat istoty niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) 393 12.1.3. Pojęcie i przedmiot niepracowniczego zatrudnienia służbowego 402 12.2. Nawiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 414 12.2.1. Strony niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego 414 12.2.1.1. Podmiot służbowy 414 12.2.1.2. Funkcjonariusz i żołnierz 423 12.2.2. Postępowanie kwalifikacyjne 425 12.2.3. Charakter aktu mianowania 428 12.2.4. Forma i treść aktu mianowania 429 12.2.5. Ślubowanie 432 12.3. Przekształcenie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego (służbowego) 433 12.3.1. Przeniesienie na podstawie formalnie i materialnie jednostronnego aktu prawnego przełożonego 435 12.3.2. Przeniesienie w trybie współdziałania stron 438 12.3.3. Inne zdarzenia powodujące zmianę stosunku służbowego 440 12.4. Uprawnienia funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 442 12.4.1. Pojęcie uprawnień i ich podział 442 12.4.2. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pełnienia służby 444 12.4.2.1. Urlop wypoczynkowy 444 12.4.2.2. Urlop bezpłatny 445 12.4.2.3. Urlop szkoleniowy 446 12.4.2.4. Urlop okolicznościowy 447 12.4.2.5. Urlop zdrowotny 448 12.4.3. Uprawnienia płacowe 450 12.4.4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem 452 12.4.5. Uprawnienia o charakterze socjalno-bytowym 454 12.4.5.1. Zasiłek na zagospodarowanie 454 12.4.5.2. Prawo do zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych 454 12.4.5.3. Dopłata do wypoczynku 455 12.4.5.4. Zwrot kosztów przejazdu 456 12.4.6. Uprawnienia związane z ustaniem stosunku służbowego 456 12.5. Obowiązki funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 457 12.5.1. Pojęcie obowiązków i ich podział 457 12.5.2. Podstawowe obowiązki związane z pełnieniem służby 460 12.5.2.1. Obowiązek wykonywania poleceń (rozkazów) 460 12.5.2.2. Obowiązek przestrzegania prawa 463 12.5.2.3. Obowiązek zachowania tajemnic związanych ze służbą 464 12.5.2.4. Obowiązek strzeżenia godności służby 465 12.5.3. Obowiązki dodatkowe związane z pełnieniem służby 467 12.5.3.1. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych 467 12.5.3.2. Obowiązek poddania się okresowemu opiniowaniu służbowemu 468 12.5.3.3. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych 470 12.5.4. Szczególne zakazy i ograniczenia związane z pełnieniem służby 472 12.5.4.1. Zakaz przynależności partyjnej oraz ograniczenia związane z członkostwem w stowarzyszeniach i innych organizacjach 472 12.5.4.2. Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia 474 12.5.4.3. Zakaz działalności związkowej i uczestniczenia w strajku 476 12.5.4.4. Obowiązek powiadamiania o zamiarze wyjazdu za granicę 478 12.6. Ustanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 479 12.6.1. Pojęcie ustania 479 12.6.2. Rozwiązanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 480 12.6.2.1. Warunki prawidłowości rozwiązania niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 480 12.6.2.2. Obowiązki przełożonego związane ze zwolnieniem ze służby 499 12.6.3. Wygaśnięcie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych 500 12.6.4. Uprawnienia w razie naruszenia przepisów o rozwiązywaniu i wygaszaniu niepracowniczych stosunków służbowych 501 12.6.5. Odwołanie kierownika (szefa) służby    505
  Rozdział 13 Ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze    508
  13.1. Uwagi wstępne 508 13.2. Konstytucyjny charakter stosunku zatrudnienia parlamentarzystów 510 13.3. Charakter warunków wykonywania mandatu 513 13.4. Pracownicze uprawnienia parlamentarzysty 514 13.5. Uposażenie posłów i senatorów 517 13.6. Świadczenia z tytułu wypadków 522 13.7. Świadczenia zdrowotne 523 13.8. Odprawy 523 13.9. Fundusz świadczeń socjalnych 524 13.10. Dieta parlamentarna i bezpłatne przejazdy    525
  Rozdział 14 Penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze    526
  14.1. Zatrudnienie typu penalnego 526 14.1.1. Uwagi wstępne 526 14.1.2. Rola pracy w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności 527 14.1.3. Obowiązek pracy skazanych a zakaz pracy przymusowej 529 14.1.4. Kwestia prawa do pracy skazanych 532 14.1.5. Skierowanie do pracy jako podstawa niepracowniczego zatrudnienia typu penalnego 536 14.1.5.1. Uwagi wstępne 536 14.1.5.2. Charakter stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca 538 14.1.5.3. Status skazanego zatrudnionego na podstawie skierowania do pracy 542 14.1.6. Podstawy świadczenia przez skazanych pracy dobrowolnej 565 14.1.6.1. Umowa o pracę jako podstawa zatrudnienia skazanych 565 14.1.6.2. Inne niż umowa o pracę podstawy świadczenia przez skazanych odpłatnej pracy dobrowolnej 582 14.1.7. Podsumowanie 589 14.2. Wykonywanie pracy w warunkach ograniczonej wolności 592 14.2.1. Uwagi wstępne 592 14.2.2. Obowiązek prawny wykonywania pracy 595 14.2.3. Formy prawno-organizacyjne wykonywania kary ograniczenia wolności 598 14.2.4. Naruszenie standardów międzynarodowych o zakazie pracy przymusowej 600 14.2.5. Legalny obowiązek wykonywania pracy przez skazanych 607 14.2.6. Alternatywne formy wykonywania kary ograniczenia wolności 608 14.2.6.1. Uwagi wstępne 608 14.2.6.2. Obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 608 14.2.7. Podsumowanie    611
  Rozdział 15 Praca nierejestrowana    612
  15.1. Uwagi wstępne 612 15.2. Praca nierejestrowana a nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa 617 15.3. Legalność zatrudnienia cudzoziemców 623 15.4. Prawne metody zwalczania i zapobiegania pracy nierejestrowanej 632 15.4.1. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów podatkowych oraz kontroli skarbowej 632 15.4.2. Uprawnienia Straży Granicznej i jej współdziałanie z innymi organami 635 15.5. Podsumowanie    645
  Rozdział 16 Stosowanie przepisów bhp w niepracowniczym zatrudnieniu    650
  16.1. Cel i zakres badań 650 16.2. Przyczyny i zakres stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy 654 16.3. Stosowanie przepisów bhp poza stosunkiem pracy w razie świadczenia pracy w celach zarobkowych 661 16.3.1. Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnienia 661 16.3.2. Stosowanie przepisów bhp w razie zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych 667 16.3.3. Stosowanie przepisów bhp wobec skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania 672 16.4. Stosowanie przepisów bhp w razie świadczenia pracy w celach innych niż zarobkowe 674 16.5. Ocena stosowania przepisów bhp poza stosunkiem pracy    678
  Rozdział 17 Zbiorowe prawo pracy a zatrudnienie niepracownicze    681
  Rozdział 18 Prawo do sądu a zatrudnienie niepracownicze    694
  Rozdział 19 Położenie socjalne osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym    702
  19.1. Uwagi wstępne 702 19.2. Położenie socjalne osób pozostających w cywilnoprawnych stosunkach zatrudnienia 705 19.3. Położenie socjalne osób pozostających w gospodarczoprawnych stosunkach zatrudnienia 712 19.4. Położenie socjalne osób pozostających w handlowoprawnych stosunkach zatrudnienia 721 19.5. Położenie socjalne osób pozostających w administracyjnoprawnych stosunkach zatrudnienia 722 19.6. Położenie socjalne osób pozostających w penalnoprawnych stosunkach zatrudnienia 727 19.7. Położenie socjalne osób pozostających w ustrojowoprawnych stosunkach zatrudnienia 729 19.8. Położenie socjalne osób pozostających w społecznoprawnych stosunkach zatrudnienia 732 19.9. Położenie socjalne osób pozostających w socjalnoprawnych stosunkach zatrudnienia 735 19.10. Położenie socjalne osób pozostających w naukowoprawnych stosunkach zatrudnienia 739 19.11. Położenie socjalne osób pozostających w sportowoprawnych stosunkach zatrudnienia    741
  Wykaz skrótów    743
  Bibliografia    751
  Orzecznictwo    793
  Indeks rzeczowy    805
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia