Ubezpieczenia obowiązkowe

-25%

Ubezpieczenia obowiązkowe

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,75  149,00

Format: pdf

111,75149,00

cena zawiera podatek VAT

Książka stanowi kompleksowe studium ubezpieczeń obowiązkowych. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zakresu pojęcia ubezpieczenia obowiązkowego i obowiązku ubezpieczenia, jak również analizę norm prawnych określających prawa i obowiązki stron umów ubezpieczeń obowiązkowych.


Autor w publikacji prezentuje:


- ubezpieczenia mające charakter obowiązkowy w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz zestawienie takich ubezpieczeń,
- szczegółową i aktualną (uwzględniającą przepisy nowelizacji z 19 sierpnia 2011 r.) analizę norm prawnych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych,
- zadania organów administracji publicznej i instytucji rynku odnoszących się do materii ubezpieczeń obowiązkowych,
- motywy, jakimi kierują się ustawodawcy, nakładając obowiązek ubezpieczenia.


Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się kwestiami ubezpieczeniowymi, pracowników zakładów ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych oraz studentów studiów prawniczych i ekonomicznych chcących pogłębić wiedzę w zakresie prawa ubezpieczeniowego.


Liczba stron564
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3553-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    15
  Wstęp    19
  Rozdział 1 Proces kształtowania się ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce i innych państwach    25
  1.1. Uwagi ogólne    25
  1.2. Najdawniejsze ślady ubezpieczeń obowiązkowych    26
  1.3. Kształtowanie się systemu ubezpieczeń obowiązkowych    27
  1.3.1. Uwagi ogólne    27
  1.3.2. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia    29
  1.3.3. Ubezpieczenia społeczne    33
  1.3.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej    35
  1.3.5. Obowiązkowe ubezpieczenia związane z rolnictwem    40
  1.4. Stan obecny ubezpieczeń obowiązkowych w wybranych krajach europejskich    41
  1.4.1. Uwagi ogólne    41
  1.4.2. Ubezpieczenia obowiązkowe we Francji    42
  1.4.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w Belgii    50
  1.4.4. Ubezpieczenia obowiązkowe w Portugalii    53
  1.4.5. Ubezpieczenia obowiązkowe we Włoszech    57
  1.4.6. Ubezpieczenia obowiązkowe w Hiszpanii    59
  1.4.7. Ubezpieczenia obowiązkowe w Niemczech    62
  1.4.8. Ubezpieczenia obowiązkowe w Wielkiej Brytanii    68
  1.4.9. Stan ubezpieczeń obowiązkowych w wybranych krajach pozaeuropejskich    70
  1.5. Zarys dziejów ubezpieczeń obowiązkowych na ziemiach polskich    73
  1.5.1. Ubezpieczenia obowiązkowe w I Rzeczypospolitej    73
  1.5.2. Ubezpieczenia obowiązkowe w okresie zaborów do roku 1806    75
  1.5.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w Księstwie Warszawskim    77
  1.5.4. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru rosyjskiego po Kongresie Wiedeńskim    77
  1.5.5. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru pruskiego po Kongresie Wiedeńskim    80
  1.5.6. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach zaboru austriackiego    82
  1.5.7. Ubezpieczenia obowiązkowe w II Rzeczypospolitej    83
  1.5.8. Ubezpieczenia obowiązkowe na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej    91
  1.5.9. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach po II wojnie światowej do roku 1990    92
  1.5.9.1. Uwagi ogólne    92
  1.5.9.2. Ubezpieczenia obowiązkowe w drugiej połowie lat 40. i na początku lat 50. XX w.    93
  1.5.9.3. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1952-1957    98
  1.5.9.4. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1958-1983    101
  1.5.9.5. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1984-1990    109
  1.5.10. Ubezpieczenia obowiązkowe w latach 1990-2003    114
  Rozdział 2 Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego    123
  2.1. Uwagi ogólne    123
  2.2. Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia przymusowe jako ubezpieczenia gospodarcze (ubezpieczenia prywatne)    127
  2.3. Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych    129
  2.3.1. Formuła kontraktowa ubezpieczeń obowiązkowych    129
  2.3.2. Zaspokajanie przez UFG roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych a kontraktowa formuła tych ubezpieczeń    132
  2.3.3. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia majątkowe    134
  2.3.4. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia wynikające z przepisów ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia    139
  2.3.4.1. Uwagi ogólne    139
  2.3.4.2. Ustawa lub ratyfikowana umowa międzynarodowa jako podstawa normatywna ubezpieczenia obowiązkowego    140
  2.3.4.3. Wyraźny i stanowczy obowiązek ubezpieczenia    149
  2.3.4.4. "Bezpośredni" i "pośredni" obowiązek ubezpieczenia    152
  2.3.4.5. Podsumowanie    154
  2.3.5. Ubezpieczenia obowiązkowe jako ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków rolniczych    155
  2.3.5.1. Eliminacja ubezpieczeń majątkowych innych niż OC z grupy ubezpieczeń obowiązkowych (z wyjątkiem ubezpieczenia budynków rolniczych)    155
  2.3.5.2. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako ubezpieczenia, co do których normatywnie zostały określone: szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna    158
  2.3.5.3. Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako ubezpieczenia hybrydowe    163
  2.3.6. Podsumowanie - zestawienie cech ubezpieczenia obowiązkowego    163
  2.4. Podział ubezpieczeń obowiązkowych    164
  2.4.1. Uwagi ogólne    164
  2.4.2. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na metodę regulacji    164
  2.4.3. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na przedmiot ubezpieczenia    166
  2.4.4. Podział ubezpieczeń obowiązkowych ze względu na charakterystykę aktywności, której dotyczy ubezpieczenie    167
  2.4.5. Podział obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ze względu na intensywność ochrony interesów osób poszkodowanych    169
  2.5. Ubezpieczenia przymusowe    171
  2.5.1. Pojęcie ubezpieczenia przymusowego    171
  2.5.2. Przymusowe ubezpieczenia osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)    173
  2.5.3. Ubezpieczenia majątkowe inne niż ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych    174
  2.5.4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co do których nie zostały przez ustawodawcę wyznaczone minimalna suma gwarancyjna, zakres ubezpieczenia ani termin powstania obowiązku ubezpieczenia    177
  2.5.5. Ubezpieczenia, co do których obowiązek ubezpieczenia nie został wyrażony przez ustawodawcę w sposób stanowczy    178
  2.5.6. Ubezpieczenia, których przymus został nałożony na państwo przez umowę międzynarodową niepodlegającą ratyfikacji    182
  2.5.7. Kwestia stosowania przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych w odniesieniu do ubezpieczeń przymusowych    183
  2.6. Katalog ubezpieczeń obowiązkowych    187
  Rozdział 3 Motywy wprowadzania i funkcje ubezpieczeń obowiązkowych    194
  3.1. Uwagi ogólne    194
  3.2. Ochrona społecznie doniosłych wartości jako przesłanka wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych    196
  3.3. Konstytucyjne podstawy wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych    207
  3.4. Motywy wprowadzania ubezpieczeń obowiązkowych deklarowane w uzasadnieniu projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK    217
  3.5. Ubezpieczenia obowiązkowe jako czynnik rozwoju rynku ubezpieczeniowego    218
  3.6. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób poszkodowanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej    223
  3.7. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób ubezpieczonych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej    239
  3.8. Funkcja ochrony interesów majątkowych osób ubezpieczonych w obowiązkowych i przymusowych ubezpieczeniach majątkowych innych niż OC    243
  3.9. Funkcja ochrony interesów osób ubezpieczonych w przymusowych ubezpieczeniach osobowych    256
  Rozdział 4 Ubezpieczenia obowiązkowe w prawie Unii Europejskiej    258
  4.1. Uwagi ogólne    258
  4.2. Zasady ogólne odnoszące się do ubezpieczeń obowiązkowych    260
  4.2.1. Uwagi ogólne    260
  4.2.2. Reguły kolizyjne odnoszące się do ubezpieczeń obowiązkowych. Szczególne zasady związane z działalnością ubezpieczycieli prowadzących ubezpieczenia obowiązkowe    261
  4.2.2.1. Uwagi ogólne    261
  4.2.2.2. Druga i trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż na życie    262
  4.2.2.3. Rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)    270
  4.2.2.4. Rozporządzenie dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)    275
  4.2.3. Ubezpieczenia obowiązkowe jako przeszkoda w realizacji zasady swobody świadczenia usług    276
  4.2.3.1. Uwagi ogólne    276
  4.2.3.2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej    277
  4.2.3.3. Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym    280
  4.2.3.4. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych    290
  4.3. Rozporządzenia unijne nakładające obowiązek ubezpieczenia    292
  4.4. Dyrektywy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych    298
  4.4.1. Uwagi ogólne    298
  4.4.2. Pierwsza dyrektywa komunikacyjna (72/166/EWG)    300
  4.4.3. Druga dyrektywa komunikacyjna (84/5/EWG)    302
  4.4.4. Trzecia dyrektywa komunikacyjna (90/232/EWG)    303
  4.4.5. Czwarta dyrektywa komunikacyjna (2000/26/WE)    304
  4.4.6. Piąta dyrektywa komunikacyjna (2005/14/WE)    305
  4.4.7. Dyrektywa konsolidacyjna (2009/103/WE)    308
  4.5. Dyrektywy, których implementacja spowodowała powołanie do życia przez ustawodawcę krajowego ubezpieczeń obowiązkowych lub ubezpieczeń przymusowych    308
  4.5.1. Uwagi ogólne    308
  4.5.2. Dyrektywy, których implementacja spowodowała wprowadzenie przez ustawodawcę polskiego ubezpieczenia obowiązkowego    309
  4.5.3. Dyrektywy, których implementacja spowodowała powołanie do życia przez ustawodawcę krajowego ubezpieczenia przymusowego    313
  Rozdział 5 Obowiązek ubezpieczenia    316
  5.1. Uwagi ogólne    316
  5.2. Obowiązek ubezpieczenia a ubezpieczenie obowiązkowe    317
  5.3. Obowiązek ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczającego/ubezpieczonego    318
  5.3.1. Uwagi ogólne    318
  5.3.2. Pojęcie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia    319
  5.3.3. Pojęcie obowiązku ubezpieczenia    321
  5.3.4. Inne używane terminy    321
  5.3.5. Wzajemne relacje używanych przez ustawodawcę terminów    324
  5.3.6. Opinie doktryny, w których obowiązek ubezpieczenia określany jest jako obowiązek zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej    330
  5.3.7. Obowiązek ubezpieczenia w praktyce    331
  5.3.7.1. Uwagi ogólne    331
  5.3.7.2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierane w sytuacji, gdy pojazd jest w posiadaniu więcej niż jednej osoby    332
  5.3.7.3. Grupowe obowiązkowe ubezpieczenia OC zawierane przez samorządy zawodowe na rachunek ich członków    333
  5.3.8. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego jako instrument wypełniania obowiązku ubezpieczenia    335
  5.3.9. Definicja i cechy obowiązku ubezpieczenia    342
  5.3.9.1. Uwagi ogólne    342
  5.3.9.2. Obowiązek ubezpieczenia jako obowiązek zapewnienia sobie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez ustawę    342
  5.3.9.3. Publicznoprawny charakter obowiązku ubezpieczenia    346
  5.3.9.4. Zasada ograniczonego zakresu obowiązku ubezpieczenia    350
  5.3.9.5. Brak możliwości egzekucji obowiązku ubezpieczenia    361
  5.3.9.6. Próba zmiany sposobu ujęcia obowiązku ubezpieczenia w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych    363
  5.4. Obowiązek ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczyciela    366
  5.4.1. Uwagi ogólne    366
  5.4.2. Kształt prawny obowiązku ubezpieczenia obciążającego ubezpieczyciela    367
  5.4.3. Prywatnoprawny charakter obowiązku ubezpieczenia obciążającego ubezpieczyciela i jego konsekwencje    372
  5.4.4. Milczące zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego    376
  5.5. Dokumentacja spełnienia obowiązku ubezpieczenia    377
  5.5.1. Uwagi ogólne    377
  5.5.2. Dokument ubezpieczenia    378
  5.5.3. Dokumentowanie spełnienia obowiązku ubezpieczenia poprzez rejestry    381
  5.6. Kontrola spełnienia obowiązku ubezpieczenia    382
  5.7. Sankcje za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia    390
  5.7.1. Uwagi ogólne    390
  5.7.2. Podmiot, wobec którego może być stosowana sankcja    392
  5.7.3. Rodzaje sankcji za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia    392
  5.7.3.1. Uwagi ogólne    392
  5.7.3.2. Sankcje finansowe    393
  5.7.3.3. Sankcje za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia    394
  5.7.3.4. Sankcje administracyjne    395
  5.7.3.5. Sankcje korporacyjne (dyscyplinarne)    397
  5.7.3.6. Sankcje w postaci zakazu dokonywania przewozu    397
  5.7.3.7. Uwagi dotyczące dolegliwości, które nie mają charakteru sankcji    398
  Rozdział 6 Podstawowe regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych    399
  6.1. Uwagi ogólne    399
  6.2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego jako umowa ubezpieczenia w znaczeniu ogólnym    402
  6.3. Zasada legalizmu    407
  6.4. Ochrona interesu osób poszkodowanych w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej    408
  6.4.1. Uwagi ogólne    408
  6.4.2. Ochrona interesów osób poszkodowanych poprzez wymuszenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w obowiązkowych ubezpieczeniach OC    411
  6.4.3. Ochrona interesów osób poszkodowanych osiągana dzięki zastrzeżeniu act commited trigger    425
  6.4.4. Ochrona interesów osób poszkodowanych poprzez usprawnienie postępowania służącego ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela i wypłacie odszkodowania    429
  6.4.5. Ochrona interesów osób poszkodowanych dzięki trwałości i niezmienności zakresu ochrony ubezpieczeniowej    432
  6.4.6. Ochrona interesów osób poszkodowanych przy określaniu właściwości miejscowej sądu    441
  6.4.7. Regulacja prawna sumy gwarancyjnej w obowiązkowych ubezpieczeniach OC jako zagrożenie interesów osób poszkodowanych    444
  6.5. Nadrzędność przepisów ustawy określającej treść stosunku prawnego ubezpieczenia obowiązkowego nad postanowieniami umowy    452
  6.6. Ułatwienia w realizacji obowiązku ubezpieczenia    457
  Rozdział 7 Otoczenie instytucjonalne systemu ubezpieczeń obowiązkowych    465
  7.1. Uwagi ogólne    465
  7.2. Rola Ministra Finansów w systemie ubezpieczeń obowiązkowych    466
  7.3. Rola Polskiej Izby Ubezpieczeń przy konsultowaniu rozporządzeń w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń OC    471
  7.4. Zadania Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych    473
  7.5. Rola samorządów zawodowych w systemie ubezpieczeń obowiązkowych    480
  7.6. Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako strażnicy interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i poszkodowanych w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych    484
  7.6.1. Uwagi ogólne    484
  7.6.2. Rzecznik Ubezpieczonych    485
  7.6.3. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów    488
  7.7. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja wypłacająca odszkodowania osobom niemogącym ich otrzymać od ubezpieczyciela oraz stosująca sankcje za niewykonanie obowiązku ubezpieczenia    492
  7.7.1. Uwagi ogólne    492
  7.7.2. Status prawny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego    494
  7.7.3. Zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego    499
  7.8. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych    510
  7.8.1. Uwagi ogólne    510
  7.8.2. System Zielonej Karty    510
  7.8.3. System IV Dyrektywy    513
  7.8.4. PBUK w Systemie Zielonej Karty    516
  7.8.5. PBUK w Systemie IV Dyrektywy    519
  Podsumowanie rozważań    523
  Bibliografia    529
  Źródła internetowe    557
  Orzeczenia trybunałów i sądów    561
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia