Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków

-20%

Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,20  139,00

Format: pdf

111,20139,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie stanowi pierwszą w doktrynie polskiej - na tak znaczną skalę - próbę kompleksowego spojrzenia na związki zachodzące pomiędzy prawem cywilnym a prawem podatkowym na tle polskiego systemu podatkowego. Specyfikę podjętej problematyki podkreśla fakt, że chodzi o gałęzie prawa należące do dwóch odrębnych obszarów porządku prawnego - prawa prywatnego i prawa publicznego. Ścisła więź między nimi wynika ze znacznego nasycenia regulacji prawa podatkowego instytucjami cywilnoprawnymi, które to instytucje służą przede wszystkim konstruowaniu elementów podatkowego stanu faktycznego. Opracowanie opiera się w dużej mierze na problemach, z którymi spotykają się podmioty stosujące konstrukcje prawne odnoszące się do podatków.


W książce można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania: Jaki wpływ ma definicja osoby prawnej w prawie cywilnym na podmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie znaczenie dla ustalenia kosztów przychodu ma cywilistyczne rozróżnienie nakładów koniecznych, pożytecznych i zbędnych? Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem traktowanym jako dostawa towaru a leasingiem rozumianym jako świadczenie usług? Jaką stawką opodatkować leasing nieruchomości gruntowej? Jakie obowiązki podatkowe ciążą na nabywcy spadku? Czy administrator gruntu i budynku stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości jako posiadacz zależny? Kto powinien zapłacić podatek od budynku wybudowanego na cudzym gruncie?
Adresaci:
Podstawową grupą odbiorców prezentowanej publikacji są praktycy prawa, w szczególności: pracownicy organów podatkowych, zarówno państwowych, jak i samorządowych, doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, pracownicy sądów administracyjnych. Książka może być również wykorzystana przez studentów wydziałów prawa i administracji chcących lepiej poznać zależności między prawem cywilnym a prawem podatkowym.


Liczba stron420
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2655-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści tytułu: "Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków"
  
  Wykaz najważniejszych skrótów     9
  Wstęp     11
  Rozdział 1 Prawo cywilne a prawo podatkowe (Mieczysław Goettel, Aleksy Goettel)     13
  1.1. Miejsce prawa cywilnego oraz prawa podatkowego w systemie prawa     13
  1.2. Przedmiot, funkcje i zasady prawa cywilnego oraz prawa podatkowego     18
  1.3. Cywilnoprawna a prawnopodatkowa metoda regulacji     23
  1.4. Odpowiedzialność cywilna a odpowiedzialność podatkowa     25
  1.5. Związki prawa cywilnego z prawem podatkowym - uwagi wprowadzające     29
  1.6. Instytucje cywilnoprawne w strukturze podatkowego stanu faktycznego     33
  1.7. Wadliwość czynności prawnych i jej skutki na gruncie prawa podatkowego     38
  1.8. Odesłania w przepisach podatkowych do przepisów prawa cywilnego     43
  1.9. Prawo cywilne a prawo podatkowe - problemy terminologiczne     47
  1.10. Ocena treści i skutków zdarzeń cywilnoprawnych w świetle regulacji prawnopodatkowych     52
  1.11. Problem "obejścia" prawa podatkowego w świetle cywilistycznej zasady autonomii woli     55
  Rozdział 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych (Janusz Orłowski)     61
  2.1. Wprowadzenie     61
  2.2. Koncepcja dochodu w prawie cywilnym oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych     63
  2.3. Status podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - aspekty cywilnoprawne     70
  2.4. Źródła przychodów, podstawa opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych a instytucje prawa cywilnego     85
  2.5. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej zwolnień i ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych     107
  Rozdział 3 Podatek dochodowy od osób prawnych (Marek Tyrakowski)     120
  3.1. Uwagi ogólne     120
  3.2. Podmioty opodatkowania a cywilistyczna koncepcja podmiotów stosunków prawnych     121
  3.3. Przedmiotowe aspekty opodatkowania a konstrukcje prawa cywilnego     133
  3.4. Szczegółowe aspekty podmiotu i przedmiotu opodatkowania a regulacje cywilnoprawne     138
  3.5. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji zwolnień podatkowych     141
  3.6. Opodatkowanie stron umowy leasingu     144
  3.7. Darowizny odliczane od podstawy opodatkowania a regulacje cywilnoprawne     145
  Rozdział 4 Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych (Jakub J. Zięty)     148
  4.1. Uwagi ogólne     148
  4.2. Najem jako przedmiot opodatkowania     149
  4.3. Podnajem jako przedmiot opodatkowania     158
  4.4. Dzierżawa jako przedmiot opodatkowania     159
  4.5. Poddzierżawa jako przedmiot opodatkowania     163
  4.6. Zagadnienia szczegółowe związane ze stosunkiem najmu i dzierżawy a obowiązek podatkowy     164
  4.7. Umowy podobne do najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy a przedmiot opodatkowania     166
  4.8. Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy podatku zryczałtowanego     168
  4.9. Wspólnicy spółki jawnej jako podatnicy podatku zryczałtowanego     171
  4.10. Charakter prawny oświadczenia o wyborze formy opodatkowania     174
  Rozdział 5 Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (Jakub J. Zięty, Karina Wardencka)     176
  5.1. Uwagi ogólne     176
  5.2. Wybrane aspekty cywilnoprawne podatku od towarów i usług     180
  5.3. Wybrane aspekty cywilnoprawne podatku akcyzowego     211
  Rozdział 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych (Aleksy Goettel)     215
  6.1. Uwagi wprowadzające     215
  6.2. Czynności prawa cywilnego jako przedmiot obowiązku podatkowego - ogólna charakterystyka     220
  6.3. Przegląd wybranych umów objętych opodatkowaniem     223
  6.4. Skutki prawnopodatkowe zdarzeń niebędących czynnościami cywilnoprawnymi     241
  6.5. Konstrukcje cywilnoprawne wyłączające powstanie obowiązku podatkowego oraz będące podstawą zwrotu podatku     245
  6.6. Instytucje cywilnoprawne w konstrukcji przywilejów podatkowych     254
  6.7. Mechanizm odpowiedzialności podatkowej     257
  6.8. Konstrukcje cywilnoprawne jako czynnik kształtujący powstanie obowiązku podatkowego     262
  6.9. Notariusz jako płatnik podatku     267
  6.10. Cywilistyczne aspekty właściwości organu podatkowego     271
  Rozdział 7 Podatek od spadków i darowizn (Aleksy Goettel)     275
  7.1. Uwagi ogólne     275
  7.2. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych pod tytułem darmym jako przedmiot podatku     280
  7.3. Idea prorodzinności podatku w konstrukcji preferencji podatkowych     299
  7.4. Koncepcja obowiązku podatkowego     310
  7.5. Długi i ciężary jako czynniki kształtujące zakres zobowiązania podatkowego     316
  7.6. Udział płatnika w realizacji obowiązku zapłaty podatku     320
  Rozdział 8 Podatek od nieruchomości (Bogumił Pahl)     324
  8.1. Uwagi ogólne     324
  8.2. Cywilistyczne pojęcie nieruchomości a przedmiot podatku     325
  8.3. Trwałe związanie z gruntem a normatywna definicja budynku     328
  8.4. Część składowa rzeczy a legalna definicja budowli     329
  8.5. Charakterystyka ogólna zakresu podmiotowego podatku od nieruchomości     331
  8.6. Problem podmiotowości prawnopodatkowej Skarbu Państwa     333
  8.7. Małoletni jako podatnik     336
  8.8. Zasada superficies solo cedit a podatnik podatku od nieruchomości     337
  8.9. Posiadacz zależny nieruchomości i obiektu budowlanego     343
  8.10. Służebność a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości     346
  8.11. Spółka cywilna jako podatnik     347
  8.12. Umowa cywilnoprawna a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości     349
  8.13. Odrębna własność lokali a zasady opodatkowania garaży     350
  8.14. Posiadanie gruntów, budynków i budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą     352
  8.15. Moment powstania obowiązku podatkowego     356
  Rozdział 9 Podatek rolny i leśny (Bogumił Pahl)     359
  9.1. Uwagi ogólne     359
  9.2. Posiadacz samoistny gruntów rolnych     360
  9.3. Podatkowe a cywilistyczne pojęcie gospodarstwa rolnego     361
  9.4. Współwłasność a obowiązek podatkowy     364
  9.5. Moment powstania obowiązku podatkowego     367
  9.6. Nabycie przez następców podatnika praw do kwoty niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej     368
  9.7. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa     370
  9.8. Cywilnoprawne aspekty podatku leśnego     373
  Rozdział 10 Podatek od środków transportowych (Bogumił Pahl)     375
  10.1. Uwagi ogólne     375
  10.2. Zastaw rejestrowy i umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie a podatnik podatku od środków transportowych     376
  10.3. Ogłoszenie upadłości a obowiązek podatkowy     378
  10.4. Skutki prawne zawarcia umowy leasingu w podatku od środków transportowych     379
  10.5. Opodatkowanie współwłaścicieli środków transportowych     381
  10.6. Wpływ zbycia pojazdu na obowiązek podatkowy     382
  10.7. Umowa powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu a obowiązek podatkowy     383
  10.8. Właściwość miejscowa organu podatkowego     384
  Rozdział 11 Inne podatki (Aleksy Goettel)     387
  11.1. Podatek od gier     387
  11.2. Podatek tonażowy     392
  Wybrana literatura     399
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia