Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych

Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

99,00

Format: pdf

99,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie stanowi kompleksową analizę wspólnych regulacji dotyczących instytucji nadpłaty i zwrotu podatku, występujących w polskim i zagranicznym systemie prawnym.


W monografii szczegółowo omówiono m.in.: zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej, przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów oraz sankcji dotyczących nadpłat i zwrotów, zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanej nadpłaty, zwrotu podatku lub innych nienależnie przekazanych uprawnień podatkowych, zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet długów podatnika, zwrot nadpłaty przez płatnika, kontrolę nadzorczą wobec organów dokonujących zwrotów nadpłat i przekazujących zwroty podatku.
Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków: doradców podatkowych, sędziów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa i ekonomii.


"Mamy do czynienia z dojrzałą i stojącą na wysokim merytorycznie poziomie pracą. Wypełnia ona istniejącą w polskiej nauce prawa podatkowego lukę dotyczącą zagadnienia uprawnień podatkowych. (...) Na szczególną uwagę zasługują części, w których przedstawiono funkcjonowanie nadpłat i zwrotów podatku z perspektywy organów sprawujących nadzór nad organami zajmującymi się realizacją tych instytucji prawa podatkowego".


Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Liczba stron268
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6827-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  Wstęp    19
  Rozdział I Stymulowany zwrot nadpłaty lub zwrot podatku    23
  1. Uwagi ogólne    23
  2. Skarga na bezczynność w przypadku niezwrócenia nadpłaty wynikającej z decyzji stwierdzającej nadpłatę    24
  3. Dopuszczalność skargi na bezczynność w przypadku nadpłat i zwrotów, których obowiązek wynika z mocy prawa    30
  4. Skarga na bezczynność w przypadku niewypłacenia nadpłaty powstałej na skutek wyeliminowania z obrotu decyzji wymiarowej    32
  5. Wnioski    35
  Rozdział II Zwrot nadpłaty lub podatku dochodzony przez podatnika w trybie egzekucji administracyjnej    37
  1. Ograniczona możliwość podjęcia przez podatnika egzekucji administracyjnej w zakresie nadpłat i zwrotów    37
  2. Uzasadnienie rozszerzenia zakresu egzekucji administracyjnej w odniesieniu do nadpłat i zwrotów    40
  3. Rozszerzenie zakresu egzekucji administracyjnej w odniesieniu do nadpłat i zwrotów przez modyfikacje o.p.    41
  4. Przesłanki zastosowania egzekucji administracyjnej jako procedury dochodzenia uprawnień podatkowych    43
  5. Wnioski    46
  Rozdział III Sądowe stwierdzenie istnienia nadpłaty lub zwrotu podatku i orzeczenie zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku    48
  1. Uwagi ogólne    48
  2. Ograniczenie sądowego stwierdzenia nadpłat i zwrotów w świetle polskich regulacji    49
  3. Szeroki zakres sądowego stwierdzenia nadpłat i zwrotów    51
  4. Zwrot nadpłaty poprzez wypłatę odszkodowania    56
  5. Wnioski    60
  Rozdział IV Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku    63
  1. Uwagi ogólne    63
  2. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty a prawo organu do zakwestionowania nadpłaty po upływie tego terminu    64
  3. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty powiązane z zapłatą podatku    67
  4. Przedawnienie terminu dochodzenia nadpłaty związanej z podatkami wynikającymi z wadliwej decyzji lub innego aktu    74
  5. Zawieszenie biegu okresu przedawnienia prawa do stwierdzenia nadpłaty    77
  6. Ograniczenie dotyczące okresu, za który nadpłata może zostać zwrócona    79
  7. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty w VAT    80
  8. Przedawnienie prawa do samoobliczenia zwrotu podatku oraz do złożenia wniosku o wymiar kwoty zwrotu podatku    83
  9. Wnioski    85
  Rozdział V Przedawnienie terminu do zwrotu nadpłaty i zwrotu podatku    88
  1. Uwagi ogólne    88
  2. Przedawnienie terminu do zwrotu nadpłaty a odroczenie terminu złożenia deklaracji    89
  3. Przerwanie przedawnienia terminu do zwrotu nadpłaty lub podatku w związku z zaliczeniem nadpłaty na poczet przyszłego zobowiązania podatkowego    90
  4. Zawieszenie okresu przedawnienia terminu do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku    94
  5. Wnioski    96
  Rozdział VI Przedawnienie okresu dochodzenia przez organy podatkowe nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów    98
  1. Przedawnienie okresu dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat dochodzonych poprzez określenie wysokości zobowiązania podatkowego    98
  2. Przedawnienie okresu dochodzenia nienależnie przekazanych zwrotów podatku stanowiących element konstrukcyjny podatku    100
  3. Brak przedawnienia okresu dochodzenia niektórych nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów podatku    102
  4. Okres przedawnienia dochodzenia niektórych nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów podatku    104
  5. Wnioski    106
  Rozdział VII Sankcje dotyczące nadpłat i zwrotów    108
  1. Sankcje karne i karne skarbowe za nadużycia związane z uzyskaniem należności wynikających z uprawnień podatkowych    108
  2. Sankcje podatkowe związane z nadpłatami i zwrotami    117
  2.1. Rola i definicja sankcji podatkowych    117
  2.2. Sankcje podatkowe a utrata uprawnień podatkowych będąca podatkową konsekwencją prawną dotyczącą podatnika    119
  2.3. Rodzaje sankcji podatkowych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących funkcjonowania nadpłat i zwrotów    121
  2.4. Sankcje podatkowe za próbę wyłudzenia nadpłaty lub zwrotu    125
  3. Wnioski    131
  Rozdział VIII Zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanej nadpłaty, zwrotu podatku lub innych nienależnie przekazanych uprawnień podatkowych    134
  1. Administracyjnoprawny tryb dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat    134
  2. Cywilnoprawny tryb dochodzenia nienależnie przekazanych nadpłat    136
  3. Zasady odzyskiwania przez państwo nienależnie przekazanych zwrotów podatku    141
  4. Ograniczenia dotyczące wyeliminowania wadliwego aktu administracyjnego przyznającego lub potwierdzającego uprawnienia podatkowe    143
  5. Ograniczenia dotyczące zmiany lub wyeliminowania zgodnego z prawem aktu administracyjnego przyznającego lub potwierdzającego uprawnienia podatkowe    146
  6. Odsetki w przypadku odzyskiwania nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów    150
  7. Ulgi w spłacie w przypadku nienależnie przekazanych nadpłat i zwrotów i innych należności podatkowych    153
  8. Wnioski    156
  Rozdział IX Kontrola podatkowa i skarbowa w zakresie nadpłat i zwrotów    161
  1. Pojęcie kontroli prewencyjnej, uprzedniej i następczej w zakresie nadpłat i zwrotów    161
  2. Kontrola uprzednia dotycząca przekazania lub zaliczenia znacznych zwrotów lub nadpłat    162
  3. Kontrola podatkowa dotycząca nadpłat i zwrotów    170
  4. Kontrola skarbowa w zakresie nadpłat i zwrotów    173
  5. Rola kontroli prewencyjnej i następczej prowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej w zakresie nadpłat i zwrotów    176
  6. Wnioski    180
  Rozdział X Kontrola nadzorcza wobec organów dokonujących zwrotów nadpłat i przekazujących zwroty podatku    184
  1. Uwagi ogólne    184
  2. Możliwość wykorzystania informacji z kontroli następczej    185
  3. Kontrola nadzorcza Ministerstwa Finansów    186
  4. Kontrola nadzorcza NIK    189
  5. Kontrola nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych    198
  5.1. Uwagi ogólne    198
  5.2. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat    200
  5.2.1. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat na gruncie przepisów regulujących księgowość podatkową    200
  5.2.2. Wadliwe postępowanie organu podatkowego dotyczące nadpłat na gruncie przepisów prawa podatkowego    205
  5.3. Zachowania organu podatkowego powodujące lub mogące powodować powstanie nadpłaty u podatnika    209
  5.4. Zachowania podatnika lub innych podmiotów powodujących powstanie nadpłaty    215
  6. Wnioski    217
  Rozdział XI Wytyczne dotyczące kształtu trybu stwierdzania nadpłat i zwrotów wynikające z EKDA i KPPUE    226
  1. Uwagi ogólne    226
  2. Zasada działania zgodnie z wcześniej przyjętą praktyką lub uzasadnionymi oczekiwaniami podatników    229
  3. Zasada współmierności, zakazu nadużywania uprawnień, zasada obiektywności, zasada stosownego terminu podjęcia decyzji    233
  4. Wnioski    237
  Rozdział XII Mechanizmy szczególne dotyczące nadpłat i zwrotów    240
  1. Wielość podmiotów, którym przysługuje uprawnienie podatkowe    240
  1.1. Uwagi ogólne    240
  1.2. Zwrot pośredni nadpłaty a wielość podmiotów, którym przysługuje nadpłata lub na których ciąży zaległość podatkowa    243
  2. Ograniczony zakres uprawnień podatkowych przysługujący osobom trzecim    245
  3. Cesja lub zastaw na roszczeniu o zwrot nadpłaty i zwrot podatku przysługujący podmiotom wskazanym przez podatnika    246
  4. Ochrona podatnika, który zastosował się do wadliwych wzorów deklaracji i wniosków dotyczących nadpłaty i zwrotu podatku    253
  5. Przesłanki negatywne złożenia wniosku lub deklaracji o stwierdzenie nadpłaty    254
  6. Szczególne elementy dotyczące czynności sprawdzających związanych z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku    257
  7. Mechanizmy postępowania z wadliwymi wnioskami    259
  8. Ograniczenia czasowe dotyczące możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających i dokonania autokorekty wniosku    262
  9. Mechanizmy towarzyszące uprawnieniu organu podatkowego wzywania podatnika do określonego zachowania w ramach czynności sprawdzających    266
  10. Powiadomienie o zakończeniu czynności sprawdzających dotyczących wniosków zawierających roszczenie podatkowe    267
  11. Zakwestionowanie w drodze decyzji samoobliczenia podatnika dotyczącego nadpłat i innych należności przysługujących podatnikowi    269
  12. Kwestionowanie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy a termin zwrotu tego świadczenia    270
  13. Dopuszczalne działania podejmowane przez państwo w celu odmowy zwrotu podatku i rola systemu sądowej kontroli    272
  14. Zawieszenie zaspokojenia roszczenia dotyczącego nadpłaty, zwrotu lub innego uprawnienia    274
  15. Podmioty reprezentujące podatnika ubiegającego się o zwrot nadpłat i innych należności w przypadku utraty zdolności prawnej lub ubezwłasnowolnienia    277
  16. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet długów podatnika niewynikających z zobowiązań podatkowych istniejących wobec podmiotów publicznych    277
  16.1. Uwagi ogólne    277
  16.2. Zasady przekazywania informacji przez podmioty publiczne o wierzytelnościach podlegających realizacji z nadpłat i zwrotów    281
  16.3. Ograniczenia związane z zastosowaniem przedmiotowego trybu    284
  16.4. Środki prawne zakwestionowania zaliczenia nadpłaty na rzecz długu podmiotu publicznego    286
  16.5. Zwrot kosztów organowi dokonującemu zaliczenia nadpłaty na poczet wierzytelności innych podmiotów    288
  16.6. Inicjowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na rzecz podmiotu publicznego    293
  16.7. Zaliczenie nadpłaty na poczet długu a oprocentowanie należne podatnikowi z tytułu nadpłaty    295
  17. Nadpłata zwracana podatnikowi przez płatnika    296
  18. Szczególne bezpośrednie formy zwrotu nadpłaty i zwrotu podatku    299
  19. Odpowiedzialność za nienależnie przekazane uprawnienia podatnika    301
  20. Gwarancja zabezpieczeniem przekazania zwrotu podatku podatnikowi    302
  21. Należności dodatkowe, które podlegają zwrotowi wraz z nadpłatami    304
  22. Minimalny poziom nadpłat, zwrotów, odsetek, które podlegają zwrotowi    305
  23. Wnioski    307
  Podsumowanie    323
  Bibliografia    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia