Ubezpieczenia obowiązkowe

-15%

Ubezpieczenia obowiązkowe

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

126,65  149,00

Format: pdf

126,65149,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe studium ubezpieczeń obowiązkowych. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zakresu pojęcia ubezpieczenia obowiązkowego i obowiązku ubezpieczenia, jak również analizę norm prawnych określających prawa i obowiązki stron umów ubezpieczeń obowiązkowych.


Autor w publikacji prezentuje:


- ubezpieczenia mające charakter obowiązkowy w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz zestawienie takich ubezpieczeń,
- szczegółową i aktualną (uwzględniającą przepisy nowelizacji z 19 sierpnia 2011 r.) analizę norm prawnych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych,
- zadania organów administracji publicznej i instytucji rynku odnoszących się do materii ubezpieczeń obowiązkowych,
- motywy, jakimi kierują się ustawodawcy, nakładając obowiązek ubezpieczenia.


Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się kwestiami ubezpieczeniowymi, pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz studentów studiów prawniczych i ekonomicznych chcących pogłębić wiedzę w zakresie prawa ubezpieczeniowego.


Liczba stron564
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3553-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     15
  Wstęp     19
  Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach     25
  1.1. Uwagi ogólne     25
  1.2. Najdawniejsze ślady ubezpieczeń obowiązkowych     26
  1.3. Kształtowanie się systemu ubezpieczeń obowiązkowych     27
  1.3.1. Uwagi ogólne     27
  1.3.2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia     29
  1.3.3. Ubezpieczenia społeczne     33
  1.3.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej     35
  1.3.5. Obowiązkowe ubezpieczenia związane z rolnictwem     40
  1.4. Stan obecny ubezpieczeń obowiązkowych w wybranych krajach europejskich     41
  1.4.1. Uwagi ogólne     41
  1.4.2. Ubezpieczenia obowiązkowe we Francji     42
  1.4.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w Belgii     50
  1.4.4. Ubezpieczenia obowiązkowe w Portugalii     53
  1.4.5. Ubezpieczenia obowiązkowe we Włoszech     57
  1.4.6. Ubezpieczenia obowiązkowe w Hiszpanii     59
  1.4.7. Ubezpieczenia obowiązkowe w Niemczech     62
  1.4.8. Ubezpieczenia obowiązkowe w Wielkiej Brytanii     68
  1.4.9. Stan ubezpieczeń obowiązkowych w wybranych krajach pozaeuropejskich     70
  1.5. Zarys dziejów ubezpieczeń obowiązkowych na ziemiach polskich     73
  1.5.1. Ubezpieczenia obowiązkowe w I Rzeczypospolitej     73
  1.5.2. Ubezpieczenia obowiązkowe w okresie zaborów do roku 1806     75
  1.5.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w Księstwie Warszawskim     77
  1.5.4. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru rosyjskiego po Kongresie Wiedeńskim     77
  1.5.5. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru pruskiego po Kongresie Wiedeńskim     80
  1.5.6. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru austriackiego     82
  1.5.7. Ubezpieczenia obowiązkowe w II Rzeczypospolitej     83
  1.5.8. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej     91
  1.5.9. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach po II wojnie światowej do roku 1990     92
  1.5.9.1. Uwagi ogólne     92
  1.5.9.2. Ubezpieczenia obowiązkowe w drugiej połowie lat 40. i na początku lat 50. XX w.     93
  1.5.9.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1952-1957     98
  1.5.9.4. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1958-1983     101
  1.5.9.5. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1984-1990     109
  1.5.10. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1990-2003     114
  Rozdział 2 Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego     123
  2.1. Uwagi ogólne     123
  2.2. Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia przymusowe jako ubezpieczenia gospodarcze (ubezpieczenia prywatne)     127
  2.3. Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych     129
  2.3.1. Formuła kontraktowa ubezpieczeń obowiązkowych     129
  2.3.2. Zaspokajanie przez UFG roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych a kontraktowa formuła tych ubezpieczeń     132
  2.3.3. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia majątkowe     134
  2.3.4. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia wynikające z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia     139
  2.3.4.1. Uwagi ogólne     139
  2.3.4.2. Ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa jako podstawa normatywna ubezpieczenia obowiązkowego     140
  2.3.4.3. Wyraźny i stanowczy obowiązek ubezpieczenia     149
  2.3.4.4. "Bezpośredni" i "pośredni" obowiązek ubezpieczenia     152
  2.3.4.5. Podsumowanie     154
  2.3.5. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków rolniczych     155
  2.3.5.1. Eliminacja ubezpieczeń majątkowych innych niż OC z grupy ubezpieczeń obowiązkowych (z wyjątkiem ubezpieczenia budynków rolniczych)     155
  2.3.5.2. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako ubezpieczenia, co do których normatywnie zostały określone: szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna     158
  2.3.5.3. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako ubezpieczenia hybrydowe     163
  2.3.6. Podsumowanie - zestawienie cech ubezpieczenia obowiązkowego     163
  2.4. Podział ubezpieczeń obowiązkowych     164
  2.4.1. Uwagi ogólne     164
  2.4.2. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na metodę regulacji     164
  2.4.3. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na przedmiot ubezpieczenia     166
  2.4.4. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na charakterystykę aktywności, której dotyczy ubezpieczenie     167
  2.4.5. Podział obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ze względu na intensywność ochrony interesów osób poszkodowanych     169
  2.5. Ubezpieczenia przymusowe     171
  2.5.1. Pojęcie ubezpieczenia przymusowego     171
  2.5.2. Przymusowe ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)     173
  2.5.3. Ubezpieczenia majątkowe inne niż ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych     174
  2.5.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co do których nie zostały przez ustawodawcę wyznaczone minimalna suma gwarancyjna, zakres ubezpieczenia ani termin powstania obowiązku ubezpieczenia     177
  2.5.5. Ubezpieczenia, co do których obowiązek ubezpieczenia nie został wyrażony przez ustawodawcę w sposób stanowczy     178
  2.5.6. Ubezpieczenia, których przymus został nałożony na państwo przez umowę międzynarodową niepodlegającą ratyfikacji     182
  2.5.7. Kwestia stosowania przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych w odniesieniu do ubezpieczeń przymusowych     183
  2.6. Katalog ubezpieczeń obowiązkowych     187
  Rozdział 3 Motywy wprowadzania i funkcje ubezpieczeń obowiązkowych     194
  3.1. Uwagi ogólne     194
  3.2. Ochrona społecznie doniosłych wartości jako przesłanka wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych     196
  3.3. Konstytucyjne podstawy wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych     207
  3.4. Motywy wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych deklarowane w uzasadnieniu projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK     217
  3.5. Ubezpieczenia obowiązkowe jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego     218
  3.6. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób poszkodowanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej     223
  3.7. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób ubezpieczonych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej     239
  3.8. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób ubezpieczonych w obowiązkowych i przymusowych ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC     243
  3.9. Funkcja ochrony interesów osób ubezpieczonych w przymusowych ubezpieczeniach osobowych     256
  Rozdział 4 Ubezpieczenia obowiązkowe w prawie Unii Europejskiej     258
  4.1. Uwagi ogólne     258
  4.2. Zasady ogólne odnoszące się do ubezpieczeń obowiązkowych     260
  4.2.1. Uwagi ogólne     260
  4.2.2. Reguły kolizyjne odnoszące się do ubezpieczeń obowiązkowych. Szczególne zasady związane z działalnością ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia obowiązkowe     261
  4.2.2.1. Uwagi ogólne     261
  4.2.2.2. Druga i trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż na życie     262
  4.2.2.3. Rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)     270
  4.2.2.4. Rozporządzenie dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)     275
  4.2.3. Ubezpieczenia obowiązkowe jako przeszkoda w realizacji zasady swobody świadczenia usług     276
  4.2.3.1. Uwagi ogólne     276
  4.2.3.2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej     277
  4.2.3.3. Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym     280
  4.2.3.4. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych     290
  4.3. Rozporządzenia unijne nakładające obowiązek ubezpieczenia     292
  4.4. Dyrektywy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych     298
  4.4.1. Uwagi ogólne     298
  4.4.2. Pierwsza dyrektywa komunikacyjna (72/166/EWG)     300
  4.4.3. Druga dyrektywa komunikacyjna (84/5/EWG)     302
  4.4.4. Trzecia dyrektywa komunikacyjna (90/232/EWG)     303
  4.4.5. Czwarta dyrektywa komunikacyjna (2000/26/WE)     304
  4.4.6. Piąta dyrektywa komunikacyjna (2005/14/WE)     305
  4.4.7. Dyrektywa konsolidacyjna (2009/103/WE)     308
  4.5. Dyrektywy, których implementacja spowodowała powołanie do życia przez ustawodawcę krajowego ubezpieczeń obowiązkowych lub ubezpieczeń przymusowych     308
  4.5.1. Uwagi ogólne     308
  4.5.2. Dyrektywy, których implementacja spowodowała wprowadzenie przez ustawodawcę polskiego ubezpieczenia obowiązkowego     309
  4.5.3. Dyrektywy, których implementacja spowodowała powołanie do życia przez ustawodawcę krajowego ubezpieczenia przymusowego     313
  Rozdział 5 Obowiązek ubezpieczenia     316
  5.1. Uwagi ogólne     316
  5.2. Obowiązek ubezpieczenia a ubezpieczenie obowiązkowe     317
  5.3. Obowiązek ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczającego/ubezpieczonego     318
  5.3.1. Uwagi ogólne     318
  5.3.2. Pojęcie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia     319
  5.3.3. Pojęcie obowiązku ubezpieczenia     321
  5.3.4. Inne używane terminy     321
  5.3.5. Wzajemne relacje używanych przez ustawodawcę terminów     324
  5.3.6. Opinie doktryny, w których obowiązek ubezpieczenia określany jest jako obowiązek zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej     330
  5.3.7. Obowiązek ubezpieczenia w praktyce     331
  5.3.7.1. Uwagi ogólne     331
  5.3.7.2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierane w sytuacji, gdy pojazd jest w posiadaniu więcej niż jednej osoby     332
  5.3.7.3. Grupowe obowiązkowe ubezpieczenia OC zawierane przez samorządy zawodowe na rachunek ich członków     333
  5.3.8. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego jako instrument wypełniania obowiązku ubezpieczenia     335
  5.3.9. Definicja i cechy obowiązku ubezpieczenia     342
  5.3.9.1. Uwagi ogólne     342
  5.3.9.2. Obowiązek ubezpieczenia jako obowiązek zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez ustawę     342
  5.3.9.3. Publicznoprawny charakter obowiązku ubezpieczenia     346
  5.3.9.4. Zasada ograniczonego zakresu obowiązku ubezpieczenia     350
  5.3.9.5. Brak możliwości egzekucji obowiązku ubezpieczenia     361
  5.3.9.6. Próba zmiany sposobu ujęcia obowiązku ubezpieczenia w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych     363
  5.4. Obowiązek ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczyciela     366
  5.4.1. Uwagi ogólne     366
  5.4.2. Kształt prawny obowiązku ubezpieczenia obciążającego ubezpieczyciela     367
  5.4.3. Prywatnoprawny charakter obowiązku ubezpieczenia obciążającego ubezpieczyciela i jego konsekwencje     372
  5.4.4. Milczące zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego     376
  5.5. Dokumentacja spełnienia obowiązku ubezpieczenia     377
  5.5.1. Uwagi ogólne     377
  5.5.2. Dokument ubezpieczenia     378
  5.5.3. Dokumentowanie spełnienia obowiązku ubezpieczenia poprzez rejestry     381
  5.6. Kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia     382
  5.7. Sankcje za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia     390
  5.7.1. Uwagi ogólne     390
  5.7.2. Podmiot, wobec którego może być stosowana sankcja     392
  5.7.3. Rodzaje sankcji za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia     392
  5.7.3.1. Uwagi ogólne     392
  5.7.3.2. Sankcje finansowe     393
  5.7.3.3. Sankcje za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia     394
  5.7.3.4. Sankcje administracyjne     395
  5.7.3.5. Sankcje korporacyjne (dyscyplinarne)     397
  5.7.3.6. Sankcje w postaci zakazu dokonywania przewozu     397
  5.7.3.7. Uwagi dotyczące dolegliwości, które nie mają charakteru sankcji     398
  Rozdział 6 Podstawowe regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych     399
  6.1. Uwagi ogólne     399
  6.2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego jako umowa ubezpieczenia w znaczeniu ogólnym     402
  6.3. Zasada legalizmu     407
  6.4. Ochrona interesu osób poszkodowanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej     408
  6.4.1. Uwagi ogólne     408
  6.4.2. Ochrona interesów osób poszkodowanych poprzez wymuszenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w obowiązkowych ubezpieczeniach OC     411
  6.4.3. Ochrona interesów osób poszkodowanych osiągana dzięki zastrzeżeniu act commited trigger     425
  6.4.4. Ochrona interesów osób poszkodowanych poprzez usprawnienie postępowania służącego ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłacie odszkodowania     429
  6.4.5. Ochrona interesów osób poszkodowanych dzięki trwałości i niezmienności zakresu ochrony ubezpieczeniowej     432
  6.4.6. Ochrona interesów osób poszkodowanych przy określaniu właściwości miejscowej sądu     441
  6.4.7. Regulacja prawna sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach OC jako zagrożenie interesów osób poszkodowanych     444
  6.5. Nadrzędność przepisów ustawy określającej treść stosunku prawnego ubezpieczenia obowiązkowego nad postanowieniami umowy     452
  6.6. Ułatwienia w realizacji obowiązku ubezpieczenia     457
  Rozdział 7 Otoczenie instytucjonalne systemu ubezpieczeń obowiązkowych     465
  7.1. Uwagi ogólne     465
  7.2. Rola Ministra Finansów w systemie ubezpieczeń obowiązkowych     466
  7.3. Rola Polskiej Izby Ubezpieczeń przy konsultowaniu rozporządzeń w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń OC     471
  7.4. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych     473
  7.5. Rola samorządów zawodowych w systemie ubezpieczeń obowiązkowych     480
  7.6. Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako strażnicy interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych     484
  7.6.1. Uwagi ogólne     484
  7.6.2. Rzecznik Ubezpieczonych     485
  7.6.3. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów     488
  7.7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja wypłacająca odszkodowania osobom niemogącym ich otrzymać od ubezpieczyciela oraz stosująca sankcje za niewykonanie obowiązku ubezpieczenia     492
  7.7.1. Uwagi ogólne     492
  7.7.2. Status prawny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego     494
  7.7.3. Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego     499
  7.8. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych     510
  7.8.1. Uwagi ogólne     510
  7.8.2. System Zielonej Karty     510
  7.8.3. System IV Dyrektywy     513
  7.8.4. PBUK w Systemie Zielonej Karty     516
  7.8.5. PBUK w Systemie IV Dyrektywy     519
  Podsumowanie rozważań     523
  Bibliografia     529
  Źródła internetowe     557
  Orzeczenia trybunałów i sądów     561
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia